Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2010/137
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás
Hirdetmény típusa:tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2010.11.19.
Iktatószám:33310/2010
CPV Kód:79314000-8
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖZLEKEDÉS-TRANSMAN-KÖZTI-KÖZUTAS KONZORCIUM
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere
Telefon: 76/513-502
E-mail: polgarmester@kecskemet.hu
Fax: 76/481-457
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kecskemét város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása és megalapozó tevékenységek végzése (SG-515.)
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 10
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe
NUTS-kód HU331
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
1 db Európai Uniós projekt támogatásának elnyeréséhez szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány készítése (KÖZOP-5.5.0-09-2009-0010 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése)
1 db megvalósíthatósági tanulmány készítése az alábbi fő szempontok szerint (általános követelmények)
1) Forgalomfelvétel és forgalmi modell készítése elsősorban az elővárosi (MÁV, Volán, egyéni közlekedés) és városi közlekedési igények, módválasztási szokások felmérésére, mely alapjául szolgál a fejlesztési irányok és a lehetséges alternatívák vizsgálatához, illetve kiindulási adatokat szolgáltat a több szempontú értékeléshez és a közgazdasági költség-haszon elemzéshez.
2) A forgalmi modell és a jelenlegi közlekedési hálózat/szolgáltatások értékelése alapján a jelenlegi rendszer gyengeségeinek/erősségeinek feltárása (pl.: modal split, eljutási idők, gyaloglási távolságok, átszállások száma, környezetterhelés, közlekedésbiztonság, üzemeltetés, infrastrukturális ellátottság, ITS, stb.), helyzetértékelés.
3) Célok meghatározása a helyzetértékelés figyelembe vételével (pl.: utazási idő csökkentése, átszállások számának csökkentése, szolgáltatási színvonal növelése, balestek számának csökkentése, légszennyezettség csökkentése, stb.)
4) Alternatívák meghatározása a felvázolt problémákra (alternatíva lehet pl.: a vasúthálózat fejlesztése, a busz hálózat infrastruktúrájának fejlesztése, a jelenlegi szolgáltatás színvonalának növelése, közösségi közlekedés korszerűsítése és ehhez kapcsolódó járműbeszerzés, intermodális csomópont kialakítása, városi kötöttpályás hálózat fejlesztése (troli hálózat), közúti hálózat fejlesztése, a közösségi közlekedési hálózat átszervezése, stb., illetve ezek kombinációi). Az alternatívák vizsgálata során még nem ismert a kedvezményezett személye. Az alternatívák vizsgálata során a többszempontú értékelés módszerét javasolt használni, amely lehetővé teszi a nehezen forintosítható szempontok figyelembevételét is.
5.) Konkrét változatok kidolgozása a kiválasztott alternatívára. A változatok vizsgálata során a részletes műszaki megvalósíthatóságot, hatékonyságot és megtérülést kell vizsgálni.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79314000-8
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 218800000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor nem
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft, előny a kisebb)30
A közlekedési igényfelmérés módszertanának kidolgozottsága, szakmai színvonala10
A helyzetértékelés kidolgozottsága, szakmai színvonala10
Forgalmi modellezés módszertanának kidolgozottsága, szakmai színvonala20
Változatelemzési, értékelési módszertan kidolgozottsága, szakmai színvonala15
A projektmanagement terv és ütemezés kidolgozottsága, szakmai színvonala5
A minőségbiztosítás módszerének kidolgozottsága, szakmai színvonala5
Kockázatkezelési terv készítésének kidolgozottsága, szakmai színvonala5
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
SG-515
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 164 - 252456
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/08/25 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24356 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/08/30 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése 1 DB EURÓPAI UNIÓS PROJEKT TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE (KÖZOP-5.5.0-09-2009-0010 VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE)
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/11/18 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS-TRANSMAN-KÖZTI-KÖZUTAS KONZORCIUM
Postai cím: Bécsi u. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 218800000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
KÖZOP-2009-5.5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/10/29 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás x
egyéb

mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb

mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás x
egyéb

mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
MPN Kecskemét Konzorcium
Cím:
1138 Budapest, Népfürdő u. 22.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 169900000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
KÖZLEKEDÉS-TRANSMAN-KÖZTI-KÖZUTAS KONZORCIUM (név)
1052 Budapest, Bécsi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

MPN Kecskemét Konzorcium (név)
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

UVATERV, Út-, Vasúttervező Zrt. (név)
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

COWI Magyarország – UTIBER Konzorcium (név)
1133 Budapest, Váci út 76. 3. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/11/08 (év/hó/nap)