Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/33
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.15.
Iktatószám:2744/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4024 Debrecen, Piac utca 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511454
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000142542019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000142542019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Belváros tervezés
Hivatkozási szám: EKR000142542019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Inkubációs Központ létrehozásához, a Régi Városháza felújításához és a Sas utcai mélygarázs létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Belváros tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71314000-2
További tárgyak:71322000-1
79932000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása” című projekthez, a TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai korszerűsítése” című projekthez, a Régi Városháza épületének belsőépítészeti felújításához, valamint a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekten belül a Sas utcai mélygarázs létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése.
A. tervezési részfeladat:
A TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása” című projekt megvalósításához a tervezési programban foglaltak szerint szükséges koncepciós, illetve minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői költségbecslés, illetve árazatlan és árazott költségvetések elkészítése.
A tervezendő épület megközelítőleg 1.200 m2 alapterületű.
B. tervezési részfeladat:
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításához szükséges felmérési, örökségvédelmi engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció, valamint tervezői költségbecslés, illetve árazatlan és árazott költségvetések elkészítése, melyeknek Megrendelő által leadott a korszerűsítéshez kapcsolódó igények szerint kell elkészülnie.
A Régi Városháza 7.249,4 m2 alapterületű műemléki épületéről (műemléki azonosító: 5239, törzsszám: 1785) általánosságban elmondható, hogy megépítése óta a határolószerkezetei elhasználódtak, téglafalazata rossz hőtechnikai tulajdonságú, melyek az elmúlt évek során felújításra nem kerültek. A gépészeti rendszer elavult, beszabályozatlan, többnyire eredeti állapotában van. Az épület jelenleg nem energiahatékony. A fejlesztés célja, hogy az épület energiafelhasználása csökkenjen, a fenntartási költségek csökkentése megtörténjen megújuló energia hasznosításával. A tervezési feladat részét képezi, hogy a felújítások eredményeként elvárt gazdaságosan és energiahatékonyan működtethető épületet hozzunk létre. A Pályázati felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy a felújítással érintett épületek legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után.
C. tervezési részfeladat:
A tervezési feladat a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal műemléki épület (műemléki azonosító: 5239, törzsszám: 1785) reprezentatív helyiségeinek belsőépítészeti koncepciójának megtervezése, örökségvédelmi engedélyezési terv, valamint kiviteli terv készítése.
A tervezési feladat magába foglalja a Piac utca felőli főbejárat, az emeletre vezető lépcsőház, a Nagytanács terem, a vezetői irodák (polgármesteri iroda, alpolgármesteri irodák), azok előterei, valamint a jegyzői iroda és titkárság belsőépítészeti tervdokumentációjának elkészítését.
A tervezéssel érintett terület megközelítőleg 1.000 m2.
D. tervezési részfeladat:
A tervezési feladat a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekt keretében a Sas utcai mélygarázs projekt műszaki kivitelezéséhez szükséges koncepciós, engedélyezési, valamint kiviteli terv készítése.
A feladat egy új, kb. 200 férőhelyet tartalmazó mélygarázs terveinek az elkészítése. A terveknek magába kell foglalniuk a Sas utca zöldterületi rendezését valamint a Városháza utca rekonstrukcióját is.
Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a kivitelezés alatti tervezői művezetés és rendelkezésre állás.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épületek energetikai felújításának tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki műemléki épületek felújításának tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki mélygarázs építésének tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
4 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki műemléki épületek belsőépítészeti tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
5 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épületgépészeti építés és/vagy felújítás tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A. tervezési részfeladat: TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása” című projekt B. tervezési részfeladat: TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai korszerűsítése” című projekt D. tervezési részfeladat: TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekt
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: VHR 321.) 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a VHR 321. 8. § és 10. § (kivéve 8. § ib) és 10. § (1) bekezdés gb) alpontját), valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2.) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Folytatás a III.1.1) ponttól:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR 321. 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A VHR 321. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő nem köteles igazolást csatolni az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében, amennyiben ilyen igazolást Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már nyújtott be. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Folytatás a VI.4.3.) ponttól:
A teljesítés határideje a fenti feltétel teljesülését és/vagy az engedélyezési terv Megrendelő általi elfogadását követő 70. naptári nap.
Valamennyi tervezési részfeladat vonatkozásában Nyertes ajánlattevő köteles közreműködni a tervezést követő kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban, valamint a kivitelezés során a tervezői művezetést ellátni és rendelkezésre állni. A szerződés ezen feladatra vonatkozó része akkor lép hatályba, ha Ajánlatkérő lefolytatja az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, és megvalósítja az építési munkákat. A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5%-ában határozza meg. Amennyiben a tervezői művezetési feladatok ellátására és a rendelkezésre állásra ajánlattevő nem a tervezési díj 5 %-át állítja be, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, a feladat értéke nem került kifizetésre.
16.) Ajánlatkérő tervpályázatot folytatott le „Debrecen, Dósa nádor tér rendezése és a gyalogos övezet kiterjesztése építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése” tárgyban, amely tervpályázat része volt a Városháza bővítése is, ezért az A. tervezési részfeladat vonatkozásában a nyertes pályamű építészeti megjelenítését kérjük követni a tervezés során. Erre tekintettel Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételéül szabja, hogy nyertes ajánlattevő az A. tervezési részfeladat vonatkozásában együttműködési megállapodást kössön a tervpályázat eredményeként lefolytatott a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás alapján kötött tervezési szerződés tervezőjével, a BORD Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társasággal (1068 Budapest, Felső erdősor 3. 3. em. 22.) az elkészítendő tervdokumentáció nyertes pályamű építészeti megjelenítéséhez hangolása érdekében.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.3.) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Folytatás a III.2.2.) ponttól:
A. tervezési részfeladat:
- 1. számla: a koncepciós és az engedélyezési tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően.
- 2. számla: a kiviteli tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően. A számla kifizetésének feltétele a jogerős építési engedély megszerzése és az abban foglaltakkal megegyező tartalmú kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- 3. számla: a tervezés tárgyát képező kivitelezési eljárás műszaki átadását követően. A számla értéke a tervezési részfeladat vállalási árának 5%-a.
B. tervezési részfeladat:
- 1. számla: a felmérési és az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően.
- 2. számla: a kiviteli tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően. A számla kifizetésének feltétele a jogerős építési engedély megszerzése és az abban foglaltakkal megegyező tartalmú kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- 3. számla: a tervezés tárgyát képező kivitelezési eljárás műszaki átadását követően. A számla értéke a tervezési részfeladat vállalási árának 5%-a.
C. tervezési részfeladat:
- 1. számla: a koncepciós és örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően.
- 2. számla: a kiviteli tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően. A számla kifizetésének feltétele a jogerős építési engedély megszerzése és az abban foglaltakkal megegyező tartalmú kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- 3. számla: a tervezés tárgyát képező kivitelezési eljárás műszaki átadását követően. A számla értéke a tervezési részfeladat vállalási árának 5%-a.
D. tervezési részfeladat:
- 1. számla: a koncepciós és engedélyezési tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően.
- 2. számla: a kiviteli tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően. A számla kifizetésének feltétele a jogerős építési engedély megszerzése és az abban foglaltakkal megegyező tartalmú kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- 3. számla: a tervezés tárgyát képező kivitelezési eljárás műszaki átadását követően. A számla értéke a tervezési részfeladat vállalási árának 5%-a.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Nyertes ajánlattevő teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a Nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Késedelmi kötbér: tervezési részfeladatonként a késedelemmel érintett tervezési részfeladat tervdokumentációja tervezési díjának 0,5%-a / naptári nap. A késedelem maximum mértéke:
A. tervezési részfeladat:
- a koncepciós tervdokumentáció vonatkozásában: 6 naptári nap
- az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: 30 naptári nap
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: 20 naptári nap
B. tervezési részfeladat:
- a felmérési tervdokumentáció vonatkozásában: 6 naptári nap
- az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: 30 naptári nap
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: 20 naptári nap
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.3.) pontban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A VHR 321. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1-M2) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1-M2) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a VHR 321. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a VHR 321. 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Ajánlatkérő a VHR 321. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő nem köteles igazolást, illetve nyilatkozatot csatolni az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében, amennyiben ilyen igazolást, illetve nyilatkozatot Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már nyújtott be. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást, illetve nyilatkozatot kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben – a VHR 321. 21. § (3a) bekezdés b) pontjára figyelemmel – teljesített összesen minimum 6.000 m2 alapterületű épület magasépítészeti tervezésére vonatkozó referenciával.
(M2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben – a VHR 321. 21. § (3a) bekezdés b) pontjára figyelemmel – teljesített összesen minimum 700 m2 alapterületű műemléki épület belsőépítészeti tervezésére vonatkozó referenciával.
Folytatás a III.1.2.) ponttól:
C. tervezési részfeladat:
- a koncepciós és örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: 20 naptári nap
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: 35 naptári nap
D. tervezési részfeladat:
- a koncepciós tervdokumentáció vonatkozásában: 6 naptári nap
- az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: 30 naptári nap
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában:20 naptári nap
Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér:
A. tervezési részfeladat:
- a koncepciós tervdokumentáció vonatkozásában: a koncepciós tervdokumentáció tervezési díjának 5%-a,
- az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: az engedélyezési tervdokumentáció tervezési díjának 15 %-a.
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: a kiviteli tervdokumentáció tervezési díjának 10 %-a.
B. tervezési részfeladat:
- a felmérési tervdokumentáció vonatkozásában: a felmérési tervdokumentáció tervezési díjának 5%-a.
- az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció tervezési díjának 15 %-a.
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: a kiviteli tervdokumentáció tervezési díjának 10 %-a.
C. tervezési részfeladat:
- a koncepciós és örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: a koncepciós és az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció tervezési díjának 10 %-a,
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: a kiviteli tervdokumentáció tervezési díjának 15 %-a.
D. tervezési részfeladat:
- a koncepciós tervdokumentáció vonatkozásában: a koncepciós tervdokumentáció tervezési díjának 5 %-a,
- az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: az engedélyezési tervdokumentáció tervezési díjának 15 %-a,
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: a kiviteli tervdokumentáció tervezési díjának 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció tervezési díjának 3 %-a/alkalom. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Jótállás: A jótállás időtartama 24 hónap, kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő nap.
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Folytatás a III.1.2.) ponttól:
17.) Aj.kérő a C. tervezési részfeladat vonatkozásában rendelkezik DMJV Polgármesteri Hivatal műemléki épülete reprezentatív helyiségeinek belsőépítészeti koncepciótervével, amelyet a SANDROZA Művészeti-Tervező és Szolgáltató Kft. (1126 Budapest, Tartsay V. u 5/b.) készített, és amely terv a közbeszerzési dokumentáció részét képezi. Erre tekintettel Aj.kérő a szerződéskötés feltételéül szabja, hogy nyertes ajánlattevő a C. tervezési részfeladat vonatkozásában együttműködési megállapodást kössön a SANDROZA Kft-vel (1126 Budapest, Tartsay V. u 5/b.) az elkészítendő tervdokumentáció meglévő koncepcióhoz hangolása érdekében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a tervezést
- az A. tervezési részfeladat vonatkozásában a TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása” című projekt keretében pályázati forrásból,
- a B. tervezési részfeladat vonatkozásában a TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai korszerűsítése” című projekt keretében pályázati forrásból,
- a C. tervezési részfeladat vonatkozásában önerőből,
- a D. tervezési részfeladat vonatkozásában részben önerőből, részben a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekt keretében pályázati forrásból finanszírozza utófinanszírozással.
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2.) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:30 (óó:pp) Hely: --
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
5.) Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
7.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egymással szorosan összefüggő, az A. és a D., valamint a B. és a C. tervezési részfeladatok vonatkozásában azonos épületet érintő tervezési feladatok. A Régi Városháza Debrecen, Piac u. 20 szám alatti épülete és a közvetlenül mellé tervezendő Debreceni Inkubációs Központ elhelyezkedése miatt a tűzvédelmi előírások, valamint a két funkció egymás melletti biztonságos kialakítása érdekében egységként kell kezelni a két épület tűzvédelmi előírásait. A két épület megfelelő tűzvédelme érdekében olyan műszaki megoldásokkal lehet biztosítani az előírásoknak megfelelő működést, amelyek a másik épület műszaki megoldásaival szorosan összefüggnek.
A tervezés része a Régi Városháza reprezentatív részeinek belsőépítészeti tervezése, amely feladat szorosan összefügg az energetikai felújítás műszaki tartalmával. Az egész épületet érintő energetikai korszerűsítés során a fűtési rendszer, valamint az elektromos hálózat is felújításra kerül, mely tervekkel a belsőépítészeti terveknek is összhangban kell lennie. A tervezési terület nem határolható le. A belsőépítészettel érintett helyiségek felszerkezeteit érinti az energetikai korszerűsítés a fűtési rendszer és elektromos hálózat felújítása kapcsán, azok helyreállítása, valamint a felszerkezetek felülképzése a belsőépítészeti terv része. A Sas utcai mélygarázs közvetlenül a Debreceni Inkubációs Központ alatt kerül kialakításra, tervezésük műszakilag teljes mértékben összefügg és egymásra épül.
A tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné. A fentiek alapján Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (amelynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3.) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Folytatás a VI.3. ponttól:
8.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni
9.) Ha az Ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
10.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
12.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 10 millió Ft/esemény, 30 millió Ft/év.
Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
13.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6) bek.).
14.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1-5. részszempont: pontozás, ár szempont: fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. alapján a közbeszerzési dokumentumok szerint.
15.) A teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 180 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
Az A. tervezési részfeladat vonatkozásában a koncepciós tervdokumentáció szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 20. naptári nap.
Az építési engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a koncepciós tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 90. naptári nap.
A kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 70. naptári nap.
A B. tervezési részfeladat vonatkozásában a felmérési tervdokumentáció szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 20. naptári nap.
Az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a felmérési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 90. naptári nap.
A kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 70. naptári nap.
A C. tervezési részfeladat vonatkozásában a koncepciós és az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 70. naptári nap.
A kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje a koncepciós és az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 110. naptári nap.
A D. tervezési részfeladat vonatkozásában a koncepciós tervdokumentáció szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 20. naptári nap.
Az engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a koncepciós tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 90. naptári nap.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2.) pontban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák