Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/247
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.21.
Iktatószám: 25582/2021
CPV Kód: 45212200-8
Ajánlatkérő: Pécsi Egyetemi Atlétikai Club
Teljesítés helye: 7633 Pécs, Stadion utca 2. (622 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (4) bekezdése
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Egyetemi Atlétikai Club
Nemzeti azonosítószám: 19940681102
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turi Ákos
Telefon: +36 72511608
E-mail: dr.turiakos.ugyved@gmail.com
Fax: +36 72511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.peac.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001641532021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001641532021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (4) bekezdése
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kézilabda munkacsarnok tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001641532021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kézilabda munkacsarnok tervezése és kivitelezése Pécsen a Stadion utca 2. szám (622 hrsz.) alatti ingatlanon a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club részére.
8. Az épület helyiségeinek teljes felsorolása:
ssz helyiség elnevezése burkolata alapterülete m2
001 előtér kerámia 89,64
002 női mosdó kerámia 14,04
003 férfi mosdó kerámia 22,97
004 akadálymentes mosdó kerámia 4,04
005 takarító szertár kerámia 2,23
006 folyosó kerámia 16,57
007 szertár PVC 49,27
008 lépcsőház kerámia 14,15
009 játéktér sportpadló 1458,75
101 iroda szalagparketta 49,14
102 galéria kerámia 16,20
103 gépészet kerámia 64,89
201 galéria kerámia 358,80
202 folyosó kerámia 80,53
Összesen:
2241,22
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó beruházás komplex egész, egy új épület tervezésére és kivitelezésére irányul, így a megvalósíthatóságot nehezítené,
illetve lehetetlenítené el a részekre bontás. A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére
történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Az egyértelmű felelősségvállalást,
garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kézilabdacsarnok tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7633 Pécs, Stadion utca 2. (622 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1) Tervezés: Engedélyes majd pedig Kiviteli szintű tervdokumentumok készítése, illetve esetlegesen felmerülő további, megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése, 4 nyomtatott és 2 digitális példányban leszállítva. A tervezett épület kézilabda munkacsarnok 200 fős lelátóval. A csarnok 1747 m2 alapterületű, tartó vázszerkezete előregyártott vasbeton pillérekből, négyzetes, trapéz és T keresztmetszetű kiváltókból, gerendákból áll. A vasbeton gerendákon legfelül egy acél térrács szerkezet adja a játéktér fedését.
Az épület három szintes. A legfelső szint a játéktérre néző galéria. A játéktér szabad belmagassága 9,00m.
Az épület záró födéme magasított trapézlemezen keménytáblás hőszigetelés és TPO műanyag lemez.
A kiszolgáló terek közbenső és zárófödéme egyaránt vasbeton sík lemez. Előregyártott és heéyszani monolit szerkezet egyaránt lehetséges.
2) Kivitelezés: Alapvetően egy olyan közösségi, de a sportolás követelményrendszerének is messzemenően eleget tevő épületről van szó, mely a teljes város lakosságának hasznára válik. A tervezett épület a sportrendezvényeken túl (kézilabda szakágak elsődlegességével) egyéb városi rendezvények megtartására is alkalmas elrendezéssel került kialakításra.
A tervezett épület egy meglévő városi központi sportterületre kerül elhelyezésre.
A beépítésre szánt nagy térmértékű ingatlan régóta tölti be a sportszabadidős
tevékenységek színhelyét. A 622-es helyrajzi számon a város sűrűn lakott területei között három futball pályát tartalmazó sporttelepet találunk. Az ingatlan északi határa mentén egy rézsü felett vannak a szomszédos jellemzően családi házak. A jobb oldali sportpálya mellett ezt ki is használták egy lelátó építésére. Egyebekben az ingatlan területe közel sík. A tervezett épület helyén jelenleg egy aszfaltozott edzőpálya található leamortizálósott állapotban. A kijelölt terület és a jobb oldali sportpálya között egy betonból épített iker lelátó van. Ennek a jobb oldali pálya felé néző része megtartandó.
Az ingatlan közművei csak a bekötési pontokig ismertek. feltárásuk a leendő kivitelező-tervező feladata lesz.
Az építtető szóban megfogalmazott igénye, hogy egy szabványos kézilabda pálya méretű csarnok készüljön a meglévő lelátó helyén opcionálisan edző terület vagy mobil lelátó kapjon helyet. Az öltözők a meglévő öltöző épületben maradnak. Az öltöző épületet és az új csarnokot össze kell kötni oly módon, hogy az emelt szinten haladó folyosó alatt a mentők számára elegendő magasság álljon rendelkezésre. Öltöző épületről dokumentáció nincs. Középfolyosós épület, melyre emeletráépítést terveznek s ezzel egyetemben készíthető el a csatlakozás és a szükséges lépcsőház. A folyosó költsége már az öltöző épület emeletráépítéséhez kapcsolható, hiszen annak ismerete nélkül nem is készíthető elő.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a
felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4)
bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel valószerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kivitelezésre vállalt, teljeskörű jótállás időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 3. Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek (Építész tervező „É”) csarnokszerkezet kiviteli tervezésében szerzett szakmai projekttapasztalata (db projekt 0-5) 10
3 4. Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek MV-É az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK rögzíti, hogy a II.2.7.) pontban rögzített teljesítési határidő a tervezésre és kivitelezésre együttesen értendő azonban AK meghatároz a szerződés teljesítése vonatkozásában részhatáridőket is az alábbiak szerint:
Az engedélyes és kiviteli tervek szolgáltatásának részhatárideje: a szerződés hatályba lépését követő 60 nap.
A szerződés finanszírozási alapját képező TAO forrás elszámolási feltételei miatt a beruházás becsült értékének 59,2%-ának megfelelő TAO forrást fel kell használni 2022. 06. 30. napjáig.
Értékelés:
Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere:
Ár: fordított arányosítás.
2. ért rész szemp: arányosítás (legkedvezőtlenebb 36 hó, legkedvezőbb 60 hó)
3. ért részszemp.: pontkiosztás módszere
4. ért részszemp.: egyenes arányosítás ( legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 36 hónap). A 2. értékelési részszempontra tett 36 hónapot el nem érő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2)
bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a
„közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja,
illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.
A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdés rendelkezéseire.
A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a gazdasági szereplők által
ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. § rendelkezéseire is figyelemmel végzi.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! A kizáró okok fenn
nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt
mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság előírása:
SZ.1./ GSZ legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók (EV) nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt 321/2015. kr . 26§(1)a).
SZ.2./ AK az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja GSZ vonatkozásában az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § , 321/2015. kr . 26§(1)b)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: ATknek a szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti ut ig-i köt-ség teljesítését – az
ajánlatában nyilatkozattal (EKR űrlap) kell előzetesen igazolnia, h az előírt alkalmassági feltételenek megfelel.
Utólagos ig.: M.o.-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az EVk nyilvántartásának, ill. az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai, valamint a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzék adatai alapján. Igazolási módja [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(3) bekezdései].
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása ATk a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a
Dok-ban meghat tartalmú, Kbt. 67. § (2) bek-e szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek
rendelkezéseire. Felhívjuk a t. GSZk figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az AT, Közös AT, illetve az alkalmasság
igazolásában résztvevő GSZ részéről külön-külön követelmény. A tárgyi eljárásban az EEKD nem alkalmazandó, azonban, ha bármely GSZ – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKDot nyújt be, az AK azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az ATk felelnek. Kizárólag az AK által a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján felhívott, az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
AT(közös ajánlattétel esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ csatolja:
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében (magasépítési és mélyépítési tevékenység) teljesített építési munkáit ismertető, a (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR.) 22.§ (3) bek-e szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább:
a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását,
c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
és a teljesítés helyét;
d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást,
hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött;
e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan)
f)arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (2) bek a) pont, valamint a KR 21. § (2a) és (5) bek és 23. §]
M/2. azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével (már az ajánlatban szükséges ha a 3-4. ért részszempontra 0-nál nagyobb megajánlást tesz) , végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (2) bek b) pont]
Nyilatkozat mellett csatolandó: a)a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz (4. ért részszemp), mely tartalmazza - az M.2.2/ pontban rögzített szakember vonatkozásában épület építési/ átalakítási/bővítési/felújítási/helyreállítási/korszerűsítési/lebontási munka megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatot/ gyakorlatot év/hónap pontossággal, és a szakember jelenlegi munkahelyét is.
Az M.2.1/ pontban rögzített szakember vonatkozásában a projekttapasztalatot kell bemutatni az önéletrajzban, azaz az Építész tervező „É” szakember csarnokszerkezet kiviteli tervezésében szerzett szakmai projekttapasztalatát, szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal bemutatva (AK a projektek db számát értékeli, azonban a projektet év/hó pontossággal be kell mutatni), és a szakember jelenlegi munkahelyét is.b)szakemberek végzettséget
igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, valamint c)a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.
Amennyiben ajánlattevő a 3. és/vagy 4. értékelési részszempontra 0-nál nagyobb megajánlást tesz, úgy a 0-nál nagyobb
megajánlást tartalmazó értékelési részszempontnál meghatározott szakember megnevezése, rendelkezésre állási nyilatkozata és - kamarai nyilvántartásban az adott jogosultsággal nem szereplés esetén - végzettséget igazoló okirata csatolandó már az ajánlatban!
Az alkalmasság körében előírt szakiránnyal való Kamarai Nyilvántartásban szereplés a végzettséget igazolja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára (magasépítési tevékenység) vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett és amely min. 1000 m2 alapterületű, legalább 6 m szabad belmagasságú, vasbetonvázas és/vagy acélszerkezetű csarnoképület építési munkáira vonatkozik. A referenciában előírt alapterület előírás maximum két megfelelő tartalmú szerződéssel teljesíthető.
M.2./ legalább az alábbi végzettségekkel, képzettségekkel rendelkező szakemberrel:
M2.1.) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É”
kategóriájú tervezői (Építészeti-műszaki tervezési) jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez
szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 2. pontjában meghatározott vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.2.) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É”
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez
szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában meghatározott vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.3.) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG”
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez
szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 3. pontjában meghatározott vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.4.) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV”
kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez
szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 5. pontjában meghatározott vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Egy szakember több pozícióra is megajánlható.
szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági
feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A
Kbt.
65. § (6) bekezdése alapján az M1/-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér:
1.1.A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha
olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
1. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján, ha olyan okból, amelyért felelős a kivitelezési munkákat a
szerződésben rögzített a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles. A késedelmi
kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: A késedelemmel érintett
munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás. A késedelmi kötbér mértéke: 1 %/ naptári nap. A késedelmi kötbér maximális
mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.
2. Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha
olyan okból, amiért felelős az építési beruházás meghiúsul. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő késedelme olyan okból, amelyért felelős
a teljesítési határidőhöz képest eléri a kötbérmértékhez tartozó késedelmes napok számának maximumát, azt a Megrendelő súlyos
szerződésszegésnek minősíti és jogosult a Vállalkozási szerződést érdekmúlásának bizonyítása nélkül mások félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatállyal
felmondani, és a szerződéstől indokolási kötelezettség nélkül elállni, (amennyiben a szerződés teljesítését vállalkozó nem kezdte meg)
mely esetben a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés
szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában
nem csökken. Mértéke 15,00 %. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a nyertes Ajánlattevőt késedelmi
kötbér nem terheli.
3. Teljes körű jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadásátvételi
eljárás
lezárását követő naptól kezdődően. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A teljes körű
jótállás
mértékét - a meghatározott kezdő időponttól kezdődően - ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékelni kívánja (2.
értékelési részszempont). Mértéke nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 36 hónap. Ajánlatkérő az értékelés felső határaként 60
hónapot határozott meg. A fentiek alapján a 60 hónap feletti vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot
kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. [Kbt. 77. § (1) bekezdés] Ajánlatkérő a 36 hónapot el nem érő jótállás mértékére
irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Szavatossági igények:
A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Ptk. rendelkezései irányadók.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó
részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentum rögzíti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházás részben a Magyar Kézilabda Szövetség sportfejlesztési TAO programja keretében valósul meg. A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - a kivitelezésre vonatkozó teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését a munkaterület átadását követően. Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a végszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a végszámla értékét az igényelt előleg értékével köteles csökkenteni. A teljesítés során 10 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
Nyertes AT jogosult az engedélyes ÉS kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítását követően részszámla benyújtására. A részszámla értéke az engedélyes és kiviteli tervdokumentációra megajánlott tervezési díj összege.
A kivitelezés vonatkozásában nyertes AT az alábbiak szerint jogosult részszámlák benyújtására:
A kivitelezésre vonatkozó ÁFA nélküli szerződéses érték 10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%-90%-100% át elérő teljesítés esetén, az igazolt telesítés ellenértékének erejéig jogosult rész-és végszámla benyújtására.
A végszámla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a
alkalmazandó a kifizetés során. Az építési kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély-köteles, ezért a fordított adózás hatálya alá tartozik. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
II.2.5.) 3. értékelési részszempontra vonatkozó információ:
Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek (Építész tervező „É”) csarnokszerkezet kiviteli tervezésében szerzett szakmai projekttapasztalata (db projekt 0-5)
Ajánlattevő nem használhatja fel az M.1/ alkalmassági követelménynél bemutatott referenciamunkákat, valamint az M.2./ alkalmassági követelménynél az alkalmasság igazolására az adott szakembernél bemutatott szakmai tapasztalatot, projekteket, tehát az adott
szakembereknél nem mutatható be ugyanazon projekt az értékelésnél, és az alkalmasság igazolásánál. A
szakmai önéletrajzban az értékeléshez felhasználni kívánt projektet pontosan, és kétséget kizáróan kell
meghatározni, részletesen leírva az annak teljesítése keretében elvégzett feladatokat, úgy, hogy
egyértelműen megállapítható legyen az értékelési szempontnak való megfelelés.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/01/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő (AK) a projektet TAO forrásból kívánja megvalósítani, mely a támogatási szerződés által rendelkezésére áll, azonban egyrészt nem a becsült érték mértékében, másrészt ezen forrás akkor hívható le, amennyiben AK az adott részszámlát már kiegyenlítette nyertes ajánlattevő felé, azaz Ajánlatkérőnek elő kell finanszíroznia az esedékes részszámlákat, mely forrás előteremtése érdekében támogatás iránti kérelmet fog benyújtani. AK ezen feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti. Kbt. 135. § (12) bek.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás 2. részszempont: arányosítás 3. részszempont: pontkiosztás 4. részszempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők részére az elektronikus közbeszerzési
rendszerben (a továbbiakban: EKR), a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. A közbeszerzési
eljárás EKR azonosító száma: EKR001641532021
2. Az eljárásban az AK tárgyalást és helyszíni bejárást nem tart.
3. Az AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót,az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet
(vagy személyt),aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be,
4. ATnek ajánlatát a jelen felhívásban és a KD-ban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség AT-ket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).
5. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§.szerint biztosítja. AK elrendel újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba,
és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.66.§.(5) bek.szerinti felolvasólapot,az AT Kbt.66.§ (2) bek.,valamint 66.§
(6) bek.szerinti nyilatkozatát.A Kbt.66.§ (6) bek.szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be kell nyújtani,
7. Az ajánlatoknak az AH lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. Az ajánlatnak
pdf kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Formai kötöttség: Kbt. 47.
§ (2a) bek szerint.
8. SZAKMAI AJÁNLAT: Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan
költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a
cégszerűen aláírt eredeti, teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott
költségvetési kiírást, továbbá Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő
ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.
9. Ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell AT, valamennyi közös AT, az ajánlatban
nyilatkozatot aláíró AV-k, és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi
iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi
V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalókra vonatkozó
meghatalmazás - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű
másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata
is.
10. Közös ajánlattételre a Kbt. 35.§ és a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (EKR rendelet) előírásait, valamint a
KD előírásait kell alkalmazni
11. Az ajánlatokat az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kell benyújtani az EKR rendeletben és a
közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint,
12. AK felhívja a figyelmet az EKR rendelet 11.§ (1) és (4) bekezdéseire.
13. Az ajánlattétel nyelve a magyar.
14. AK a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30.§ (4) bek.alapján az ATk alkalmasságának feltételeit és igazolását
szigorúbban állapította meg M1. és M2. pontjainak vonatkozásában,
15. AK nem teszi lehetővé,hogy a nyertes AT/ATk a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet
hozzon/hozzanak létre (pojekttársaság nem alapítható)
16. AK az eljárás során NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját,
17. AK az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt.81.§ (5) bek.szerinti lehetőséggel.
18. Valamennyi időpont: közép-európai (helyi) idő szerint értendő,
19. Irányadó jog: a felhívás feladásának napján hatályos Kbt.vonatkozó előírásai,valamint végrehajtási
rendeletei és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet
20. Nyertes AT-nek rendelkeznie kell (vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie) legkésőbb
a munkaterület átadás időpontjára teljes körű építési-szerelési (CAR) biztosítással - az alvállalkozói
keresztfelelősségre is kiterjedően -, melynek kártérítési limitértéke dologi kár és személyi károk esetében is
minimum 100 millió Ft/káresemény és minimum 300 millió Ft/év, A felelősségbiztosítás megkötését igazoló
kötvényt a szerződéskötéskor be kell mutatni. Vállalkozónak/alvállalkozónak a szerződés hatálybalépésének időpontjában rendelkeznie kell tervezési tevékenységre kiterjedő, min. 5.000.000,- HUF/év, azaz ötmillió forint/év és káreseményenként min. 1.000.000,- HUF, azaz egymillió forint összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással (322/2015. korm rend 11§).
21. Nyertes AT-nek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás M2. pontjában előírt
szakemberek vonatkozásában a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti É, MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV vagy ezzel
egyenértékű) jogosultsággal, valamint kamarai nyilvántartásban való szerepléssel.
22. FAKSZ: Dr. Turi Ákos 00416
23. Rövidítések: AT=Ajánlattevő, AK= ajánlatkérő, KD=Közbeszerzési Dokumentumok, GSZ=Gazdasági
Szereplő
24. AK rögzíti, hogy a szerződés finanszírozási alapját képező TAO forrás elszámolási feltételei miatt a beruházás becsült értékének 59,2%-ának megfelelő TAO forrást fel kell használni 2022. 06. 30. napjáig. Fentiekre figyelemmel AK a munkaterület átadás és a kivitelezési munkavégzés megkezdésének lehetséges utolsó időpontjaként 2022. 04. 30. napját határozza meg.
Amennyiben a munkaterület átadás a munkavégzés megkezdésének feltételi hiányában nem lehetséges a fenti időpontig, úgy ezen körülmény miatt a szerződés gazdasági lehetetlenülése következik be, és AK jogosult azt felmondani. Fentiek miatt nyertes AT a munkaterület átadását megelőzően eszközölt, a kivitelezéshez szükséges anyagi ráfordításit saját kockázatára végzi, a szerződés felmondása esetén AK kizárólag a tervek vonatkozásában köteles az elszámolásra.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges