Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/239
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.12.08.
Iktatószám: 25577/2022
CPV Kód: 71322000-1
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Tervek leszállítása: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1-2. Fejlesztési terület: Székesfehérvár Börgönd Repülőtér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Győrödiné Kasznár Beáta
Telefon: +36 22537669
E-mail: kasznar.beata@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001619232022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001619232022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Börgönd repülőtér és iparterület projekt -TERVEZÉS
Hivatkozási szám: EKR001619232022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Székesfehérvár - Börgönd repülőtér és ipari terület feltárása tárgyú projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
További információ a dokumentációban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Börgönd repülőtér és iparterület projekt-tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Tervek leszállítása: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1-2.
Fejlesztési terület: Székesfehérvár Börgönd Repülőtér
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvár-Börgönd repülőtér fejlesztéséhez, az ipari park feltárásához szükséges minden létesítményre kiterjedő, a projekt megvalósításához szükséges teljes körű engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, engedélyezési feladatok ellátása, társadalmasítási feladatok ellátása. A tervezési feladat teljesítése során megvalósulnak a Támogatói Okirat szerint a légi oldal (AIRSIDE) tervezési feladatai, vagyis a repülőtér ingatlanán belüli épületek, vizi közmű és egyéb szükséges közművek, repülőtéri pályarendszer, út, közvilágítás, fénytechnika, zajvédelem, stb. engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának, valamint előzetes régészeti dokumentációjának elkészítése, valamint a földi oldal (LANDSIDE), vagyis a repülőtér ingatlanán kívüli tervezési feladatok (a 62-es, 63-as főúthoz történő csatlakozás kiépítésének, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, szükséges közművek engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának, valamint előzetes régészeti dokumentációjának elkészítése).
Főbb jellemző mennyiségek:
Repülőtéri futópálya előirányzott alapterülete: 45.000 m2
Terminálépület előirányzott alapterülete: 1.000 m2
Terminál parkoló: 40 db parkolóhely (személyzeti és vendég), 3 autóbusz parkolóhely, 1 db autóbusz megálló, 5 db taxi állás
Közúti megközelítés: legalább 6500 m 2x1 sávos új építésű bekötő út
Külső és belső közműhálózat: közös szennyvíz átemelő és közel 4 km hosszú rákötés a B-0 jelű átemelő telepig; a 62-es sz. főút mentén elhelyezkedő, Seregélyes Nagyközség vízellátását biztosító DN 200-as távvezetékről kb. 3,5 km ivóvízvezeték
A tervezés során a nyertes ajánlattevőnek többek között a következő tervdokumentumokat szükséges elkészítenie:
Engedélyezési terv fázis
A Tervezési Programban meghatározott minden létesítményre és minden szakágra kiterjedően el kell készíteni a jogszabályi előírásoknak megfelelő engedélyezési tervdokumentációkat, és a szükséges engedélyezési eljárásokat le kell folytatni. Az engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
Engedélyezési tervnek tartalmaznia kell:
• Műszaki leírás
• Áttekintő térkép
• Átnézeti helyszínrajz
• Általános helyszínrajz
• Általános hossz-szelvény
• Mintakeresztszelvények
• Keresztszelvények (legalább 100 méterenként, de a keresztszelvényi elemek jellemzőinek változásakor minden esetben)
• Vízelvezetés terve
• Forgalomtechnikai terv
• Környezetvédelmi engedélyezési terv
• Táj- és természetvédelmi terv, növénytelepítési terv
• Geotechnikai szakvélemény és földtani ismertető
• Telekalakítási terv, változási vázrajz.
• Helyszínrajzi közmű genplán
• Költségbecslés
Egyéb elvégzendő feladatok:
• Talaj mintavételezés, talajmechanikai vizsgálatok elvégzése és geotechnikai tervezés
• A hatályos jogszabályok alapján szükséges régészeti dokumentáció készítése a tervezési feladat részét képezi (ERD-I)
• Zajgátló védőövezet meghatározása a vonatkozó jogszabály alapján, melyhez alapvető tartalmi követelmény pl. az éves műveletszám, géptípusok, repülési eljárások ismerete.
• Környezetvédelem:
Az engedélyezési dokumentáció készítése során el kell készíteni az előzetes konzultációs eljárást lezáró határozat előírásai, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmi követelményei szerint összeállított környezeti hatásvizsgálati dokumentációt.
A környezeti hatásvizsgálati eljárás megindítása során lehetőség szerint figyelembe kell venni, hogy az eljárás lezárása megtörténjen az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt.
A tervezési feladat részét képezi a beruházás tervezői költségbecslésének elkészítése.
Kiviteli terv fázis
A Tervezési Programban meghatározott minden létesítményre és minden szakágra kiterjedően el kell készíteni a jogszabályi előírásoknak megfelelő kiviteli tervdokumentációkat. A kiviteli tervdokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• Műszaki leírás
• Áttekintő térkép
• Átnézeti térkép
• Általános (részletes) helyszínrajz és helyszínrajzi részletek
• Részletes hossz-szelvény
• Mintakeresztszelvények
• Keresztszelvények
• Kitűzési adatok
• Mennyiségkimutatás (földtömegszámítás és -elosztás)
• Geotechnikai szakvélemény és mellékletei
• Forgalomtechnikai terv
• Környezetvédelmi létesítmények terve
• Növénytelepítési terv
• Vízépítési terv (vízjogi engedélyezési terv)
• Közművek és egyéb vezetékek terve
• Közműgenplán
• Ideiglenes forgalomszabályozási terv (keresztezett utakhoz is)
• Terület-megszerzési (kisajátítási) terv
• A közút környezete rendezésének terve, felhagyott utak bontási vagy hasznosítási terve, rekultivációs terv
A Tervezési Programban meghatározott minden létesítményre és minden szakágra kiterjedően el kell készíteni a jogszabályi előírásoknak és műszaki előírásoknak megfelelő kiviteli tervdokumentációkat, és a szükséges engedélyezési eljárásokat le kell folytatni (pl. vízjogi létesítési eljárás, tűzvédelmi rendszerek, stb.).
A tervezési feladat részét képezi a munkanem szerinti, tételes költségvetés készítése (lásd: egyéb feladatok).
Az Alba Airport Repülőtér belföldi légiforgalmat lebonyolító sport és üzleti célú kisrepülőtér lesz, az 1995. évi XCVII. törvény 37. § (1) bek. ba) pontja szerint polgári célú, nem nyilvános repülőtérként fog működni. A 159/2010. (V. 6.) Kormány rendelet 2. § (1) bek. d) pont szerint a IV. repülőtér osztályba tartozó, ICAO 2B kategóriának megfelelő konfigurációjú létesítmény lesz, de az ICAO 3C kategóriának megfelelő futópálya szélességgel és hosszúsággal.
További információ a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I /1. alpontja szerinti (KÉ-LK) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve)  20
2 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I /2. alpontja szerinti (KÉ-K) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve)  15
3 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) I /3. alpontja szerinti (É) szakembernek mindösszesen (0-36 hónap között értékelve)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a nettó ajánlati árat szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában meghatározott 30 hónapos teljesítési határidő a szerződés aláírásától számítandó.
3. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás; az ár szempont esetében fordított arányosítás) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a maximális 10 pontot kapja.
Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasságigazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(4) és (7) bekezdése, 2.§ (1) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be, azzal, hogy a vonatkozó EEKD-t a meghatalmazás alapján a Közös ajánlattevők képviseletében eljáró szervezet nyújtja be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel ajánlattevő részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát. Ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.
Megkövetelt igazolási mód MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását, Megkövetelt igazolási mód nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában,a 6-7. §-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatában.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján: A MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁG-i letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. §-ában meghatározott mód. A Szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmasság előzetes igazolására elfogadott, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel”) arról, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben a követelményeket nem kell a dokumentum IV. rész A. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére kérheti.

Ajánlatkérő, Gazdasági szereplők a jelen pontban foglalt valamennyi kizáró ok ellenőrzése, igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. §-aiban foglalt rendelkezések alapján járnak el egyebekben.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: -
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján jár el.
I.: Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtani a nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az I. sz. alkalmassági követelményigazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a részletes dokumentáció tartalmazza.
II.: Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felszólítására a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (referenciaigazolás kötelező tartalmi elemei: a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontjai év-hónap-nap pontosságokkal megjelölve), továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére. A II. sz. alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése és a 67. § (2) bekezdése is. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M. I. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
I/1.: min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti KÉ-LK (légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;
I/2.: min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti KÉ-K (közúti építmények tervezési részszakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;
I/3.: min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti É (építészeti tervezés terület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel
rendelkező szakemberrel;
I/4.: min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti VZ-TEL (települési víziközmű tervezési részszakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;
I/5.: min. 1 fő szakember, aki a 297/2009. (XII.21.) Korm.rendelet szerinti környezetvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkezik (SZKV1.1 vagy SZKV1.2 vagy SZKV1.3 vagy SZKV 1.4);
M.II. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 6 évben befejezett (de legfeljebb 9 éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
a) legalább 1 db, minimum 750m2 alapterületű épület engedélyezési szintű építészeti tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával;
b) legalább 1 db, minimum 750m2 alapterületű épület kiviteli szintű építészeti tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával.
c) legalább 1 db, minimum 20 férőhelyes parkoló és feltáró út tervezésére vonatkozó referenciával;
d) legalább 1 db, helyi gyűjtőút felújításának, vagy új gyűjtőútnak a tervezésére vonatkozó referenciával min. 500 méter hosszon,
e) legalább 1 db, 2 km hosszúságú gravitációs - csapadékvíz és/vagy - szennyvíz és/vagy - ivóvíz szállítására szolgáló csatorna és 1 db gépészettel ellátott vízépítési műtárgy tervezésére vonatkozó referenciával.
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolására is felhasználható.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
A fent megjelölt jogosultságok a szerződés megkötésének feltételei, a nyertes ajánlattevőtől megkövetelt (nemteljesítés esetén a szerződéstől való visszalépésnek minősül és a 2. legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés).
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet, 297/2009. (XII.21.) Korm.rendelet, 375/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, 2011. évi CXCI. törvény, 401/2017. (XII.15.) Korm.rendelet, 146/2014. (V.5.) Korm.rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Előleg: a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül, a teljes (nettó) tervezési díj 10 %-ának megfelelő összegben. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A Támogatói Okirat szerint nettó finanszírozás alá esnek a légi oldal (AIRSIDE) tervezési feladatai, vagyis a repülőtér ingatlanán belüli épületek, vízi közmű és egyéb szükséges közművek, repülőtéri pályarendszer, út, közvilágítás, fénytechnika, zajvédelem, stb. engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának, valamint előzetes régészeti dokumentációjának elkészítési költsége. Bruttó finanszírozással pedig a földi oldal (LANDSIDE), vagyis a repülőtér ingatlanán kívüli tervezési feladatok érintettek (a 62-es, 63-as főúthoz történő csatlakozás kiépítésének, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, szükséges közművek engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának, valamint előzetes régészeti dokumentációjának elkészítési költsége).
A kifizetéssel kapcsolatos releváns szabályokat tartalmaznak a Kbt. 135. §-a és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései.
A részletes szabályokat, fizetési feltételeket, számlázási rendet a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmes, vagy hibás (rész)teljesítés esetén Tervező a késedelemmel érintett – hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig terjedő - minden naptári napra a nettó tervezői díj 0,1 %-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Ha a Tervező késedelme bármely kötbérterhes rész/véghatáridő vonatkozásában a 30 naptári napot meghaladja, úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat vagy a szerződést felmondhatja, és a nettó tervezési díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért, a kötbéren felül kárait és költségeinek megtérítését követelheti a Tervezőtől. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a kikötött meghiúsulási kötbér magas összegű, azonban azt a Tervező a szerződésszegéséből fakadó szerződésmegszűnés miatt a Megrendelőt ért hátránnyal arányban állónak ismeri el. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a meghiúsulási kötbért érvényesíti, késedelmi kötbért nem érvényesíthet (ha a késedelmi kötbért a Tervező már megfizette a Megrendelőnek, akkor a késedelmi kötbér visszajár).
Tervező a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított tervezési díj 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles a jelen közbeszerzés tárgyát képező valamennyi terv és dokumentum szerződésszerű teljesítésének a Megrendelő által történő igazolása kiadásának napjáig.
Felelősségbiztosítás: a Tervező kijelenti és ezt igazoló okirattal alátámasztja, hogy a szerződés aláírásának napjától kezdődően rendelkezik a jelen szerződés szerinti munkákra kiterjedő, összesen legalább 100.000.000,- Ft/év és 50.000.000,- Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó teljeskörű felelősségbiztosítással, amelyet jelen szerződés hatálya alatt köteles fenntartani. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani a Tervező és valamennyi közreműködő tevékenységére, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, környezetvédelmi kárra, valamint az ezekre visszavezethető nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is.
A Tervező a jelen szerződés alapján leszállított tervekre, dokumentumokra a végszámla kiállításától 24 hónap jótállást vállal a Ptk. 6:171. § alapján.
További információ a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és az EKR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók, a bontást az EKR
Határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket alkalmazza: Ajánlati ár: fordított arányosítás; Minőségi kritérium (szakemberek): egyenes arányosítás. Pontszám: 0-10. További információ a dokumentációban.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330.
4. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).
5. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 13. §-a szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemlegesen is). Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
6. Jelen hirdetmény a 321/2015 . (X. 30.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
7. IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban meghatározva: 30 nap.
8. A részekre bontás mellőzésének indoka, hogy a tervezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. A beszerzés természete nem teszi lehetővé a részekre bontást, tekintettel arra, hogy a tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként önmagában kezelhető lenne. A beszerzés tárgyát képező tervezési feladatok ellátása egy egységes építési beruházáshoz kapcsolódik, amely mind műszaki, szakmai, mind gazdasági, pénzügyi és elszámolhatósági szempontból egy egységet képeznek. A gazdasági ésszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. Tervezési célkitűzésként szerepel a homogén infrastruktúra megteremtése, többek között a pálya, kiszolgáló létesítmények, stb. tekintetében. Ez a célkitűzés részekre történő bontás esetén költséghatékonyan nem lehetséges. A nem generáltervező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.
9. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10. Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
11. Az eljárás nem feltételes (Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései).
12. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései].
13. Kbt. 71. § (9a) bekezdése szerinti tájékoztatásul: tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint
meghatározta a szakemberek többlettapasztalatának legkedvezőbb szintjét (36 hónap értékekkel), amennyiben egy ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
14. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az
Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bek. tekintetében).
15. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
17. A felhívás III.2.2) pontjának kiegészítése:
A III.1.3) pontban meghatározott 5 szakemberen felül a szerződés teljesítése során igénybe kell vennie nyertes Ajánlattevőnek:
• 1 fő szakember: tartószerkezeti tervezői szakterület, jogosultság: T a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint
• 1 fő szakember: építménygépészeti tervezési szakterület, jogosultság: G a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint
• 1 fő szakember: építményvillamossági tervezési szakterület, jogosultság: V a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint
• 1 fő szakember: geotechnikai tervezői szakterület, jogosultság: GT a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint
• 1 fő szakember: építésügyi tűzvédelmi tervezői jogosultság a 375/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 2. § rendelkezései szerint
• 1 fő szakember: rehabilitációs környezettervező szakértői jogosultság a 2011. évi CXCI. törvény 27.§, valamint a 401/2017. (XII.15.) Korm.rendelet 7. § rendelkezései szerint
• 1fő szakember: belsőépítészeti tervezői szakterület, jogosultság: BÉ a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint
• 1 fő szakember: táj- és kerttervezői szakterület, jogosultság: K a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint
• 1 fő szakember: felvonó tervezői jogosultság a 146/2014. (V.5.) Korm.rendelet 24.§ rendelkezései szerint
• 1 fő felsőfokú végzettségű REPÜLŐTÉR ÜZEMELTETÉSI szakember, aki minimum 6 év, benyújtandó referenciákkal igazolt szakmai tapasztalattal rendelkezik szilárd burkolatú futópályával rendelkező, legalább ICAO IIB besorolású üzemelő repülőtér üzemeltetésében;
• 1 fő felsőfokú végzettségű légügyi auditor szakember, igazolhatóan minimum 4 év szakmai, szabályozói megfelelőségi audit (compliance regulatory audit) tapasztalattal, és ADR-DSN (Aerodrome Design) tanfolyami végzettséggel
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/12/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák