Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/126
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_ KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2011.10.28.
Iktatószám: 27042/2011
CPV Kód: 45243510-0;45246400-7;45246000-3
Ajánlatkérő: Felsődobsza Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Felsődobsza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Felsődobsza 2011 Konzorcium (vezető tag: Colas-Alterra Zrt.; társult tag: Mészáros és Mészáros Kft.)
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Felsődobsza Község Önkormányzata
Postai cím: Kossuth u. 6.
Város/Község: Felsődobsza
Postai irányítószám: 3847
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Luterán András polgármester
Telefon: +36-46-474-132
E-mail: felsodobsza.onkormanyzat@gmail.com
Fax: +36-46-474-661
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés keretében Felsődobsza Község árvízvédelmi fejlesztése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Felsődobsza
NUTS-kód HU311
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében Felsődobsza Község árvízvédelmi fejlesztése, a FIDIC piros könyv (Építési munkák Szerződéses Feltételei, Megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz) szerződéses rendelkezései alapján.
Felsőbobsza Község árvízvédelmi fejlesztése.
2550 fm árvízvédelmi töltés építése a Hernád folyó 51,95-54,7 km szelvényei között, tartozékaival
Töltésépítés: humuszmentés: 16 298,8 m3, töltéstest: 46 746 m3
Anyagnyerőhely nyitása esetén: humuszmentés várható mennyisége: 12 000 m3
Támfal: 727 m
Ø 1,2 m-es csőzsilip: 4 db
Töltés rézsű és előtér füvesítés: 66 635 m²
Töltés korona-és mobilgát alap stabilizáció: 6 360 m²
Anyagnyerőhely nyitása esetén a rekultiváció: 29 621 m2
Partbiztosítás építése: 1085m3
Vízmércék építése: 4 db
Kiviteli tervek készítése,
Tervezői művezetés,
Munkaterületek és anyagnyerőhely geodéziai kitűzése, valamint az anyagnyerőhelyek kitűzött határpontjainak állandósítása,
Árvízvédelmi terv készítése,
Megvalósulási tervek készítése.
Műszaki-pénzügyi ütemterv folyamatos készítése a projekt teljes megvalósítása alatt.
A mobilgát tárolására szolgáló épület felújítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45243510-0
További tárgyak:45246400-7
45246000-3
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 486000000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
xHirdetménnyel induló, tárgyalásos
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalás nélküli
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]
III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
nem
III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 19177 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/08/01 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/11/02 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 9
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Felsődobsza 2011 Konzorcium (vezető tag: Colas-Alterra Zrt.; társult tag: Mészáros és Mészáros Kft.)
Postai cím: Piktortégla u. 2-4.
Város/Község: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 492091000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 486000000
Pénznem
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 318375421 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 486000000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0001
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2011/10/18 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x

mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás x
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság (név)
1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Gátépítő Kft. (név)
3744 Múcsony, Szeles akna 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Lavinamix Építő Kft mint Hernádvölgye 2011 Konzorcium vezető tagja (név)
2360 Gyál, Fundy út 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Cronus Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft. mint Hernádvölgye 2011 Konzorcium tagja (név)
1105 Budapest, Gergely u. 8. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Porr Építési Kft. mint PK-Hernád Konzorcium vezető tagja (név)
1056 Budapest, Váci utca 81. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Kelet-Út Kft. mint PK-Hernád Konzorcium tagja (név)
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

A-Híd Építő Zrt. (név)
1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

ÁR-LA Magyarország Kft. (név)
1162 Budapest, Istráng u. 88. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Jánosik és Társai Kft. (név)
1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Magyar Vízépítő Zrt. (név)
1211 Budapest, Nagyduna sor 1-25. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Dynamic Út Kft. (név)
3300 Eger, Kistályai út 18. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Colas-Alterra Zrt. mint Felsődobsza 2011 Konzorcium vezető tagja (név)
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Mészáros és Mészáros Kft. mint Felsődobsza 2011 Konzorcium tagja (név)
8086 Felcsút 0311/5. hrsz (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/10/20 (év/hó/nap)