Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 25226/2022
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza 0662/7, 5785, 5825/5, 5825/6, 28646, 28647, 28649/5 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001580172022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001580172022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Varsó-Derkovits u.kerékpárforg-i lét. építése
Hivatkozási szám: EKR001580172022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Varsó utca – Derkovits utca között kerékpárforgalmi létesítmény építése a jelen eljárás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező műszaki mellékletekben foglaltak szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Varsó –Derkovits u. kerékpárforg-i lét. építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza 0662/7, 5785, 5825/5, 5825/6, 28646, 28647, 28649/5 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett létesítmény két szakaszt tartalmaz. Az I. szakasz a Derkovits utca és a híd között található (0+0 km. sz. – 0+148,13 km. sz. között), míg a II. szakasz a híd és a Varsó utca csatlakozása között tervezett (0+247,78 – 0+502,034 km. sz. között).
Sávszélesség: 3,00 m.
Egyoldali 2,5 %-os oldalesésű az útpálya felé
A létesítmény és a Tiszavasvári u. között H2 szalagkorlát beépítése tervezett.
A létesítmény É.-i oldalán tervezett a közvilágítási hálózat elhelyezése. A gyalog-kerékpárút szélétől min. 0,35 m oldalakadály távolság tartandó. A létesítmény É.i oldalán teljes hosszban kerti szegély beépítése tervezett, míg a déli oldalon résfolyóka épül a felületen összegyűlő csapadékvíz elvezetésére. A résfolyókát a meglévő zárt hálózatba kell bekötni. A gyalog-kerékpárút É.i oldalán 1,20 m. magas gyalogos korlát elhelyezése tervezett. A korlátot a tervezett támfalra kell rögzíteni.
Pályaszerkezet közös gyalog-kerékpárúti szakaszok:
- 2,50 cm. AC-8 (N) B 50/70 kopóréteg
- 3,50 cm. AC-11 (N) B 50/70 kötőréteg
- 15,0 cm. Ckt-2 hidraulikus kötőanyagú alapréteg
- 25 cm. HK 0/63 Talajjavító/fagyvédő réteg M-2, X-1
A kivitelezendő szakasz hossza: 402,384 m.
Szögtámfal: A tervezett szögtámfal hossza I. szakaszon 83,13m, a II. szakaszon 202,22m. A tervezett hosszon 2,50m magas, 30cm vastag vasbeton támfalat kell építeni. A támfal beton minősége C30/37. A betonacél B500B.
A támfal tetején és belső oldalán 30 cm mélységig B-5 bevonatot kell készíteni. A földben lévőknél bitumenes kenést kell alkalmazni.
A tervezett monolit vasbeton szögtámfal:
Függőleges magasság: 2,50m
Függőleges vastagság: 0,30m
Vízszintes szélessége: 2,00m
Vízszintes vastagsága: 0,30m
A hosszirányú esés miatt lépcsős alapozás tervezett. A lépcsők végeinél dilatációs hézagokat kell építeni.
Alapozási sík: változó
Az alapozásának a szélessége 50 cm.
A támfalszakaszok dilatációval vannak megszakítva. A dilatációs hézagba vízzáró, rugalmas tömítő anyagot kell beépíteni.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladat részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kötelező jótállási időn (36 hónap) felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap) 15
2 Az AF. III.1.3) M.2. szerinti (MV-KÉ) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 24 hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, támogatási azonosító még nem ismert.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja: A beszerzés tárgyának részekre történő bontása szakmai szempontok alapján nem lehetséges, mert a kivitelezési munkák szoros összefüggésben vannak egymással, az egyes részfeladatok elvégzése sem időben, sem helyileg, sem műszakilag nem bontható meg, azokat csak egységes irányítás és munkarend mellet lehet hatékonyan megszervezni, melynek hiányában eltérő vállalkozókkal csak aránytalanul nagy idő és munkaerő ráfordítással járna az összehangolt munkavégzés.A beszerzés részekre történő bontása a fentiekre tekintettel gazdaságilag és szakmailag ésszerűtlen döntés lenne.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás esetében, tekintettel arra, hogy a közpénzek hatékony felhasználását nem eredményezné, illetve a kivitelezési munka természete sem teszi lehetővé a részekre bontást. Továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető, továbbá a különböző kivitelezők általi munkavégzés negatívan hatna az építési beruházás megvalósításának minőségére. A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése.
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

A felhívás II.2.7. pontjában rögzített teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján került megindításra.(FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS.) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy támogatásra (támogatásiszerződés-módosításra) irányuló igényt kíván benyújtani, és Ajánlatkérő a támogatásra (támogatásiszerződés-módosításra) irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette (a kapcsolódó támogatási szerződés módosítás hatályba lépése vagy a szükséges fedezet ajánlatkérő általi egyéb úton történő kiegészítése), a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb hat hónap áll rendelkezésre a szerződés aláírásától számítva, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban: - a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): - az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolást.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett,legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetése az alábbi tartalommal:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont; év/hó/naptól év/hó/napig) és helye
• sikeres műszaki átadás-átvétellel időpontja (év/hó/nap-ig):
• a szerződést kötő másik fél neve, címe
• az építési beruházás tárgya, mennyisége, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan
részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.
• nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§-ára.
M.2. Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint köteles igazolni, azoknak a szakembernek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése és M2. szerinti pozíció megjelölésével, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani:
Az M2. tekintetében megajánlott szakember alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető, továbbá fel kell tüntetni a jogosultság megszerzésének első időpontját és a nyilvántartási számot is. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt.69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év,hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel áll munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. A szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakember rendelkezni fog a 266 /2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember eseteben megállapítható, hogy az előirt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakember időben párhuzamos tapasztalatai egyszer kerülnek figyelembe vételre.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (4), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 65.§ (12) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget (vagy azzal egyenértékű végzettséget/képzettséget), valamint szakmai tapasztalatot.
A 3. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett , sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt
olyan mélyépítési referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) legalább 280 méter hosszban kerékpárút és/vagy út építését és /vagy felújítását és/vagy bővítését tartalmazott.
Az elvárt referenciakövetelmény több szerződéssel is igazolható.
M.1.2.Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett , sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt
referenciával, amely legalább 180 méter hosszban szögtámfal építést tartalmazott.
Az elvárt referenciakövetelmény több szerződéssel is igazolható.
M. 2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezet 3. rész 2. sor "Közlekedési építmények szakterület" "MV-KÉ" kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a,ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és Ajánlatkérő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett rész Ajánlatkérő műszaki ellenőre által megállapított nettó értékének az 5,00%-a.A hibás teljesítési kötbér maximum 4 alkalommal kerül felszámításra, ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és Ajánlatkérő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér mértéke: a teljesítéssel nem érintett szolgáltatás ellenértékének 20,00% -a.
Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
Teljesítési és jólteljesítési biztosíték mértéke nettó vállalkozói díj 5-5 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A kötbér és a biztosítékok alapja vonatkozásában a nettó vállalkozói díj összegét kell figyelembe venni.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A fedezetet biztosító támogatási szerződés adatai nem ismertek (tervezetten TOP_ Terület- és Településfejlesztési Operatív Program;tervezetten utófinanszírozás, támogatási intenzitás tervezetten 100,000000 %).
A teljesítés során előlegszámlán kívül 4 db részszámla, és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség 20-40-60-80-100%-os készültségi fok elérését követően. AK a nyertes AT által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1), (3) (5) -(6) szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 32/A. §-a alkalmazandó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.
ELŐLEG: A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben, de legfeljebb kétszázötvenmillió forintig biztosítja az előleg igénybevételét.
Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem kíván kikötni.
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakra
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az
EKRben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § (1)(1b),(1c) (4) és (6) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Csatolandó nyilatkozatok, az EKR-ben:
- Felolvasólap
- NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (adott esetben csatolható)
- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (adott esetben csatolható)
- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
- NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.
- NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.
- NYILATKOZAT üzleti titokról
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről
- Egységes európai közbeszerzési dokumentum – ESPD (ajánlatevő/közös ajánlattevők mindegyike/alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vonatkozásában)
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
- Nyilatkozat az értékelési részszempont körében megajánlott szakemberről
- Szakmai önéletrajz (ajánlattételkor KÖTELEZŐEN benyújtandó)
- Árazott költségvetés (Szakmai ajánlat) cégszerűen aláírt formában, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is becsatolni)
- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – (adott esetben)
- Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell: - ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető
dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd /közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta) A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó – írásos meghatalmazást.)
- Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles kétséget kizárólag igazolni azt, hogy az általa megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek (adott esetben)
- Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)
- Együttműködési megállapodás (adott esetben)
- Meghatalmazás közös ajánlattétel esetén (adott esetben)
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
- Fordítások (adott esetben)
- Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)
- Nyilatkozat orosz intézkedés miatt hozott korlátozó intézkedések tekintetében (AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll -e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
- Referenciaigazolás/ok - M.1.
- Nyilatkozat kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szereplésről (adott esetben)
- M2. szakember végzettségét, képzettséget igazoló dokumentumok (adott esetben)
- M.2. szakember nyilatkozata rendelkezésre állásról
2. Az ajánlatnak a szakember nevét tartalmaznia kell tekintettel arra, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
3. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
4. Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 100 000 000,- Ft/esemény, 200 000 000,- Ft/év., Tárgya: felelősségbiztosítást is tartalmazó – építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződés hatályba lépésekor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
5. AK az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját az eljárás során alkalmazza.
7. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.
8. FAKSZ: dr. Kovács Ádám 00499, dr. Erdélyi-Mester Enikő 01371
9. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
10. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumok .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikében.
11. A felhívás III.1.3) M2. pontjában meghatározott jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakemberek a szerződés megkötésekor megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek, és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
12. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetést .
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
14. A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
15. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
16. Az 1. értékelési szempont : fordított arányosítás a 2.és 3. részszempont: egyenes arányosítás
17.AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT (k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák