Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.12.07.
Iktatószám: 25312/2015
CPV Kód: 71320000-7;71322000-1
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal székhelye, 4024 Debrecen, Piac u. 54.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KEM-BER Beruházó-Tervező és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Piac utca 54.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Sebő László
Telefon: +36 52-504-100
E-mail: sebo.laszlo@hbmkh.hu
Fax: +36 52-504-105
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Nemzetközi jelentőségű repülőtér és környezete vízgazdálkodási helyzetének javítása” KEOP-7.9.0/12/-2014-0039 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervellenőri feladatok ellátása"
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal székhelye, 4024 Debrecen, Piac u. 54.
NUTS-kód: HU321
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
• A tervellenőr köteles maradéktalanul és hiánytalanul, kifogástalan minőségben elvégezni a tervellenőri feladatokat, így különösen a teljes vízjogi létesítési és építési engedélyezési, valamint kivitelezési tervdokumentáció tartalmának, melyet az Ajánlatkérő készíttetett a projekt megvalósítása érdekében (ez alól kivétel a közműszolgáltatók által készítettet kivitelezési tervek), az építés minőségének, a szakszerű kivitelezés biztosításának, valamint az építési és egyéb jogszabályokban meghatározott követelményeknek az érvényre juttatása érdekében végzett szakszerű ellenőrzését.
• A tervellenőr kötelezettsége a teljes vízjogi létesítési és építési engedélyezési, valamint kivitelezési tervdokumentációra kiterjed, melyet az Ajánlatkérő a projekt megvalósítása érdekében készíttetett.
• A tervellenőr köteles részt venni Ajánlatkérővel, mint megrendelővel, valamint a tervezővel kötelezően megtartandó kooperációs értekezleteken, ezen felül a tervezővel folyamatos egyeztetésre köteles. A tervellenőr köteles legalább havi, vagy a projekt előrehaladásának érdekében akár sűrűbb rendszerességgel összehívni a tervezői kooperációt és arról jegyzőkönyvet vezetni.
• A tervellenőr a tervező által elkészített és ellenőrzésre átadott tervdokumentációkat köteles áttekinteni, az esetleges hiányosságokat feltárni és azok pótlására a tervezőt felszólítani.
• A tervellenőr köteles a (rész)feladat elvégzését követően tervellenőri jelentést készíteni, melynek részeként nyilatkozni köteles az elkészített tervek megfelelőségéről. A tervellenőri jelentés alapján az Ajánlatkérő igazolja, vagy megtagadja igazolás kiadását a tervezői tevékenységről.
• A tervdokumentációknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, melynek ellenőrzése a tervellenőr feladata.
• A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésekor tervező elkészíti a kivitelezési terveket, a kivitelezésre vonatkozó műszaki leírást, a szükséges részletterveket és konszignációkat, valamint az egyes műszaki munkafolyamatok konkrét műszaki paramétereit, tételes költségvetési kiírást, melyek megfelelőségét a tervellenőr köteles ellenőrizni.
• A műszaki leírásnak tartalmaznia kell a műszaki tervlapokon nem ábrázolható információkat, kiegészítéseket, pontosításokat, értelmezéseket is, melynek ellenőrzése a tervellenőr feladata.
• A tervellenőr a teljes vízjogi létesítési és építési engedélyezési, valamint kivitelezési tervdokumentáció készítésének időtartama alatt köteles a tervezővel folyamatosan egyeztetni és lehetőség szerint a feladatát a tervezési feladattal párhuzamosan végezni annak érdekében, hogy a tervezés mielőbb lezárulhasson. A tervezés folyamatában lévő ellenőrzés során a tervellenőr észrevételei szerint a tervezőnek a terveket folyamatosan korrigálni kell.
• A tervellenőr a terveket mindaddig ellenőrzi és javíttatja, amíg a tervellenőri jelentést (benne a tervellenőri nyilatkozatot) pozitív tartalommal ki nem tudja adni. A tervellenőri jelentést és nyilatkozatot a mindenkori hatályos jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően kell elkészíteni.
• A tervellenőr köteles a tevékenységét a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó iránymutatásai, a hatályos jogszabályok, és a kialakult szakmai standardok, gyakorlat alapján elvégezni.
• Az Ajánlatkérő tervszolgáltatása folyamatos, erre tekintettel a tervellenőr 10 napon belül köteles nyilatkozni a részére tervellenőrzésre átadott dokumentumok elfogadásáról vagy azok hiányosságairól, megjelölve konkrétan a hiányosságokat, hibákat, javítandó követelményeket.
• A tervellenőr tervellenőri jelentését 4 eredeti példányban papír alapon és 1 példány elektronikus adathordozón (CD-n) köteles átadni az Ajánlatkérő részére.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71322000-1
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 20600000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Nemzetközi jelentőségű repülőtér és környezete vízgazdálkodási helyzetének javítása” KEOP-7.9.0/12/-2014-0039 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervellenőri feladatok ellátása
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/09/07 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KEM-BER Beruházó-Tervező és Kereskedelmi Kft
Postai cím: Wesselényi u. 6.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 21250000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 20600000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 20600000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 21250000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
KEM-BER Beruházó-Tervező és Kereskedelmi Kft. (név) 4024 Debrecen, Wesselényi u. 6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

CREDAS Mérnöki Iroda Kft. (név) 3530 Miskolc, Rákóczi u. 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
a „Nemzetközi jelentőségű repülőtér és környezete vízgazdálkodási helyzetének javítása” KEOP-7.9.0/12/-2014-0039
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/06/10 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/04 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------