Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/248
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.23.
Iktatószám:24666/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg 2897/22, 2897/23, 2897/19, 2897/12, 2897/13, 2897/14, 2897/16, 2897/18, 2953/4, 2953/6, 3011, 5750/2 hrsz-ok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Roland
Telefon: +36 202622962
E-mail: drkovacsevaugyved@gmail.com
Fax: +36 92502119
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001625082019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001625082019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Multifunk. rendezvény- és sportcsarnok tervezése
Hivatkozási szám: EKR001625082019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A meglévő sportcsarnok területén egy új multifunkcionális sportcsarnok létesítésével, parkoló kialakítással, közlekedési csomópontok átépítésével, kapcsolódó közműépítésekkel és kiváltásokkal egy korszerű, alacsony energiafelhasználású, sportkomplexum megtervezése, amely nemzetközi és hazai I. osztályú kosárlabda illetve egyéb sportrendezvények, továbbá kulturális rendezvények lebonyolítására is alkalmas.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Multifunk. rendezvény- és sportcsarnok tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg 2897/22, 2897/23, 2897/19, 2897/12, 2897/13, 2897/14, 2897/16, 2897/18, 2953/4, 2953/6, 3011, 5750/2 hrsz-ok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A meglévő sportcsarnok területén egy új multifunkcionális sportcsarnok létesítésével, parkoló kialakítással, közlekedési csomópontok átépítésével, kapcsolódó közműépítésekkel és kiváltásokkal egy korszerű, alacsony energiafelhasználású, sportkomplexum megtervezése, amely nemzetközi és hazai I. osztályú kosárlabda, illetve egyéb sportrendezvények, továbbá kulturális rendezvények lebonyolítására is alkalmas.
Az épület befogadó képessége kulturális rendezvények esetében maximum 4000 fő, kosárlabda és röplabda sport rendezvények esetében 3000 fős, fix lelátó és mobil lelátók alkalmazásával, támlás ülőkékkel), amelytől az ülőhelyek számában +10% ill. –2% eltérés megengedett.
Az új multifunkciós Sportcsarnok városképileg meghatározó „ikonikus” épületként kerüljön kialakításra. Megjelenésével kapcsolatos követelmény, hogy Zalaegerszeg egyik forgalmas pontján megjelenő épület Zalaegerszeg kapujaként megyeszékhelyhez méltóan kifejezze a város dinamikus fejlődését, tükrözze a kor építészetét és építészeti elmei utaljanak funkciójára.
A tervezésnél elsődleges szempont a hosszú távon is fenntartható, időszakosan alacsony üzemeltetési költségű, épület létesítése, elsődleges szempont legyen továbbá a funkcionalitás, az energiahatékonyság.
A tervezés során az üzemeltetési költségeket csökkentő megoldások minél szélesebb körű alkalmazását szem előtt kell tartani.
A tervezési feladat egy 4000 fő befogadóképességű, 60 m fesztávolságú multifunkciós rendezvény-, és sportcsarnok generáltervezése, amely a megrendelő számára alacsonyabb beruházási költséget és rövidebb átfutási időt eredményez. A generáltervezés végig kíséri a beruházás teljes folyamatát – a vázlat/koncepcióterv elkészítésétől, az engedélyezési, bontási és kiviteli dokumentáción keresztül egészen a kivitelezés időszakában zajló tervezői művezetésig. A generáltervezés kiterjed a létesítmény megvalósíthatóságához szükséges építészeti, tartószerkezeti, gépészeti, villamossági (erős és gyengeáram, audió- és videótechnika), közlekedési, közműépítési és közműkiváltási, zöldfelület, tűzvédelmi és vízellátási tervezési feladatokra.A vázlatterveket Tervezőnek 6 péld-ban papíralapon, illetve 2 péld-ban elektr. adathordozón, a teljes eng. tervdok-t az eng. eljáráshoz szükséges péld-ban plusz 4 péld-ban papíralapon, illetve 2 péld-ban elektr. adathordozón, a teljes bontási tervdok-t az eng. eljáráshoz szükséges példányszámban plusz 4 péld-ban papíralapon, illetve 2 példányban elektr. adathordozón, a kiviteli tervdok-t 6 példányban papíralapon, illetve 2 példányban elektr. adathordozón és az árazatlan költségvetést a fenti példányszámon túl 2 db digitális adathordozón (CD/DCD) szerkeszthető változatban kell átadnia. Tervező feladata a kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges összes engedély, hozzájárulás megszerzése, egyeztetések lefolytatása. Az esetleges engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos díjakat a Tervező előlegezi, de a Megrendelő fizeti. Tervező feladata a tervek készítése során minden szakhatóság és egyéb hatósági egyeztetés, valamint az ezzel kapcsolatos hivatali ügyintézés, minden olyan engedély, irat-okirat, okmány beszerzése, amely az érvényben lévő előírások és jogszabályok alapján az engedély megszerzésének feltétele. A feladathoz tartozik a szakági engedélyezési tervek műszaki tartalmának összehangolása is mind a tervlapokon, mind a műszaki leírásokban, illetve az egyéb szükséges munkarészekben. Tervező feladata az engedélyezési eljárás teljes körű lebonyolítása a Megrendelő, mint Építtető nevében történő eljárás, minden hivatalnál, részvétel a Hatóság által összehívott szemléken. Minden további olyan engedély, engedélymódosítás, hozzájárulás beszerzése, amely az építési engedélyhez szükséges, Tervező feladata.
Beruházási Ügynökségnek, a tervellenőri/felülvizsgálati eljárása során felmerülő módosítási igényeit Tervezőnek jelen teljesítés keretein belül szükséges átvezetnie. Részletes adatok a Tervezési Programban és szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/1. a) alkalmassági követelmény körében meghatározott szakember sportlétesítmény generáltervezésében szerzett vezető tervezői többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 20
2 Az M/1. b) alkalmassági követelmény körében meghatározott szakember sportlétesítmény tervezésében szerzett tervezői többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 20
3 Az M/1. c) alk. köv. körében meghat. szakember körforgalmú csomópont, gyűjtő utak, parkolók, kijelölt gyalogátkelők tervezésében szerzett tervezői többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő Magyarország Kormányának 1340/2019. (VI. 7.) Korm. határozata alapján MVP keretében a GF/JSZF/883/9/2019 iktatószámú Támogató Okirattal rendelkezik

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazd-i szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, vagy aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
AT-nek a Kbt. 67. § (1) bek. szerint EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Kap. rend. bocs. szervezet részéről is. Az ajánlatban az AT-nek be kell nyújtania a Kbt. 67. § (4) bek. és 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 15. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát. AK a Kbt. 69. § (4) bek. alapján hívja fel az AT-ket igazolásra. A Kr. 1-8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazd-i szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az AK részére a gazd-i szereplő korábbi közbesz. eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kr. 12. §-ának fennállása esetén az AK a 12. §-ban meghatározott igazolást elfogadja.
Irányadó: Kbt. 64. § (1)-(2) bek.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
A 322/2015.(X.30.) Kr. 8.§ (1) bekezdése alapján a magyarországi letelepedésű gazd-i szereplőnek szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem teljesülése AT alkalmatlanságát eredményezi. A nem Magyarországon letelepedett AT-nek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában. AT-nek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése).Igazolási mód: A Kbt. 67.§(1) bekezdése szerinti EEKD nyíl.. A Kr.2.§(5)bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát. Igazolás a Kbt. 69.§(4) bekezdés szerinti felhívását követően a 322/2015. (X.30.)Kr. 8.§ (1) bek. és a Kbt.65.§ (1) bek. c) pontja alapján. Magyarországon letelepedett gazd-i szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére. Irányadó: Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§(11)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Irányadó továbbá a Kr. 3. § (2)-(3) bekezdése.
P/1: Igazolás a Kbt. 69. §-a szerint a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó árbevételéről szóló nyíl. attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait, igazolásait a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívásra köteles benyújtani.
A Kr. 19. § (3), (7) bek. irányadó.
A követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Kapacitást nyújtó szervezet esetén a Kbt. 65. § (7) bek. irányadó, és a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65. § (11) bek-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja az alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bek-ben, valamint a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 400 000 000,- HUF-ot.
Karakterkorlátokra tekintettel a részajánlat tétel kizárásának indokait jelen pontban ismerteti ajánlatkérő:
A tervezési feladat megvalósíthatósága komplex koncepciót igényel, a fő tárgy a Sportcsarnok építés. A Közművek, valamint az Út- és parkolóépítés megvalósítása, elhelyezése több szerződés esetén komplikált egyeztetési, munkaszervezési mechanizmusokat igényel, továbbá az esetleges felelősségi kifogások kezelése értelmében a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A szakági tervező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja. A tervezési tevékenységek, ezáltal a projekt valamennyi elemének maradéktalan teljesítése az egy kézben történő koordinálást követeli meg, amely a jótállás hatékony érvényesítése miatt is fontos. Több rész, több szerződésének teljesítése technikailag túlságosan bonyolult lesz, továbbá az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését a műszaki tartalom összhangjában. A tervezési tevékenységek egymásra épülése miatt valamely rész nem megfelelő teljesítése esetén - ha ennek felelőssége nem összpontosul egy kézben - a megfelelő teljesítés összehangolása szerződéses kapcsolat híján az egyes részek nyertesei között nem biztosítható megfelelő módon. Az egyes szerződések teljesítői az esetleges jótállási kötelezettségeik alól mentesíteni próbálhatják magukat más szerződést teljesítő tervező közrehatása, késedelme, nem megfelelő teljesítésére hivatkozva.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint kell az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést igazolni:
M/1: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.Az M/1 alk. minimumköv. igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési útmutató tartalmazza.Jelen alk-i köv. tekintetében irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek. és a Kr. 24. § (1) és (2) bek.
M/2: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé számított három év (de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetésével Kr. 22. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdései alapján igazoltan.
A 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra benyújtandó igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a teljesítés helyét,
- a szolgáltatás tárgyát - az alk-i min.köv. szerinti tartalommal,
- a tervezés főbb mennyiségi adatait az alk-i min.köv. szerinti tartalommal;
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap - megjelölésével), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciamunkák közös AT-i formában történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az AT saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaig. nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaig-ban a közös AT tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, tekintettel a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Jelen alk-i köv. tekintetében irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek., a Kbt. 140. § (9) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2), (4)-(5) bek., a 24. § (1) bek.
Az alk-i követelményekre vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) értelmében az alk-i követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az AK részére a gazdasági szereplő korábbi közb. eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az AT-knek az ajánlatukban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére figyelemmel csupán arról kell nyilatkozatot benyújtaniuk az M/1-M/2 előírtakra, hogy az általuk igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67. § (3) bekezdés).
A fenti igazolás módok M/1-M/2 szerinti dokumentumokat az ajánlattevőknek csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás esetén kell csatolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1:
a) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő vezető tervező, a 266/2013. Korm.rend. szerinti „É” jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
b) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő épületfizikai tervező, a 266/2013. Korm.rend. szerinti „G-ÉF” jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
c) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő közúti építménytervező, a 266/2013. Korm.rend. szerinti „KÉ-K” jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
d) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő építményvillamossági tervező, a 266/2013. Korm.rend. szerinti „V” jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
e) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő tervező, a 266/2013. Korm.rend. szerinti „É” jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és sportlétesítmények technológiai tervezésében legalább 36 hónapos tervezői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
vagy a más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-e) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető.
M/2: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett 1 db olyan referenciával, amely minimum összesen 3000 fő befogadóképességű fedett, zárt, legalább 45 méter fesztávolságú sportlétesítmény generáltervezésére vonatkozik (mely magába foglalja a kapcsolódó kiszolgáló létesítményeket is) és amely tartalmazza legalább az engedélyezési tervek elkészítését.
Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület (2004. évi I. törvény 77. § s) pont).
Kiszolgáló létesítmények: öltözőblokkok, vizes blokkok, közlekedő terek. Generáltervezés alatt Ajánlatkérő olyan komplex tervezési szolgáltatást ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakági tervezési munkák elvégzésére került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság (erős és gyengeáram, audió- és videótechnika), közlekedési, zöldfelület, tűzvédelmi, vízellátás.
Kizárólag kiviteli tervdokumentáció elkészítése a referencia követelmény tekintetében nem elfogadható.
A fenti referencia követelmény egy szerződéssel igazolható.
M/1.-M/2. alkalmassági követelmények tekintetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013 (VII.11.) Kr., 191/2009. (IX. 15.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Az AT-ként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, az alábbiak szerint történik.
AK előleget nem fizet. A jelen szerződés szerinti szerződéses ár (a tervezői díj) elszámolása 3 rész- és egy végszámlával történik. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
AK előteljesítést elfogad.
Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok:
Késedelmi kötbér: nettó szerződéses ellenérték 1 %-a/naptári nap, max 15 %,
Meghiúsulási kötbér: nettó sz. ellenérték 20 %-a,
Jótállás időtartama minimum 36 hónap,
Teljesítési biztosíték áfa nélküli ellenszolgáltatás 5%-a, Jólteljesítési biztosíték áfa nélküli ellenszolgáltatás 5%-a. Szerződéstervezetben részletezve.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján és a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az aj. bizt. mértéke: 5 000 000 HUF. Az AT-k az aj. bizt-kot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. Az aj. bizt-ot AT-nek az aj. kötöttség beálltától az aj. kötöttség időtartamáig, illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani. A Kbt. 54. § (2) bek-re tekintettel az ajánlati bizt. az AT választása szerint teljesíthető. AK fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstárnál vezetett 10049006-00336396-00000419 számú bankszámla. A befiz. igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás esetén a bank által kiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az aj. bizt. pénzügyi intézményi garancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a pénzügyi intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény ajánlatban csatolása kötelező. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat. További információ a Közb. útmutatóban.
2. Feltételes közbeszerzés - függő hatályú szerződés: AK rögzíti, hogy a közbesz. a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes, azaz: a pénzügyi fedezet érdekében AK a forrást biztosító Támogatói Okirat módosítására igényt fog benyújtani. Az AK a TO mód-nak el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ha az AK az eljárást mégis eredményesnek nyilvánítja, úgy az AK tájékoztatja az AT-t, hogy a szerződés hatályba lépésének a feltétele a TO módosításának elfogadása, azzal, hogy AK fenntartja magának a jogot arra, hogy szükség esetén, saját kockázatára a szerződés hatályba léptetéséről döntsön. További rendelkezést a tervezési szerződés tervezete tartalmaz.
3.Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti Ajánlattevőket.
4.Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
5.Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
6.Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Éva, lajstromszám: 00852
7.Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
9.Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. A pontkiosztás az értékelési részszempontok tekintetében az egyenes, fordított arányosítás módszerével történik. Közbeszerzési útmutatóban részletezve.
10.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 28.§ (3) bekezdésében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg a P/1., M/1. és M/2. alkalmassági feltételeket, igazolásokat.
11.Az ajánlatot a Kbt. 41. § (1) bek. és a 424/2017.(XII.19.)Korm.r. alapján elektronikus példányban kell benyújtani.Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.).
12.Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. A gazdasági szereplőknek a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (7) bekezdése szerint az EKR-ben történő regisztrálás során kell rögzíteniük, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Karakterkorlátokra tekintettel a további információk folytatása:
13.Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
14.Amennyiben ajánlattevő az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
15.Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a tervezői tevékenységre vonatkozó legalább 250.000.000,- Ft/év és 100.000.000,- Ft/káresemény kárértékű szakmai felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik-e jelen pontban meghatározott szakmai felelősségbiztosítással. Amennyiben ajánlattevő az előírt felelősségbiztosítással nem rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépéséig vállalja a biztosítás megkötését.
16.Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M/1. a)-e) pontjaiban felsorolt szakembereknek szerepelniük kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
17.Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
18. A II.2.7. pontban található szerződéses időtartam, a tervezési szerződés hatálybalépésének napjától számítódik.
19. A IV.2.6. pontban található ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
20.Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség ajánlattevőket terheli, az semmilyen körülmények között az ajánlatkérőre nem hárítható.
21.Az ajánlat összeállításánál az Eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
22. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 40.§,ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm.r. szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton,az EKR rendszerében lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
23.Az EKR használatához regisztráció szükséges, melynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Korm.r. 6.§(7)-(8) bek. szerinti adatokat is.
24.Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
25. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT valamint az alk. igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában:aláírók tekintetében aláírási címpéldány/ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben az AT, az alkal. igazolásában résztvevő gazd. szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy cégkivonat.
Közbeszerzési útmutatóban részletezve.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák