Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/2
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.01.04.
Iktatószám: 26105/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő egri fióktelepe (Magyarország, 3300 Eger, Eszterházy tér 8.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368565
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nif.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nif.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001659102021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001659102021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tolcsva, 37. sz. főút körforg. csp. tervezése
Hivatkozási szám: EKR001659102021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tervezési szerződés a „Tolcsva, 37. sz. főút és a 3716. j. összekötő úti csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítéséhez szükséges teljes körű engedélyezési és teljes körű kiviteli tervek elkészítése” (PST: K037.11) tárgyában
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tolcsva, 37. sz. főút körforg. csp. tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak: 71243000-3
71245000-7
71311300-4
71312000-8
71322000-1
71322500-6
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő egri fióktelepe (Magyarország, 3300 Eger, Eszterházy tér 8.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési szerződés a „37. sz. főút és a 3716. j. összekötő úti csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítéséhez szükséges teljes körű engedélyezési és teljes körű kiviteli tervek elkészítése” (PST: K037.11) tárgyában
Főbb műszaki paraméterek:
A tervezési feladat a 37. sz. másodrendű főút (Felsőzsolca-Sátoraljaújhely másodrendű főút) 52+890 km szelvényében a főút és a 3716. jelű összekötő út (Vilmány-Vámosújfalu összekötő út) keresztezésében jelenleg járműosztályozós, külterületi, szintbeni csomópont 1 db körforgalmú csomóponttá történő átépítéséhez szükséges előzetes régészeti dokumentáció, előzetes vizsgálati dokumentáció, teljes körű engedélyezési és teljes körű kiviteli terveinek elkészítése, a záradékolt kisajátítási tervek elkészítése, a megvalósításhoz szükséges valamennyi hatósági engedély és hozzájárulás megszerzésével. A tervezési feladat része az új körforgalmú csomópont jelenlegi közúthálózatba történő integrálásához szükséges közútszakaszok átépítése, figyelemmel a csomópont környezetében lévő közművekre. A tervezési feladat része a 37. sz. főút átépítése az ~52+680 - 53+100 km szelvények között (felújításának határszelvényei a tervezés során pontosítandóak), a 3716. jelű összekötő út átépítése a ~31+230 – 31+635 km szelvények között (felújításának határszelvényei a tervezés során pontosítandóak) a szakaszon belül lévő áteresz és szintbeni csomópont felújításával.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. AF III.1.3) M/2.1. alk.köv. igazolására bemut. szakember alk.köv. b) pontjában meghat. 36 hó gyakorlaton felüli többlettapasztalata PV-ként vagy PV-helyettesként hóban kifejezve (min.0hó, max.24hó) 30
2 3. AF III.1.3) M/2.2. alk.köv. igazolására bemut. szakember alk.köv. b) pontjában meghat. 36 hó gyakorlaton felüli többlettapasztalata hóban kifejezve (min.0hó, max.24hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 483
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban használt rövidítések:
AF – Eljárást megindító felhívás
AK – Ajánlatkérő
AT – Ajánlattevő
AV – Alvállalkozó
Kbt. – a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv
Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
Alk. köv. – Alkalmassági követelmény
MMK – Magyar Mérnöki Kamara
EVD – Előzetes Vizsgálati Dokumentáció
PV - projektvezető
PV-helyettes - projektvezető-helyettes
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépéstől számítandó.
Az AF II.2.7. pontjában feltüntetett tervezett időtartam naptári napokban értendő, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k), és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és (a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdései alapján) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontjában/a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatol-ni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolandó.
A Kr. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK a Kr. 12. § előírásait irányadónak tekinti.
AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § alapján folytatja le egy lépcsőben, ennek megfelelően valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazda-sági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§(1) és (2)bek. alkalmazását.
SZT/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (http://mmk.hu/kereses/tarsasagok) ellenőrzi, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő szerepel-e a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásának ezt kell alátámasztania (Kbt. 65. § (9) bekezdés).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya (országos közút fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) szerinti árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bekezdés)
Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a jelen. Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § alapján folytatja le egy lépcsőben, ennek megfelelően valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65.§ (12) bek. alapján a gazdasági és pénzügyi alk. igazolásához igénybe vett szervezet esetében az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (országos közút fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 12.000.000,- Ft összeget.
Fogalmak:
-„országos közút” alatt, az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti, ide nem értve a cc) és cd) pontokban írtakat;
-„országos közút fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése” alatt, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel tekintetében a közútra vonatkozó engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 23. §-ára tekintettel a 21. § (3) bekezdés a) pontja és a 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását. A referenciákat a Kr. 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (a kezdő és a befejező időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),
- a referencia nyilatkozat / igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) meg-jelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek jogosultsága tekintetében (AK által kiadott minta szerint)
b) AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),
c) a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által saját kezűleg aláírt, keltezéssel el-látott szakmai önéletrajz,
d) a szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,
e) szakképzettséget igazoló dokumentum
Az önéletrajznak - a releváns szakképzettség megszerzésétől - tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység is-mertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal).
Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.
Ajánlatkérő előírja az igazolandó szakmai tapasztalati (gyakorlati) idő szempontjából releváns szakképzettséget igazoló dokumentum benyújtását, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a releváns végzettség megszerzésétől kezdve számítja!
Azon szakemberek esetén, ahol a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában feltüntetett végzettség, amelyre a szakember a jogosultságát megszerezte, megegyezik az ajánlathoz csatolt, végzettséget igazoló dokumentumban bemutatott végzettséggel, a szakemberek végzettségét Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el az ajánlati felhívásban előírt végzettséggel.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bek., 69. § (11), (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § alapján folytatja le egy lépcsőben, ennek megfelelően valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített
• legalább 1 db min. egybefüggően 0,3 km hosszúságú, min. 2x1 sávos országos főútra vagy gyorsforgalmi útra vonatkozó, teljes körű engedélyezési és teljes körű kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos referenciával, amely tartalmazott legalább 1 db körforgalmú csomópontot, valamint magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság és egyéb közreműködő szakhatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését), és amelynek eredményeként a Hatóság az építési engedélyt kiadta.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.
Fogalmak:
AK:
- „országos főút” alatt az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés b) pont ba)-bb) alpont szerinti országos közúti elemeket érti.
- „gyorsforgalmi út” alatt az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpont szerinti országos közúti elemeket érti.
- „teljeskörű kiviteli terv” alatt az építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti.
- „teljeskörű engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti.
AK elfogadja a referenciát, amennyiben a referencia tartalma alapján megállapítható az AK által előírt fogalomnak történő megfelelés.
Nem magyarországi referencia esetén a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek
Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, az e körben előírt fogalommeghatározás (teljes körű engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt, így annak ismertetése nem szükséges.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és
b) legalább 3 év (36 hónap) országos közút tervezése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal.
M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és
b) legalább 3 év (36 hónap) országos közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai gyakorlattal.
Az M/2.1.- M/2.2. pontban megadott pozícióra ugyanaz a szakember jelölhető.
Ajánlatkérő az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét az adott szakember vonatkozásában előírt szakképzettség megszerzésétől kezdve számítja.
A szakképzettségek egyenértékűségét ajánlattevőnek kell igazolnia. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Fogalmak:
-„projektvezetői gyakorlatként” ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.
-„projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában;
-„országos közút” alatt - a szakemberek szakmai gyakorlata terén is - az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rend. 8. § (1) bek. szerinti fogalmakat érti, ide nem értve a cc) és cd) pontokban írtakat;
-„országos közutak tervezése” alatt, az országos közútra vonatkozó engedélyezési tervek és/vagy kiviteli tervek elkészítését és/vagy engedélyek megszerzését érti.
Az M/2 (szakemberek) követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás – ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat - valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban. Ajánlatkérő szakember esetén e körben elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték: nettó terv. díj 5%-a,
Jótállási biztosíték: nettó terv. díj 5 %-a.
Közreműködési biztosíték: nettó terv. díj 1%-a,
Kbt. 134. § (1)-(4) bek. szerint.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: a teljes nettó terv. díj 15%-a).
Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a.
Jótállási idő: 36 hónap
Szavatossági idő: 60 hónap
Részleteiben a szerződéstervezetben foglaltak alapján.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A finanszírozás forrása: hazai (KKP).
Pénzügyi finanszírozás típusa: Utófinanszírozás.
A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., (11) bek-ben foglaltak szerint, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. szerint történik.
A kifizetésre alkalmazandó: a 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: ÁFA tv.).
AK a szerződés teljesítése során a részszámlázás lehetőségét a szerződéstervezet szerint biztosítja.
Irányadó a Kbt. 27/A.§-a.
A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma gyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/01/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) „Minőségi kritérium” esetén egyenes arányosítás, „Ár” szempont esetén fordított arányosítás. 2-3. sz. min. szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 200.000,- HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő fizetési számlája 10300002-20609931-49020322
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén Ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalás esetén: Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét; az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Garancia szerződés, készfizető kezesség esetén: az okirat a Kbt. 41/A. § (2) bek. szerint; biztosítási szerződés esetén: a kötelezvény a Kbt. 41/A. § (2) bek. szerinti formában. Az AB-ra von. részletes szabályokat a közbesz. dok-ok tartalmazzák.
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást.
2. Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 114. § (1)-(2), (4)-(4a), (6)-(6a) bekezdésében foglalt eltérésekkel, illetve az alábbiak szerint:
- az eljárás a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul;
-az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
- AK a kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 114. § (6) bek.-ben foglaltakat alkalmazza;
- AK a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k), és m) pontjában meghatározott kizáró okokat írja elő.
- Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1)-(2), (4), (6) bekezdése szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén.
- AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. g) pontja alapján.
- A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontra vonatkozóan kell nyilatkoznia
- AK a Kbt.71.§ (4) bek-t az alábbi eltéréssel alkalmazza: „Ha AK megállapítja,h.az AT az alkalmasság igazolásához olyan gazd.szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg,amely a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k), és m) pontjában előírt kizáró okok hatálya alatt áll,a kizáró okkal érintett gazd.szereplő kizárása mellett HP keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség esetén más gazd.szereplő megnevezésére.
3.A dok-okat AK a Kbt.39.§(1)bek-re tekintettel korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen az I.3)pontban megjelölt címen,elektr.úton hozzáférhetővé teszi:https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
4.Ajánlatkérő legkésőbb szerződéskötés időpontjára min. 15 millió Ft/év és 7,5 millió Ft/káresemény tervezői felelősségbizt. szerződés meglétét írja elő.
5. A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti alábbi érvényes jogosultsággal:
M/2.1. pont - „KÉ-K» ” jogosultság;
M/2.2. pont - „KÉ-K» ” jogosultság”
6. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
7. AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkelye alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét és a munkadíjat is.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját.
9. Hiánypótlásra,(hp) ill.az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés,nyilatkozat,igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására AK a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal,hogy ha a hp-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.,akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni(Kbt.71.§(6)bek.).AK a Kbt.71.§(4)bek.t az alábbi eltéréssel alkalmazza: Ha az AK megállapítja,hogy az AT az alkalmasság igazolásához olyan GSZ kapacitásaira támaszkodik,vagy olyan AV-t nevezett meg,amely a jelen eljárásban előírt kiz.okok hatálya alatt áll,a kizáró okkal érintett GSZ kizárása mellett hp. keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség esetén más GSZ megnevezésére.
10. Az EKR útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI.29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. A rendszer működése, használata vonatkozásában AK kieg. tájékoztatást nem nyújt.
11. A közbesz.dok-ok többletelőírásokat tartalmaznak, tekintettel a hird.feladó rendszer kitöltési szabályaira.
12. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.
13. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.
14. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
15 . A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: A közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges