Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/39
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.25.
Iktatószám:2861/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:1139 Budapest, Teve utca 4-6.;1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szele Tamás r. alezredes
Telefon: +36 14435597
E-mail: szelet@prfk.police.hu
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/europai-tamogatasok
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000088712019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000088712019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely tervezés
Hivatkozási szám: EKR000088712019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kübekháza – Rábé közúti határátkelőhely kivitelezését előkészítő tervezői és tervellenőri feladatok ellátása a BBA-2.6.1/6-2018-00001 projekt keretén belül”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
x csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés és művezetés,egyéb tervezői feladatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezendő létesítmények
Belépő oldal (Szerbia felől)
• Utasforgalmi WC egység (férfi-női/mozgássérült)
• Utasforgalmi parkoló (4+1db mozgássérült)
• Másodlagos vizsgálóhely védőtetővel lefedve, egy személygépkocsi részére vizsgáló aknával
• Személyzeti parkoló a magyar oldali ellenőrzést végző szervek részére (6db)
Kilépő oldal (Mo. felől)
• Utasforgalmi WC egység (férfi-női/mozgássérült)
• Utasforgalmi parkoló (4+1db mozgássérült)
• Másodlagos vizsgálóhely kialakítása védőtetővel lefedve, egy személygépkocsi részére vizsgáló aknával
• Személyzeti parkoló a szerb oldali ellenőrzést végző szervek részére (6db)
Közös be- és kilépő oldal
Közös be- és kilépő oldali elsődleges vizsgálati hely: 1 db 2x2 személyes kétoldalas kezelőfülke a ki- és belépő forgalmi sávok ellenőrzésére a szerb határrendészeti és vám szervek részére, utána 1 db 2x2 személyes kétoldalas kezelőfülke a ki- és belépő forgalmi sávok ellenőrzésére a magyar rendőr és vám szervek részére. A vizsgálati hely teljes hosszában védőtetővel van lefedve
Egyéb létesítmények
• Közös magyar-szerb személyforgalmi kezelőépület (összesen kb. nettó 431 m2 alapterületen, a két ország rendőri és vám szerveinek elhelyezésére)
• Tűzoltóvíz tároló
• Ivóvízellátás
• Közcsatorna hálózatra rákötés vagy helyi szennyvízkezelő telep, vagy zárt szennyvíztároló tartály
• Fűtés, hűtés és HMV-ellátás létesítményei: elsősorban megújuló energiaforrások felhasználásával, de megvizsgálandó a gázellátás lehetősége is: vezetékes földgáz hálózat vagy helyi PB gáztelep
• Forgalomtechnika visszafordítás kialakítása. Sorompók tervezendők a két forgalmi sávra a határátkelőhely elején és végén, az elsődleges vizsgálóhelyen az 1-1 sávra, a visszafordítókra és másodlagos vizsgálóhelyekre
• Határátkelő bekerítése, valamint a ki és belépő oldal fizikai szétválasztása
• Térvilágítás
• Aggregátor (szükségáramforrás)
• Köztéri hulladékgyűjtők és hulladékgyűjtő tároló
• Antenna árboc
• Locsolóvíz vételi helyek
• Kültéri IP védelemmel ellátott dugaszoló aljzatok
• galambriasztó műszaki megoldás
• kutyakennel 1 kutya részére
• Sugárkapu alépítménye
• elektromos töltési kiállás elektromos autó részére
Tervező feladatai
• A telekalakítást megelőzően a határátkelőhely telepítési helyének meghatározása
• Telekalakítással kapcsolatos feladatok
• Ingatlan értékbecslés Megrendelő telek vásárlása előtt
• Művelésből történő kivonással kapcsolatos feladatok
• Előzetes régészeti dokumentáció elkészítése és minden olyan régészeti feladat elvégzése/elvégeztetése, amely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges
• Az építési ingatlan geodéziai felmérése; geotechnikai felmérése
• Az építési ingatlanrész beépítés előtti teljes körű állapotfelmérése
• vázlattervek készítése látványtervekkel, költségbecslésekkel. Vázlatterv készítéssel kapcsolatosan elsődleges elvárás, hogy a tervezett létesítmények energiaellátását legalább részben a felsorolt megújuló energiaforrások valamelyikének alkalmazásával oldja meg Tervező: napkollektor, napelem, hőszivattyú. Tervező köteles egészen addig végezni a vázlattervezést, amíg a tervezett létesítményekre a Belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter előzetes településképi, ill. országképvédelmi hozzájárulását Megrendelő megkapja. (314/2012. [XI.8.] Korm. rendelet)
• építési engedélyezési tervdok. és kiviteli tervdok. készítése bútorozási tervvel (beépített és mobil), külső és belső látványtervekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az építési gyakorlatban meghatározott tartalommal, árazott és árazatlan költségvetési kiírással
• Megrendelő meghatalmazása alapján a tervek beadása engedélyeztetésre, az engedélyezési eljárásokban való közreműködés, az építési engedélyek megszerzése
• Közműfeltárás, közműfejlesztések szükségessége, azok költségeinek megadása
• Közműhálózati csatlakozások tervezése és engedélyeztetés
• Tervező vizsgálja meg a Zártcélú Rendészeti Hálózat kübekházi végponttal való továbbfejlesztésének, valamint a határátkelőhely erre való csatlakozásának lehetőségét
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3./M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 20
2 III.1.3./M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 10
3 III.1.3./M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 10
4 III.1.3./M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 125
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Tervezői művezetési feladatok
Az Étv. 33. § (4) bekezdése, valamint az Épkiv. 15. §-a szerinti tevékenységet kell a tervezőnek elvégeznie a kivitelezés teljes időtartama alatt.
A tervezői művezetést eseti jelleggel a Megrendelő rendeli el írásban a kivitelező erre vonatkozó írásos igénybejelentését követően.
Megrendelő a beruházás (kivitelezés) sikeres műszaki átadás-átvételéig jogosult az opciós jog gyakorlására.
Igénybe vehető mennyiség, max.: 60 mérnöknap (az összes szakágra összesen).
Egyéb tervezői feladatok
Az előkészítés időszakában részvétel a kivitelezésre irányuló beszerzési eljárás előkészítésében.
A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében felmerülő (a tervekkel kapcsolatos) ajánlattevői kérdések megválaszolása, szükség esetén terv-, ill. költségvetés módosítások elvégzése.
Igénybe vehető mennyiség, max.: 60 mérnökóra
Az opcionális tételek lehívása Ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása, vagy kisebb mértékben történő lehívása (Ajánlatkérő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a Szerződéstervezet tartalmazza. A feladatok részletes meghatározását a KD részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Folyt. II.2.7):
Teljesítési szakaszok:
A telekalakítást megelőzően a határátkelőhely telepítési helye meghatározásának (végleges, Megrendelő által elfogadott telepítési helyszínrajz benyújtásának) határideje: szerződés hatályba lépésétől számított 10 munkanap;
Telekalakítással kapcsolatos feladatok (változási vázrajz elkészítése és benyújtása az illetékes földhivatal felé) határideje: telepítési helyszínrajz megrendelői elfogadásától számított 10 munkanap;
Ingatlan értékbecslés Megrendelő telek vásárlása előtt (ingatlan-értékbecslési szakvélemény elkészítése és benyújtása Megrendelőnek) határideje: telekalakítási engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 munkanap;
Művelésből történő kivonással kapcsolatos feladatok (talajvédelmi terv elkészítése és a földvédelmi eljárás lefolytatásának megindítása) határideje: telekalakítási engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 munkanap;
Előzetes régészeti dokumentáció elkészítése és minden olyan régészeti feladat elvégzése/elvégeztetése, amely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges – határidő: legkésőbb az engedélyezési tervek engedélyezésre történő benyújtásáig;
Az építési ingatlan felmérése, az első vázlatterv elkészítésének és átadásának határideje: telekalakítási engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 munkanap; minden további vázlatterv leadásának határideje: 5 munkanap;
Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és átadásának határideje: a legvégső vázlatterv Megrendelő által történt elfogadását követő 45 munkanapon belül.
Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és Megrendelő részére ellenőrzésre történő átadásának határideje (összes szakágra a tervek, műszaki leírások, árazatlan költségvetés): Az engedélyezési tervdokumentáció megrendelői elfogadását követő 30 munkanapon belül.
Javított végleges kiviteli tervdokumentáció (árazott költségvetéssel együtt) átadásának határideje: az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 munkanapon belül.
Opció:
Tervezői művezetési feladatok
Teljesítési határidő: megrendelő írásos elrendelésétől számított 3 munkanap
Egyéb tervezői feladatok
Teljesítési határidő: az ajánlattevői kérdések e-mail-ben történő megküldésétől számított 2 munkanap.
Folyt. II.2.5)
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Fordított arányosítás: FA
Egyenes arányosítás: EA
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. Ajánlati ár – 50 – FA
2. III.1.3./M.2.1. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min: 0 hónap, max: 60 hónap) – 20 – EA
Folytatás a II.2.14) pontban
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-2.6.1/6-2018-00001
II.2.14) További információ:
3. III.1.3./M.2.2. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min:0 hónap, max:60 hónap) – 10 – EA
4. III.1.3./M.2.3. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min:0 hónap, max:60 hónap) – 10 – EA
5. III.1.3./M.2.4. szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min:0 hónap, max:60 hónap) – 10 – EA

II.2.1)
Elnevezés: Tervellenőri feladatok ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervellenőr feladata az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzése teljesség és megfelelőség szempontjából, ennek keretében köteles szakáganként külön-külön is ellenőrizni az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk műszaki tartalmának szakszerűségét, a szakági tervek összhangját, az árazott és árazatlan költségvetések teljességét, megfelelőségét, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartását, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 31. §-ban meghatározott alapvető követelmények érvényesülését.
Tervellenőr köteles a meghatározott véghatáridőre az alábbi mennyiségben tervellenőri nyilatkozatot átadni:
Az engedélyezési tervdokumentáció ellenőrzését követően 4 db tervellenőri jelentés papíron és 1 db elektronikus formában (CD/DVD-n).
A kiviteli tervdokumentáció ellenőrzését követően 4 db tervellenőri jelentés papíron és 1 db elektronikus formában (CD/DVD-n).
Részletesen a műszaki leírásban.
Folyt. II.2.7)
A teljesítési határidő az engedélyezési tervdokumentáció majd a kiviteli tervdokumentáció ellenőrzése esetén is a megrendelői elektronikus tervszolgáltatástól számított 5 munkanap.
Tervellenőri nyilatkozat javításra történő visszaadása esetén a teljesítési határidő 2 munkanap.
Folyt. II.2.14)
3. III.1.3./M.1.3 szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min:0 hónap, max: 60 hónap) – 10 – EA
4. III.1.3./M.1.4 szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min:0 hónap, max: 60 hónap) – 10 – EA
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3./M.1.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 10
2 III.1.3./M.1.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 10
3 III.1.3./M.1.4. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 5
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
Fordított arányosítás: FA
Egyenes arányosítás: EA
1. Ajánlati ár – 70 – FA
2. III.1.3./M.1.2 szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min:0 hónap, max: 60 hónap) – 10 – EA
Folyt a II.2.4) pontban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.
A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.
AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 12. § (2) bek.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § irányadó.
Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az ajánlattevő (valamennyi rész tekintetében irányadó), amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási módja:
Az alkalmassági követelmény igazolása érdekében be kell nyújtani az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is). Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Folyt. III.2.1)
Tervezői jogosultság szükséges (valamennyi rész tekintetében irányadó) az alábbi jogszabály szerint:
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét:
Az ajánlattevők már az ajánlatukhoz – a felhívás II.2.5) pontjában foglaltakra való tekintettel - csatolják az alábbi dokumentumokat:
A szakemberek 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn túli többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:
a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz
A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az értékelési szempontok szerinti többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői ajánlati elem megalapozottsága.
Az eljárás 2. részének eredményeként megkötésre kerülő szerződés (Tervellenőri feladatok ellátása) hatályba lépésének feltétele a tervezési szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírásától számított 1 éven belüli megkötése.
Felhívás II.1.6)
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján előírta, hogy ajánlat csak egy rész tekintetében (vagy az 1., vagy a 2. részre) nyújtható be. Felhívjuk tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot (mind az 1., mind a 2. rész vonatkozásában), Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát mindkét rész tekintetében érvénytelennek nyilvánítja a felhívás II.1.6) pontjában és Kbt. 61. § (6) bekezdésében foglaltakra való tekintettel.
Folyt II.2.4) A közbeszerzés ismertetése (1. rész):
A karakterkorlátozásra való tekintettel részletesen a műszaki leírásban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Folyt. III.1.3)
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: 1. rész: M.1-M.2; 2. rész: M.1.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
A szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1. rész (referencia M.1):
AT-nek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 22. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpont– legalább év, hónap, nap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel AT nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
1. rész M.2 és 2. rész M.1 (szakember)
A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a gyakorlat AT cégszerűen aláírt nyilatkozatának benyújtásával igazolandó. A nyilatkozatnak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]).
Folyt a III.1.2)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
M.1. Alkalmatlan AT, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (épületekre vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési szolgáltatás) szerinti (átadás-átvétellel lezárt)
- legalább nettó 300 m2 hasznos alapterületű referenciát
- amelyben a tervező a tervezett épület energiaellátását legalább részben az alábbi megújuló energiaforrások valamelyikének alkalmazásával oldotta meg, azaz a felsoroltak közül legalább az egyikkel: napkollektor és/vagy napelem és/vagy hőszivattyú [levegő-víz vagy víz-víz vagy talaj-víz (geotermikus, ezen belül talajszondás vagy talajkollektoros) típusú]
A referencia több szerződésből is teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik
M.2.2 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik
M.2.3 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik
M.2.4 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T [Tartószerkezeti tervezési szakterület] tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik
Ajánlatkérő az M/2.1 - M/2.4. pontokban foglaltakkal egyenértékű végzettséget elfogadja.
2. rész:
M.1: Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.1.1 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel továbbá a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai címmel vagy a szakmai cím megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.2 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel továbbá a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai címmel, vagy a szakmai cím megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik
M.1.3 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel továbbá a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai címmel, vagy a szakmai cím megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik
M.1.4 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T [Tartószerkezeti tervezési szakterület] tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel továbbá a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai címmel, vagy a szakmai cím megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik
Ajánlatkérő az M/1.1 - M/1.4. pontokban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal való egyenértékű végzettséget és szakmai tapasztalatot elfogadja.
A szakemberek között az átfedés megengedett. AK felhívja az AT figyelmét, hogy a megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkezniük a szerződéskötés időpontjáig!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Karakterkorlát miatt folyt. a III.1.2) pontban
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletesen a szerződéstervezetben.
Fizetési feltételek: Kbt. 135.§, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 2017. évi CL. tv. vonatkozó rendelkezései valamennyi közbeszerzési rész tekintetében.
A beszerzés 1. része EU-s forrásból támogatott, a támogatásból származó összeg kifizetése: előfinanszírozás.
Ajánlattevő az I. közbeszerzési rész tekintetében az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására:
1. részszámla: a földvédelmi eljárás megindítását követően nyújtható be. (Teljes tervezési váll. díj 10%-a.)
2. részszámla: vázlatterv megrendelői jóváhagyását követően. (Teljes tervezési váll. díj 10%-a.)
3. részszámla: az engedélyezési tervdok. megrendelői jóváhagyását követően. (Teljes tervezési váll. díj 30%-a.)
4. részszámla: jogerős építési engedély megléte és a kiviteli tervdok. megrendelői jóváhagyását követően. (Teljes tervezési váll. díj 50%-a.)
Folyt. a VI.4.3) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet
2. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. (EKR rendelet) 2. § szerint az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3. A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.
5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók az EKR rendelet 10. § (1)-(5) bekezdései.
6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell legalább 10 millió Ft/káresemény és 30 millió Ft/év limittel bíró tervezési szolgáltatás tevékenységre kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással (1. rész vonatkozásában).
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Felelős fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
11. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. § mellett az EKR rendelet 13. § (2)-(3) bek.
14. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az EKR rendelet 13. § (4) bekezdése irányadó.
15. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
16. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.
17. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):
- felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat (1. közbeszerzési rész vonatkozásában)
- nyilatkozat felelősségbiztosításról (1. közbeszerzési rész vonatkozásában)
- Nyilatkozat az ajánlatban megjelölt szakemberek névjegyzékbe vételéről
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az alkalmasságot igazoló szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata (EEKD) a Kbt. 67. § (3) figyelemmel, EKR rendelet 13. § (4) bek. szerinti meghatalmazás;
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás;
- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
- kitöltött EEKD
- átláthatósági nyilatkozat
- árrészletező táblázat (1. rész vonatkozásában)
- szakmai önéletrajz (szakember által saját kezűleg aláírt)
18. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást (meghatalmazás esetén a meghatalmazó aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája is csatolandó), amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
19. AK nem írja elő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (2) bek. foglaltakat.
20. A Kbt. 53. § (5)-(6) bek. vonatkozó információk (feltételes közbeszerzés).
1. rész
AK - hivatkozással a Kbt. 135. § (12) bek. - előírja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása esetén is csak akkor lép hatályba a szerződés, amennyiben:
Folyt a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Folyt. III.2.2
Opciós feladatok:
Egyéb tervezői feladatok: a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően. Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 60 mérnökóra a nyertes ajánlattevő által készített – és Ajánlatkérő által jóváhagyott – tételes órakimutatás alapján kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 60 mérnökórára vetített díjának alapul vételével.
Tervezői művezetési feladatok: a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően. Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 60 mérnöknap a kivitelezés során megtartott helyszíni kooperációk jelenléti íve alapján, a ténylegesen lehívott napok számának megfelelően kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 60 mérnökmunkanapra vetített díjának alapul vételével.
Ajánlatkérő a II. közbeszerzési rész tekintetében részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Kötbérek: Ptk. 6:186.§ (1) bek.
I. rész
késedelmi kötbér: 2%/nap
max 15 napi tétel
alapja: opcionális szolgáltatásokra eső összeg nélkül számított nettó vállalkozói díj
Ajánlatkérő késedelmes nap alatt naptári napot ért.
Késedelmi kötbér az opcionális tételek esetében:
Késedelmi kötbér: 0,5%/óra
max 24 órányi tétel
alapja: opcionális szolgáltatásokra eső nettó vállalkozói díj
meghiúsulási kötbér: opcionális szolgáltatásokra eső összeg nélkül számított nettó vállalkozói díj 30%-a
Biztosíték:
Teljesítési biztosíték: opcionális szolgáltatásokra eső összeg nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a
II. rész:
késedelmi kötbér: 2%/nap,
max 10 napi tétel
alapja: a teljes nettó vállalkozói díj
meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a
Folyt VI.3)
Ajánlatkérő az első rész vonatkozásában támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása esetén a szerződés hatályba lépésének feltétele: Támogatási Szerződés megléte és a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel való szerződéskötéshez a Támogatási Szerződésben meghatározott összegen felüli fedezet megléte vagy a támogatásra irányuló igény negatív elbírálása esetén a szükséges fedezet megléte.
21. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.
22. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
23. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni.
24. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
25. A nyertes ajánlattevőnek (az 1. rész vonatkozásában) szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) tervező jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
FAKSZ neve, lajstromszáma: Dr. Costin Glad Gabriel, 00277
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák