Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/36
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.20.
Iktatószám:2786/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:Megrendelő és a Tervező székhelye, valamint a megvalósítás helyszíne: Bp. XIII. ker. Szent László út 66-68. (Hrsz.: 27045 és 27046)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124582019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124582019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124582019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 60 lakásos önkormányzati lakóépület tervezése
Hivatkozási szám: EKR000124582019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a Bp. XIII. ker. Szent László u. 66-68. szám alatti építési telken építendő 60 lakásos önkormányzati lakóépület tervezési feladatainak elvégzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 60 lakásos önkormányzati lakóépület tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71240000-2
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő és a Tervező székhelye, valamint a megvalósítás helyszíne: Bp. XIII. ker. Szent László út 66-68. (Hrsz.: 27045 és 27046)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési szolgáltatás a Bp. XIII. ker. Szent László út 66-68. szám alatti építési telken építendő 60 lakásos önkormányzati – passzívház kritériumainak megfelelő - lakóépület tervezési feladatainak ellátására.
Feladatok:
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő részére, az építési engedélyezési eljárás lefolytatása
- Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő részére, szolgáltatói hozzájárulások beszerzése
A tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazatlan és árazott költségvetést készít.
Tervezési szolgáltatásba tartozik a szakmai kooperációkon való személyes részvétel (várhatóan hetente 1 alkalommal, a beruházás teljes időszaka alatt), melyre a tervezői művezetésre meghatározott díj érvényesíthető.
Tervezői művezetés
Ajánlattevő köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetésre. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.
A tervezői művezetés részletes szabályait a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara által megalkotott szabályzat tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (Tanulmánytervben) kerülnek kifejtésre.
A Tanulmányterv szerint a kialakított lakások jellemzően 50-75 m2 közötti 2 szobás lakások. Átlagos lakás alapterület 62,5 m2. Mindegyikben van önálló konyha és étkező helyiség. Az épületben 36 m2-nél kisebb garzonlakás nincs, és a lakások átlag alapterülete is meghaladja az 50 m2-t. Az épületben a kért 2 akadálymentes lakás kialakítására van lehetőség.
Feltételes közbeszerzés:
Ajánlatkérő az eljárás tárgyát képező ingatlannal kapcsolatos telekalakítási eljárást jelen eljárás tárgyát képező szerződés feltételének tekinti, azaz a telekalakítási eljárás sikertelenségét olyan eseménynek tekinti, mely az eljárás eredménytelenségét (Kbt. 53. § (5) bek.), illetve a szerződés megkötésének vagy hatálybalépésének meghiúsulását (135. § (12) bek.) okozza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési rész-határidő az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére (nap, maximum 90 nap) 10
2 Teljesítési rész-határidő a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére (nap, maximum 30 nap) 10
3 Az M/2.a. alkalmassági feltételhez bevont tervező passzívház tervezésében szerzett tapasztalat megléte 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az "Ár" kritérium rész-szempontjai:
- Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (egyösszegű ajánlat): 25 súlyszám
- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése (egyösszegű ajánlat): 25 súlyszám
- Tervezői művezetés (mérnöknap): 20 súlyszám
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8. § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Kizáró okok tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat kell benyújtani.
Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1. Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:
M.1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ajánlathoz a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás/nyilatkozat másolati példányát kell csatolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint (megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap adattal, a szerződést kötő felet, a szerződés tárgyát, az alkalmassági feltétel szempontjából releváns mennyiségi adatokat, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
M.2. a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek (tervezőinek) megnevezését, végzettségüket igazoló dokumentum másolatát, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat és a rendelkezésre állási nyilatkozatokat. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az alkalmasság tekintetében előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlati idejét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, feltéve hogy az értékelési szempont tekintetében a szakember nem kerül megjelölésre).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M/1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, min. 30 lakásos új építésű, lakóépület engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció generál elkészítésére vonatkozó referenciával (jogerős építési engedéllyel lezárt).
Új építésű épület alatt Ajánlatkérő az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített épület kivitelezését érti, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavételi eljárásra köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.a) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” (Építészeti tervezési terület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (2 év) rendelkezik;
M/2.b) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” (Építmények gépészeti tervezési szakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (3 év) rendelkezik;
M/2.c) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” (Építményvillamossági tervezési szakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (3 év) rendelkezik;
M/2.d) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” (Tartószerkezeti tervezési szakterület) tervezői jogosultsággal tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (5 év) rendelkezik;
M/2.e) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „K” (Táj- és kertépítészeti tervezési szakterület) tervezői jogosultsággal tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (2 év) rendelkezik;
M/2.f) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” vagy „KÉ-KK” (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési szakterület vagy Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési szakterület) tervezői jogosultsággal tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (3 év) rendelkezik;
M/2.g) legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „GT” (Geotechnikai tervezési szakterület) tervezői jogosultsággal tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (3 év) rendelkezik.
Ajánlatkérő az M/2.a - M/2.g. pontokban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal való egyenértékű végzettséget és szakmai tapasztalatot elfogadja.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Rész-számlázás teljesítési egységenként történik: 1. engedélyezési tervdokumentáció: a jogerős építési engedély kézhezvételét követően. 2. Kiviteli tervdokumentáció: a kiviteli tervdokumentáció átadását követően. 3. Tervezői művezetés: negyedévente.
A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.
A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér,
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtása és bontása az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet szerint kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
(https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000124582019).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15. §
szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított 150 nap, melyből 90 nap az engedélyezési tervdokumentáció átadására, 30 nap a kivitelezési tervdokumentáció átadására, 30 nap a kiviteli tervek szolgáltatói egyeztetésére vonatkozó rész-teljesítési határidő. A tervezői művezetés tekintetében a teljesítés időtartama a beruházás teljes időszaka). Az egyes részteljesítési határidőkhöz kapcsolódó feltételek a szerződés-tervezetben kerülnek meghatározásra.
2. Az ajánlatkérő a tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról a tervezési szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj ellenében.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert – alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat esetén is kötelező benyújtani).
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának másolata.
5. Alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak (III.1.3. pont).
6. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
7. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ár” szempontok és a teljesítési határidőre vonatkozó „minőségi szempont” esetén: fordított arányosítás; az M/2.a. tervező passzívház tervezésében szerzett tapasztalata esetén pontozás („igen”: 10 pont, „nem”: 0 pont).
8. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
9. Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10. Az eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.
11. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. Kormr. 11. §-a szerint köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amely így megfelel az alábbi követelményeknek: a szerződés tárgyát képező munkákra irányuló min. 50.000.000,- Ft/év és min. 10.000.000,- Ft/káresemény összegű építőipari tervezői felelősségbiztosítás, amely kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A felelősségbiztosítás meglétét a szerződéskötéskor igazolni kell.
12. Passzívház definíciója: az épület éves fűtési energiaigénye nem haladja meg a 15 kWh/(m2év) értéket; átlátszatlan felületek U értéke 0,15 W/(m2K) alatt legyen; ablakok, és már átlátszó felületek U értéke 0,8 W/(m2K) alatt legyen; a nyugat, kelet irányú, valamint a vízszinteshez 75 fok alatt hajló átlátszó felület a mögöttük lévő hasznos felület 15%-ánál nem lehet nagyobb, vagy 75% csökkentő tényezőjű napvédelemmel kell ellátni, déli felületeknél a határ a hasznos felület 25%-a; a frisslevegő hőmérséklete a belépésnél 17 °C felett legyen; minden helyiségben legalább egy nyitható ablak kell (nyári éjszakai szellőzésre); az összes primerenergia fajlagos igénye nem nagyobb mint 120 kWh/(m2/év); az épület légtömörsége legfeljebb n(50)<0,6 1/h.
13. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026)
14. A II.1.6. pont kiegészítése a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.
A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. tv.) rendelkezései az irányadóak.
II.1.6. pont kiegészítése:
Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetősének biztosítását, azonban a gazdasági észszerűséget és a beszerzés műszaki jellegzetességeit figyelembe véve a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja, tekintettel arra, hogy a tervezési cél elérése érdekében egymásra épülő tervfázisok elkészítése szükséges, ezért a közbeszerzési eljárás műszaki tartalma nem megosztható.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák