Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/38
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.22.
Iktatószám: 3093/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10634727
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-nke.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ludovika Szárnyépület átépítése
Hivatkozási szám: EKR000463632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ludovika Szárnyépület átépítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3497057599 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ludovika Szárnyépület átépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Ludovika tér 1.
Hrsz: 36030
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás tárgya a műemléki védelem alatt álló Ludovika Szárnyépület átépítése, melynek célja, hogy az Egyetem számára szükséges további oktatási, továbbképzési és egyéb, a hallgatók számára szükséges funkciók kiszolgálásra kerüljenek. Az épület funkciója oktatási létesítmény marad. Az átalakítás szerkezetépítéssel nem jár, cél a válaszfalak helyén tartása, csak minimális területeken bontása, ill. új építése. Cél a burkolatok, nyílászárók megőrzése, a lehető legkevesebb átalakítással az új igényeknek megfelelő épület létrehozása. Az épület négy szintes. Az alagsorban szinte az összes jelenlegi funkció lényegében változatlanul marad. A jelenlegi tornaterem és a konditerem helyén többfunkciós tornatermek kerülnek kialakításra, vívási lehetőséggel, előterekkel, kiszolgáló öltöző területtel, vizesblokkal, szertárakkal. Itt találhatók a közmű fogadó helyiségek. Az épület fűtési rendszere változik, gáz fűtés helyett távhő ellátása lesz (fűtés gázellátás megszűnik), így ezen a szinten egy hőközpont kerül kialakításra felszálló vezetékekkel, felhasználva a padlástéri meglévő fűtési osztókat. Az alagsorban kerülnek továbbá elhelyezésre az üzemeltetési és személyzeti helyiségek a meglévőek teljes felhasználásával. Új funkciók: nyelvi termek 3 db és 1 db számítógépes terem, a könyvtár felújításra kerül, valamint a korábbi diákklub helyén közösségi tér lesz kialakítva az eredeti színpad helyreállításával. Ezen a szinten találhatóak még a szerver helyiségek, szintekre traktusonként felszálló aknákkal. Pincefalakat utólagos vízszigeteléssel és WTA vakolattal kell ellátni. A földszinti területen, jellemzően az eredeti funkció marad. Itt a nagy tornaterem légtere, az étterem a kapcsolódó konyhával, az új büfé annak kiszolgáló helyiségeivel. Étterem területén új légtechnikai rendszer készül. A könyvtár felső szintje is felújításra kerül A tantermek helyén iroda területek készülnek, 4 ügyfélszolgálati irodával. A vívószakosztály irodai elhelyezése is ezen a szinten történik. Az első emelet az oktatási épület irodaterülete. Itt kerülnek kialakításra a tervezési program szerint az egyetemi és tanszéki vezetők, oktatók munkahelyei, felső, és középvezető, valamint munkatársi irodákkal. Az irodablokkokat tárgyalók, teakonyhák és vizesblokkok szolgálják ki. A második emelet az oktatás szintje. Az oktatás kiscsoportos, tantermes. 20, 30, 40, 50 fős szemináriumi termek kerültek elhelyezésre. Egyes, a terven megjelölt tantermek, ideiglenesen irodaként fognak funkcionálni. A megnövekedett létszám miatt növelni kell a vizesblokkok számát, így azok átépítésre kerülnek. Az alagsor kivételével minden szinten készül mozgássérült WC is. A tetőtérben jelenleg helyiségként csak kazánhelyiség van. Mivel a gázkazánok megszűnnek a távfűtés okán, a helyiségbe a hűtést szolgáló gépészeti berendezések költöznek. A kazánok elbontásával elbontásra kerülnek a szerelt kazánkémények és frisslevegő bevezető szerelt csövek. A belső térben elhelyezett hűtőgépek nagymennyiségű frisslevegő ellátást igényelnek, így ebből a célból, a tetőtérből kirekesztve kisméretű gépészeti „udvarok” létesülnek, melyek a tető síkjával azonos síkban lamella sorral fedettek. A gépészeti udvarok a hőszigetelésről és az esővíz elvezetését ki kell alakítani. Hűtés teljes kiépítése csak az első emeleti irodaterekben, valamint a szerver helyiségekben készül, VRV rendszerű, ajtók feletti beltéri egységekkel a többi területen csak opcionálisan készül a kiépítés. A tetőtér egyéb területe üresen marad, a tetőtérben elhelyezendő szellőző gépek köré gépház nem épül. A tető ácsszerkezete, fedése, bádogozása állagmegóvási céllal a szükséges helyeken felújításra kerül. Feladat továbbá a létesítmény üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatás. A referencia-követelményben szereplő paraméterek jelen eljárás tárgya szerinti mennyisége:
•nettó alapterület: 8386 m2
•oktatótermek összes befogadóképessége:774 fő
•nettó irodafunkció: 1878 m2
Az eljárás tárgyának részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata  30
2 2.1) M2. 1) pontban előírt szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges időtartamon felüli tapasztalata (hónapokban) 10
3 2.2) M2. 2) pontban előírt szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges időtartamon felüli tapasztalata (hónapokban) 10
4 2.3) M2. 3) pontban előírt szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges időtartamon felüli tapasztalata (hónapokban) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: VRV hűtés beltéri és kültéri egységeinek elhelyezése egyes helyiségek számára, Üllői úti sorompó gyengeáramú kapcsolatának kiépítése, később kialakítandó belépési pontok gyengeáramú kialakítása, beléptető és kamera rendszer csatlakozásának biztosítása a Ludovika Campus integrált rendszerébe. Opció lehívásának feltételei: a Vállalkozó a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő Szerződés 1. számú Mellékletét képező Árazott költségvetésben az Opciós Tételként megjelölt feladatokat a Megrendelő döntése alapján köteles ellátni. Amennyiben a Megrendelő az Opciós Tételként megjelölt feladatok, vagy annak egyes részei elvégzésére igényt tart, azt külön megrendelés formájában rendeli meg. A Megrendelő az Opciós Tételek megrendelésével összefüggésben az Építési Terület Vállalkozó által történő átvételét követő 90 (kilencven) napon belül jogosult élni, mely esetben köteles a Vállalkozót értesíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. részszempont (ajánlati ár) tekintetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont (a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata) tekintetében az egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 149 - 340375
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Ludovika Szárnyépület átépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3497057599
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pont szerinti információk:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Adószám: 10738885-2-20
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Pillér utca 11.
Adószám: 10578863-2-19
Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Adószám: 10738885-2-20
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)