Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/42
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.28.
Iktatószám:3423/2019
CPV Kód:71322000-1
Ajánlatkérő:Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I. emelet.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48222352
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 305414993
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csepel.hu/
 
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65401426
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 305414993
E-mail: titkarsag@varosfejlesztes21.eu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csepel.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000162632019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000162632019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magasépítési tervezési szolgáltatás megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000162632019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magasépítési tervezési szolgáltatás megrendelése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Magasépítési tervezési szolgáltatás megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I. emelet.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési terület: Jedlik Ányos Gimnázium (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 96-98./Bajcsy-Zsilinszky út 59/A./József Attila utca 16. Hrsz.: 208395)
Tervezési program opciókkal, a tervezési feladat részletezése:
A tervezési feladat a régi oktatási főépület komplex megújítása, a meglévő tornaterem bontásával új központi aula - rendezvénycsarnok tervezése- köré szervezett tornatermi és szakoktatási szárnyakkal. A teljes telekingatlan kert, udvar, sportterületek, közterület kapcsolatok, infrastruktúra tervezése.
A tervezés opcionális része: Tanuszoda a Bajcsy-Zsilinszky u. oldalon, a telken belüli normatív parkolás biztosítására alagsori teremgarázs az osztható tornaterem alatt.
Alapmennyiség részletezése:
1. Főépület megújítása (5.800m2 alagsor + földszint + 3 em. épülettömb):
Teljeskörű belső és külső felújítás, épületvillamosság és épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, Vermes Miklós szellemiségének megőrzése, könyvtár és múzeum, levéltár kialakítása, korszerű tantermek kialakítása, az épület közlekedőtereinek rendezése, öltözőszekrény-rendszerek kialakítása, a tantestületi épületrészek korszerűsítése
2. Aula-rendezvénytér, szakoktatási és tornaterem szárny bővítmény, korszerű oktatási egységek (6.500m2 földszintes központi és tornatermi, földszint + 1 emeletes szárnyakból álló új épületrész, 1.385 nm felületű kétszer görbült tető vagy homlokzat (épület héjalás)):
Korszerű tantermek, szaktantermek létrehozása, a létesítmény bejárata, közlekedőtereinek rendezése, kápolna és imaterem létrehozása, osztható többfunkciós tornaterem lelátóval, ennek öntöző-rendszere kialakítása, rendezvény és díszterem, aula kialakítása.
3. Kültéri sportolásra alkalmas területek kialakítása:
Lefedhető, sportburkolatos pályák megújítása, rekortán burkolatú futópálya kialakítása, innovatív időmérő eszközök beépítése, távolugrás, magasugrás futósarokkal
4. Infrastruktúra fejlesztése:
Kerítés, térelhatárolások felújítása, udvar rendbetétele, zöldfelület felújítása,gyalogos útvonalak megújítása. Közterületi parkolási problémák rendezése, a Gimnázium környékén új forgalmi rend kialakítása.
5. Szabadidős és oktatási terek kialakítása az Intézmény területén:
Pavilonok az udvaron történő óratartáshoz, díszkert, pihenő-tanulókert, közösségi terek létrehozása a diákok részére, interaktív eszközök elhelyezése az épületben és az udvaron, relaxációs terek létrehozása
A tervezési feladat alapja a jóváhagyott telepítési és koncepcióterv, az abban megfogalmazott széleskörű közösségi konszenzuson alapuló igények építészeti leképzése.
Az elvárt tervezési munka részletezettsége
A komplett tervezés folyamata 3D-s épületinformáció-modellezés (BIM) rendszerben elvárt az építészeti, szerkezettervezési, épületgépész és épületvillamos tervezés szakágak területén LOD 200-as szinten.
Valamennyi tervezési fázisban, annak leszállításakor megfelelően aláírt papíralapú valamint elektronikus (pdf) formában rögzített dokumentumokon túl, Megrendelő minden, Tervező által keletkeztetett terv, dokumentum szerkeszthető formában (word, excel, cad.stb.) történő átadására és – a szerzői jogok betartásával – szabad felhasználhatóságára tart igényt [a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés].
Az elvégzendő feladatokat részletesen a tervezési program és mellékletei tartalmazza
Különösen az alábbi tervezési feladatok képezik a beszerzés tárgyát:
- építészeti tervezés
- gépészeti tervezés
- tartószerkezeti tervezés
- közlekedési építmények tervezése
- táj- és kertépítészeti tervezés
- építményvillamossági tervezés
- kétszer görbült tető, vagy homlokzat (épület héjalás) tervezés
A tervezés opcionális része: Tanuszoda a Bajcsy-Zsilinszky u. oldalon, a telken belüli normatív parkolás biztosítására alagsori teremgarázs az osztható tornaterem alatt.
(Részletesen: KD VI. fejezet: Műszaki leírás)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3.) M.1.1. alkalmassági követelmény teljesítésére bemutatott szakemberen felüli „É” besorolású és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező további szakember(ek) bevonása (0-4 fő) 10
2 III.1.3.) M.1.1. alkalmassági követelmény teljesítésére bemutatott szakemberen felüli, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É/1” vezető tervező besorolású 1 fő szakember bevonása (Igen/Nem) 10
3 III.1.3.) M.1.1. alkalmassági követelmény teljesítésére bemutatott szakember rendelkezik „SZÉS2” besorolású jogosultsággal (Igen/Nem) 10
4 III.1.3.) M.1.2. alkalmassági követelmény teljesítésére bemutatott szakember rendelkezik „SZÉS3” besorolású jogosultsággal (Igen/Nem) 4
5 III.1.3.) M.1.3. alkalmassági követelmény teljesítésére bemutatott szakemberen felüli, „T” besorolású és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező további szakember(ek) bevonása (0-4 fő) 4
6 III.1.3.) M.1.3. alkalmassági követelmény teljesítésére bemutatott szakemberen felüli „T-É” vezető tervező besorolású 1 fő szakember bevonása (Igen/Nem) 4
7 III.1.3.) M.1.3. alkalmassági követelmény teljesítésére bemutatott szakember rendelkezik „SZÉS1” besorolású jogosultsággal (Igen/Nem) 4
8 BIM menedzser képesítésű szakember bevonása (Igen/Nem) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális tételek lehívása az Ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása, vagy kisebb mértékben történő lehívása (Ajánlatkérő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a Szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződés aláírásától számított 15 napon belül jogosult lehívni az opcionális tételeket.
A tervezés opcionális része: Tanuszoda a Bajcsy-Zsilinszky u. oldalon, a telken belüli normatív parkolás biztosítására alagsori teremgarázs az osztható tornaterem alatt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c)
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
Ajánlati ár – 50 – Fordított arányosítás
Műszaki minőségi értékelési szempontok – 50 – Egyenes arányosítás és pontozás, részletesen: KD II. Útmutató
II.2.7) A telj. idejébe nem számít bele az építési engedélyezési tervdokumentáció benyújtása és az építési engedély határozat kézhezvétele közötti időta

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.
AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 12. § (2) bek..
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási módja:
Az alkalmassági követelmény igazolása érdekében be kell nyújtani az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is). Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
További részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) II. fejezete tartalmaz.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1., M.2., M.3.
AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
M.1: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével.
Folytatás a KD II. fejezet Útmutató 8.1) pontban
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő az M.1. alkalmassági követelmény (szakemberek) esetében alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat, így az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitásaira, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
M.2. és M.3.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 22. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2. és M.3. pontjaiban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpont–év, hónap, nap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
Folytatás a KD II. fejezet Útmutató 8.1) pontban
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M.1.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti – Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkező és jogosultság megszerzésétől számítva legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert.
M.1.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti – Építmények gépészeti tervezési szakterület, „G” besorolású jogosultsággal rendelkező és jogosultság megszerzésétől számítva legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert.
M.1.3. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti – Tartószerkezeti tervezési szakterület, „T” besorolású jogosultsággal rendelkező és a jogosultság megszerzésétől számítva legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert.
M.1.4. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti – Közlekedési építmények tervezési szakterület „KÉ” besorolású jogosultsággal rendelkező és a jogosultság megszerzésétől számítva legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert.
M.1.5. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti – Táj- és kertépítészeti tervezési terület, „K” besorolású jogosultsággal rendelkező és a jogosultság megszerzésétől számítva legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert.
M.1.6. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti – Építményvillamossági tervezési szakterület, „V” besorolású jogosultsággal rendelkező és a jogosultság megszerzésétől számítva legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (épületekre vonatkozó engedélyezési tervezési szolgáltatás) szerinti (átadás-átvétellel lezárt)
- legalább nettó 8000 nm alapterületű épület építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti és épület villamossági tervezésére vonatkozó referenciát, amelyben
- az épület tervezése minimum LOD 200-as szinten valósult meg
M.3.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (épületekre vonatkozó engedélyezési tervezési szolgáltatás) szerinti (átadás-átvétellel lezárt)
- legalább nettó 1000 nm felületű kétszer görbült tető, vagy homlokzat (épület héjalás) tervezésére vonatkozó referenciát, amelyben
- az épület tervezése minimum LOD 200-as szinten valósult meg
Az Ajánlatkérő az M.1 alkalmassági követelmény esetében alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság részletesen a KD II. fejezetében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletesen a szerződéstervezetben.
Fizetési feltételek: Kbt. 135.§, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 2017. évi CL. tv. vonatkozó rendelkezései.
Ajánlattevő össz. 4 db számla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja.
Teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (2) bek. szerint.
Kötbérek: Ptk. 6:186.§ (1) bek.
Késedelmi: alapja nettó tervezői díj, mértéke: 0,5% naponta, max 40 napi tétel
Meghiúsulási: nettó tervezői díj, mértéke: 20%
Bejelentési: 200.000,- Ft/ elmulasztott alvállalkozói bejelentés
Hibás teljesítési, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 3 %-a a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont szerint
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet
2. Ajánlatkérő (AK) a II.2.7) pontban megjelölt határidő esetén 180 napot ért.
3. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. (EKR rendelet) 2. § szerint az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. Tekintettel a Kbt. 41. §-ában foglaltakra AK a telefonos megkeresésekre nem reagál.
4. A KD az EKR rendszerében érhető el. AK azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
5. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.
6. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók az EKR rendelet 10. § (1)-(5) bekezdései.
7. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A tervezési feladat egy komplex létesítmény tervezésére vonatkozik, melyet egy egységként kezelve kell megtervezni, hogy funkcióban és minőségben is megfelelő legyen, így annak részenkénti tervezése nem lehetséges.
8. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
9. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
10. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
11. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Felelős fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
12. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke: 2.500.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11784009-15521000 számú számlájára kell teljesíteni. Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (AT hat.időig) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia.
Ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 47. § (2) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását AT-nek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.)., pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal, stb.. AK az ajánlati biztosíték igazolásával kapcsolatban az EKR rendelet 10. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
13. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza: Kbt. 81. § (5) bek..
14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
15. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. § mellett az EKR rendelet 13. § (2)-(3) bek.
16. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az EKR rendelet 13. § (4) bekezdése irányadó.
17. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
18. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.
19. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a részletes árajánlatot. A részletes árajánlat táblázatot AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban.
Folytatás: VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3.1) pont folytatás:
20. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell legalább 150 millió Ft/káresemény és 250 millió Ft/év limittel bíró tervezési szolgáltatás tevékenységre kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással, amely a konkrét tervezési szerződésre és az esetleges alvállalkozókra is vonatkozik. A felelősségbiztosítást a nyertes ajánlattevő a teljesítést követő 5 évig köteles változatlan tartalommal fenntartani.
21. Helyszíni bejárás: 2019. 03. 07. 14:30, találkozó helyszíne: Jedlik Ányos Gimnázium, 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 92.
22. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):
- felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az alkalmasságot igazoló szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata (EEKD) a Kbt. 67. § (3) figyelemmel, EKR rendelet 13. § (4) bek. szerinti meghatalmazás;
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
- a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat;
- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás;
- részletes árajánlat (szerkeszthető és pdf. formátumban is);
- az értékelési szempontként adott megajánlások alátámasztásaként a megjelölt szakemberek jogosultságát, képzettségét, gyakorlati idejét alátámasztó dokumentumok,
- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
- kitöltött EEKD
23. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
24. AK előírja a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (2) bek. foglaltakat.
25. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 30 nap.
26. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
27. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni.
28. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
29. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás nyertesével a Kbt 98.§ (3) bek. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
30. Ajánlatkérő a 29. ponttal kapcsolatban rögzíti, hogy a választott eljárás rendjét és típusát a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglaltakra is tekintettel határozta meg. A Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya összhangban van a jelen eljárásban meghatározott szolgáltatással. Az így lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya: Magasépítési tervezési szolgáltatás megrendelése, amely kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányul. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az e pont szerint lefolytatandó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételei a tárgyi közbeszerzési eljárás feltételeitől nem térnek el.
31. FAKSZ neve, lajstromszáma: Dr. Kovács Balázs László, 00017
Folytatás KD II. fejezet Útmutató 8.2) pontban
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák