Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.12.22.
Iktatószám: 26322/2022
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2030 Érd, Alsó u. 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731254213
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hidasi-Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.erd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001878932022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001878932022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Romics László Rendelőintézet felújítás - tervezés
Hivatkozási szám: EKR001878932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás teljes megnevezése: Dr. Romics László Rendelőintézet felújítása – napelemrendszer kiépítése [rövid megnevezés: Romics László Rendelőintézet felújítás – tervezés]
A közbeszerzés tárgya tervezési szerződés megkötése az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény energetikai fejlesztése, napelemek telepítése tárgyban.
Részletek a Közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban KD) és szerződéstervezetben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya egy egymásra épülő, nem szétválasztható tervezési feladat. Az egyes részfeladatok egymásra épülnek, pl. a napelemek mennyiségének meghatározása függ a meglévő szerkezetek tartószerkezeti ellenőrzésétől is, illetve az esetlegesen felmerülő carport tervezés az épületre helyezhető napelem-mennyiség függvénye. Ennek nyomán a közbeszerzés tárgyát képező feladatok egymáshoz szorosan kapcsolódnak, így a tervezési feladat nem megbontható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Romics László Rendelőintézet felújítás - tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Alsó u. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya tervezési szerződés megkötése az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény energetikai fejlesztése, napelemek telepítése tárgyban.
Tervezés jellege: napelemek telepítése, azokhoz szorosan kapcsolódó segédszerkezeti, hálózatfejlesztési, karbantartási feladatok és egynapos sebészet épület esetében a napelemrendszerrel érintett tetőszigetelés javításának, átalakításának tervezése
A kivitelezéssel érintett beruházás helyszíne: 2030 Érd, Felső utca 39-41., HRSZ: 22765 és 22769
Ezen épületkomplexum Érden található. Tervezéssel több része is érintett, beruházó mindegyik részhez kapcsolódóan a napelemek telepítésének műszaki megoldását, ahhoz kapcsolódó teljeskörű dokumentáció összeállítását kéri a tervezőtől.
- Bejárati épülettömeg: a portaépület és az épülethez kapcsolódó fedett közlekedő fémlemezzel fedett tetősíkja. (becsült mennyisége: 110 m2)
- Új épület (egynapos sebészet) tájolás szempontjából megfelelő tetőszakaszai, valamint a gépészeti elemek feletti sík, új segédszerkezettel (becsült mennyisége: 460 m2)
- Felújított rendelő épület lapostetője (becsült mennyisége: 390 m2)
- Meglévő, felújított rendelő magastetőjének tájolás elhelyezés szempontjából megfelelő szakaszai (becsült mennyisége: 420 m2)
- Hátsó bejárat melletti parkoló fölé telepítendő solar carport (becsült mennyisége: 110 m2)
Mindösszesen hozzávetőleg 1490 m2 telepítésre alkalmas felület.
A tervezendő napelemes energia rendszer becsült teljesítménye: 200 kWp
Elkészítendő dokumentációk:
- építészeti tervfejezet
- épületvillamossági tervfejezet
- tartószerkezeti tervfejezet
- költségvetési fejezet
A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.1. alpont alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva; min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Az M.2.2. alpont alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva; min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
3 4. Az M.2.3. alpont alkalmassági feltételre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva; min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
4 5. Az M.2.2. alpont alk. feltételre bemutatott szakemberen felül AT rendelkezik-e további, az M.2.2. alk. feltételben rögzített teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel? (min. 0 fő, max. 2 fő)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli:
Értékelés szempontjának megjelölése: legjobb ár-érték arány. Az értékelés módszere:
1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, 2.-5. értékelési részszempont esetében arányosítás,
Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0-10 pont.
A 2.-4. értékelési részszempont kapcsán Ajánlatkérő rögzíti: Ezen értékelési részszempontoknál az átfedés megengedett a szakemberek személye tekintetében, vagyis ugyanazon szakember több értékelési részszempont esetében is megnevezhető összhangban az M/2. alkalmassági követelményekre vonatkozó előírásokkal. Ugyanazon szakember több értékelési részszempontra történő megnevezése esetén a szakember ugyanazon projektje/munkája kizárólag egy értékelési részszemponthoz használható fel a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontja alapján.
Az 5. értékelési részszempont vonatkozásában AK rögzíti:
A szempont teljes megnevezése: Az M.2.2. alpont alk. feltételre bemutatott szakemberen felül AT rendelkezik-e további, az M.2.2. alk. feltételben rögzített teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel? (min. 0 fő, max. 2 fő)
Ajánlatkérő ezen értékelési részszempont tekintetében azt értékeli, hogy Ajánlattevő az M.2.2. alpont alkalmassági feltételre bemutatott szakemberen felül rendelkezik-e további, az M.2.2. alpont alkalmassági követelményben előírt, 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. rész 27. pontjában meghatározott „Energiaellátási építmények tervezési szakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület” „EN-VI” kódjelű jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal) rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkező, teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel.
Az Étv., valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Kr. alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. Amennyiben ezen értékelési részszempont esetében Ajánlattevő nem 0 fő megajánlást tesz, úgy a szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által ezen értékelési részszempontra megjelölt szakember(ek) rendelkezzen(ek) a névjegyzéket vezető szerv engedélyével, erről ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania ajánlata részeként elektronikus űrlap formájában, valamint arról is, hogy ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő a szakemberekre vonatkozó, kötelezően benyújtandó nyilatkozatokról a közbeszerzési dokumentumokban összefoglaló segédletet ad ki az iratjegyzék részeként.
Részletek a KD-ban.
2. Ajánlatkérő a II.2.7) pont vonatkozásában rögzíti, hogy az abban foglaltak az alábbiak szerint értendők:
A teljesítési határidő, részhatáridők részletes megoszlását a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A § szerinti bírálat alapján a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kell, hogy benyújtsák.
A kizáró okok igazolására Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania – az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével - arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)- k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban a Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A fentiek alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1.
A Kbt. 114/A § szerinti bírálat alapján az alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kell, hogy benyújtsák az alábbiak szerint:
Magyarországon letelepedett Ajánlattevők esetében a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (https://www.mmk.hu), a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve adott esetben az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja.
Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében csatolandó a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplés igazoló dokumentumának egyszerű másolata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A § szerinti bírálat alapján az alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kell, hogy benyújtsák.
Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) ajánlatuk részeként az alkalmassági követelmények igazolására be kell nyújtaniuk:
M.1.
a 321/2015. Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a szerződésszerűen teljesített referenciák igazolását a 321/2015. Korm. rend. 23. § szerint.
A referencianyilatkozat minimális tartalmi elemei:
- szerződést kötő másik fél neve
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és /vagy telefonszám és/vagy faxszám)
- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)
- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal a sikeres megrendelői átadás-átvétel időpontja)
- a szerződés mennyisége (az ajánlatkérő által megadott mértékegységben, kWp)
- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M.2.1. és M.2.2. és M.2.3.
a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő azon szakembereinek bemutatása, akiket közvetlenül be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
1. EKR rendszerben elérhető űrlap: „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről – Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek”
Ezen az űrlapon meg kell adni az alábbi adatokat:
- eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése (tehát pl. III. 1.3) pont M.2.2. pont)
- szakember neve
- szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése
- szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel
2.
A: Amennyiben a szakember rendelkezik az előírtak szerinti jogosultsággal, úgy Ajánlattevőnek be kell nyújtania:
- cégszerűen aláírt nyilatkozatát a szakember nevéről, a jogosultság megnevezéséről, nyilvántartási számáról és a jogosultság megszerzésének első időpontjáról (legalább év, hónap pontossággal), valamint az alkalmassági követelmény megjelöléséről
- a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az alkalmassági feltétel teljesülését, és
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll(nak)
B: Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, kizárólag a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal, úgy Ajánlattevőnek be kell nyújtani:
- a szakember végzettségét igazoló okirat(ok) másolatát és
- a szakember szakmai önéletrajzát minimálisan az alábbi adattartalommal:
- szakember neve
- szakember végzettsége és megszerzésének dátuma
- szakmai tapasztalat ismertetése az alábbi adatok megadásával: munkavégzés kezdete (év, hónap), vége (év, hónap) pontossággal feltüntetve és az ellátott funkciók és feladatok rövid bemutatása (megrendelő neve egyértelmű és beazonosítható módon, ellátott tevékenység olyan részletességgel, melyből megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelőség)
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll(nak)
A megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy ezen B esetben amennyiben Ajánlattevő akár a 2., akár a 3., akár a 4. értékelési részszempontra nem 0 hónap megajánlást tesz, úgy Ajánlattevőnek oly módon kell ajánlata részeként benyújtania a szakember szakmai önéletrajzát, hogy abban a szakember szakmai tapasztalatát teljeskörűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalatot, mind az értékelés szempontjától releváns többlettapasztalatot) be kell mutatnia. A szakmai önéletrajz javasolt formáját az közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a szakemberekre vonatkozó, kötelezően benyújtandó nyilatkozatokról a közbeszerzési dokumentumokban összefoglaló segédletet ad ki az iratjegyzék részeként.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett (sikeres megrendelői átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 9 éven belül (108 hónap) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább összesen 100 kWp teljesítményű napelemes energia rendszer tervezésére irányuló referenciával.
A referenciakövetelmény több szerződéssel/referenciamunkával igazolható.
M.2.
M.2.1.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. rész 2. pontjában meghatározott „Építészeti tervezési terület” „É” kódjelű jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal) rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.2.2.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. rész 27. pontjában meghatározott „Energiaellátási építmények tervezési szakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület” „EN-VI” kódjelű jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal) rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.2.3.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. rész 30. pontjában meghatározott „Tartószerkezeti tervezési szakterület” „T” kódjelű jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal) rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Az M.2.1., M.2.2. és M2.3. alpont szerinti szakemberek közötti átfedés megengedett.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a küldő, vagy származási országban szerzett, az M.2. pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember(ek)rel.
Ajánlatkérő, a külföldi gazdasági szereplők esetében is elfogadja a jogosultság/egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, illetve szakmai tapasztalatot az alkalmasság igazolásához.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §- aiban foglaltakra.
Az Étv., valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Kr. alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az M.2. pontban megjelölt szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével, erről ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania ajánlata részeként elektronikus űrlap formájában, valamint arról is, hogy ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén - ha a késedelem olyan okból következik be, amelyért a nyertes AT a felelős - késedelmi kötbér fizetendő, napi mértéke a nettó szerződéses érték 1%-a, max. 15%.
Meghiúsulási kötbér: Ha a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes AT felelős, meghiúsul vagy lehetetlenül, vagy a nyertes AT szerződésben meghatározott késedelme vagy egyéb szerződésszegése miatt AK a szerződést felmondja, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - a szerződéstől eláll, úgy a nyertes AT meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó szerződéses érték 20 %-át kitevő összeg AK részére történő megfizetésére köteles.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számlák kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet irányadó. A szerződésre irányadók a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdésében foglaltak.
Előleg: nem biztosított
Számlázás: AK részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint: 2 részszámla és egy végszámla kiállítás, részletek a szerződésben.
Felelősségbiztosítás: minimális kártérítési összeg káreseményenként: 3 millió HUF/káresemény, min. 6 millió HUF/szerződéses időtartam, tervezői szakmai felelősségbiztosítás
Ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlap formájában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az ajánlati felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentik, hogy nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a meglévő biztosítási szerződésüket jelen közbeszerzés tárgyára megkötik/kiterjesztik oly módon, hogy az maradéktalanul eleget tegyen az előírt követelményeknek és nyilatkoznia szükséges egyúttal arról is, hogy a biztosítási szerződés kiterjesztésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2023/01/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2023/01/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § bek.re.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, 2.-5. értékelési részszempont esetében arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő ajánlati biztosíték benyújtásának kötelezettségét.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.
3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor AT-nek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolatát nyújtják be az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden dokumentumot a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
4) A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.
5) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (EKR űrlap)
6) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - atekintetben, hogy van-e folyamatban ajánlattevővel szemben cégügyben el nem bírált módosítás. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a nyilatkozat mellé csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. Amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyezési eljárás, úgy erre vonatkozóan a nemleges nyilatkozatot csatolni kell az ajánlatban.
7) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának a helye: EKR. Az elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
8) AT-nek ajánlata részeként nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján.
9) AK jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, a AK – ha az összegezésben megjelölésre került – a következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.
11) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.
12) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az SZ.1., M.1. és M.2. alkalmassági követelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.
13) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról.
14) Az ajánlathoz csatolni kell az AT és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. Részletek a KD-ban.
15) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com
16) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.
17) AK nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/12/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges