Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/50
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.12.
Iktatószám: 3184/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye: Budapest XII. kerület, Konkoly Thege Miklós út 15-17. szám alatti, 9121/18. helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kutatóközpont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: 15300320208
Postai cím: Csatkai Endre Utca 6-8.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kuli Zoltán
Telefon: +36 306153644
E-mail: kuli.zoltan@csfk.org
Fax: +36 12754668
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csfk.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.csfk.org
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000182032021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000182032021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kutatóközpont
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kutatópark tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000182032021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont új kutatóparkjának megvalósítására irányuló projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása (a továbbiakban: Projekt). Magyarország Kormánya 2020. július 23. napján az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóhelyeinek feladatarányos finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1430/2020. (VII. 23.) Korm. határozatának (a továbbiakban: Korm. határozat) 4. pontjában támogatásáról biztosította Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő a hivatkozott Korm. határozat által előirányzott támogatást részben a Konkoly Thege Miklós úti (hrsz. 9121/18) telephelyén új kutatóközpont kialakítására kívánja felhasználni.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2972640030 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kutatópark tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak: 45200000-9
45214000-0
45214600-6
45214800-8
45223300-9
45236250-7
45300000-0
71000000-8
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71222000-0
71223000-7
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XII. kerület, Konkoly Thege Miklós út 15-17. szám alatti, 9121/18. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont új kutatóparkjának megvalósítására irányuló projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása (a továbbiakban: Projekt). Magyarország Kormánya 2020. július 23. napján az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóhelyeinek feladatarányos finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1430/2020. (VII. 23.) Korm. határozatának (a továbbiakban: Korm. határozat) 4. pontjában támogatásáról biztosította Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő a hivatkozott Korm. határozat által előirányzott támogatást részben a Konkoly Thege Miklós úti (hrsz. 9121/18) telephelyén új kutatóközpont kialakítására kívánja felhasználni.
Ajánlatkérő korábban elkészíttette a „Budapest XII. kerület, Konkoly Thege Miklós út 15-17. szám alatti és 9121/18 helyrajzi számú ingatlanon új kutatóépület építésére, a meglévő Meridián ház részleges bontására és felújítására, a kapcsolódó tereprendezésre és támfalakra, valamint 1 db villamos üzemű személy és teherfelvonóra” (a továbbiakban: Létesítmény) vonatkozó fejlesztés engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációit. Az építési engedélyezési tervdokumentáció alapján Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyzője 2016. június 28. napján meghozott IX/1159/12/2016. iktatási számú határozatában megadta az építési engedélyt. Mindazonáltal az építési engedély kiállítása óta módosult építőipari jogszabályváltozások és megrendelői igények a kiviteli tervdokumentáció módosítását igénylik. A vállalkozási szerződés keretében a nyertes ajánlattevő köteles
• a Létesítményre vonatkozó építési engedély alapján, valamint az építőipari jogszabályok által a használatba vételhez szükséges feltételek, és a Megrendelői igények teljesítése érdekében az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján új koncepcióterv kidolgozására, a kiviteli tervdokumentáció felülvizsgálatára és módosítására, és
• a Létesítmény kivitelezése alapjául szolgáló, a Kivitelező által felülvizsgált kiviteli tervdokumentáció alapján a tervezői művezetés biztosítására, valamint
• a Létesítményre vonatkozó építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi építési munka elvégzésére.
Kivitelezés alapvető műszaki jellemzői:
A nyertes ajánlattevő feladata a felülvizsgált és módosított kiviteli tervdokumentáció alapján a 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17. szám alatti és 9121/18 helyrajzi számú, cca. 40 624 m2 területű ingatlanon új, cca. 5.883,83 m2 nettó alapterületű kutatóépület építése, és a meglévő Meridián ház részleges bontása és felújítása (a felülvizsgálandó kiviteli tervdokumentáció alapján tervezetten: 3806 m2 homlokzatképzés, 319 db homlokzati nyílászáró beépítése, 7143 m2 hideg- és meleg, valamint falburkolás, 364 t szerkezeti betonacél helyszíni szerelése, 3132 m3 vasbeton fal, lemez- és sávalap bedolgozása, 178 t merev acél tartószerkezet szerelése, 1337 m2-es extenzív zöldtető kialakítása, a kapcsolódó terep- és környezetrendezés, melyből a külső szabadtéri területek tervezési feladatai 7047 m2 irányulnak, az engedélyezett támfalak, és belső utak kialakítása, valamint 1 db villamos üzemű, 16 személy kapacitású és 1200 kg teherbírású személy- és teherfelvonó beszerelése, a kutatóépületben kialakítandó továbbá egy 150 fős előadóterem komplett hang- és fénytechnikai rendszerrel).
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti munkák ellenértékének a fedezetét a Korm.határozatban foglaltak alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtandó költségvetési támogatás terhére kívánja biztosítani a támogatói okiratban, vagy támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy támogatói okirat vagy támogatási szerződés, valamint a Korm. határozattal biztosított támogatás egyelőre nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére.
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az építési beruházással érintett ingatlan a Magyar Tudományos Akadémia (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi tér 9., törzskönyvi azonosító szám: 736525, a továbbiakban: Akadémia) tulajdonában áll. Az Akadémia 2020. május 6. napján 279/6/2020/GI. iktatószámon feltételes tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatott állított ki, így a IX/65-5/2020. iktatási számú határozattal meghosszabbított IX/1159/12/2016. iktatási számú építési engedély kereteit meghatározó műszaki tartalom megvalósításához a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat Ajánlatkérő rendelkezésére áll. A tulajdonosi hozzájárulásban foglalt feltétel értelmében az MTA tulajdonában álló ingatlanon történő építkezés megkezdését megelőzően a megvalósítás feltételeit szerződésben kell rögzíteni, figyelemmel a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. § évi XL. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott összeg nem nyújt fedezetet a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, valamint abban az esetben, ha tulajdonosi hozzájárulás alapján a megvalósítás feltételeit tartalmazó szerződéskötés az Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső körülmény miatt hiúsulna meg.
A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződésben – felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a vállalkozási szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet biztosító támogatási okirat, illetve támogatási szerződés (a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának a napján) rendelkezésre nem áll, ennek hiányában azon a napon, amikor Ajánlatkérő a szükséges fedezet rendelkezésre bocsátásáról döntést hoz, továbbá amíg az MTA által kiállított tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatba foglalt feltételtűzés szerint - az MTA tulajdonában álló ingatlanon történő építkezés megkezdését megelőzően - a megvalósítás feltételeit tartalmazó szerződés mindkét fél (Ajánlatkérő és MTA) által aláírásra nem kerül, figyelemmel a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. § évi XL. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltakra. Amennyiben a fenti feltételek bekövetkezése nem egy időpontban történik, úgy a későbbi feltétel megvalósulásának napján lép hatályba a szerződés. Tekintettel arra, hogy a fenti hivatkozott építési engedély 2021. augusztus 3. napjáig hatályos, amennyiben 2021. július 29. napjáig a hatályba léptető feltételek nem következnek be, a szerződés teljesítése lehetetlenné válik.
Folytatás a II.2.14) További információk pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/3.4. alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli oktatási és/vagy kutatási rendeltetésű épületek tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Az M/3.1. alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felüli oktatási és/vagy kutatási rendeltetésű épületek kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
3 Az M/3.5. alkalmassági követelményre megnevezett szakember tájépítészeti és/vagy szabadidős helyszínek kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
4 Jótállás vállalt többletidőtartama (minimum 0 naptári hónap, maximum 30 naptári hónap)  5
5 Tervkezelő és dokumentummenedzsment rendszer alkalmazása (Igen / Nem)  4
6 Ajánlattevő vállalja EURO III vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, személyi állományt vagy építőipari alapanyagot szállító gépjárművek alkalmazását a munkaterületen (Igen/Nem)  3
7 Ajánlattevő vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakítását és fenntartását (Igen/Nem) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2972640030 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában a hirdetmény kötöttségeire tekintettel tüntetett fel 18 naptári hónapot, a tervezési feladatokra irányadó részhatáridő a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap.
2. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, az ellátandó feladatok jellege (munkaterület szervezés, egységes épület) miatt azok egymástól elválaszthatatlanok. A kivitelezés térbeli és időbeli organizációja kifejezetten igényli az egységes, összehangolt munkavégzést. A Projekt telke minden oldalról igazodásra kényszerítő környezettel rendelkezik, mely tovább akadályozza az organizáció esetleges részekre bontását. A zárt munkaterület és a környezet adottságai alapján nem választhatók külön a munkarészek, elkülönülő kivitelezési feladatok nem jönnek létre. Az elvárt fenntarthatóságot segítő gépészeti és technológiai rendszerek szoros összefüggésben vannak az épület kialakításával, ezért a belső munkanem megosztás sem lehetséges.
3. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban) kerültek rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal [Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján].
SZ/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal [Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján].
Ajánlatkérő kétség esetén a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végzi az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatást, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján a vállalkozások székhelye szerint illetékes területi építész kamara nyilvántartásban, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
SZ/1. és SZ/2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az SZ/1. és SZ/2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. szerint együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a szerződés teljesítése során a tervezési, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek az SZ/1, illetve az SZ/2 követelménynek saját magának meg kell felelnie. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja, azzal, hogy az SZ/1. és SZ/2. követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
P/1-P/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
P/1. és P/2. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (tervezési tevékenység és /vagy magasépítési kivitelezési és/vagy felújítási tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele ugyanezen üzleti években nem éri el összesen a nettó 110 000 000 Ft-ot.
P/1.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és/vagy felújítási tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele ugyanezen üzleti években nem éri el összesen a 1 800 000 000 Ft-ot.
P/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 2 500 000 000 Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében a közös ajánlattétel esetén a P/1. és P/2. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bek.-eire.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1-M.3.
1) Előzetes igazolás:
M/1.-M/3. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására benyújtandó igazolások:
M/1.-M/2. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásának vagy beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pont, a 22. § (3) bek. és 24. § alapján, az alábbiak szerint:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a teljesítés helye,
- a referencia mennyisége, az ellenszolgáltatás értéke (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M/1.-M/2. referenciakövetelmény esetében a vizsgált időszak alatt az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapban belül megkezdett beruházásokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pont].
M/3. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését, valamint amennyiben a szakember rendelkezik jogosultsággal (illetve az M/3.4. pont esetben vezető tervezői címmel), a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
- a jogosultság (illetve az M/3.4. pont esetében vezető tervezői cím) fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/3. alkalmassági feltétel teljesülését, és
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá
- kizárólag az előírt jogosultság (illetve az M/3.4. pont esetében vezető tervezői cím) fennállásának hiányában, valamint az M/3.5. alpont esetében a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését [a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/3. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe]
aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pont alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített legalább egy darab, legalább nettó 3500 m2 alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amelynek részeként legalább az alábbi munkanemek készültek el:
- minimum 2700 m2 homlokzati szigetelés,
- minimum 230 db nyílászáró beépítése és/vagy cseréje,
- minimum 1 db felvonó építése vagy cseréje,
- minimum 3000 m2 hideg és/vagy meleg burkolás;
- minimum 240 t betonacél helyszíni szerelése;
minimum 800 m3 vasbeton lemez- és sávalap készítése;
minimum 100 t acél tartószerkezet szerelése.
M/1.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban legalább egy db, legalább 500 m2 nettó alapterületű intenzív és/vagy extenzív zöldtető kialakítására vonatkozó referenciával.
M/1.3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban legalább egy db, legalább 100 fő befogadására alkalmas előadóterem és/vagy rendezvényterem és/vagy konferenciaterem kivitelezésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával, amelynek részeként audiovizuális (hang- és fénytechnikai) rendszer kiépítésére is sor került.
Az M/1. pontban felsorolt minimumkövetelményeknek való megfelelés legfeljebb 4 (négy) db referenciával igazolható, a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M/1. pontok közül több alkalmassági mimimumkövetelmény vonatkozásában is be lehet mutatni. Az M/1.1. alkalmassági feltétel azonban legfeljebb 2 (kettő) referenciával igazolható.
M/2.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített legalább egy darab, legalább nettó 3.500 m2 alapterületű oktatási és/vagy kutatási és/vagy irodai rendeltetésű új és/vagy meglévő épület(ek) engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Ajánlatkérő az M/2.1. pontjához kapcsolódóan rögzíti, hogy oktatási rendeltetésű épületnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 89. pontjában rögzített meghatározás szerinti épület minősül; kutatási rendeltetésű épületnek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 16. pontjában rögzített meghatározás szerinti részben vagy egészben kutatóhelyként funkcionáló épület minősül; irodai rendeltetésű épületnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 57. pontjában rögzített meghatározás szerinti épület minősül; épületnek pedig az épített környezet alakításáról és védelméről szóló az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontjában rögzített meghatározás szerinti építmény minősül.
M/2.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített legalább egy darab, legalább 2500 m2 alapterületű szabadtéri (külső) terek és/vagy tájépítészeti helyszínek engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az M/2. pontban felsorolt minimumkövetelményeknek való megfelelés legfeljebb 2 db referenciával igazolható, a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M/2. pontok közül több alkalmassági mimimumkövetelmény vonatkozásában is be lehet mutatni.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
M/3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához
M/3.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 1. rész 2. pont];
M/3.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 2. rész 3. pont];
M/3.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 2. rész 5. pont];
M/3.4. legalább 1 szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 2. pontja], továbbá rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott vezető tervezői címmel vagy a vezető tervezői cím megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. Korm. rend. 13. § (2) bekezdés];
M/3.5. legalább 1 felsőfokú környezetmérnök és/vagy tájépítész és/vagy kertészmérnök végzettséggel rendelkező vagy ezen végzettségekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Az M.3.1., az M.3.4. és az M.3.5. pontra jelölt szakemberek között az átfedés nem megengedett.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseire.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/3.1, az M/3.2, az M/3.3. és az M/3.4. alkalmassági követelmény körében érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A) Ellenszolgáltatás
A Projekt az 1430/2020. (VII. 23.) sz. kormányhatározatban meghatározott támogatásból valósul meg.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja. Előleg fizetésére a Kbt. 135. § (7) bekezdése, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint kerülhet sor. Előleg igénylése esetén az előleg a részszámlákban egyenlő arányban kerül elszámolásra, melynek alapján a számla ellenértéke az előleg arányos részével csökkentett összegben kerül megfizetésre.
Ajánlatkérő a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése folyamán 7 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint
- 1. részszámla a kiviteli tervdokumentáció Ajánlatkérő részére történő leszállítását és jóváhagyását követően jogosult, mértéke a kiviteli tervdokumentációra megajánlott tervezési díj összege;
- 2. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 15 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15.%-a,
- 3. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 30 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a;
- 4. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 45 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a;
- 5. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 60 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a;
- 6. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 75 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a;
- 7. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 90 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a;
- végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően, mértéke a nettó a vállalkozói díj 10 %-a. Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetésre megajánlott vállalkozói díj összegét a végszámlában jogosult feltüntetni.
A (rész)számla szerinti vállalkozó díj(részlet) megfizetésére – alvállalkozó igénybevétele esetén - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, - alvállalkozó igénybevételének hiányában – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ban foglaltak szerint kerül sor.
A megajánlott vállalkozói díjnak (ajánlati ár) tartalmaznia kell minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Ajánlatkérő nem vállal. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
B) Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás:
A kötbérek alkalmazására Ajánlatkérő abban az esetben jogosult, ha a közbeszerzési dokumentumokban megállapított részletes szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevő megszegi olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés].
a) Késedelmi kötbér mértéke 0,5 % / naptári nap, alapja a késedelmes teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér legfeljebb a vállalkozói díj 15%-ának erejéig érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata eléri vagy meghaladja a késedelmi kötbér maximumát.
b) Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj 10%-a.
c) Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett nettó vállalkozói díj 15%-a.
d) Jótállás időtartama: kezdőnapja a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontja, az időtartama min. 60 hónap (többletjótállás vállalható, max. 30 hónap).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000182032021/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:
Teljesítési biztosíték, valamint jóteljesítési biztosíték:
a) A teljesítési biztosíték mértéke: a tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó ajánlati ár 5%-a, futamideje: a teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig kell rendelkezésre állnia, azzal, hogy az okirati formában nyújtott teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőt követő 45. napig kell érvényesnek lennie. A teljesítési biztosítékot (mint a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot) a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a munkaterület átadásának napján szükséges Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
b) A jóteljesítési biztosíték mértéke: az Ajánlatkérő által az átadás-átvétel keretében igazolt tényleges nettó vállalkozói díj 5%-a, futamideje: a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjától kezdődően a jótállás időtartamának tervezett lejártáig kell rendelkezésre állnia, azzal, hogy az okirati formában nyújtott jóteljesítési biztosítéknak a jótállás időtartamának tervezett lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lennie.
A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával,
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel
a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
A jelen alpontban mindenhol a tartalékkeret nélküli számított váll. díj értendő. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
1) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.
2) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 67. § (4) bek.-ben foglaltakra;
- felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel.
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- az ESPD-t (kitöltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást;
- az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat a közb. dok. szerint;
- műszaki és pénzügyi ütemterv a közb. dok. szerint.
3) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
4) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
6) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
7) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 60 nap.
8) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
9) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
- adható pontszám: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;
- alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás; szakmai többlettapasztalat, jótállás többletidőtartama: egyenes arányosítás; tervkezelő és dokumentummenedzsment rendszer, valamint a környezetvédelmi vállalások szempontjai: abszolút értékelés.
10) Nem konzultációs jellegű helyszíni bejárás: 2021. március 24. 10:00 óra, találkozó: Budapest XII. kerület, Konkoly Thege Miklós út 15-17. főkapu előtt.
11) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
12) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként műszaki és pénzügyi ütemtervet kell csatolni, részletes tartalmi és formai követelményeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
13) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásakor rendelkeznie kell legalább 10 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 30 millió Ft/év kárösszegű tervezői felelősségbiztosítással, illetve CAR-rendszerű (összkockázati) legalább 200 millió forint /káresemény és legalább 600 millió forint/év kárösszegű összegű építés-szerelési biztosítással.
14) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 4.000.000,- Ft. A biztosíték teljesítése: Kbt. 134. § (6) bek. Számlaszám: 10032000-01730841-00000000.
A VI.3) További információk pont folytatása:
15) Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles organizációs tervet és tervrajzot (a továbbiakban: organizációs terv) bocsátani Ajánlatkérő rendelkezésére, az organizációs terv rendelkezésre bocsátásának elmaradása a Kbt. 131. § (4) bek. alapján a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül. Az organizációs terv részletes tartalmi és formai követelményeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csizmadia Péter (00482), dr. Csepy Dorottya (01102).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák