Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/45
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.05.
Iktatószám:3440/2021
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Teljesítés helye:1074 Budapest (VII.) Verseny utca 22-24. (hrsz.:32934).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735708242
Postai cím: Erzsébet Krt. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Nóra
Telefon: +36 14623135
E-mail: Nagy.Nora@erzsebetvaros.hu
Fax: +36 12679198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.erzsebetvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000195892021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000195892021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bp. VII. Verseny utcai új épület - tervezés (2)
Hivatkozási szám: EKR000195892021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Építési engedélyezési- és kiviteli terv készítése lakó és közösségi funkcióval - Verseny utca 22-24. (hrsz.:32934)” vonatkozóan
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bp. VII. Verseny utcai új épület – tervezés (02)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1074 Budapest (VII.) Verseny utca 22-24. (hrsz.:32934).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Építési engedélyezési- és kiviteli terv készítése lakó és közösségi funkcióval - Verseny utca 22-24. (hrsz.:32934)” vonatkozóan.
A Verseny u. 22-24. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, a jelenlegi lakóház bontása után egy új beépítés valósulna meg, bruttó 8000 m2-en. Az épület mélygarázst, lakásokat tartalmazna és az épület földszintjén közösségi funkciót.
Min. 76 db lakás (min. 4000 m2 nettó területtel), földszinti közösségi tér (min. 150 m2 nettó területtel), illetve pinceszinti parkolókkal és tárolókkal.
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatásában az ajánlatkérő képviseletében történő eljárás közreműködés, azt követően a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 1074 Budapest (VII.) Verseny utca 22-24. (hrsz.:32934).
A teljes körű kiviteli tervek építészeti (szakágakkal együtt) és belsőépítészeti tervezési feladatot is tartalmaznak a műszaki leírásban meghatározottak szerint. A kiviteli terveknek minden szakági tervet, tanulmányt, hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges dokumentációnak minden engedélyt, tervet tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, kivéve a tulajdonosi hozzájárulások, melyek beszerzése az Ajánlatkérő feladata.
A nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során az előkészítés szakmai tartalmának összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Az ajánlatkérő szintén előírja szerződéses feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 alkalommal tervezői művezetés ellátására a kivitelezési helyszínen.
Az ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megvalósítása során létrejött tervek, egyéb dokumentumok az Ajánlatkérő tulajdonát képezik. A szerzői jogok ellenértékét a tervezői díj tartalmazza. Ennek megfelelően a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az Ajánlatkérő a tervezői díj megfizetésével területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, és a nyertes ajánlattevő köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján az Ajánlatkérő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.1. alkalmassági követelményként előírt referencián felüli, további többlet referencia megajánlása (minimum 0 - maximum további 2 db) 10
2 3.1.Az M.2.1. alkalmassági követelményre megjelölt szakember É és BÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata teljes körű építészeti tervezés szakterületen (hónapokban, 0-60 hónap) 20
3 3.2.Az M.2.2. alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata épületgépészeti tervezés szakterületen (hónapokban, 0-60 hónap) 10
4 3.3.Az M.2.3. alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata tartószerkezeti tervezés szakterületen (hónapokban, 0-60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok 3.1. részszempont alszempontja:
3.1.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményre megjelölt szakember É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata teljes körű építészeti tervezés szakterületen (hónapokban, 0-60 hónap) – 10 súlyszám
3.1.2. Az M.2.1. alkalmassági követelményre megjelölt szakember BÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata teljes körű építészeti tervezés szakterületen (hónapokban, 0-60 hónap) – 10 súlyszám
A megadott részszempontok alszempontjainak összes súlyszáma 20.
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az "Ár" értékelési szempont esetében a fordított arányosítás; Szakemberek többlet tapasztalata értékelési szempontok esetében az egyenes arányosítás, Többlet referencia megajánlás pontozás.

Részajánlattétel kizárásnak indoka: A szerződés tárgyát egy új épület tervezése képezi, amelyek mennyiségi vagy az munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A további részajánlattétel nem biztosítható, műszaki leírásban található munkák egymással szoros összefüggésben vannak, külön nem végezhetőek el. A megvalósítandó tervezési feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes tervezési munkafázisok kidolgozása szoros összehangolást igényel. A tervezési feladat nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes tervezési fázisok megbontása nem lenne gazdaságos. Ajánlatkérő álláspontja szerint, a részajánlat tétel megtagadását jelen közbeszerzési eljárásban alátámasztja a gazdasági ésszerűség és a felelős pénzgazdálkodás szem előtt tartása.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-11.§ illetve 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére. A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének alpha (α) szakaszának kitöltését.
Igazolás módja:
A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének alpha (α) szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (12) bek., 69. § (11a) bek.-re.
P.1.
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az Ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti
Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
P.2.
A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az Ajánlatifelhívás feladásának napját megelőző utolsó három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (-építészeti tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozata (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P.3.
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P.3.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési feladatok ellátása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen 75 000 000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 75 000 000,- Ft-ot.
P.3.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a P.1. és P.2. pontban meghatározott minimumkövetelménynek. A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételek kapcsán az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének alpha (α) szakaszának kitöltését. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M.1.
Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (építészeti tervezési feladatok ellátása) szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1) bekezdés (a)-(b) pontja szerint. A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során.
Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését;
• a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva);
• a szerződés tárgyát és mennyiségét;
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy darabszámban. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M.2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján:
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik, csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat;
c) a szakember jogosultsága elérési útvonalának megjelölése és/vagy kamarai nyilvántartási száma megjelölése.
Ajánlatkérő a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. A jogosultság vonatkozásában szükséges megjelölni, hogy a szakember a jogosultságot mikor szerezte meg (év/hónap/nap).
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
A szakmai gyakorlatot (kezdő és befejező időpont) év/hónap bontásban szükséges feltüntetni.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, legalább 5000 m2 építészeti tervezésére vonatkozó referenciával.
A fenti referencia követelmény szerinti mennyiségi adatok maximum 2 db szerződésből/referencia igazolásból teljesíthető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti „Teljes körű építész tervező” – É és „Belsőépítész tervező” - BÉ szerinti jogosultságokkal, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultságokkal, vagy a jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2. legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti „Épületgépészeti tervező” - G szerinti jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3. legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti „Tartószerkezeti tervező” - T szerinti jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Az M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény tekintetében egy szakember kerül bemutatásra, aki rendelkezik mind az É, mind a BÉ szerinti jogosultsággal, vagy a jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján, hogy az É és BÉ jogosultsággal rendelkező szakember feladatait a teljesítés során maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezze el, így ezen alkalmassági feltételek igazolására nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett, egy szakember egy alkalmassági követelményt igazolhat.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország szerinti egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember bemutatása szükséges. A szakemberek közötti átfedés nem megengedett, egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Késedelmi kötbér (a részteljesítési határidőkre vonatkozóan is): teljes nettó vállalkozói díj 1%/nap, maximum 20%. Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vállalkozói díj 25%.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Kifizetés során vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130. § (1)-(2), Kbt. 135. § (1) és (5) -(6) bek
Az ellenérték megfizetése az Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően az Ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolások alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással történik.
Számlázási feltételek: 1. rsz. - 25% - az Építési engedélyezési terv (ÉTDR-be való) hiánytalan tartalmú feltöltésekor, 2.rsz. - 5% a végleges építési engedély kiadásánál, 3. rsz. - 65% kiviteli terv hiánytalan és hibamentes leszállításakor, végszámla. - 5% - a kivitelezés során az ötödik (5) alkalommal történő tervezői művezetési feladat ellátást követően.
A fizetési feltételeket részeletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
(Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) az eljárásban való részvételt 1.000.000,-HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54. § alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető banki átutalással, pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Banki átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. -nél vezetett HUF: 11784009-15507008-06530000 (IBAN: HU62 1178 4009 1550 7008 0653 0000 SWIFT: OTPVHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege AK számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (EKR000195892021, Bp. VII. Verseny utcai társasház új épület – tervezés (02)) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a befizetést/átutalást igazoló dokumentumot az EKR-ben kell csatolnia. AK a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és igazolásának módját.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
3. Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatást AK elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
4. Az ajánlathoz a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.
5. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján AT-nek az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
6. Az AT-nek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire.
7. AT-nek adott esetben az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és okiratot, AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
8. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2) P.1., P.2, és P.3. valamint a III.1.3) M.1., M.2. pontjaiban.
9. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban (a nyilatkozatot nemleges válasz esetében is be kell nyújtani) mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT-nek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát). Az AT-nek a nemleges nyilatkozatot is be kell az ajánlatban nyújtani.
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
11. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában az ESPD II.rész „D” pontjában és EKR űrlapon is. A nyilatkozatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
12. A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
13. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
14. Az AT-nek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
15. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése során kizárja a gazdálkodó szervezetalapítását.
16. AK a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján értékeli.Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az "Ár" értékelési szempont esetében a fordított arányosítás; Szakemberek többlet tapasztalata értékelési szempontok esetében az egyenes arányosítás, Többlet referencia megajánlás pontozás.
14) Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös AT-nek) a 322/2015. Kr.11.§-a alapján a szerz. hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább 50.000.000 Ft, ill., káreseményenként legalább 25.000.000 Ft összegű tervezői felelősségbiztosítással.
17. A nyertes AT-nek a szerződéskötésre csatolnia kell nyilatkozatát, hogy átlátható szervezetnek minősül.
18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hargittay Szabolcs (00295)
19. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
20. A felhívás „II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért, így a 5 hónapos teljesítési határidő 150 naptári nap. Építési engedélyezési terv (ÉTDR-be való) hiánytalan tartalmú feltöltése: 45 nap, kiviteli terv hiánytalan és hibamentes leszállítása: 105 nap
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák