Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2010/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás
Hirdetmény típusa:tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2010.01.20.
Iktatószám:30401/2009
CPV Kód:79821000-5;72260000-5
Ajánlatkérő:Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Teljesítés helye:Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, 1139 Budapest, Visegrádi u. 110-112. szám alatti telephelye és a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. szám alatti telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PLAKET Fémtáblakészítő és Forgalmazó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Postai cím: Balázs Béla u. 35.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Elnök
Telefon: (+36-1) 456-6510
E-mail: elnok@mail.ahiv.hu
Fax: (+36-1) 456-6509
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyilvantarto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 15
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, 1139 Budapest, Visegrádi u. 110-112. szám alatti telephelye és a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 1151 Budapest, Bogáncs u. 12. szám alatti telephelye.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Nyomdai kivitelezési szolgáltatások ellátása fényvisszaverő rendszámtáblák és holografikus regisztrációs matricák gyártásával, utángyártásával, szállításával, logisztikai kezelésével és az ügymenet támogatáshoz kapcsolódó elektronikus adatcsere lebonyolításával összefüggésben.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821000-5
További tárgyak:72260000-5
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 4.900.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
xHirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor nem
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
A Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján került az eljárás lefolytatásra, mivel a szolgáltatás természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem volt lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tette a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását.
A szolgáltatás természete, az ehhez kapcsolódó kockázatok nem tették lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó – mindenre kiterjedő – meghatározását az alábbi indokok miatt:
• A jelenleg forgalomban lévő hatósági jelzések nem csak a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak felelnek meg, hanem már olyan indokoltan kialakított lényeges biztonsági elemekkel is rendelkeznek, melyek a közlekedésrendészeti ellenőrzés eredményessége miatt, továbbá biztonsági szempontból a jövőbeni gyártásnál sem mellőzhetők, legfeljebb indokolt esetben ezek bővíthetők. E körben a kimerítő, teljes műszaki leírás helyett a tárgyaláson kialakítandó műszaki megoldások számbavétele volt szükséges.
• A KEK KH tulajdonába kerülő új hatósági jelzések, valamint a már 1990 óta kiadott és jelenleg is forgalomban lévő gépjárművek engedéllyel történő utángyártott rendszámtábláinak, illetve regisztrációs matricáknak a beszerzése, elosztása, logisztikai kezelése és a szállításhoz kapcsolódó elektronikus adatcseréje olyan ügyviteli folyamatokat feltételez, melyeknek a mindenkori kívánalmakhoz igazodó optimális kialakítása befolyásolja a tárgyaláson véglegesített tartalmat.
A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás során ellátandó, az elszámolás alapját képező elektronikus adatcsere lebonyolítási feladatokat, a szállítandó termékeket, illetve az ajánlattevő által alkalmazott módszertan megismerését, annak ajánlatkérő működéséhez való illesztését, tárgyalások során lehetett pontosan meghatározni.
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Sorozatban előállított (általános) 1 pár (szett) "EU-s" rendszámtábla bruttó ajánlati ára (regisztrációs matricával)15
Sorozatban előállított (általános) 1 darab "EU-s" rendszámtábla bruttó ajánlati ára (regisztrációs matrica nélkül)5
Különleges; egyedileg előállított; sorozatban előállított egyénileg kiválasztott "EU-s" rendszámtáblák (1 pár-szett) átlagolt bruttó ajánlati ára (regisztrációs matricával)2
Ideiglenes; lassú jármű; „E” típusú (segédmotor) rendszámtáblák (1 darab) átlagolt bruttó ajánlati ára (regisztrációs matrica nélkül)2
1 darab nemzeti színeket tartalmazó utángyártott rendszámtábla bruttó ajánlati ára2
1 darab "EU-s" utángyártott rendszámtábla bruttó ajánlati ára (regisztrációs matrica nélkül)2
1 darab utángyártott regisztrációs matrica bruttó ajánlati ára2
Elektronikus adatcsere bruttó ajánlati ára (1 szettre vetítve)3
Egyéb sorban feltüntetett tételek ajánlati ára2
Inflációkövetés mértéke2
Rendszámtáblák beépített biztonsági elemeinek szintje6
Holografikus regisztrációs matrica beépített biztonsági elemeinek szintje6
Rendszámtáblák garantált élettartama (év)5
Regisztrációs matrica garantált élettartama (év)5
Szállítási határidő (normál ütem) (nap)5
Szállítási határidő (soron kívüli megrendelés) (nap)5
Fizetési határidő (nap)2
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
75-09-2132
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 198 - 285210
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/10/14 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 123 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/10/19 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/12/28 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PLAKET Fémtáblakészítő és Forgalmazó Kft.
Postai cím: Sasadi út 63.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Telefon: 319-3358
E-mail:
Fax: 319-3357
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 4.800.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 4.900.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/12/17 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás x
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
PLAKET Fémtáblakészítő és Forgalmazó Kft., (név)
1118 Budapest, Sasadi út 63. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/15 (év/hó/nap)