Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/43
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.02.
Iktatószám: 3118/2020
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye: Tanulmányok benyújtásának helyszíne: AK székhelye, tanácsadási tevékenység végzésének helye: központi kormányzati intézmények Magyarország területén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
Telefon: +36 17956535
E-mail: itm.kozbeszerzes@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000092812020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000092812020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KORMÁNYZATI SZAKPOLITIKAI TANÁCSADÁS (2020-2022)
Hivatkozási szám: EKR000092812020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kap-csolódó közvélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmánykészítési tevékenységek megrendelése vállalkozási szerződés keretében, a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint
A közvélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanul-mánykészítési tevékenységek azonos szakmai szabályok szerinti, szemléleti egységben végzendők, ugyanazon nyertes ajánlattevő (AT) részéről
Ajánlatkérő (AK) magas szintű állami közfeladat ellátás alatt a következőt érti: olyan jogalkotói vagy jogalkalmazói, illetőleg önálló szabályozó hatósági feladat, amelyet központi kormányzati intézmény végez, amelynek során felhasználásra kerülnek a köz-vélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmány-készítési tevékenységek eredményei
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kormányzati szakpolitikai tanácsadás (2020-2022)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
További tárgyak: 79400000-8
79411000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Tanulmányok benyújtásának helyszíne: AK székhelye, tanácsadási tevékenység végzésének helye: központi kormányzati intézmények Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmánykészítési tevékenységek, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, vállalkozási szerződés keretében
A nyertes ajánlattevő (AT) által végzendő tevékenységek és azok mennyisége:
1. Állandó közvélemény-kutatások
Cél: kormányzati stratégiai tevékenységhez érdemben felhasználható rendszeres kutatások, kormányzati megítélés index kialakítása és beépítése a kutatásokba
1.1. havonta 8 db 500 fős, CATI módszerű lakossági lekérdezés 10 perces kérdőíven
1.2. havonta 1 db 1000 fős, CATI módszerű lakossági adatfelvétel 20 perces kérdőíven
1.3. havonta 5 db 1000 fős, CATI módszerű lakossági adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.4. havonta 1 db 1000 fős CATI módszerű lakossági adatfelvétel 30 perces kérdőíven
1.5 havonta 1 db 1000 fős CATI módszerű vállalati adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.6. havonta 12 alkalommal fókuszcsoportos lakossági adatfelvétel, csoportonként 6 fővel, 90 perces időtartamban
1.7. havonta 10 db strukturált szakértői interjús adatfelvétel,
2. Stratégiai tanácsadási tevékenység
Cél: az aktuális szakpolitikai tanácsadási szükségletek alapján, a kormányzati döntéshozatalt elősegítő és támogató, egyedi igénybejelentés alapján vállalt, óradíjas elszámolású tanácsadási tevékenység különösen társadalompolitikai, gazdaságpolitikai és nemzetközi kapcsolatok szakpolitikai területeken kutatások vagy elemzések elvégzése, további cselekvésre vonatkozóan megfogalmazott konkrét javaslatokkal
Forma: elsősorban írásbeli tanácsadási anyagok készítése, esetenként személyes prezentációval egybekötött tanácsadás formájában is
Mennyiség: havonta min. 1000 óra, max. I-X. hónapban 2500 óra, XI-XII. hónapban 2000 óra, de évente (12 hónap) max. 17200 óra
3. Stratégiai tanulmánykészítés
Cél: stratégiai jellegű tanulmányok készítése, amelyek az előzetesen egyeztetett igények alapján az ajánlatkérő, illetőleg a Magyar Kormány számára kiemelkedően fontos szakpolitika dilemmákat dolgoznak fel, különösen szociológiai, közgazdaságtudományi, államtudományi és nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó szakpolitikai területeken.
Mennyiség: évente 16 db tanulmány (egyenként min. 400.000 leütés), előre egyeztetett témákban és menetrendben az ajánlatkérő által megjelelölt határidők szerint.
4. Európa Projekt
Cél: Európai Uniót érintő, magas szintű állami döntéshozatalhoz kapcsolódó folyamatokra irányuló aktuális és nagyobb volumenű ügyeket vizsgáló, a teljes Európai Unió és további országok lakosságára vonatkozóan
Mennyiség: évente 1 alkalommal felmérést és elemzést kell végezni az EU tagállamaiban, Norvégiában, Svájcban, illetve Nagy-Britanniában, 1.000 fős minta országonként, CATI módszer, reprezentatív minta, felnőtt korú lakosság, kérdőív átlagos hossza 15 perc
5. Társadalomtudományi és társadalompolitikai kutatások
Cél: a magyar társadalom egyes kérdéseinek mélyebb, mélyfúrásszerű megismerése
Mennyiség:
5.1. évente 1 alkalommal CATI módszerrel 20.000 fős felnőtt korú magyar lakossági minta, átlagosan 20 perces kérdőív
5.2. évente 1 alkalommal 12 db csoportból álló fókuszcsoportos (4 budapesti, 8 vidéki csoport) vizsgálat, csoportonkénti méret 6 fő, esetenkénti 90 perces időtartamban
Eredmény: kutatási jelentés (min. 10.000 leütés) és zárótanulmány (min. 300.000 leütés)
6. Projektmenedzsment
Cél: a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment-feladatok elvégzése (adott esetben a II.2.11) pont szerinti opciós tevékenységekre vonatkozóan is)
Mennyiség: a teljesített tevékenység és az elkészült dokumentumok eljuttatása a címzettekhez, a teljesítés adminisztrálása a szerződés II.2.7) pont szerinti időtartama alatt folyamatosan
További részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M2.1) pontjában előírt szakember előírásának megfelelő további 1 fő szakember biztosítása, aki tudományos fokozattal rendelkezik. (igen/nem) 12
2 3. A felhívás III.1.3) M2.2) pontjában előírt szakember tudományos fokozattal való rendelkezése (igen/nem) 9
3 4. A felhívás III.1.3) M2.3) pontjában előírt szakembernek az alkalmassági előírást meghaladó mértékű, többlet szakmai gyakorlata (hónap, legfeljebb 36 hónap) 9
4 5. A felhívás III.1.3) M2.3) pontjában előírt szakember előírásának megfelelő további szakember biztosítása (fő, max. 3 fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 33 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az AK 33 hónapra, de legfeljebb 12/31/2022 napjáig köt szerződést, AK és az AT közös akaratnyilatkozatával (szerződésmódosítással) a szerződésben meghatározott időtartamot legfeljebb 1 alkalommal, további 12 hónappal meghosszabbíthatják. A meghosszabbításra vonatkozó szerződésmódosítást a feleknek a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 60 nappal meg kell tenniük (el kell fogadniuk)
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK a szerződés időtartama alatt a következő opciós tételeket (feladatokat és mennyiségeket) rendelheti meg, amennyiben az azokhoz szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll és erről nyilatkozik:
1. Általános közvélemény-kutatások (megrendelhető alkalmanként)
Cél: a II.2.4) pont 1) alpont szerint
1.1. 500 fős CATI módszerű adatfelvétel 10 perces kérdőíven
1.2. 1000 fős CATI módszerű adatfelvétel 20 perces kérdőíven
1.3. 1000 fős CATI módszerű adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.4. 1000 fős CATI módszerű adatfelvétel 30 perces kérdőíven
1.5. 1000 fős CATI módszerű vállalati adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.6. 1000 fős CAWI módszerű adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.7. 1000 fős CAWI módszerű adatfelvétel szűrt mintán, 15 perces kérdőíven
1.8. 1000 fős CAPI módszerű adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.9. Fókuszcsoportos vizsgálat, csoportonként 6 fő, esetenkénti 90 perces időtartamban
1.10. Speciális összetételű fókuszcsoportos vizsgálat (kreatív workshop), csoportonként 6 fő, esetenkénti 90 perces időtartamban
1.11. Szakértői (1 fő) interjús adatfelvétel
1.12. Lakossági (1 fő) interjús adatfelvétel
1.13. Szemkamerás vizsgálat
2. Külhoni magyarok kutatás (megrendelhető alkalmanként)
Cél: annak vizsgálata, hogy a lezajló politikai társadalmi és gazdasági folyamatok, az anyaországgal való kapcsolat, a kelet-közép-európai régió geopolitikai adottságai hogyan hatnak a külhonban élő magyarokra
A kutatás vizsgált régiói: Erdély – Románia, Vajdaság – Szerbia, Kárpátalja – Ukrajna, Felvidék – Szlovákia
Mennyiség:
2.1. PAPI vagy CAPI módszerrel kvantitatív kutatás, régiónként min. 1000 (Vajdaság, Kártpátalja, Felvidék), ill. 2000 (Erdély) fős felnőtt korú, magyarul beszélő és/vagy magukat magyarnak tartó mintán, átlagosan 40 perces kérdőíven
2.2. fókuszcsoportos kutatás, régiónként 6 (Vajdaság, Kárpátalja), 8 (Felvidék), ill. 12 (Erdély) db fókuszcsoport, csoportonként felnőtt korú, magyarul beszélő és/vagy magukat magyarnak tartó 6 fős minta, 90 perces kvalitatív kutatás
2.3. Régiónként 1 darab, és egy összefoglaló, azaz összesen 5 darab tanulmány, egyenként legalább 150.000 karakter terjedelemben, illetve régiónként 1 darab és egy összefoglaló, azaz összesen 5 db prezentáció egyenkánt legalább 20 dia terjdelemben
3. Társadalomtudományi és társadalompolitikai kutatások (megrendelhető alkalmanként)
Cél: a II.2.4) pont 5) alpont szerint
Mennyiség:
3.1. 60.000 fős mintán készülő (CATI) kvantitatív közvélemény-kutatás, kvalitatív kutatással kiegészülve, adatfeldolgozási és elemzési tevékenység
3.2. 20.000 fős mintán készülő (CATI) kvantitatív közvélemény-kutatás, kvalitatív kutatással kiegészülve, adatfeldolgozási és elemzési tevékenység
3.3. 20.000 fős mintán készülő (CAPI) kvantitatív közvélemény-kutatás, kvalitatív kutatással kiegészülve, adatfeldolgozási és elemzési tevékenység
3.4. 10.000 fős mintán készülő (CATI) kvantitatív közvélemény-kutatás szűrt mintán, szűrt mintás kvalitatív kutatással kiegészülve, adatfeldolgozási és elemzési tevékenység
3.5. 10.000 fős mintán készülő (CAPI) kvantitatív közvélemény-kutatás szűrt mintán, szűrt mintás kvalitatív kutatással kiegészülve, adatfeldolgozási és elemzési tevékenység
Mennyiség: kutatásonként 40 dia prezentáció és tanulmány min. 300.000 leütéssel
4. Adatbázis felhasználásával egybekötött kutatási tevékenység (megrendelhető alkalmanként)
Cél: már elvégzett kutatásokból új következtetések levonása
Mennyiség: kutatásonként 40 dia prezentáció és tanulmány min. 300.000 leütéssel
A jelen pont szerinti opciós tételek a szerződés teljes időtartama alatt megrendelhetőek naptári évenként legfeljebb az ajánlati árként megadott éves díj 30 %-a erejéig. A fenti 1-4. pont szerinti tételek bármelyikéből több is megrendelhető az előbbiek szerinti éves keret erejéig.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés II.1.6) ponthoz: a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat szerint a közvélemény-kutatási-, tanácsadási- és tanulmánykészítési tevékenységek részben azonos, egymással összefüggő kérdésekre vonatkoznak, amelyek elemzését egységes módszertan szerint kell elvégezni, eredmények együttesen hasznosulnak, erre figyelemmel részajánlattételi lehetőség nem biztosított

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69.§(4)-(5) szabályaira is
Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1)
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az ajánlatkérő eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) - EKR-ben elérhető elektronikus űrlap - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. követelménynek [321/2015.(X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. §(1)., 5.§] azzal, hogy ajánlatkérő (AK) a IV. részben nem kéri a részletes információk megadását.
Ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az ajánlattevő által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. rendelet szerinti – az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
P1) AT az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó (közvélemény-kutatási- és/vagy szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és/vagy szakpolitikai kutatással alátámasztott tanulmánykészítési tevékenységek) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
P2) AT tekintetében valamennyi számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az AT mikor jött létre/mikor kezdte meg tevékenységét ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról hogy mióta vezeti az AT számláját és volt-e a számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. szerinti egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó sorbaállítás;
Csatoltandó a P2) követelményhez kapcsolódva az AT nyilatkozata a vezetett és a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben megszüntetett pénzforgalmi számlákról (arról hogy az AT a megjelölt számlákat vezető pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél számlát nem vezet, továbbá a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is)
Nem Mo.on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alk. köv.ekre vonatkozó közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]
Az alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (együtt vagy csak egyikük).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha
P1) a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások nyújtásából (közvélemény-kutatási- és/vagy szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és/vagy szakpolitikai kutatással alátámasztott tanulmánykészítési tevékenységek) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el a 2.400.000.000 HUF összeget, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
P2) az általa benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján előfordult a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben, egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó sorbaállítás (a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt
A fentiekben megjelölt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (P1) tekintetében együttesen, P2) tekintetében elegendő ha egyikük), illetőleg az alkalmassági követelményeknek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6), (8)]
A fentiekben előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében, ha AT a fentiek szerint előírt irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alk.i köv. és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról. [Kr.19. § (2), (3)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az AK nem kéri az érintett AT-től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az AT által az AK eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti (AK Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő) részletes igazolás módja:
M1) Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (közvélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanulmánykészítési tevékenységek) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem mo.-i szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK – az AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével az EKR űrlap használatával, továbbá saját kezűleg aláírt önéletrajzuk – benne a gyakorlati időszak kezdetének és időtartamának megjelölésével (év, hónap, nap bontásban) –, a szakember(ek) végzettségét és nyelvtudását (amennyiben az adott szakember tekintetében releváns) igazoló dokumentumok másolatának, vagy nyelvtudásra vonatkozó nyilatkozatának és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik egy vagy több, de legfeljebb négy darab szerződésből teljesített, közvélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanulmánykészítési tevékenységek végzésére irányuló referenciával, amely(ek) részeként
M1.1) legalább 5 alkalommal folyamatosan (megszakítás nélkül) ismétlődő módon, alkalmanként/havonta 1000 fős lakossági CATI kutatást és azt kiegészítő legalább 3 darab fókuszcsoportot érintő olyan kutatás, valamint legalább 7 darab olyan szakértői interjú elvégzése,ahol a kutatások legalább 50 %-a a magas szintű állami döntéshozatalhoz kapcsolódott
M1.2) legalább 9 alkalommal folyamatosan (megszakítás nélkül) ismétlődő módon, alkalmanként/havonta legalább 6 alkalommal, legalább 500 fős CATI módszerű kutatás elvégzése, ahol a kutatások legalább 50 %-a magas szintű közfeladat ellátásához kapcsolódott
M1.3) legalább 10 darab, egyenként min. 300.000 leütés terjedelmű, magas szintű állami döntéshozatalhoz kapcsolódó szakpolitikai stratégiai tanulmány készítésére került sor
M1.4) megvalósultak magas szintű állami döntéshozatalhoz kapcsolódó folyamatokra irányuló, az EU tagállamai, Norvégia, Svájc, illetve Nagy-Britannia közül legalább 22 országban teljesített kutatások, amelyek országonként legalább 1000 fős lakossági mintán alapultak és kérdezőbiztossal támogatott kutatásokat foglaltak magukban
M1.5) megvalósult magas szintű közfeladat ellátásához kapcsolódó, legalább 15.000 fős mintán készült CATI módszerű közvélemény-kutatási adatfelvételi és az ahhoz kapcsolódó adatfeldolgozási illetőleg elemzési tevékenységek
azzal,hogy ugyanazon referenciával több alpont szerinti feltétel is teljesíthető
M2) nem von be a teljesítésbe legalább 4 fő, alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember(eke)t
M2.1) 1 fő közvélemény-kutatási vezető szakember, aki társadalomtudományi területen felsőfokú (legalább MA) végzettséggel és legalább 5 éves (60 hónapos) kvantitatív és kvalitatív kutatások terén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, ill. aki rendelkezik tapasztalattal magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó kutatásokban is
M2.2) 1 fő gazdaságpolitikai szakértő, aki felsőfokú (legalább MA) közgazdasági vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 3 éves (36 hónapos) kvantitatív és kvalitatív kutatások terén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, ill. aki rendelkezik tapasztalattal magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó kutatásokban is
M2.3) 1 fő társadalompolitikai szakértő, aki felsőfokú (legalább MA) szociológus vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 3 éves (36 hónapos) kvantitatív és kvalitatív kutatások terén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, ill. aki rendelkezik tapasztalattal magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó kutatásokban is
M2.4) 1 fő nemzetközi kapcsolatok szakértő, aki felsőfokú (legalább BA) nemzetközi kapcsolatok szakértő vagy azzal egyenértékű végzettséggel, felsőfokú angol nyelvtudással és legalább 2 éves (24 hónapos) kvantitatív kutatások terén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, ill. aki rendelkezik tapasztalattal magas szintű állami közfeladat ellátásához kapcsolódó, nem magyarországi kutatásokban is
A szakemberek között átfedés nem megengedett
Az alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (M1)/M2) közösen)
A fenti követelmények tekintetében az AT bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, de az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a felhívás adott pontjának megjelölésével azt a követelményt,amely igazolása a szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodva történik és csatolni kell a kapacitásait biztosító szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot a szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról a szerződés teljesítésének időtartama alatt [Kbt.65.§(6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK rendelkezik a teljesítést biztosító fedezettel
AK előleget biztosít, legfeljebb a teljes váll. díj 1/12 része értékében, feltétele az igényelt előleggel megegyező összegű előleg-visszafizetési biztosíték Kbt. 134.§(6) b)
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§(1) szerint havonta (egyes feladatok tekintetében részteljesítésekre is), részszámlázás havonta tényleges teljesítés alapján
AK a számlák ellenértékét a telj.ig. tartalmának és a jogsz.-nak megfelelően kiállított számlák ellenében Ptk.6:130.§(1)-(2) szerint, a számlák kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki
AK elfogad Kbt. 27/A.§ szerinti elektronikus számlát
Követelések esetleges beszámítása Kbt.135.§(6) szerint
Szerződést megerősítő biztosítékok: kötbéralap késedelmesen teljesített szolg. díja, mértéke: 1%/nap, max. 9%; hibásan teljesített szolgáltatás díja, mértéke: 0,7%/nap; teljes szerződésre vonatkozó meghiúsulás esetén az éves váll. díj 16%-a
Részletes feltételek KD-ban (szerződéstervezetben)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre ott a nyilatkozatot az űrlap használatával kell benyújtani)
Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.)Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt.68.§(1b)-(1c) bekezdése tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 40-41/C.§, ill. 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT)
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el
Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
3) Ajánlathoz csatolni kell
a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti számszerűsíthető ajánlati elemeket
b. az összesített ajánlati árat (éves díjat) alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint)
c. felolvasólap szerinti vállalásokat alátámasztó adatokat (KD-ben foglaltak szerint)
d. a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7) szerinti nyilatkozatokat
e. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
f. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját
g. amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait
h. teljesítésre vonatkozó szakmai ajánlatot (VI.4.3) 5))
i. ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását
j. szerződést megerősítő biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat
k. adott esetben üzleti titkot tartalmazó iratokról szóló nyilatkozat
4) Minősített AT-kre vonatkozó információk a VI.4.3) pontban
5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt.56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5) bek-t
7) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó (EKR nyilatkozat és fordítás)
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt.44.§ szerint
9) AK az eljárásban való részvételt 10.000.000 Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani Kbt.54.§ szerint (közös ajánlattétel esetén elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)]
befizetés helye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., Pénztár
AK fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár, 10032000-00290737-50000005,
befizetés igazolásának módja: EKR űrlap szerinti nyilatkozat a biztosítékról és a befizetés/átutalás igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat vagy készfizető kezességet bizt. okirat vagy biztosítási készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt.41/A.§ (2)]
10) AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.2) pontban (P1) és P2) pontok) és III.1.3) pontban (M1) és M2) pontok) foglaltak szerint
11) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) e) szerinti eredménytelenségi okot [Kbt.75.§(6)]
További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
3) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10
AK 1. részszempontot az értékarányosítás (fordított arányosítás), a 4. és 5. részszempontot az értékarányosítás (egyenes arányosítás), a 2. és 3. részszempontot az abszolút értékelési módszer szerint értékeli
Az értékelés körében megajánlott szakemberek (III.1.3) M2) pont szerinti szakemberek és az 5. értékelési részszempont körében megajánlott szakemberek) között átfedés nem megengedett
A 2-5. részszempont szerinti vállalásokkal érintett szakembereket fel kell tüntetni a felolvasólapon és az ő tekintetükben benyújtandók az ajánlatban a III.1.3) M2) alpont szerinti igazolások is, a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívás nélkül is
AK tudományos fokozatnak tekinti a 2011. évi CCIV. törvény szerinti doktori fokozat megszerzését (rendelkezésre állását), ill. a 2001. évi C. törvény 15.§(1) szerinti feltételek teljesítését azzal, hogy AK a tud. fokozat honosítását nem várja el
4) Kiegészítés IV.2.6) ponthoz: AK a megjelölt időtartam alatt 60 napot ért, figyelemmel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik [Kbt. 81.§(11)]
5) AT szakmai ajánlatként a Kbt. 76. § alapján értékelésre nem kerülő, szakmai ajánlatot köteles csatolni, amelyben bemutatja a teljesítésre vonatkozó szakmai tervét és annak megvalósítását amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT által ajánlott szolgáltatás megfelel a felhívásban és KD-ban meghatározott elvárásoknak
A szakmai ajánlatnak a KD-ban meghatározott módon kell bemutatni a szolgáltatást azzal hogy a szakmai ajánlat vagy annak valamely eleme hiányában az ajánlatot az AK érvénytelennek nyilvánítja
6) AK felhívja a figyelmet a szerződés azon feltételére, hogy az AT-nek nem lehet alkalmazottja vagy alvállalkozója aki a teljesítés időtartama alatt a Kormány irányítása alá tartozó bármely szerv vagy intézmény kormánytisztviselője, közalkalmazottja vagy munkavállalója
7) AK jelzi hogy a Kbt. 98. § (3) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos (HNT) eljárást alkalmazhat a jelen elj. eredményeképpen megkötött szerződés alapján végzett további magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmánykészítési tevékenységekre, mint alapprojekttel összhangban álló szolgáltatások teljesítésére a jelen elj. szerinti szerződéses feltételek szerint – különösen a következő kiegészítő tevékenységekre:
(1) V4-kutatás
Cél: a Visegrádi Együttműködés (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) tekintetében ad hoc témák mellett állandó jellegű, idősorosan elemezhető témák kutatása
Mennyiség: (1.a) CAPI vagy CATI módszer, reprezentatív minta, felnőtt korú lakosság, (1.b) fókuszcsoportos lakossági adatfelvétel
(2) Nyugat-Balkán kutatás
Cél: a Nyugat-Balkán (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró, Szerbia) több aspektusból történő társadalmi és gazdasági feltérképezése, aktuális helyzetének kutatása
Mennyiség: (1.a) CAPI vagy CATI módszer, reprezentatív minta, felnőtt korú lakosság, (1.b) fókuszcsoportos lakossági adatfelvétel
A HNT eljárásban alkalmassági követelmény nem kerül előírásra (Kbt.65.§(2)), értékelés a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint (Kbt.100.§(5)), szerződéses feltételek megegyeznek jelen eljárás szerződéses feltételeivel
8) Kiegészítés III.1.3) ponthoz: AK magas szintű állami közfeladat ellátás alatt a jogalkotói tevékenységet végző, a jegybanki tevékenységet végző, az önálló szabályozó hatósági feladatot végző vagy a központi kormányzati feladatot ellátó intézményeket érti
9) AK által megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok KD-ban)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák