Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/2
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.01.03.
Iktatószám: 28524/2022
CPV Kód: 71410000-5
Ajánlatkérő: Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország_6500_Baja_Szentháromság_tér_1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724313203
Postai cím: Szentháromság Tér 1.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bruzlai Lili
Telefon: +36 79527191
E-mail: Bruzlai.Lilidr@bajavaros.hu
Fax: +36 79527197
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bajaionkormanyzat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002063852022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002063852022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia készítése
Hivatkozási szám: EKR002063852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívás keretében Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, valamint TOP Plusz Városfejlesztési Programterv készítése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv készítése (1. munkarész) nem elválasztható a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatától (2. munkarész), részekre bontása szakmailag nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Magyarország_6500_Baja_Szentháromság_tér_1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívás keretében Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, valamint TOP Plusz Városfejlesztési Programterv készítése.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége az alábbi szolgáltatások nyújtására, illetve tevékenységek elvégzésére terjed ki:
• Előkészítési feladatként kérdőíves felmérés lefolytatása (lakossági felmérés és önkormányzati intézményi felmérés) A Kézikönyv
által előírt minta nagysága a település lakosságának 1,0-2,0%-a.
• 1 db Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: FVS) készítése a Széchenyi Terv Plusz Program előírásai szerint a
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia
Módszertani Kézikönyve (2021-2027) alapján, a Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programhoz és az arra épülő Bács-Kiskun
Megyei Integrált Területi Program céljaihoz és prioritásaihoz, valamint Baja Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési
Stratégiájához való illeszkedés biztosításával. A 2022. évi népszámlálás adatainak publikálását követően elvárás, hogy a helyzetfeltárás a rendelkezésre álló adatokkal frissüljön.
Az FVS-t a Széchenyi Terv Plusz Program előírásai szerint kell elkészíteni, melyben szerepel valamennyi, Baja Megyei Jogú Város hét éves TOP Plusz Program keretére tervezett beruházás, akció, azok indikatív forrása, megvalósítási helyszíne (városrész vagy várostérségi szinten), a fejlesztések számszerűsíthető eredményei, valamint a beruházások indításának ütemterve.
• 1 db TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (a továbbiakban: TVP) készítése, mely a TOP Plusz Programhoz illeszkedő fejlesztések összefoglaló dokumentuma, kivonata.
• Az FVS/TVP elkészítése keretében (a TOP_Plusz-1.3.1.-21 kódszámú Felhívás 2.1.2.1. pont 3., 4. és 5. alpontjai alapján) feladat részét képezi:
• A zöld átállási menetrend és a digitális átállás menetrend elkészítése, a digitális átállás (az okos várossá válás) folyamatának előkészítése.
• A városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése. Ennek eredményeként megvalósításra kerülhet egy-egy működési alrendszer digitalizációja (pl. közösségi közlekedés, forgalom figyelés a szervezés digitalizációja, energetikai jellegű fejlesztések, közvilágítás digitalizációja).
• A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása.
• A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv.
• A kézikönyv előírásai szerinti Partnerségi Terv elkészítése is része a feladatnak.
A Felhívás 2.1.2.2. pontjában megjelölt egyéb, az FVS-ből levezethető célok megvalósításához szükséges egyéb, az FVS megvalósítását elősegítő dokumentumok, elemzések, tanulmányok elkészítése nem képezi a jelen ajánlatkérés tárgyát.
Nyertes ajánlattevő az FVS/TVP elkészítése során az alábbi feladatok elvégzését is vállalja:
• a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja,
• a részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Testületi üléseken
/Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik,
• Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban megtartott konzultáción történő részvétel és ezeken beszámoló készítése a
feladatok elvégzésének előrehaladásáról, a konzultációs emlékeztető elkészítése, valamint vezetői döntésekhez írásos javaslat és
prezentáció készítése;
• az Ajánlatkérő által elfogadott tartalommal partnerségi egyezetésre bocsátandó dokumentumok elkészítése,
• részvétel a partnerségi egyeztetésben;
• beérkezett vélemények értékelése, összesítése és bedolgozása a végleges dokumentumba
• részvétel az Irányító Hatóság által kért módosítások átvezetésében, véglegesítésében.
• részvétel a véglegesítést követően az Ajánlatkérő Testületi ülése/Közgyűlése felé történő előterjesztés elkészítésében;
• a Testületi üléseket/Közgyűlést megelőző bizottsági üléseken és a Testületi üléseken/Közgyűlésen való részvétel.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a feladat ellátása során a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által a https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21 honlapon elérhető mindenkor hatályos pályázati felhívás, és kapcsolódó Segédletek között található Szakmai mellékletek kötelező erővel bírnak, az azokban foglalt rendelkezések megjelenítése kötelező erővel bír:
• Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27,
• Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (dokumentumsablon),
• TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (dokumentumsablon).
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a hivatkozott módszertani kézikönyvek a teljesítés ideje alatt módosulnak,
illetőleg a dokumentumokra vonatkozó tartalmi elvárások tekintetében bármely más, az Ajánlatkérőre nézve kötelező erejű
minisztériumi kézikönyv vagy iránymutatás kerül kiadásra, úgy ezek figyelembe vételével, az abban foglalt előírásoknak megfelelően
végzi a feladatot, az abból adódó módosításokat a kapcsolódó dokumentumokon átvezeti, adott esetben aktualizálja azokat. A nyertes Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívásban is rögzített fenti változások lehetőségéről tudomással bír, ennek tudatában tett ajánlatot. Tudomásul veszi, hogy az előzőekben részletezett lehetséges változások esetén a szerződés tárgyát képező feladatot megajánlott vállalkozói díj ellenében végzi el, ezen vállalkozói díjon kívül további költségtérítésre, díjazásra nem jogosult.
Folytatás: II.2.13) 1)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M/2. szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőbb: 3 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő tárgyhoz kapcsolódó koncepciói, programjai (BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA 2022, BAJA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1.SZ. MÓDOSÍTÁS MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 2022, BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020-2025 ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA, BAJA FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMA AKCIÓTERVE (SECAP) (2022)) az alábbi linken érhetőek el:
http://bajaionkormanyzat.hu/index.php/varoshaza/baja-megyei-jogu-varos-onkormanyzata/koncepciok-programok
2. Ajánlatkérő előírja a nettó egyösszegű ajánlati ár részei (1. és 2. munkarész) vonatkozásában ajánlattevői nyilatkozat EKR-ben történő benyújtását azzal, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok a Kbt. 71. § (11) bekezdés szerinti alapadatoknak minősülnek. A felolvasólapon a nyilatkozatban szereplő 1. és 2. munkarészre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati árak összege szerepeltetendő!
3. A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott határidő indikatív - az egyes rész- és véghatáridőket ajánlatkérő alábbiak szerint határozza meg:
Az 1. munkarész (Fenntartható Városfejlesztési Stratégia készítése, valamint TOP Plusz Városfejlesztési Programterv készítése) vonatkozásában:
• 1. munkarész részhatáridő: az FVS és a TVP elkészítése a mindenkor hatályos TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázat benyújtásához a vonatkozó útmutatók szerinti részletezettséggel 2023. május 2. napjáig, de legalább a szerződés hatálybalépésétől számított 60. napig amennyiben az későbbi mint 2023. május 2.;
• 1. munkarész véghatáridő: a Testületi ülés/Közgyűlés általi elfogadás időpontja – legkésőbb az Irányító Hatóság által kiadott értékelést követő 90 napon belül.
A 2. munkarész vonatkozásában (Fenntartható városfejlesztési Stratégia teljes körű felülvizsgálata, aktualizálása a 2022. évi népszámlálás részletes adatainak publikálását követően):
• 2. munkarész véghatáridő: a mindenkor hatályos TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázatban rögzített határidő (jelenleg 2024.12.31.).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő csatolja olyan nyilatkozatát, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. ponta)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni, és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „Eredménykimutatás” része az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év vonatkozásában. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló „Eredménykimutatás” részének benyújtása az ajánlatban nem szükséges, annak adatait ajánlatkérő ellenőrzi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti - irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti - irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló "Eredménykimutatás” részének, illetve az árbevételről szóló nyilatkozatnak a benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló „Eredménykimutatás” része, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő - a Kbt. 69. §-a szerinti - felhívására szükséges benyújtani. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan, ha:
P/1 a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója „Eredménykimutatás” részének tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe
vételével ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (várostervezési szolgáltatásból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 4 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásainak elvégzésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetése, a teljesített szolgáltatások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti igazolással történő alátámasztása.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében a teljesítésbe bevonni kívánt - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős - szakemberek megnevezése, szakmai tapasztalatuk saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetése, valamint a szakemberek rendelkezésre állását igazoló nyilatkozatai.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő - a Kbt. 69. §-a szerinti - felhívására szükséges benyújtani azzal, hogy a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az M/2) alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások ajánlatban történő benyújtását amennyiben a 2. értékelési szempontra adott ajánlattevői megajánlás nem 0 (nulla). Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmas, ha:
M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat évben összesen rendelkezik
- legalább 1 db városfejlesztési stratégia és/vagy programterv és/vagy koncepció elkészítésére és/vagy felülvizsgálatára,
- legalább 1 db, város energetikai elemzésének és/vagy felmérésének elkészítésére és/vagy felülvizsgálatára,
- legalább 1 db, városüzemeltetési szolgáltatás és/vagy önkormányzati fenntartású közintézmény digitalizációjára irányuló elemzés és/vagy felmérés elkészítésére és/vagy felülvizsgálatára,
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § bekezdésében foglaltak szerinti igazolással igazolt - referenciával.
Ajánlatkérő az előírt követelményt egy vagy több szerződéssel is igazolhatja.
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2) az ajánlattevő által benyújtott dokumentumok tartalma alapján megállapítható, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között van legalább 1 fő olyan szakember, aki projektvezetőként részt vett legalább 1 darab városfejlesztési stratégia és/vagy programterv és/vagy koncepció elkészítésében és/vagy felülvizsgálatában.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, mértéke a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – szerződéses ár 1%-a/nap, minden késedelemmel érintett naptári napra. Amennyiben a késedelem meghaladja a 10 napot, akkor Megrendelő a szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja, és meghiúsulási kötbért követelhet.
Meghiúsulási kötbér, mértéke a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – szerződéses ár 30 %-a.
Kellékszavatosság a Ptk. 6:159. § alapján.
Hibás teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő köteles a hiba tudomására jutásától, az ajánlatkérő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, intézkedéséről az ajánlatkérőt értesíteni. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget ajánlatkérő jogosult a hiba kijavítását a nyertes ajánlattevő költéségre saját maga elvégezni vagy harmadik fél által elvégeztetni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdései szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.
§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. A teljesítés során 2 rész-, és 1 végszámla állítható ki az alábbiak szerint:
• 1. résszámla: az FVS és a TVP 1. részhatáridő szerinti elkészítését követően az 1. munkarészre vonatkozó nettó szerződéses ár 60 %-a összegben,
• 2. részszámla: az FVS és a TVP Testületi ülés/Közgyűlés általi elfogadását követően az 1. munkarészre vonatkozó nettó szerződéses ár 40 %-a összegben,
• Végszámla: valamennyi szerződéses feladat elvégzését követően: a 2. munkarészre vonatkozó nettó szerződéses ár 100 %-a összegben.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2023/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2023/01/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR rendelet 15. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1d)
bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 150000,- HUF
A befizetés helye: -
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11732033-15336244-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum
másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okiratát az ajánlathoz csatolni kell.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ajánlatok értékelése az 1. részszempont vonatkozásában fordított arányosítás, 2. részszempont vonatkozásában egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az ajánlati felhívás III.1.2) P/1 pénzügyi és gazdasági, és III.1.3) M/1), és M/2) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
2. A közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben a következők szerint érhetőek el: https://ekr.gov.hu - eljárás azonosító száma: EKR002063852022
3. Az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu és benyújtásának módja: az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR ajánlat benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak.
4. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75 . § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenség okot.
5. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati
biztosítéknak az ajánlati kötöttség beálltának időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártának napján 24.00 óráig kell érvényesnek lennie (ajánlatkérő rendelkezésére állnia). Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le. Az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
7. Az ajánlat részeként csatolni szükséges az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró (vagy az aláírásra meghatalmazást adó), kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát szükséges csatolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkező kötelezettségvállalásra jogosultak az ajánlatot önállóan joghatályosan nem írhatják alá!
8. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9. A Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevőnek a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat szükséges feltüntetnie. Az EKR rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő által - a közbeszerzési dokumentumok között az EKR rendelet 11. § (7) bekezdése szerinti elektronikus űrlap alkalmazásával - létrehozott felolvasólapot az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Az ajánlat részeként meghatalmazást szükséges csatolni abban az esetben, ha az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írja(k) alá. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó(k), mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében a meghatalmazást is együttesen kell aláírniuk.
11. A Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, e gazdasági szereplőre tekintettel nem rendel el újabb hiánypótlást.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.
13. Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte
14. FAKSZ: Máté Gergő (lajstromszám: 01180)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/01/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges