Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2011/143
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás
Hirdetmény típusa:tájékoztató a szerződés módosításáról_ KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2011.12.09.
Iktatószám:28684/2011
CPV Kód:90513700-3;90513800-4
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EWC- H Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
Postai cím: Asztalos Sándor u. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Pintér Nóra
Címzett: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
Telefon: 455-41-00
E-mail: pintern@fcsm.hu
Fax: 455-4253
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: EWC- H Kft.
Postai cím: Gergely Győző u. 17.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Régner Márton
Telefon: 878-0501
E-mail: regner.marton@ewc-h.hu
Fax: 878-0502
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): szennyvíz elhelyezés és kezelés
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Megrendelő két telepéről – az Észak-pesti, és a Dél-pesti szennyvíztisztító Telepről – az ott keletkezett kezelt és víztelenített iszap elszállítása, hasznosítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2006/10/31 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szennyvíziszap elszállítás és hasznosítása
évi 75.000 tonna +- 25.000 tonna
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90513700-3
További tárgyak:90513800-4
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 2.662.500.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban: 60
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2006/07/28 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2006 /S 142 - 152813
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2006/07/31 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 15892 / 2006 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2006/12/05 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2006 /S 231 - 247296
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2006/11/22 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 23301 / 2006 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti feltétel: Vállalkozónak a szolgáltatást 2006. november 1. napjától 60 hónapig folyamatosan, üzemzavar esetén is el kell látnia az ajánlati felhívásban, dokumentációban és a nyertes ajánlatban meghatározottak szerint.
Módosított feltétel: A vállalkozónak a szolgáltatást 2006. november 1. napjától a”Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemszerű működése során keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) elszállítása és hasznosítása” tárgyában eredményesen lefolytatott új közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés hatályba lépéséig kell folyamatosan üzemzavar esetén is el kell látnia, az ajánlati felhívásban, dokumentációban és a nyertes ajánlatban meghatározottak szerint.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A módosítás oka, hogy „a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemszerű működése során keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) elszállítása és hasznosítása” tárgyú új közbeszerzési eljárás - objektív, előre nem látható okok miatt – várhatóan nem zárul le a 2006. október 31. napján 4553/2006 számon létrejött szerződés megkötésétől számított 60 hónap lejártáig, ugyanakkor a Megrendelő által végzett közüzemi közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében, a tisztítótelepeken keletkező szennyvíziszapok elszállításának folyamatosságát biztosítani kell.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2011/10/27 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződésmódosítással egyet ért, a szerződésben rögzített feladatokat továbbra is teljesíteni tudja
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/06 (év/hó/nap)