Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/251
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.12.27.
Iktatószám: 27557/2022
CPV Kód: 79933000-3
Ajánlatkérő: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Teljesítés helye: az Ajánlatkérő székhelye (9023 Győr, Herman Ottó u. 22.) és Győr város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Nemzeti azonosítószám: 15369653208
Postai cím: Herman Ottó Utca 22.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Sándor Domonkos
Telefon: +36 704269504
E-mail: hsd@gyorikonyvtar.hu
Fax: +36 96516670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorikonyvtar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001974382022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001974382022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
közösségi tervezés (TOP-6.9.2)
Hivatkozási szám: EKR001974382022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79933000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 projektek keretében. A szerződés tárgya közösségi tervezési tevékenység megvalósítása azzal a céllal, hogy a célterületeken lakó/tanuló fiatalok bevonásával megtervezésre (kijelölésre, megtervezésre és mindez dokumentálásra) kerüljön egy, a fiatalok igényeinek és szükségleteinek megfelelő, jellegzetes szabadtéri ifjúsági közösségi helyszín (a továbbiakban: közösségi helyszín). Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”), valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés mennyiségére és műszaki tartalmára tekintettel nem indokolt. Tárgyi eljárásban a nyertes ajánlattevő feladata az egyes célterületeken, de azonos tervezési módszertan szerinti és egymásra épülő tervezési feladatok elvégzése. Amennyiben a feladatot több nyertes ajánlattevő látná el külön-külön szerződésekkel, úgy az a projekt megvalósíthatóságának sikerességét veszélyeztetné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
közösségi tervezés (TOP-6.9.2)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: az Ajánlatkérő székhelye (9023 Győr, Herman Ottó u. 22.) és Győr város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 projekt keretében: célterületenként 1-1 db, összességében 11 db közösségi tervezésre vonatkozó tervezési feladat megvalósítása Győr város 11 célterületén. A kimeneti követelmények (mind a 11 célterület esetében azonos): a közösségi helyszín látványterve (1 pld. nyomtatott formában és digitális formában átadva); a közösségi helyszín műszaki leírása és kiviteli terve (1 pld. nyomtatott formában és digitális formában átadva); a célterület ifjúsági közösségi térképénék elkészítése és rendelkezésre bocsátása (1 pld. nyomtatott formában és digitális formában átadva); a közösségi tervezés folyamatának dokumentációja (jegyzőkönyvek és jelenléti ívek 1 pld. nyomtatott formában és digitális formában átadva).
A közösségi tervezési munka részfeladatai és mennyiségi előírásai:
2023. március 31-ig teljesítendő részfeladatok:
• célterületenként legalább 2-2 (összesen a 11 célterületen legalább 22), a közösségi helyszín célterületen belüli elhelyezésének kiválasztásának, funkcióinak és designjának kialakítását célzó közösségi tervezési alkalom megvalósítása, melynek célja a funkció meghatározása és látványtervezés (időtartam legalább 60 perc/alkalom, a résztvevők száma legalább 5 fő/alkalom)
• javaslat a 11 célterületen a közösségi helyszín ideális helyszínére a közösségi tervezési alkalmakon egyeztetettek alapján,
• a közösségi helyszín - a közösségi tervezési alkalmakon egyeztetettek alapján kialakított – előzetes látványterve vagy makettfotója célterületenként.
o célterületenként a javasolt közösségi helyszín bemutatása térképen,
o látványterv vagy makettfotó legalább 300 dpi pixelsűrűségű kell legyen,
2023. május 31-ig teljesítendő részfeladatok:
• célterületenként legalább 2-2 (összesen a 11 célterületen legalább 22), a célterület ifjúsági közösségi térképének megalkotását szolgáló közösségi tervezési alkalom megvalósítása, feltüntetve a kiválasztott közösségi helyszínt, és a közösségi találkozások szempontjából releváns egyéb helyszíneket (időtartam legalább 60 perc/alkalom, a résztvevők száma legalább 5 fő/alkalom)
• a közösségi helyszín - a közösségi tervezési alkalmakon egyeztetettek alapján kialakított –látványterve vagy makettfotója célterületenként,
• a szabadtéri közösségi helyszín - a közösségi tervezési alkalmakon egyeztetettek alapján kialakított - műszaki leírása és kiviteli terve célterületenként,
• a 11 célterület ifjúsági közösségi térképe,
• összefoglaló dokumentáció,
o látványterv vagy makettfotó legalább 300 dpi pixelsűrűségű kell legyen,
o műszaki leírásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: funkció, anyaghasználat, anyagkimutatás és árazatlan költségvetés,
o kiviteli tervnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
 alaprajz: m=1:10, m=1:20, m=1:50,
 metszetek: m=1:10, m=1:20, m=1:50,
 homlokzatok: m=1:10, m=1:20, m=1:50,
 felülnézet: m=1:10, m=1:20, m=1:50,
 részletrajzok: m=1:2, m=1:5, m=1:10.
o ifjúsági közösségi térkép a célterületeken lakó/tanuló fiataloknak kell szóljon és a különböző közösségi, illetve egyéni tevékenységek végzésére leginkább alkalmas helyszíneket kell bemutassa, internetes felületeken publikálható, pdf és png formátumban,
o összefoglaló dokumentáció legalább 15 oldal / 25.000 karakter (szóközökkel) terjedelmű kell legyen és ki kell térjen legalább
 a közösségi tervezési folyamatok ismertetésére (időpontok, helyszínek, résztvevők köre, alkalmazott módszerek, rövid tartalmi összefoglalók), továbbá arra, hogy
 melyek a kedvelt és melyek azok a helyek, amelyeket - pl. a veszélyességük okán - nem kedvelnek a fiatalok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1. pontban bemutatott szakember (építészmérnök vagy tájépítész) esetében az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 24hónap) 25
2 M.2.2. pontban bemutatott szakember (facilitátor) esetében az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (minimum 0, maximum 24 hónap) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001
II.2.13) További információ
Az értékelési szempontok kapcsán az 1. (szakember) és 2. (szakember) értékelési alszempontok tekintetében bemutatott
szakemberek vonatkozásában Ajánlattevő köteles ajánlata részeként nyilatkozatot benyújtani az érintett szakember
többlettapasztalatának alátámasztása céljából. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: az érintett szakember nevét, az értékelési alszempont szerinti, a többlettapasztalatot biztosító tevékenység(ek) megnevezését ÉS az ezen a terület(ek)en szerzett szakmai többlettapasztalat mértékét hónapokban megadva. Amennyiben Ajánlattevő ezen értékelési alszempontok tekintetében 0 hónapos megajánlást tesz, abban az esetben a 0 hónapos megajánlással érintett szakember többlettapasztalatának alátámasztásául szolgáló nyilatkozatot értelemszerűen nem kell benyújtania. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az ezen értékelési alszempontok tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívást megelőzően már az ajánlatban be kell nyújtani a szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, az érintett szakember által saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott önéletrajzot! Az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban kell feltüntetni olyan részletességgel, hogy abból kétséget kizáróan megállapítható legyen mind az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, mind pedig az alkalmassági minimumkövetelményen felüli, azaz a Felolvasólapon szereplő és értékelésre kerülő szakmai többlettapasztalat hónapokban megadott mértéke is! Az időben párhuzamos gyakorlati idők a bemutatott szakember tapasztalati idejébe csak egyszer számítanak bele. A szakmai önéletrajzban feltüntetett minden naptári hónap egész hónapként kerül figyelembevételre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, illetőleg (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az Ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, illetőleg (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1)). A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. (Kbt. 64. §).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá: Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját igazolnia kell. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal [Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, közös ajánlattevő cégszerű nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen ajánlati felhívásban a G.1. pontban előírt saját nyilatkozatait, illetve igazolásokat az alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles benyújtani. Az ajánlattevő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó igazolások: G.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését. Ha az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha G.1. a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összességében (a három év alatt) nem éri el a 13.000.000 Ft-ot. Az előírt alkalmassági követelménynek (a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő, közös ajánlattevő cégszerű nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő, közös ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen ajánlati felhívásban az M.1. és M.2. pontban előírt saját nyilatkozatait, illetve igazolásokat az alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles benyújtani. Az ajánlattevő részéről az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó igazolások:
M.1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését (legalább a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, teljesítés és ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A fentiekben kifejtettek igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szakaszában foglaltak alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is.
(kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető. Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezését; - tárgyát, mennyiségét; - a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve); - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
M.2 Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelyből az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható, továbbá a végzettségét illetve képzettségét igazoló bizonyítvány/ok másolatát. (Szakmai tapasztalat: a szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban kell feltüntetni olyan
részletességgel, hogy abból kétséget kizáróan megállapítható legyen mind az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, mind pedig az alkalmassági minimumkövetelményen felüli, azaz a Felolvasólapon szereplő és értékelésre kerülő szakmai többlettapasztalat hónapokban megadott mértéke is!) Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Ajánlattevő csatolja a szakem ber végzettségét illetve képzettségét igazoló bizonyítvány/ok másolatát. Amennyiben ajánlattevő nem az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt képzést teljesítő szakemberrel kívánja igazolni alkalmasságát, kérjük, ajánlatában csatolja az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevőkegyüttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük
egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd
gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnésehiányában fennállna.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha
M.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legalább 5 db közösségi tervezés munkarészt is tartalmazó vagy teljes egészében közösségi tervezésre vonatkozó tervezési feladat tárgyú, szerződésszerűen teljesített referenciával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 23. § bekezdésében foglaltakra.
M.2. nem rendelkezik a következő szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő építészmérnök vagy tájépítész szakemberrel, aki 12 hónapos tervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik közösségi tervezés munkarészt is tartalmazó vagy teljes egészében közösségi tervezésre vonatkozó tervezési tevékenységben.
M.2.2. legalább 1 fő facilitátor szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 12 hónapos facilitátori szakmai tapasztalattal rendelkezik közösségi tervezés munkarészt is tartalmazó vagy teljes egészében közösségi tervezésre vonatkozó tervezési tevékenységben.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem
szerződésszerűen teljesít, a dokumentációban részletezettek szerint - késedelmi, hibás teljesítési, továbbá meghiúsulási - kötbér fizetésére kötelezi magát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján: Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt. Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
Késedelmi kötbér: Ha Ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 20 napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és a meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
Ajánlatkérő a kötbérek esetében „nap” alatt naptári napot ért.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Részszámla benyújtására egy alkalommal van lehetőség. A részszámla mértéke megegyezik a részteljesítés mértékével (igazoltan elvégzett tervezési (rész)feladat a műszaki leírásban meghatározott feladatokhoz igazítva). Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire. Ajánlatkérő előleget maximum a nettó szerződéses érték 10%-át el nem érő mértékben biztosít. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor. A számlán fel kell tüntetni: a közbeszerzés tárgyát. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A teljesítéssel kapcsolatosan irányadó a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát is az Ajánlatkérővel való egyeztetés alapján. A hatályos támogatási szerződés alapján a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. Finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kbt. 27/A. § alapján Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, ennek megfelelően projekttársasággal összefüggő követelményeket a dokumentáció nem tartalmaz (Kbt. 35. § (9)).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2023/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2023/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. (szakember) és 2. (szakember) részszempontok: egyenes arányosítás, 3. (összesített ajánlati ár) részszempont: fordított arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeleti, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
2. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő információkérést az EKR rendszeren keresztül kell megtenni.
3. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül szükséges benyújtani.
4. Az ajánlat kötelező eleme az ajánlati adatlap (felolvasólap) (Kbt. 66. § (5) bekezdés), amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, címét (székhelyét) és a kért ellenszolgáltatás összegét. A felolvasólap mintáját az EKR rendszer generálja.
5. Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan; ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján; a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot; az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját; ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell; a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot, ennek megfelelően az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában jelölje meg (a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal, hogy az előbbiekre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó; amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére; kiöltött ártáblázatot.
6. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
7. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második
legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására.
8. Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli. A közbeszerzési eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel összefüggésben.
9. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi magyar fordítást is.
10. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Páli János (lajstromszám: 00746).
11. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján jár el.
13. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/12/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges