Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/45
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.05.
Iktatószám:3010/2018
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:1034 Budapest, Szőlő utca 38.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38., B épület II. emelet 2. szoba közbeszerzési iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján "Király Gyógyfürdő felújításának tervezési munkái"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján "Király Gyógyfürdő felújításának tervezési munkái"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján "Király Gyógyfürdő felújításának tervezési munkái"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján "Király Gyógyfürdő felújításának tervezési munkái"
A teljes épületegyüttesre kiterjedő, komplex rekonstrukció, hagyományait magas színvonalon helyreállított értékeiben őrző, mégis korszerű török-fürdő, valamint napjaink elvárásának megfelelő új, modern wellness egység megtervezése a cél. Jelenleg a beépített bruttó szintterület 3002 m2, a hasznos területek: pince 73 m2, földszint 1260m2, emelet785 m2, tetőtér 84 m2.
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmasság keretében bemutatott személyi állomány alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll. és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben, és a Kbt. 63. § (1) bek. c) pontban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbesz-i dok-ba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek., és a Kbt. 63. § (1) bek. c) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján az AT az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatala előtt az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1-16. § szerint.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
A kizáró okokra és az alk. követelményekre vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott váltbej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj.; az nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
Kbt. 65. § (1) bek. c) pont a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján: a tervezői tevékenységet folytató gazd. szereplőknek szerepelniük kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Minden gazd. szereplőnek (közös at., alkalmasság igazolásában részt vevő) szerepelnie kell a névjegyzékben, aki a szerződés teljesítése során tervezői tevékenységet fog végezni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. követelmény tekintetében Mo-n letelepedett gazd. szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-n letelepedett gazd. szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.
P/1: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt egy üzleti év teljes és közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző egy mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el összesen a 75.000.000,- HUF értéket és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (magasépítési létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése) szerinti árbevétele nem éri el a nettó 55.000.000,- HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (magasépítési létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást és referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:
- teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának (pl.: M/2.1) megjelölése - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz)
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze. Szakmai gyakorlat alatt az előírt jogosultságnak megfelelő tervezői munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlat értendő.
A megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az M/2 alpontban megjelölt kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig!
Közhasználatú építmény alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott fogalom értendő.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) legalább 1 db, összesen legalább 1500 m² alapterületű közhasználatú építmény engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelmény 2 referenciamunkával igazolható.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberekkel:
M/2.1) legalább 1 fő építész tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. Kr.) szerinti É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik;
M/2.2) legalább 1 fő villamossági tervező szakemberrel, aki a 266/2013. Kr. szerinti V vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik;
M/2.3) legalább 1 fő gépész tervező szakemberrel, aki a 266/2013. Kr. szerinti G vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül, figyelembe véve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltakat.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
A kifizetésre irányadó még: Áht, Ávr, Áfa tv.
Kötbér, biztosíték:
a) késedelmi nt. tervezési. díj napi 2,5% (max.30%); hibás telj. nt. tervezési díj napi 1% (max.15%);meghiúsulási (nt. tervezési díj 30%);
b) jótállás: teljesítés napjától 36 hónap
b) teljesítési biztosíték (nettó ellenszolg. 5%).
Részletes szabályok a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., 1034 Budapest, Szőlő u. 38. B épület, II. emelet 2. szoba közbeszerzési iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdés rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton dokumentált módon el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66. § (2), (4)-(5) bekezdései, a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 66. § (2) bekezdés. szerinti nyilatkozatot eredeti, aláírt példányban kérjük csatolni az ajánlathoz. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását a közbeszerzési dokumentációban meghatározott tartalommal.
3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal adatai szerint értendő.
5. Az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását (P/1, M/1, M/2).
6. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a dokumentációban foglaltak szerint.
7. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
9. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként az értékelés körében megjelölt szakember többlettapasztalatát értékeli.
10. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
11. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.
12. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat a dokumentáció 2. pontja tartalmazza
13. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
14. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjától tervezői szakmai felelősségbiztosítással (legalább 80.000.000,- Ft/év, továbbá 20.000.000,- Ft/kár) kell rendelkeznie.
15. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. (magasépítési létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése). Módszerek részletes ismertetése a dokumentációban.
16. Részajánlat-tétel kizárásának indokai: a megtervezni kívánt létesítmény csak egy egységként valósítható meg, ütemezett kiépítés az egységes működés, a komplex üzemeltetés miatt nem kivitelezhető, ebből kifolyólag a tervezés sem bontható szét, mivel egy dokumentációt kell végtermékként leszállítani.
17. Biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásról az ajánlatban nyilatkozni kell.
18. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban az egy forintos becsült érték csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.
19. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199
20. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák