Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/38
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.02.22.
Iktatószám:2831/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zobori KalandoZoo Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8743 Zalaszabar 1522 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.03.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:építményüzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zobori KalandoZoo Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK25540
Postai cím: hrsz. hrsz. 1565
Város: Zalaszabar
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8743
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36705045437
E-mail: info@zoborikalandozoo.hu
Fax: +49 987654321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:52:3424136804114541::NO::: (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ifj. dr. Ujvári Sándor egyéni ügyvéd
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 21. II/4.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Ujvári Sándor
Telefon: +36306965736
E-mail: ujvaris@gmail.com
Fax: +49 987654321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ifj. dr. Ujvári Sándor egyéni ügyvéd
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 21. II/4.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Ujvári Sándor
Telefon: +36306965736
E-mail: ujvaris@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: építményüzemeltetés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hullámvasút tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Hullámvasút és a hozzá kapcsolódó állomás épület és kompresszorház engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése és a hullámvasút kivitelezése. Jelen beszerzés tárgya Hullámvasút megvalósítása, amely 27 m szélességben, 58,8 m mélységben, 11,2 m emelkedési magasságban és összesen 281m nyomvonalon valósul meg, valamint állomásépület és kompresszorház épület megvalósítása
II.1.5)
Becsült érték: 763100000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Hullámvasút tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212130-6
További tárgyak:71240000-2
45234000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223
A teljesítés helye: 8743 Zalaszabar 1522 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Hullámvasút és a hozzá kapcsolódó állomás épület és kompresszorház engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése és a hullámvasút kivitelezése. Jelen beszerzés tárgya Hullámvasút megvalósítása, amely 27 m szélességben, 58,8 m mélységben, 11,2 m emelkedési magasságban és összesen 281m nyomvonalon valósul meg, valamint állomásépület és kompresszorház épület megvalósítása
Tervezési feladat:
- az ajánlattételi dokumentáció részét képező Hullámvasút - Műszaki leírás, tervezési feladatmeghatározás alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen.
Kivitelezési feladat:
Hullámvasút pályaépítés: A hullámvasút pályája acél csövekből kerül összeállításra. Az acél csöveket pontalapokhoz rögzített acél oszlopok fogják tartani. A hullámvasút kocsijai 2 fősek, összesen 10 kocsi lesz egy vonaton, tehát 20 fő tud maximum egyszerre beülni. Az utasok biztonságáról a manuálisan lehúzható biztonsági korlátok gondoskodnak, miután az utasok lehúzták az ölükbe a védő korlátot, egy automatikus rendszer azt lezárja az út végéig. Az utas méretétől függően a biztonsági kar lehetővé tesz különböző zárási pozíciókat, így a gyerekek és a felnőttek is biztonságosan rögzíthetőek.
Állomás épület kivitelezés: Az állomás épület acél tartószerkezetű lesz, részben nyitott kialakítású. Az acél tartószerkezetet beton alaptestekhez fog rögzülni. A tetőszerkezete szintén acél szerkezet rácsos kivitelben. A tető héjalása lemezburkolattal történik. Az épület külső falai eltolható zsalus kivitelben készülnek. Az épület padlóburkolata csúszásmentes kialakítású burkolat lesz. Az állomás épületben fog helyet kapni egy zárt kialakítású irányító fülke melyből rálátás nyílik a beszálló vendégekre.
Kompresszorház kivitelezése: Az állomás épületén kívül helyet fog kapni egy karbantartó épületrész is melyben a kocsik tisztításához és folyamatos üzemeléséhez szükséges ipari kompresszor fog elhelyezésre kerülni. A kompresszorház épület beton sávalapokra épül monolit talpgerendával ellátva a tartószerkezete az állomás épületéhez hasonlóan acél. A külső falszerkezetei panelből készülnek a tető héjalását is szintén hőszigetelő szendvicspanel fogja adni. A kompresszorház belső burkolata magas kopásállóságú greslap burkolat, a belülről látszó lábazati falakat csempe burkolattal kell ellátni. Az épület padozata vízszigetelt. Az épület külső lábazata hőszigetelt kivitelű lesz, melyre lábazati nemesvakolat kerül. Az épületek vízelvezetését egy szikkasztó szerkezet fogja biztosítani, mely az épületekről lefutó színes bevonattal ellátott bádogos szerkezeteket fogja fogadni.
A hullámvasút létesítmény megközelíthetőségére a meglévő épületektől szilárd térkő burkolatú út kerül kiépítésre. A terület vízelvezetése szikkasztó árkokkal valósul meg.. Az építmény külső megvilágítással fog rendelkezni. Az építmény környezetében teljes tereprendezési és kertészeti munkákat kell elvégezni: füvesítés, fa és cserjeültetés. A létesítmény főbejáratától az állomás épületig napvitorla rendszer készül árnyékolás céljára.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A beruházásra vonatkozó részletes adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap)  10
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű vállalkozási díj / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 763100000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A beruházás a Kisfaludy tematikus élményparkfejlesztési konstrukcióhoz - „C” komponens: Gyermek-és ifjúsági táborokhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben Kódszám: TFC-2.1.1-2017-C keretében támogatott.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti -korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait, igazolásait a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívásra köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdésében, valamint a 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a teljes nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el:
- 500.000.000,-HUF-t
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlatban csatolandó a szakemberek tekintetében a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, a rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzból a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatra vonatkozó előírás egyértelműen ellenőrizhető legyen.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember(ek) kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a kivitelezés teljes időtartamára rendelkezésre áll(nak) és közreműködik(nek) a teljesítésben.
A bemutatott szakember amennyiben szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban (Magyar Mérnöki/Építész Kamara), úgy ajánlattevő jogosult ajánlatában a névjegyzéki/kamarai számot megadni.

Jelen alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 112. § (1) b) pontjára is figyelemmel irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bek.M/2: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított öt év (de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (hullámvasút szállítása, megvalósítása) építési beruházásainak ismertetésével.
Az ismertetésben meg kell adni: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél neve, címe, az építési beruházás leírása, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Jelen alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 112. § (1) b) pontjára is figyelemmel irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bek.
A gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1:
a) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont az építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkező (MV-É kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is elfogadott) legalább 1 fő szakemberrel:
- okleveles építészmérnök végzettséggel és 3 éves szakmai gyakorlattal vagy
- okleveles építőmérnök végzettséggel és 3 éves szakmai gyakorlattal vagy
- építészmérnök vagy építőmérnök szakirányú végzettséggel és 4 éves szakmai gyakorlattal.
b) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont az építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint az 5. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkező (MV-ÉV kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is elfogadott) legalább 1 fő szakemberrel:
- okleveles villamosmérnök végzettséggel és 3 éves szakmai gyakorlattal vagy
- villamosmérnök végzettséggel és 4 éves szakmai gyakorlattal.
c) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont az építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I. Tervezés, 2. rész 2. pontja és a 29. pontja szerinti „É” és „V” szakterületi jelölésű szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező legalább 1 fő tervező szakemberrel. („É” és „V” kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő építészeti-műszaki tervezési jogosultság is elfogadott)
vagy
a más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-c) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető.M/2: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett összességében a beruházás becsült értékének felét elérő nettó értékű közbeszerzés tárgya (hullámvasút szállítása, megvalósítása) szerinti referenciával, melyből legalább egy beruházásnak önmagában nettó 300.000.000,-Ft értéket el kell érnie.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlattevő a neki felróható okból bekövetkező késedelem esetén a késedelembe esés napjától késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke 100.000,- Ft/nap.
A késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelten) 30 nap, a késedelmes napok maximális számának elérését követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani.
Amennyiben a teljesítés Ajánlattevő felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy az Ajánlattevőnek felróható lehetetlenülése miatt meghiúsul, nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelő részére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.
Jótállás: Ajánlattevő megajánlása szerint, min. 24 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B §-aiban, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, az alábbiak szerint történik.
A Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő biztosítja előleg igénybevételének a lehetőségét, melynek összege a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg, melynek nyújtását Ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától.
Pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése érdekében Ajánlatkérő az előleg számlán felül (amennyiben előleget Ajánlattevő igényel) az építmény kivitelezésének 25%-os, 50%-os, illetve 75%-os műszaki teljesítés elérésekor 1-1 db rész-számla, majd 100%-os műszaki teljesítés elérésekor 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A számlát a Ptk. 6:130. § -ban foglaltaknak megfelelően, a teljes egészében sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújthatja be Ajánlattevő.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/03/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Hely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 21., II/4.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az adható pontszám alsó határa 1, felső határa 100 pont valamennyi részszempont esetében.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. Jótállás vállalt időtartama részszempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a legmagasabb összesitett érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő 60 hónapban rögzíti a jótállás időtartamának legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállallásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja. Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a Jótállás vállalt időtartama 24 hónapnál kedvezőtlenebb (rövidebb) nem lehet. Ajánlattevőnek a 24 hónapon felül vállalt időtartamot kell megadnia hónapokban az ajánlatban. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.
A pontozás képlete: P= (Avizsgált/Alegjobb)x(Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: A pontskála felső határa.
Pmin: A pontskála alsó határa.
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
2.Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétőlszámítva (órában; maximum 72 óra) részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a legalacsonyabb érték órában megadva a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő 72 óránál kedvezőtlenebb (hosszabb) nem lehet.
A pontozás képlete: P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: A pontskála felső határa.
Pmin: A pontskála alsó határa.
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
3. Egyösszegű vállalkozási díj (nettó, HUF) részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az ajánlatot nettó összegben kell megadni és Ft-ban. Az értékelési szemponton belül az ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.
A pontozás képlete: P=(Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: A pontskála felső határa.
Pmin: A pontskála alsó határa.
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok szerinti súlyzott pontok összesítése adja az ajánlattevő összesített pontszámát. Az eljárás nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlattevő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti Ajánlattevőket.
2. Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
5. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában:
- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi,
- amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot.
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot.
Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni, mely alapján az ajánlatkérő ellenőrzi az engedély meglétét.
7. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes időtartamára legalább 50.000.000,- Ft/év és 5.000.000,- Ft/káresemény kárértékű építési- és szerelési felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik-e jelen pontban meghatározott szakmai felelősségbiztosítással. Amennyiben ajánlattevő az előírt felelősségbiztosítással nem rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépéséig vállalja a biztosítás megkötését.
8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését.
9. Az ajánlatot 1 eredeti és 1 elektronikus (CD-n szkennelt PDF formátumban) példányban kell benyújtani. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány kerül elbírálásra. A postai úton megküldött ajánlatokat ajánlatkérő csak abban az esetben tekinti határidőben beérkezettnek, amennyiben a kézhezvételre az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlatot roncsolásmentesen nem bontható kötésben, adatot tartalmazó oldalakat folyamatos számozással ellátva, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell benyújtani. A példányokat egy csomagban kell elhelyezni.
10. Továbbá csatolni kell arra vonatkozó nyilatkozatukat, hogy az elektronikus példány mindenben megegyezik az ajánlat papír alapú példányával.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
12. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség ajánlattevőket terheli, az semmilyen körülmények között az ajánlatkérőre nem hárítható.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok előbbiek szerinti elérése (letöltése) az eljárásban való részvétel feltétele.
A Kbt. 39. § szerint Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektro-nikus úton - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével -, korlátlanul és teljes körűen, térítésmente-sen hozzáférhetővé teszi, a Közbeszerzési Hatóság honlapján (a Közbeszerzési Adatbázis felületen).
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről kötelező értesítést küldeni - regisztrálási adatok megkérése - a ujvaris@gmail.com e-mail címre, megadva a kiváltó gazdasági szereplő nevét, címét, e-mail, telefon-, telefax elérhetőségét. Ennek tényéről Ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld, azzal, hogy amennyiben a kiváltó nem kapott visszaigazolást, az úgy minősül, hogy Ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a közbeszerzési dokumentumok elektronikus letöltéséről szóló értesítés.
14. Az ajánlat összeállításánál az Eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolodó tervező és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
15. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszakitechnikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
16. A II.2.7. pontban meghatározott szerződés időtartama (450 nap), a szerződés aláírásának napjától számít.
17. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
18. Ajánlarkérő tartalékkeret igénybevételét nem biztosítja.
19. Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi, a szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő korlátozás nélkül, határozatlan idejű és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez a tervek/alkotás átdolgozására.
20. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alkalmazásának indoka: a különféle technológiákat figyelembe véve az engedélyezési, illetve kiviteli szintű tervek alapján történő kiírás túlzottan szűkítené a versenyt, ezért ajánlatkérő a legjelentősebb műszaki-technikai előírásokon túl az ajánlattevők innovatív megoldásait várja a lehető leghatékonyabb, legkorszerűbb építmény megvalósítása érdekében.
21. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel és a biztonsági előírásokkal.
22. a közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül közvetlenül, teljeskörűen és díjmentesen elérhetőek Közbeszerzési Hatóság honlapján, Közbeszerzési Adatbázis felületen (Zobori KalandoZoo Korlátolt Felelősségű Társaság név alatt)
23. Ajánlatkérő megbízásából az eljárásban ifj. dr. Ujvári Sándor egyéni ügyvéd, felelős akkreditált köszbeszerzési szaktanácsadó (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 21, lajstromszám: 00811) jár el.
24. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, vlalmint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/02/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges