Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/39
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.25.
Iktatószám:3103/2021
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724928203
Postai cím: Fő Utca 82
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 77481946
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunmajsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000188492021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000188492021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kiskunmajsa turisztikai fejlesztési terve
Hivatkozási szám: EKR000188492021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kiskunmajsa komplex turisztikai fejlesztésre vonatkozó tervezési programja megvalósításához, jelen eljárás eredményeként nyertes ajánlattevővel tervezési szerződés teljesítése keretében a nyertes ajánlattevő (továbbiakban: Tervező) feladatát képezi „Kiskunmajsa turisztikai fejlesztési terve” (továbbiakban: Beruházás) előkészítésével kapcsolatos mérnöki-tervezési feladatok ellátása során, koncepció- és előtervek készítése.
Részletesen lásd II.2.4. pontban
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzési igény, tárgyának jellege és kapcsolatos körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése nem teszik lehetővé részekre történő ajánlattételt.
Kiskunmajsa komplex turisztikai fejlesztésre vonatkozó tervezési programja megvalósításához szükséges a koncepció- és előterv beszerzése, melynek eredményeképpen jól használható, egymásra reflektáló közösségi terek/területek kialakítása az eljárás részekre bontásával nem lenne megvalósítható. A koncepció- és előtervvel érintett területek Kiskunmajsa Város és a hozzátartozó fejlesztendő területi egységek (kül- és belterület) egységes struktúrát képeznek, ezért a részekre bontással és a különböző tervezői elképzelések megjelenítésével sérül a megrendelő szándéka szerinti egység. Továbbá a tervezési program elemei között városrészek és vonalas infrastruktúra tervezése egyaránt szerepel ezért is fontos, hogy azonos tervezői koncepció érvényesüljön, mind a területek, mind azok összeköttetése vonatkozásában.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kiskunmajsa turisztikai fejlesztési terve
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71240000-2
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiskunmajsa komplex turisztikai fejlesztésre vonatkozó tervezési programja megvalósításához, jelen eljárás eredményeként nyertes ajánlattevővel tervezési szerződés teljesítése keretében a nyertes ajánlattevő (továbbiakban: Tervező) feladatát képezi „Kiskunmajsa turisztikai fejlesztési terve” (továbbiakban: Beruházás) előkészítésével kapcsolatos mérnöki-tervezési feladatok ellátása során, koncepció- és előtervek készítése.
A koncepciótervekben meg kell határozni az épületek-építmények tömegét, a helyiségek térkapcsolatait, valamint ellenőrizhető formában be kell mutatni az érintett telkeken történő elhelyezések műszaki paramétereit.
Tervező feladata a koncepció tervek készítésének fázisában a tervezési munkák előrehaladásának folyamatos bemutatása a Megrendelő számára, ennek érdekében hetente egy alkalommal történő egyeztetés (előre egyeztetett időpontban, személyesen vagy online) a Megrendelővel. Egyeztető kooperációk megszervezése és megtartása a Tervező hivatalos helyiségében, vagy szükség esetén a tervezéssel érintett helyszínen. Ettől eltérve esetlegesen a közmű szolgáltatók (víz-, csatorna-, elektromos- és gázszolgáltató, távközlési- és kábeltelevízió szolgáltatók, stb.), vagy a szakhatóságok (ÁNTSZ, katasztrófavédelmi szakhatóság, műszaki- és biztonsági szakhatóság, útügyi szakhatóság, állategészségügyi szakhatóság, környezetvédelmi szakhatóság, vízügyi szakhatóság, stb.) hivatalában, vagy a pandémiára való tekintettel online.
Tervező feladata az ezeket az egyeztetéseket érintő utazások megszervezése, az érintett szakhatóságokkal és szolgáltatókkal való kapcsolat felvétele és időpont egyeztetés megtétele, vagyis az egyeztetések megszervezése és azokról emlékeztető készítése az egyeztetéseket követő 48 órán belül. Tervező feladata a folyamatos kapcsolattartás a tervezéssel érintett szakhatóságokkal, illetve folyamatos és produktív egyeztetés a közmű szolgáltatókkal. Tervező feladata szükséges esetben helyszíni bejárás megtartása-megszervezése az előzmények tisztázása céljából, valamint szükség esetén helyszíni felmérések elvégzése, felmérési tervek elkészítése a Beruházás megvalósulását érintő kockázatok minimalizálása céljából.
Az Ajánlatkérő (Megrendelő) által átadott Tervezési program alapján Tervező a szakági tervezőkkel együttműködve elemzi a Megrendelő igényeit, feltárja az építmények megvalósításának kielégíthető körülményeit, gazdaságos kialakíthatóságát, a vonatkozó jogszabályok és a tervezési területre vonatkozó hatályos helyi szabályozáshoz való alkalmazkodást, és ha szükséges, Megrendelő egyetértésével pontosítja, véglegesíti a Tervezési programot.
A véglegesített Tervezési program alapján Tervező a szakági tervezőkkel együttműködve elkészíti a Szerződés tárgyát képező fejlesztési célok koncepció- és előtervét, mely terv egyértelműen meghatározza és bemutatja az építmények környezetében és az építési területen való elhelyezését, térbeli összefüggéseit, alaprajzi és metszeti elrendezését, építészeti megjelenését, műszaki (különösen, de nem kizárólag épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági) megoldásait, tervezett teljesítmény adatait, valamint a megvalósítás költségbecslését tételes és összesített számadatként is.
A koncepcióterv a későbbiekben elkészítendő engedélyezési tervek közös alapjaként szolgál és előzetesen tisztázza az épület
o építészeti koncepcióját,
o szerkezetépítési koncepcióját,
o megrendelő használati és üzemi tereinek igényeit,
o az alkalmazott főbb technológiákat, építőanyagokat és építészeti megoldásokat.
A koncepcióterv elsődleges feladata, hogy átfogóan kidolgozza és széles körű egyeztetés alapján rögzítse azokat a megoldásokat, amelyekre a későbbi engedélyezési tervek épülnek. A Koncepcióterv végleges állapotában is egyeztetési anyagnak tekintendő, amely szükség esetén egyes megoldások tekintetében több változatot, lezáratlan kérdéseket is tartalmazhat, ami nem tekinthető a terv hibájának. A Koncepcióterv értékelését követően az építési engedélyezési tervek diszpozíciójaként szolgál, szükség esetén javaslatokat fogalmaz meg az egyes területeket érintő módosításokra.
A tervezői szerződés teljesítéséhez szükséges alapadatok beszerzése a Tervező feladata. Ebből a célból Megrendelő meghatalmazza a Tervezőt, hogy érdekében a hatóságoknál és a közmű társaságoknál eljárjon. A Koncepcióterv készítése során Tervező egyeztetéseket folytat az alábbi szervezetekkel és hatóságokkal:
o engedélyező hatóság
o környezetvédelmi hatóság
o népegészségügyi hatóság
o állategészségügyi hatóság
o tűzvédelmi hatóság
o katasztrófavédelmi hatóság vízügyi szakág
o utak üzemeltetői
o mérésügyi- és biztonsági felügyeleti hatóság
o az érintett önkormányzatok és területi főépítész
o az érintett közműszolgáltatók
o továbbá minden olyan közreműködő szervezet/társaság, amely bevonása elengedhetetlen a sikeres megvalósításhoz.
Tervező a koncepcióterv kidolgozása közben
o elemzi az épület villamos energia felhasználását, és javaslatot tesz a villamos csatlakozás feszültségszintjére.
o javaslatot tesz az épület hűtésének, fűtésének és szellőztetésének gazdaságos és környezettudatos kialakítására, elemzést és gazdaságossági számításokat végez a terület adottságait figyelembe véve.
o elvégzi a terület közmű felmérését a tervezéshez szükséges mértékben, és javaslatot tesz az építkezéssel érintett közművek kiváltására
o javaslatot tesz a meglévő épület szükségáramforrásának (aggregátor) biztosítására
o Előzetes egyeztetéseket folytat a közműszolgáltatókkal.
Koncepcióterv tartalma:
o előkészítő munkarészek - a Megrendelőtől kapott alapadatok egységes rendszerbe szerkesztése
o helyszín elemzése, geodéziai helyzet bemutatása, beépítési javaslat
o építészeti vízió
o átnézeti helyszínrajz, M 1:1000
o közmű szolgáltatók és engedélyező hatóságok előzetes nyilatkozata
o funkcionális és építészeti áttekintő rendszerterv
o általános leírás
o műszaki leírások
o látványtervek
o előzetes költségbecslés
Folytatás a II.2.13. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1. alkalmassági min.követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hó-ban min. 0 hó max. 60 hó) 25
2 M.2. alkalmassági min.követelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hó-ban min. 0 hó max. 60 hó)  25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Folyt. II.2.4.
Előterv tartalma:
o szintenkénti alaprajzi sémák,
o hossz- és keresztmetszetek,
o légtechnikai, tűzvédelmi, gépészeti és elektromos rendszerek áttekintő tervei
o szükség esetén tájrendezési megoldások
A tervek elkészítésekor fontos szem előtt tartani, hogy Ajánlatkérői elvárás minden fejlesztési rész vonatkozásában az állagmegóvást is segítő biztonsági kamerák elhelyezése, továbbá lényeges eleme a fejlesztésnek az akadálymentesítés és az energiatakarékosság.
A Tervezési program helyszínei: Kiskunmajsa turisztikai fejlesztésre vonatkozó komplex tervezési programja, fejlesztési céljai a városhoz kapcsolódó Kiskunmajsa-Üdülőfalut, a városhoz bevezető utakat, a város egészét, valamint tematikus útvonalak formájában az utakat, dűlőutakat is felöleli. Ennek a komplex fejlesztési tervnek az elemei:
1. Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő, Motel, Kempingmegvásárlása, fejlesztése, vízisí és vízi élmények parkja – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése.
A megrendelő a fejlesztés keretében tervezi többek között új, fedett 50 m-es medence építését, 1 db 4* és 1 db 3 minősítésű, 100 + 100 szobás hotel építését szükséges parkolókkal, Wellness részleg kiépítését, Melegkonyhás étterem kiépítését, Csúszdapark építését, Turisztikai Információs Pont (TIP) interaktív kialakítással. Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
2. Üdülőfalu útfelújítás és útépítésokos pad sétány, közlekedési és játszópark – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepcióterv elkészítése.
Az Üdülőfalu szilárd burkolatos úthálózatának felújítása 5 cm aszfaltréteg borítással. Útfelújítás tervezett hossza 4 km, általános szélessége 3 m, felülete 12.000 m². Az Üdülőfalu jelenleg földes utcáinak szilárd, aszfalt burkolattal történő ellátása. Az útépítés tervezett hossza 2 km, általános szélessége 3 m, felülete 6.000m². Üdülőfalu és a Városi kiserdő közötti dűlőút mentén kerékpársáv / Nordicwalking útvonal kiépítése. Okos pad sétány tervezése. Térfigyelő kamera rendszer bővítése. Dotto megállóhelyek kialakítása. Közlekedési- és játszópark kialakítása. Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
3. „Guruló üdülőfalu” – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése.
Termálvizet felhasználó Gyógyászati központ min. 8-10 helyiség kialakításával, a gyógyászattal és a fizikai közérzetet javító szolgáltatásokkal.Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
4. (Ifjúsági)Sport- és rekreációs központ – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése.
Beltéren (kb. 1200 nm2-en) fedett gyermekbarát, műanyag „jégpálya”, játszóház fogadótérrel, közösségi teremmel,edzőterem, kerékpártároló, parkoló, kamerák, „okos” közvilágítás.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
5. Látványborászat avagy „Borissza Tér” – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése.
Látványpincészet - a borászat és borkészítés bemutatására, borkóstoló terem kialakítása, Kutya úsztató és fürdető tó létesítése.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
6. Lovarda – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése. Beltérben:100x40 m-es fedett lovas pálya, több funkcióval-helyiségekkel, (osztható) konferencia terem kiszolgáló helyiségekkel (melegítőkonyha, személyzeti és látogatói mosdók, öltözők). Kültéren: Istállóboxok, sétakocsizás induló-érkező állomásának kialakított un. lovas parkoló, gyalogos Baranta Sportpálya kialakítása min. 700 m hosszan (pl.: íjászathoz, hajítófegyver dobáshoz), Dottóhoz, személyautókhoz és 1-2 buszhoz kialakított parkoló és járdák.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
Folyt. III.1.2 pontban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasságot igazoló szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontjaiban meghatározott bármely kizáró ok fennáll. Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 64.§-ban, illetve a Kbt. 74.§ (1) bekezdésben foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, amely nyilatkozatot az EKR-ben található "Nyilatkozat kizáró okokról" című elektronikus nyilatkozatban kell megtennie.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatot az EKR-ben található "Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében" című elektronikus nyilatkozatban kell megtennie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot Ajánlattevőnek az EKR-ben található erre vonatkozó elektronikus űrlap felhasználásával kell megtennie. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt kizáró okok fenn nem állását.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8. § (1) bek. alapján alkalmatlan AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1) A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bek. alapján az SZ/1 alk. köv-ben előírt nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét alátámasztó igazolást vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány másolatát, vagy a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét alátámasztó igazolást kell benyújtani.
A kamara névjegyzékében való szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a névjegyzék kivonatának, a névjegyzéket vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A Kbt. 65.§ (9) bek. értelmében az SZ/1 alk. köv. igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatát az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a P1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat és dokumentumokat is csatolnia kell.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmasság tekintetében az igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) AT alkalmatlan, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési szolgáltatás) ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 40 Millió HUF összeget. Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.
Folyt. II.2.4 és II.2.13. pontokból:
7. Sétány kialakítása a városközpont és a termálfürdő között – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepcióterv elkészítése.
A meglévő kerékpárút Kiskunmajsa belterületi része és a termálfürdő közötti szakaszának felújítása sávosítással oly módon, hogy a kerékpárosok mellett a gyalogosok, a mozgásukban korlátozottak és egy futó sáv kialakításával a sportolni vágyok is igénybe tudják venni. Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
8. Kiserdőben élménypark és ökosétány – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepcióterv elkészítése. A parkerdő használatához szükséges utcabútorok, vizesblokk kialakítása ökotudatos formában + távolabb 1-2 öko WC, Erdei tornapálya felújítása, sportösvényt kialakítása, túraösvény kialakítás, Lovaspálya felújítása, lelátó építése, Fix színpad fesztiválokhoz, Alapinfrastruktúra kiépítése.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
9. Sportpálya bővítése egy rekreációs központtal – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése.
Kültéren: fitnesz park, okospad telepítése, Beltérben: Edzőtermek, Robot és IT játszóház, Falmászó központ, Teke- és bowling pálya, Gördeszka és bmx pálya, Játszótér és pumptrack pálya, Teqballasztal.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
10. Horgásztó infrastruktúra fejlesztése, tanösvény – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése. 4-5 kw-os napelem kiserőmű, közvilágítás (7 db kandeláber), városi kamerarendszerhez csatlakozás 5-8 éjjel is látó kamerával, Zöldfelület fejlesztés pavilon/kiülő kialakítással; Infrastruktúra fejlesztés
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
11. Híd-park fejlesztése, onnan tanösvény az ökotanyáig – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepcióterv elkészítése. Szabadtéri színpad és kiszolgáló épület, Zöldfelület fejlesztés, okos” térvilágítás, városi kamerarendszerhez csatlakozás.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
12. Záportározó környezetének fejlesztése – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepcióterv elkészítése. Futópálya – rugalmas anyagú futókör - kiépítése a tó körül; Stég építése; Csónakkölcsönzéshez kiszolgáló épület, Parkosítás, utcabútorok kihelyezése, Fix teqball és ping-pong asztalok kihelyezése, sütögető helyek kialakítása, látogatói vizesblokk kialakítása, „okos” térvilágítás és kamerarendszer kiépítése, Sövénylabirintus kiépítése.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
13. Tájház fejlesztése Alkotóház- és képzőművész házzá – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése.
A meglévő Tájház mellett, a szomszédosépületek megvásárlásával, átalakításával Kovácsműhely eredetihez hű visszaállítása, ”Mesterségek háza” / „művészház” kialakítása (meglévő nádtetős épületben), tágas közösségi tér mellé melegítőkonyha és szociális helyiségek kialakítása;Tetőtérben szálláshelyek kialakítása
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
14. Polgármesteri Hivatal épületében múzeum és képtár létrehozása – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése.
A polgármesteri hivatal épületének teljes állagmegóvása, korszerűsítése, a védett épület felújítása. Interaktív múzeummá alakítás bejárható tágas helyszínek kialakítása, Múzeumkávézó kialakítása kerékpártárolók kihelyezése, Meglévő infrastruktúra felújítása, a látogatóközönség igényeit kielégítő vizesblokk kialakítása, kamerarendszer kiépítése.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
15. Városszerte zöld pihenő és kulturális szigetek – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepcióterv elkészítése.
Közparki kialakítás a Béke tér játszótere mellett, Petőfi téren: gyermekjátszó elemek és madárfürdető, közparki kialakítás a Napfény Parkban, közparki kialakítás a Művész téren, közparki kialakítás a Köztársaság téren + Geoball telepítés, Üdülőfaluban: Parkosítás pihenő szigetekkel, madárfürdetővel és/vagy csobogókkal, Üdülőfaluban lévő ABC mögötti önkormányzati területen Termelői Piac és hozzá parkoló , Üdülőfaluban parkosítás, védőzóna felülvizsgálat, utcai fasorok kialakítása és meglévők pótlása.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
16. Kerékpárkölcsönző állomások kialakítása – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése.
Kerékpáros közösségi közlekedési rendszerhez felnőtt kerékpárok (20-30 db) és String Bike (kerekes székes bicikli 3-5 db) beszerzése és üzemeltetési rendszer kialakítása akár digitális platformra is. 2 Kölcsönző (fürdő közelébe és az Üdülőfaluban) és 1 kölcsönző és szervizpont(Záportározónál) kialakítása.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
17. Kisvasút újraindítása – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepció- és előterv elkészítése. Beltérben: Fogadóállomás korhű felújítása, (irodával), Új látogatói vizesblokkal, „köztéri hangszerpark” a várakozáshoz (Pl.: xilofon/lábzongora), ”okos” világítás , 3-5 kamerával csatlakozás a városi rendszerhez
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
Folytatás a III.1.6) pontban
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. § rendelkezését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az alkalmassági feltételeknek megfelelést, és a kizáró okok fenn nem állását.
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése (elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván vonni, továbbá
a) amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jelölésű tervezési jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes tervezői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi,
b) amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jelölésű tervezési jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolandó. Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése (elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván vonni, továbbá
a) amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” jelölésű tervezési jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi,
b) amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” jelölésű tervezési jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolandó. Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített (egyben legfeljebb 6 éve megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését, a Korm. rendelet 23.§-a szerint. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, - a szolgáltatás (szerződés) tárgyát (olyan módon, hogy abból az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható legyen), - a teljesített szolgáltatás (szerződés) összegét, - a teljesítés idejét (a teljesítés kezdete és befejezése; év, hónap, nap megadásával), - nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésére és az alábbiakra:
- az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” jelölésű tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet II. Szakma 2. pont, Építészeti tervezési terület pontjában meghatározott képzettséggel (okleveles építészmérnök) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” jelölésű tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Kr. 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” jelölésű tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet II. Szakma 4. pont, Táj- és kertépítészeti tervezési terület pontjában meghatározott képzettséggel (táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, okleveles tájépítész mérnök, okleveles tájépítész) és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „K” jelölésű tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Ajánlatkérő az előírt szakember vonatkozásában az előírt képzettség helyett azzal egyenértékű képzettséget is elfogad. E körben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII.11.) Kr. 8. §-ában foglalt, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben foglalt rendelkezésekre.
A M.1. és M.2. pontokra bemutatott szakemberek között átfedés nem lehetséges, tehát egy szakember csak egy pozícióra vonható be.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 3 darab, egyenként legalább nettó 7 millió Ft értékű tervezési referenciával, továbbá 3 darab, egyenként legalább 200 millió Ft összegű beruházási összegre vonatkozó tervezési referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Amennyiben a tervezési összegre bemutatott referenciában szereplő munka megfelel az előírt legalább 200 millió Ft összegű beruházási értéknek, úgy Ajánlatkérő az alkalmasság igazolásához elfogadja a 3 db referencia bemutatását, amennyiben ezek teljesítik az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tervezési szakasz nettó tervezési díjának a 1%-a/nap, max. 15%, meghiúsulási kötbér: a teljes, illetve az adott meg nem valósult tervezési szakaszra eső nettó Tervezési Díj 15%-a. Részletek KD-ban.
Folytatás a II.2.4 és II.2.13. és III.1.2. pontokból:
18. Útfelújítások és útépítések parkolókkal, tematikus útvonalak, Híd Park- Öko tanya túraútvonal – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepcióterv elkészítése.
A Kiskunmajsát és Belső-Kígyóst összekötő 8 km aszfaltos útszakasz felújítása, A Tázlárra vezető 19 km közút mellett ugyanezen a szakaszon kerékpárút kialakítása pihenőszigettel, Az Üdülőfalut a Kiserdővel összekötő túraútvonal kiépítése (dűlőút mentén), A Kiserdőt a Vasútállomással összekötő út aszfaltozása, személyautók számára 3-5 férőhelyes parkoló kialakítása, ”okos” közvilágítással. Digitális platformra is alkalmas tematikus útvonalak kialakítása.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
19. Kerékpárút Csólyospálos felé – Nyertes ajánlattevő feladata ezen fejlesztési célhoz koncepcióterv elkészítése. Kerékpárút építése az 5405 számú közút mentén, összekötve a kiskunmajsai és a csólyospálosi belterületi kerékpárutakat, a kerékpáros és gyalogos forgalom átvezetésére új „gyaloghíd” kiépítése, pihenősziget a Kiskunmajsa határában lévő volt szovjet laktanya bejáratánál, „okos” közvilágítással és kamerával, kerékpár tárolóval.
Részletes Megrendelői elvárások, részletek a KD-ben.
Szállítandó példányszám
A Tervező köteles 1 pld nyomtatott és 1 pld digitális formátumú (pdf), valamint szerkeszthető állományú) bírálati tervet a Megrendelő felé szakmai ellenőrzés és véleményezés céljából átadni. A Megrendelő a tervdokumentációkat az átadástól számított 5 munkanapon belül szakmailag ellenőrzi és esetleges észrevételeit a Tervezővel írásban közli. A Tervező az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációkat 5 munkanap alatt kiegészíti, módosítja, majd papír alapon 4 példányban, és elektronikus adathordozón átadja az alábbi formátumokban:
Műszaki leírás: pdf
Tervek: pdf és szerkeszthető CAD állományként (DWG fájl-ként)
Költségvetés, pdf, xls (szerkeszthető és képletezett)
Megjegyzés: A szerkeszthető formátumok külön mappában szerepeljene
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint - HUF.
A közbeszerzés tárgyát képező tevékenység elvégzését Ajánlatkérő a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatóval kötött „Kiskunmajsa turisztikai fejlesztési koncepciója” elnevezésű, KFE-00590-5/2020. sz. támogatói okirat alapján finanszírozza, a finanszírozás módja: utófinanszírozás. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének a 100%-a.
A nyertes AT legfeljebb a tervezési díj 20 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján. Nyertes AT-nek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. AK az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához . Nyertes AT az előleggel a végszámlában köteles elszámolni.
A teljesítés során nyertes AT előlegszámla (amennyiben igényt tart az előlegre), és egy végszámla benyújtására jogosult. A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. figyelembevételével teljesül. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő (Tervező) által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a szerződés rendelkezéseinek megfelelő számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni a nyertes ajánlattevőnek (Tervezőnek).
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását (kizárja és nem megengedett!)
Folytatás a VI.3.9) pontból:
21. Részajánlattétel kizárásának indoka:
A beszerzési igény, tárgyának jellege és kapcs. körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése nem teszik lehetővé részekre történő ajánlattételt.
Kiskunmajsa komplex turisztikai fejlesztésre vonatkozó tervezési programja megvalósításához szükséges a koncepció- és előterv beszerzése, melynek eredményeképpen jól használható, egymásra reflektáló közösségi terek/területek kialakítása az eljárás részekre bontásával nem lenne megvalósítható. A koncepció- és előtervvel érintett területek Kiskunmajsa Város és a hozzátartozó fejlesztendő területi egységek (kül- és belterület) egységes struktúrát képeznek, ezért a részekre bontással és a különböző tervezői elképzelések megjelenítésével sérül a megrendelő szándéka szerinti egység. Továbbá a tervezési program elemei között városrészek és vonalas infrastruktúra tervezése egyaránt szerepel ezért is fontos, hogy azonos tervezői koncepció érvényesüljön, mind a területek, mind azok összeköttetése vonatkozásában.
22. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 18.000.000.- HUF/év, és 6.000.000,- HUF/ káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
Nyertes AT köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Tervezési Szerződés teljesítését követő 6 hónapig fenntartani.
23. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
24. FAKSZ: dr. Polyák Csaba, lajstromszáma: 00225
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M.1. és M.2. alkalmassági követelmény körében érintett szakembereknek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultságoknak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlati ár magában foglalja az elkészített dokumentumokkal kapcsolatosan a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok Ajánlatkérő általi megszerzésének díját.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés szerinti munkák finanszírozására támogatási igényt nyújtott be (támogatási okirat-módosítást).
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlati ár szempont esetén fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó értékelési szempontok esetén egyenes arányosítás. Részletek KD-ban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: VI.3.1. folytatása:
Amennyiben a támogatásra irányuló igény (vagy annak módosítása) nem kerül elfogadásra, illetve az igényeltnél kisebb összegben történik, az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján mentesül a szerződés megkötése alól. A fentieknek megfelelően az eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének feltétele az érintett projekt támogatási szerződés módosításának megkötése és hatályba lépése. Amennyiben a támogatási szerződés-módosítás megkötésére és hatályba lépésére a szerződéskötést követő 12 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés a felek külön jognyilatkozata nélkül megszűnik. A szerződés az alábbi időpontok közül a később bekövetkező időpontban lép hatályba:
a) a Támogatási Szerződés módosítás megkötésének és hatálybalépésének az időpontja,
b) a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja.
További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az eKr. szabályai szerint.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelkezései szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A.-B. §-ai tartalmazzák.
5. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
7. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát(nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
8. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek.szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
9. A Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges), melyeket az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
11. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint.
12. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
13. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően
14. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
15. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, a Kbt. 81. § (4)- (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
16. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
17. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit (P.1., M.1., M.2., M.3.)a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18. AK az ajánlati kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot ért.
19. Az eljárás megindító felhívásban és a dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a dokumentum rendelkezései, valamint a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
20. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az elkészített koncepció-és előtervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza AK-ra a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosan AK korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez (322/2015 Kr. 7.§ (1) bek)
Folytatás a III.1.8) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges