Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/47
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.07.
Iktatószám:2985/2018
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5000 Szolnok Véső út, Hrsz.: 7355/5, a Földhivatal aktuális állapot szerint „címképzés alatt”.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.03.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balla Vilmos
Telefon: +36 56503811
E-mail: ballav@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/sdl8h06s6zur3d1/AADBj0oPsbJnYA8hEAeOxT2ra?dl=0 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Arzano Management Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Viador utca 3. Fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gordosné Dr. Fekete Lívia FAKSZ (00925)
Telefon: +36 302813419
E-mail: info@arzano.hu
Fax: +36 303876270
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Arzano Management Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Viador utca 3. Fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gordosné Dr. Fekete Lívia FAKSZ (00925)
Telefon: +36 302813419
E-mail: info@arzano.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezés és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése vállalkozási szerződés keretében a „Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése” a Modern Városok Program keretében - FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Véső úti sportközpont átépítésének részét képezi a tervezett strandfürdő fejlesztésének beruházása, melynek megvalósulása érdekében az alábbi létesítmények bontása tervezett:
- tanuszoda (épület földszintje jelenleg használaton kívüli, míg az emeleti lakások időszakosan lakottak)
- szauna épület (jelenleg használaton kívüli)
- iroda-szociális épület (jelenleg használatban van)
- öltöző kabinsor (jelenleg használaton kívüli)
- jegypénztár (jelenleg használaton kívüli)
- hidroglóbusz (a termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van)
- szivattyúház (a termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van)
Az alábbi létesítmények építése tervezett:
- Meglévő étterem-szálláshely épület átalakítása, felújítása
- Új strandfürdő öltöző épület létesítése
- Új termálvizes kút létesítése
- Meglévő termálvizes kút felújítása
Meglévő kültéri medencék rekonstrukciója
- úszómedence
- pipa alakú medence
- melegvízű ülőpados medence
- gyermek pancsoló medence
- ülőpados termálmedence
- Strandfürdő vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, medence használt és ürítővizeinek elvezetésének kiépítése
- Termál távvezeték kiépítése
- Úszómedence körül idényszerű /téli/ használattal légtartásos sátor telepítése
- Kertépítés
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban található.
II.1.5)
Becsült érték: 1190200000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás keretében megvalósítandó létesítmény tekintetében a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítását kizárja. A közbeszerzési eljárásban a részajánlattételi lehetőség biztosítása a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósítási, üzemeltetési továbbá garanciális tekintetben is egy egységes szerkezetet alkot. Mindezek alapján Ajánlatkérő a beruházás megvalósíthatóságát veszélyeztetné amennyiben a jelen közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőséget biztosítana.
1. A tervezett projekt megvalósítása egy helyrajzi számon található épületekre irányul, annak felújítását/rekonstrukcióját/átalakítását foglalja magában, az alábbi műszaki okokból elválaszthatatlan:
a) A projekt létesítményei Szolnok városában, egy összefüggő területen helyezkednek el. Az egyes épülete(ken) elvégzendő munkákhoz a felvonulási terület csak egy helyen biztosítható, mely felvonulási terület külön-külön generál vállalkozók között nem felosztható. A lehetséges felvonulási terület a projekthez viszonyítva és objektíven is kis területű, mely kis területen nem lehetséges több generál vállalkozó felvonulási, anyagtárolási és egyéb organizációs lehetőségeit biztosítani (műszaki és minőségi szempontok miatt nem ésszerű a részekre bontás).
b) Az egyes épületek kivitelezésének organizációs összehangolása elengedhetetlen. Ajánlatkérő külön-külön generál vállalkozók előre nem látható organizációs megoldásait nem tudja összehangolni, mely előre összehangolás hiánya, illetve az annak hiányából eredő összehangolás és az akadályok elhárítása Ajánlatkérőnek jelentős többletköltséggel járna (gazdaságilag, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok miatt nem ésszerű a részekre bontás).
c) Az egyes projekt-elemekre rész-ajánlattétel biztosítása esetén különböző kivitelezési időtartamok beérkezése volna nagyban valószínűsíthető (reálisan várható). Az egyes projektelemek különböző időpontban történő elkészülte ajánlatkérőnek nem érdeke, ugyanis az egyes projektelemeknek a projektcél szerinti használhatósága külön-külön nem lehetséges, melyből eredően a projektcél teljes elérése és a létesítmény használhatósága, üzembe helyezése csak valamennyi projektelem együttes készenléte esetén lehetséges (szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontok miatt nem ésszerű a részekre bontás).
d) Az egyes projektelemek más-más vállalkozók általi kivitelezése esetén az egyes projektelemek csúszása, késedelme következményként a többi projektelem késedelmét is okszerűen magával vonja, tekintettel ara, hogy a külső létesítmények megvalósítása valamennyi projektelemet érinti, a külső létesítmények kivitelezése műszakilag szét nem választható, a külső létesítmények kivitelezését így nem lehet az egyes projektelemekhez rendelten szétválasztani, melyből eredően a külső létesítmények kivitelezését csak egy vállalkozó végezheti el.
2. A tervezett projekt megvalósítása egy helyrajzi számon található épületekre irányul, annak felújítását/rekonstrukcióját/átalakítását foglalja magában, az alábbi személyi okokból elválaszthatatlan:
a) Az egyes projektelemek más-más vállalkozókkal történő megvalósítása esetén a szűk felvonulási területek és az egymás melletti illetve egymással átfedésben lévő munkaterületek miatt a jogszabályi előírások alapján a munkavédelmi koordinációt az ajánlatkérőnek kellene ellátnia, melyre személyi felkészültsége, erre alkalmas szakembere nincs, ennek igénybevétele jelentős anyagi tehervállalást jelentene Ajánlatkérő számára, melyre vonatkozóan anyagi fedezettel nem rendelkezik.
b) Az egyes projektelemek műszaki kivitelezési összehangolását csak megfelelő műszaki felkészültségű és megfelelő jogosultságokkal rendelkező műszaki szakember tudja ellátni, mely műszaki szakember nem lehet azonos a műszaki ellenőrrel. A műszaki ellenőr nem tudja megfelelően összehangolni az egyes kivitelezési folyamatok időbeli megvalósítását, mert a munkaszervezésre vonatkozóan utasításokat nem adhat az egyes vállalkozóinak illetve az egyes vállalkozók munkavállalóinak és esetleges alvállalkozóinak. Ajánlatkérőnek erre a feladatra személyi felkészültsége, erre alkalmas szakembere nincs, ennek igénybevétele jelentős anyagi tehervállalást jelentene Ajánlatkérő számára, melyre vonatkozóan anyagi fedezettel nem rendelkezik.
3. A tervezett projekt megvalósítása egy helyrajzi számon található épületekre irányul, annak felújítását/rekonstrukcióját/átalakítását foglalja magában, az alábbi gazdasági okokból elválaszthatatlan:
a) A pályázat úgy került elfogadásra, hogy valamennyi projektelem egyszerre, egy időben megvalósul. A kivitelezéshez ezért egy olyan kivitelező fővállalkozót kell kiválasztani, aki vállalja a teljes projekt egy időben, egy véghatáridőre történő megvalósítását, teljesítését. Amennyiben a pályázatban foglaltak kivitelezését projektelemenként külön-külön vállalkozó végzi, sérülhet az egy időben teljesítés követelménye, mely a támogatás lehívását is veszélyeztetné.
b) Az ajánlatkérőnek jelentős többletköltséggel járna a jelenleg nem rendelkezésére álló személyi feltételek megoldása, melyre a projektben fedezet nincsen.
c) Az egyes projektelemekre vonatkozóan külön-külön összességében magasabb árajánlatok beérkezése valószínűsíthető. Ajánlatkérő kevesebb összegre vonatkozó árajánlatot kaphat akkor (tehát gazdaságilag ésszerű), ha a teljes projekt kivitelezését egy fővállalkozó végzi el, tekintettel egyrészt arra, hogy az organizációs- és felvonulási költségek csak egyszer merülnek fel, továbbá tekintettel arra, hogy a teljes projekt műszakilag és időben biztonságosabban megtervezhető, összeszervezhető (kevesebb szállítási költségek, kevesebb akadályoztatás miatti költségek, stb.), mely költség-megtakarítást és ezáltal alacsonyabb összegű vállalási árakat eredményez.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kivitelezés és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése vállalkozási szerződés keretében a Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése a Modern Városok Program keretében - FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) alapján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
További tárgyak:71245000-7
71240000-2
71220000-6
45210000-2
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok Véső út, Hrsz.: 7355/5, a Földhivatal aktuális állapot szerint „címképzés alatt”.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Véső úti sportközpont átépítésének részét képezi a tervezett strandfürdő fejlesztésének beruházása, melynek megvalósulása érdekében az alábbi létesítmények bontása tervezett.
B1 Tanuszoda: Az épületegyüttes a strandfürdő területén található, az úszó medence déli partja mentén. Az
épület földszint + I. emelet kialakítású, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény, valószínűsíthetően a strandfürdő használata közben az 1950-es években épülhetett. A földszinten kapott helyett a sportólók felkészítéséhez szükséges edzőtermek és a tanuszoda, míg az emeleten 5 db önálló bejáratú, közel egyező alaprajzi elrendezésű szolgálati lakás. Az épület a nagymedence felöl kb. 200 fő befogadására alkalmas beton felületű ülőhelyes lelátóval kialakított.
Az épület földszintje jelenleg használaton kívüli, míg az emeleti lakások időszakosan lakottak.
B2 Szauna épület: A tanuszoda épület mellett került kialakításra ezen épülettel építészetileg is egy fedett átjáróval összekötött. Az épület földszintes alaprajzi kialakítása egyszerű, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény. Funkciója elsődlegesen szauna a kiegészítő szociális helyiségekkel együtt, illetve kisebb 10-15 fős rendezvények megtartáshoz szükséges rendezvényterem is kialakított.
Jelenleg használaton kívüli.
B3 Iroda-szociális épület: Az épületegyüttes a strandfürdő és atlétikai centrum közötti területsávon helyezkedik el. Az épület földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény, közvetlenül összeépített a strandfürdő öltöző kabinsorral és a birkózóterem épülettel. Az épületben az atlétikai szakosztály iroda helyisége illetve az atlétikai edzők részére szociális helyiségek kialakítottak.
Jelenleg használatban van.
B4 Öltöző kabinsor: A strandfürdő vendégei számára kialakított 108 férőhelyes, önálló bejáratú öltöző kabinsor. Az épület földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Jelenleg használaton kívüli.
B5 Jegypénztár: Az épület a sporttelep Strandfürdő főbejáratánál található. Egy helyiséges, földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Jelenleg használaton kívül van.
B6 Hidroglóbusz: A strandfürdő termálvíz ellátáshoz létesített AG 100-24 típusú rendszeresített, acélszerkezetű víztorony.
A termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van.
B7 Szivattyúház: A meglévő termálvizes fúrt kút felépítményi gépészeti egységeit tartalmazza. Az épület két helyiséges, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Továbbá az alábbi létesítmények építése tervezett.
- Meglévő étterem-szálláshely épület átalakítása, felújítása bruttó alapterülete: 323,52 m2
- Új strandfürdő öltöző épület létesítése bruttó alapterülete: 672,46 m2
- Új termálvizes kút létesítése
- termálkút tervezett talpmélysége 1005 m.
- termálkút üzemi vízhozama várhatóan: 800 - 1000 l/p
- kitermelt termálvíz mennyisége (időjárás függvényében változik): 51 m3/h; 500 - 1152 m3/d; 170 000 m3/év
- Meglévő termálvizes kút felújítása: 80.000 m3/év vízhozamról 110.000 m3/év vízhozamra való bővítése
- Meglévő kültéri medencék rekonstrukciója
- úszómedence, vízfelület: 50,02 x 18,81 = 940,88 m2, víztérfogat: 1975,85 m3
- „pipa” alakú medence: vízfelület: 580 m2, víztérfogat: 652,5 m3
- melegvízű ülőpados medence: vízfelület: 195 m2, víztérfogat: 195 m3
- gyermek pancsoló medence: vízfelület: 74 m2, víztérfogat: 40,70 m3
- ülőpados termálmedence: vízfelület: 195 m2, víztérfogat: 195 m3
- Strandfürdő vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, medence használt és ürítővizeinek elvezetésének kiépítése: munkaárok dúcolása 685,80m2, munkaárok földkiemelés 310,47m3
- Termál távvezeték kiépítése: munkaárok dúcolása 4150,0m2, munkaárok földkiemelés 1776,20m3
- Úszómedence körül idényszerű /téli/ használattal légtartásos sátor telepítése: 28 x 65 x 9 m méretű 2 rétegű héjszerkezetű légtartásos sátor építése
- Kertépítés: bozót- és cserjeirtás 223,0m2; meglévő gyomos felső humuszréteg elszállítása 150m3; meglévő monolit beton járdák és térburkolatok bontása 10 cm vastagságban 440,0m2; meglévő vb. lábazatú, acél zártszelvény oszlop tartóváz, drótfonat betét kerítés bontása 121,90m; új kerítés építése 110,0m; térburkolat készítése 385m2
A termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Jótállási időszak (min.24 hónap, maximum 72 hónap)  28
2 3. részszempont: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés vonatkozásában  2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 350
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Alvállalkozó és kapacitást nyújtót vonatkozásában: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjának szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót illetve kapacitást nyújtó szervezetet.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti -határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában a nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
A Kbt. 114. § (2) előírásai szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
NY/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlatkérő előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során tervezési feladatokat ellátó gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában), valamint rendelkezzenek a tervezési szolgáltatás nyújtásához szükséges - a letelepedésük szerinti országban előírt - aktív státuszú kamarai tagsággal.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE vonatkozó alkalmasság igazolása:
NY/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői nyilvántartás adatai alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplésének tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési hatóság vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A gazdasági szereplő - a tervezési szolgáltatás nyújtásához szükséges, a letelepedése szerinti országban előírt aktív státuszú - kamarai tagságának tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési hatóság vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás adatai alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: NY/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői nyilvántartás adatai alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplésének tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési hatóság vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A gazdasági szereplő - a tervezési szolgáltatás nyújtásához szükséges, a letelepedése szerinti országban előírt aktív státuszú - kamarai tagságának tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési hatóság vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás adatai alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó - az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakra és az ajánlatkérő által vizsgált ezen időszakban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozó - nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
- a pénzforgalmi számla száma,
- a számla megnyitásának időpontja (azaz a pénzügyi intézmény mióta vezeti a pénzforgalmi számlát),
- a számlán az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban előfordult-e 15 napot meghaladó sorbaállítás.
Ajánlatkérő a „sorbaállítás” kifejezés alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy vizsgálata az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákra is kiterjed!
Fenti körben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő által vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számla esetében bármely, a pénzforgalmi számla megszűnését követő keltezésű, pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot elfogad az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés igazolásának alátámasztására.
P/2.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (építési-szerelési, kivitelezési munkák és tervezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti) irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló „Eredménykimutatás” részének, illetve az árbevételről szóló nyilatkozatnak a benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló „Eredménykimutatás” része, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani.
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő által ajánlatában - az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
P/1.
A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
P/2.
A nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építési-szerelési, kivitelezési munkák és tervezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 750 000 000 HUF értéket.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjának második fordulatában hivatkozott jogszabályi feltételre figyelemmel - amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését -, ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele összesen nem érte el a 750 000 000 HUF értéket.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás P/1. pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha ezen követelményeknek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
Irányadóak továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.
A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) a teljesítés helyét,
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a Kr. 22. § (3) és (5) bek. szerint kell igazolni.
M/2.
A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a bemutatását szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata, adott esetben a kamarai nyilvántartási száma, egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell róla, hogy nyertessége esetén az általa az M/2.1) pontra bemutatott szakember a felhívás M/2.1) pontjában előírt vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsága regisztrációjáról szerződés megkötéséig gondoskodik és hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
A párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre, és csak egész hónapok kerülnek elfogadásra.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattétel felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legalább 600 nm területű intézmény területén végzett kivitelezésre/felújítására vonatkozó referenciával;
A referencia követelményeknek való megfelelést maximum KETTŐ referenciából kell teljesíteni.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontjára a vizsgált időszakban került sor: azaz az igazolási módban leírtak szerint: ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett)”).
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:
M2.1) legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építész szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
M2.2) legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
M2.3) legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő, vagy származási országban szerzett, az M2.1), M2.2), M2.3) pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Irányadóak továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték (teljesítési biztosíték): mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (össz-vállalkozási díj) 2%-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerződés hatálybalépésekor köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
Jólteljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (Vállalkozási díj) 1 %-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az eljárás a Kbt. 53. § (6) alapján kerül megindításra, a feltételes közbeszerzési eljárás alapját a 1428/2015. (VI.25.) kormányhatározat biztosítja (Modern Városok Program: „Véső Úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése”. Ajánlatkérő a feltételt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
A nyertes ajánlattevő a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlái átutalással kiegyenlítésre, a Kbt. 135. § (4) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint, valamint a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján. A kifizetés kapcsán irányadó továbbá a Kbt. 135. § (5) bekezdése, valamint a Ptk. 6:155. §-a is.
A részletes fizetési és finanszírozási feltételekkel kapcsolatos részletes szabályozást az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az ajánlat összeállításánál, illetve nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni az alábbiakban részletezett jogszabályok vonatkozó előírásait:
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról. 2016. évi CL. törvény
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/03/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/03/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: 1036 Budapest, Viador utca 3. Fszt. 2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (2), (4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A feltételes közbeszerzési eljárás alapját a 1428/2015. (VI.25.) kormányhatározat biztosítja. Az előkészítési költségeket Támogatói Okirat keretében megkapta Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, ajánlatkérő a megvalósításra vonatkozó előterjesztés elfogadására vár.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11745004-15408930-11300005
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos a végleges ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt, a kötöttség lejárta napján 24.00 óráig érvényesnek kell lennie. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a kötöttség lejárta munkaszüneti napra esik, úgy az ajánlati biztosítéknak a következő munkanap 24.00 óráig kell érvényesnek lenni a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre tekintettel az ajánlati biztosíték ezen formáit EREDETI példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli. Az pontszámok felszorzásra kerülnek a felhívásban foglal súlyszámokkal. A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100. A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
Értékelés: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. pont Arányosítás ba) alpontja szerint.
A pontszámok felszorzásra kerül a súlyszámmal.
Az alkalmazott fordított arányosítás képlete (előny az alacsonyabb):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. részszempont: Jótállási időszak (min. 24 hónap, maximum 72 hónap) / Súlyszám: 10
Jótállás megajánlható hónap 24-70 Kapható pont 1-100
24 1
25 3,0625
26 5,125
27 7,1875
28 9,25
29 11,3125
30 13,375
31 15,4375
32 17,5
33 19,5625
34 21,625
35 23,6875
36 25,75
37 27,8125
38 29,875
39 31,9375
40 34
41 36,0625
42 38,125
43 40,1875
44 42,25
45 44,3125
46 46,375
47 48,4375
48 50,5
49 52,5625
50 54,625
51 56,6875
52 58,75
53 60,8125
54 62,875
55 64,9375
56 67
57 69,0625
58 71,125
59 73,1875
60 75,25
61 77,3125
62 79,375
63 81,4375
64 83,5
65 85,5625
66 87,625
67 89,6875
68 91,75
69 93,8125
70 95,875
71 97,9375
72 100
3. részszempont: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés vonatkozásában
Ajánlatkérő ezzel a részszemponttal összefüggésben az ajánlattevők által a vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokat értékeli az alábbi táblázat szerint. Az ajánlattevő által vállalt megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon szükséges rögzíteni. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag az alábbi táblázatban szereplő megajánlások vállalását értékeli.
1 db megajánlás: 1 pont.
2 db megajánlás: 50 pont.
3 db megajánlás: 100 pont.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti továbbá, hogy az ajánlattevők kötelesek legalább 1 - az alábbi táblázatban szereplő - megajánlást vállalni. Az 1 megajánlásnál kevesebb megajánlás vállalását tartalmazó ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerint érvénytelen.
Az értékelés részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok „Értékelési szempontrendszer” fejezet leírásában foglaltak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja.
2. A Kbt. 53. (6) alapján feltételes közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.
3. A Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy a közbeszerzési dokumentációt az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címen elérő gazdasági szereplők személyét megismerhesse, ezen gazdasági szereplők a közbeszerzési dokumentáció elérése során (a letöltés alkalmával) kötelesek az alábbiakban részletezett adatokat és információkat az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani: gazdasági szereplő megnevezése (neve) és székhelye (címe), adószáma, e-mail címe, telefonszáma, kapcsolattartó neve, a letöltés dátuma.
4. Az ajánlatban meg kell jelölni
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) - b) pontjai szerint). A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan eredeti aláírt példányban. (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)
6. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint)
7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
8. Az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban;
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X.30.) Korm. r. 13. §) A nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani.
- Ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján.
9. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek együttműködési megállapodást csatolni, amelyben egyebek mellett kifejezetten elismerik a szerződés teljesítéséért fennálló együttes kötelezettségüket és egyetemleges felelősségüket, részletezik a közbeszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatok egymás közötti megosztását, valamint megjelölik a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! A közös ajánlattétel vonatkozásában egyebekben a Kbt. 35. §-ában foglalt előírások az irányadóak.
10. A Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére.
11. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek kíván-e más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy vonatkozásában releváns további jogszabályi előírásokat a Kbt. 65. § (8)-(11) bekezdéseinek rendelkezései tartalmazzák.
12. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (1) A tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A koordinátor megvalósítja a 7. §-ban meghatározott feladatokat, illetve megteszi a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat. (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott koordinátor ugyanaz a személy is lehet.
13. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
14. Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken - pl. ajánlatkérő, alvállalkozó nyilatkozatai, a Felolvasólap - cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.
15. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott meghatalmazást elfogadó nyilatkozatát, és aláírását/szignómintáját is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.
16. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is.
17. Az ajánlattevő, valamint (adott esetben) az általa az eljárást megindító felhívás P/1) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására igénybe vett - a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti - más szervezet az ajánlatkérő Kbt. 69. §-ra szerinti felhívására köteles nyilatkozni annak vonatkozásában, hogy melyek az ajánlatkérő által vizsgált időszak vonatkozásában releváns számlavezető pénzügyi intézményei, továbbá nyilatkozni arról, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtott - a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó - nyilatkozato(ko)n szereplő számlákon túlmenően további pénzügyi intézménynél az ajánlatkérő által vizsgált időszakban nem volt/nincsen vezetett számlája, valamint, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására valamennyi - az ajánlatkérő által vizsgált időszak vonatkozásában releváns - számlavezető pénzügyi intézménye nyilatkozatát benyújtotta. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok körében részletezett pénzügyi intézmény(eke)t és számlákat, valamint az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására csatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozato(ka)t összeveti egymással.
18. Az árazott költségvetésnek a kivitelezést és tervezést is egyaránt magában foglaló építési beruházás esetén a tervezés költségeire is ki kell terjednie.
19. A különböző devizák forintra történő átszámítása esetében a Magyar Nemzeti Bank - az ajánlattételi felhívás megjelenésének napján érvényes - hivatalos deviza középárfolyama alapján kell átszámítani magyar forintra. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
20. A gazdasági-pénzügyi és a műszaki-szakmai feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
21. Amennyiben az ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással és tekintettel - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási vagy egyesülési szerződést, átalakulási cégiratokat.
22. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárásban az irányadó jog a magyar jog. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottakra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
23. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtania a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a közbeszerzési dokumentációban részletezett információk szerinti szakmai ajánlatot.
24. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) szerint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, továbbá egy elektronikus példányban kell benyújtani, amelyet az ajánlat papír alapú példányát tartalmazó zárt csomagolásban kell elhelyezni. Az elektronikus példányt az ajánlat eredeti példányáról készített, jelszó nélkül olvasható, .pdf kiterjesztésű fájl(ok)ban, lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyújtani. Az elektronikus adathordozón csatolni kell a tételes beárazott költségvetéseket is szerkeszthető formátumban is, a nyomtatott formával megegyező tartalommal. A papír alapú és az elektronikus ajánlat eltérése esetén ajánlatkérő a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
25. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartamára vonatkozó műszaki ütemtervet (Gantt-diagram), valamint pénzügyi ütemtervet szükséges elkészíteniük, mely az aláírásra kerülő vállalkozási szerződés mellékleteként kerül becsatolásra. A fordulónapokat kérjük dátumszerűen megjelölni, napok megadásával.
26. A szakmai ajánlat, a műszaki ütemterv (Gantt-diagram), valamint a pénzügyi ütemterv egyes tartalmi elemeire vonatkozó részletes ajánlatkérői elvárásokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
27. Az ajánlatkérő a fent jelzettekkel összhangban élni kíván a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakkal, mely szerint csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
28. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 750 millió HUF tartam és legalább 250 millió HUF káreseménykénti kárértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építési-szerelési (C.A.R.) biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti kivitelezési munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre, a meglévő és szomszédos építményekre is. Az építési-szerelési (C.A.R.) biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (így különösen beépített anyagokban és meglévő szerkezetekben) keletkező károkra, a meglévő, megmaradó építményekben keletkező károkra, továbbá a. A fenti biztosításoknak tartalmaznia kell a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra kiterjedő felelősségbiztosítást is.A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. A biztosítási fedezetnek továbbá ki kell terjednie legalább (fedezet kiterjesztésére vonatokozó záradék: 002.záradék, 119.záradék és 120.záradék), az alvállalkozókra, a teljesítés során üzembe helyezett létesítményekre, valamint az építtető/Megrendelő meglévő tulajdonában okozott károkra. A biztosításnak ki kell terjednie a tervezési tevékenységre is, úgy, hogy a fenti biztosítás kedvezményezettje Megrendelő legyen a Szolgáltatás teljesítése kezdő időpontjától a kárveszély Megrendelőre való jelen Szerződés szerinti átszállása időpontjáig.
A felelősségbiztosítás a tervezés vonatkozásában: a szerződéskötés időpontjára legalább 500.000 HUF tartam és legalább 1.000.000 HUF káreseménykénti szakmai felelősségbiztosítással.
29. Az ajánlatok benyújtása munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 10:00-15:00 óra között, pénteken 10:00-13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidő lejártáig lehetséges.
30. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
31. Eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Gordosné Dr. Fekete Lívia. Lajstromszám: 00925.
32. Helyszíni bejárás: 2018. március 14. 10:00 Találkozó a helyszínen.
33. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazni kívánja a Kbt. 75. § (2) b) pontját: "Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítHATJA az eljárást, ha b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel". A fedezet megjelölése: Össz.nettó: 1.190.200.000 Ft.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges