Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/39
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.02.25.
Iktatószám: 3013/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szerb Országos Önkormányzat
Teljesítés helye: 6721 Szeged, a Kálvin tér 6. Hrsz: 2975/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Energomonting Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Országos nemzetiségi önkormányzat
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 2011.évi CLXXIX. tv. szerinti feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerb Országos Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54457531
Postai cím: Falk Miksa Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztuor Lászlóné
Telefon: +36 13315345
E-mail: ssm@t-online.hu
Fax: +36 12690633
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szerb.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Országos nemzetiségi önkormányzat
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 2011.évi CLXXIX. tv. szerinti feladatok ellátása
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szegedi Szerb Oktatási Központ - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000998282020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
• Az ingatlan hátsó részén létesítendő óvodai traktus monolitikus építési móddal , monolit vasbeton és falazott szerkezetekkel építendők. A pincegödör megtámasztása fúrt cölöptámfallal illetve sajtolt szádfallal történik.
• Az ingatlan középrészén tervezett tornaterem előregyártott vasbeton pillér, gerenda és födémrendszerrel, részben könnyűszerkezetes acélszerkezettel, fúrt monolitikus cölöpalapozással előregyártott pilléralapokkal készül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 891443528 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szegedi Szerb Oktatási Központ - kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6721 Szeged, a Kálvin tér 6. Hrsz: 2975/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás célja
A Szerb Országos Önkormányzat célja egy olyan nemzetiségi oktatással foglalkozó közoktatási központ létrehozása Szegeden, ahol mind a szerb kisebbséghez tartozók gyermekei, mind a magyar nemzetiségű szülők gyermekei azonos feltételekkel tanulhatnak óvodás kortól az általános iskola végéig.
Az építményben üzemelő jelenlegi és tervezett funkciók és rendszerek:
Jelenlegi: Kulturális és közösségi épület és Irodák
Tervezett: Nevelési, Oktatási létesítmény
A meglévő, de jelenleg használaton kívül álló kulturális épület infrastruktúrájára épülő 8 osztályterem valamint idegennyelvi szaktanterem, néptánc szaktanterem és természettudományi szaktanterem szertárral, „A típusú” tornaterem, kiszolgáló vizesblokkokkal, közlekedőkkel valamint 2 csoportszobás nemzetiségi óvoda és iskolai könyvtár, vendégtanári szálláshelyek önálló tűzszakaszt alkotva.
A létesítményben melegítőkonyha található egyirányú gazdasági feltöltéssel és az óvodai és iskolai tálalók felé kétirányú kiszolgálással.
Az épület saját korszerű gépészeti rendszerrel működtetett, mely gázkazánnal üzemeltetett központi melegvizes fűtéssel, gépi szellőzőrendszerrel új gépészeti központra szerveződik.
A pincében 150 adagos tálalókonyha készül zsíros szennyvízkezeléssel.
A vizesblokkok hideg-melegvizes ivóvíz rendszerrel, bűzelzárós rendszerű csatornahálózattal alakítandók ki.
A meglévő elektromos csatlakozásról új erősáramú és teljesen új gyengeáramú rendszer készül.
Az épület új villámvédelmi rendszerrel szerelendő.
Megújuló energiahasznosítást a tornaterem tetején elhelyezett napelemes kiserőmű segíti.
Az építési organizációt a Kálvin tér felől közterületfoglalással és a szomszédos ingatlanokon keresztül (átjárási szolgalmi jog) lehet szervezni.
A bontással érintett épületrészek hagyományos kézi bontási technológiákkal a környező ingatlanok por és zajvédelme mellett bontandók, bontott anyagokat befogadóhelyre történő elszállításával.
Az átalakítással érintett épületrészek hagyományos építési technológiákkal építhetők.
A bővítés két részből áll.
• Az ingatlan hátsó részén létesítendő óvodai traktus monolitikus építési móddal , monolit vasbeton és falazott szerkezetekkel építendők. A pincegödör megtámasztása fúrt cölöptámfallal illetve sajtolt szádfallal történik.
• Az ingatlan középrészén tervezett tornaterem előregyártott vasbeton pillér, gerenda és födémrendszerrel, részben könnyűszerkezetes acélszerkezettel, fúrt monolitikus cölöpalapozással előregyártott pilléralapokkal készül.
A kivitelezéssel érintett a teljes meglévő és tervezett épület.
A kivitelezés szükséges munkarészei:
Generálkivitelezés
Mélyépítési munkák
Építőmesteri munkák
Épületgépészeti szerelési munkák
Épületvillamossági szerelési munkák
Gyengeáramú szerelési munkák
Belsőépítészeti munkák
Felvonószerelés
Kertészeti munkák
Közműépítési munkák
Nyertes ajánlattevő feladata a közterület használathoz szükséges adminisztráció intézése, a közterület használat biztosítása, valamint a kivitelezéshez szükséges közmű kapacitások biztosítása. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az előbiekkel járó valamennyi költséget.

A létesítmény főbb adatai :
Jelenlegi épület felmért hasznos alapterülete: 2027,63 m2
Bontott épületrészek hasznos alapterülete: 298,28 m2
Átalakított épületrészek hasznos alapterülete: 1729,35 m2
Új épületrészek hasznos alapterülete: 1019,87 m2
A tervezett épület összes hasznos alapterülete: 2749,22 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítésre vonatkozó megajánlás (0-14 hónap) 15
2 Ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjának. M/2.1. alpontban bemutatott szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 5
3 Többletjótállás időtartama (0-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Konyhatechnológia kivitelezése a mellékelt műszaki dokumentáció szerint.
Az opcionális megrendelés akkor kerül lehívásra, ha megfelelő mértékű fedezet áll rendelkezésre.
Ajánlatkérő az opció lehívásáról szóló döntését az összegezésben közli a nyertes ajánlattevővel.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlati árat 5 %-os tartalékkerettel növelten kell megadni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19875 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szegedi Szerb Oktatási Központ - kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Energomonting Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30562282
Postai cím: Visegrádi Utca 47. I.em B01013
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: zoran@energomonting.hu
Telefon: +36 706709469
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24998415241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 891443528
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felhívás III.1.3.) M2.1. MV-É szakember
Felhívás III.1.3.) M/2.2. MV-ÉG szakember
Felhívás III.1.3.) M/2.3. MV-ÉV szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89527933
Postai cím: Széksósi Út 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14417076206

Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069206

Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206

Hivatalos név: Energomonting Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30562282
Postai cím: Visegrádi Utca 47. I.em B01013
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24998415241

Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84228415
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges