Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/46
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.03.08.
Iktatószám: 3519/2021
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Szent István Egyetem
Teljesítés helye: HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435447
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita
Telefon: +36 28522000
E-mail: sarkadi.anita@szie.hu
Fax: +36 28522000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NEPTUN GR-HR modulok és terméktámogatás
Hivatkozási szám: EKR001316582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes AT – figyelemmel a Felhasználói Licencszerződésre – az AK részére a Neptun Rendszer jogszabály- és verziókövetését, támogatási feladatait, egyedi fejlesztési és moduligényeit, valamint a kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat, továbbá a Neptun Humán Erőforrás modul és a Neptun Gazdálkodási Rendszer modul teljes körű bevezetését köteles biztosítani.
Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződéssel AK
• biztosítani kívánja a megváltozott intézményi gazdálkodási működéshez szükséges modulok bevezetését,
• biztosítani kívánja a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek szupport szolgáltatásainak biztosítását,
• lehetővé kívánja tenni a szolgáltatások bővítését a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 571718400 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NEPTUN GR-HR modulok és terméktámogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Jelen szerződés keretében bevezetésre kerülő új Neptun modulok:
- Neptun Gazdálkodási Rendszer modul (*)
- Neptun Humánerőforrás modul (*) (**)
* 154 nevesített felhasználóra a Neptun Gazdálkodási és Humán erőforrás rendszermodulok tekintetében együttesen
** Megrendelő a Neptun Humán erőforrás modulban legfeljebb 3000 személy bérszámfejtését kívánja megvalósítani.
2. A support keretébe tartozó szolgáltatások:
- Rendszerkövetés, jogszabálykövetés
- szoftverfrissítés
- online helpdesk
- dokumentáció
- e-learning támogatás
- Neptun konferencia
Jelen szerződés keretében szupportált Neptun-modulok felsorolása (Neptun Gazdálkodási Rendszer modul és a Neptun Humán Erőforrás modul éles üzemi működésre történő átadásának napjától 2023. április 1. napjáig):
Neptun tanügyi modul (adminisztrációs alapfunkcionalitások)
Neptun Gazdálkodási Rendszer modul (*)
Neptun Humánerőforrás modul (*) (**)
Neptun rendszer Poszeidon modulja
Gyűjtőszámla modul
Neptun bankkártyás befizetési modul
E-számla vagy Elektronikusan archivált számla modul
Elektronikus kérvénykezelő modul
Kollégium modul
FIR modul
Active Directory modul
Devizakezelés modul
Neptun Meet Street
Neptun LMS, LCMS alrendszer
UniPoll kérdőívkezelés modul
UniPoll FeedBack elektronikus vizsgáztató modul
Ingatlan riport modul
Oktatói értékelés modul (TÉR)
Windows Services modul
Windows Services Extra modul
* 154 nevesített felhasználóra a Neptun Gazdálkodási és Humán erőforrás rendszermodulok tekintetében együttesen
** Megrendelő a Neptun Humán erőforrás modulban legfeljebb 3000 személy bérszámfejtését kívánja megvalósítani.
3. Időkontingens terhére igénybe vehető szolgáltatások:
A Nyertes AT által az AK számára nyújtott átalánydíjas időkontingens havi 16 óra, mely időkeret nem halmozható, következő hónapra át nem vihető. Tárgya: ügyfélszolgálat, üzemeltetéstámogatás, szakértői tevékenység.
4. Megrendelhető kiegészítő szolgáltatások: időkontingens mértékét meghaladó többletszolgáltatások, szakértői, tanácsadói tevékenység, helyszíni tanácsadás, oktatás, opcionális modulbevezetés, egyedi ajánlatkérői igények fejlesztése, kiegészítő szolgáltatások és kiegészítő tranzakciódíjas szolgáltatások.
Részletesen: a Műszaki leírás szerint.
AK a keretszerződés hatálya alatt legfeljebb 20.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg erejéig jogosult a tranzakciódíjas szolgáltatásokat, valamint a Vállalkozó által kiegészítő jelleggel (opcionálisan) biztosított szolgáltatásokat/termékeket igénybe venni.
Megrendelő lehívási kötelezettséget a Neptun Gazdálkodási Rendszer modul és a Neptun Humánerőforrás modul bevezetési díjára, valamint a felsorolt modulok support díjára vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Jelen szerződés keretében bevezethető (opcionális) Neptun-modulok:
A Neptun termékportálon elérhető és bevezethető (opcionális) kiegészítő programmodulok teljes listája szerint.
Rendelhető és igénybe vehető Neptun kiegészítő szolgáltatások:
Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, Neptun GR és HR szakértői tanácsadás, adatbázisműveletek)
Terméktámogatási óradíj
Ajánlatkérő telephelyén történő tanácsadás, oktatás óradíja
További – mind a Neptun GR, mind pedig a Neptun HR Rendszermodulban való munkavégzést lehetővé tévő – 1 db nevesített felhasználói hozzáférés (nettó) díja (az Ajánlatban szereplő nevesített felhasználói hozzáféréseken felül)
További – mind a Neptun GR, mind pedig a Neptun HR Rendszermodulban való munkavégzést lehetővé tévő – 1 db nevesített felhasználói hozzáférés havi support (nettó) díja (az Ajánlatban szereplő nevesített felhasználói hozzáféréseken felül)
További 500 fő bérszámfejtéséhez szükséges licence (nettó) díja (az Ajánlatban szereplő bérszámfejtésekhez szükséges licence-díjon felül)
További 500 fő bérszámfejtéséhez szükséges havi support (nettó) díja (az Ajánlatban szereplő bérszámfejtésekhez szükséges létszám bérszámfejtéséhez adott támogatáson felül)
Egyedi megrendelések (nettó) óradíj elszámolás alapján (Neptun GR és Neptun HR Rendszermodulokat érintő tanácsadás, fejlesztések, egyedi igények megvalósítása)
Neptun HR modulhoz kapcsolódó kiegészítő számfejtés támogató szolgáltatás
Rendelhető és igénybe vehető Neptun tranzakciódíjas szolgáltatások:
Neptun elektronikus számla kiállítási szolgáltatás
Neptun irathitelesítési szolgáltatás
Neptun LMS, LCMS rendszerhasználat
Neptun online oktatástámogatási szolgáltatás
Ezen feladatok megrendelésének menetét a Szerződéstervezet tartalmazza.
AK a keretszerződés hatálya alatt legfeljebb 20.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg erejéig jogosult a tranzakciódíjas szolgáltatásokat, valamint a Vállalkozó által kiegészítő jelleggel (opcionálisan) biztosított szolgáltatásokat/termékeket igénybe venni.

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. ponttal kapcsolatban AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba és 2023. április 1. napjáig terjedő határozott időre jön létre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 027 - 067574
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NEPTUN GR-HR modulok és terméktámogatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/02/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80194886
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 571718400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ szerinti adatok:
Ajánlattevő (egyben nyertes ajánlattevő) neve, székhelye, adószáma:
SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1111 Budapest, Budafoki Út 59., 11684057243
Környezetvédelmi vagy szociális szempontokat az eljárás során AK nem vett figyelembe.
Ajánlatkérő átalakulást (modellváltás) követő adatai:
Az intézmény neve: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Adószám: 19294784-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Szent István Egyetem 2005-ben vezette be a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszert (pontosabban: az SDA Informatika Zrt. jogelődje, az SDA Stúdió Kft. kötötte meg a Neptun alapszerződést), mely szerződés szerinti rendszerbevezetéstől Ajánlatkérő folyamatosan használja a Neptun rendszert, az intézményi igények változásának, alakulásának megfelelően bővítve, aktiválva a szükséges Neptun modulokat. A kizárólagossági nyilatkozatok alapján a Szent István Egyetem és az SDA Informatika Zrt. között létrejött örökös Felhasználói Licencigazolás és Licencszerződés értelmében a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer (továbbiakban: Neptun vagy Rendszer) szerzői jogai – beleértve, de nem kizárólagosan a többszörözésre, az átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, a szoftver bármely más módosítására, valamint ezek eredményének többszörözésére kiterjedő szerzői jogokat is – és a szoftver forráskódja kizárólag az SDA Informatika Zrt. tulajdonában van(nak) és ezen vagyoni jogokkal kizárólagosan rendelkezik. A Neptun rendszerre vonatkozóan – beleértve a Rendszerbe integrált és a Rendszer elválaszthatatlan részét képező modulokat is – harmadik fél részére az SDA Informatika Zrt. semmilyen jogot nem biztosított.
Mindezekből adódóan a Neptun rendszer – beleértve a Rendszer moduljait is – bevezetési, terméktámogatási, szupportálási, továbbfejlesztési, ideértve, de nem kizárólagosan a technológiai és jogszabálykövetési feladatokat, fejlesztéseket-feladatait, valamint a Neptun rendszer meghatározott funkcionalitásaihoz és azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, azok műszaki-technikai sajátosságaira tekintettel, valamint a fennálló kizárólagos jogokból fakadóan kizárólag az SDA Informatika Zrt. tudja ellátni.
Mivel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a licencszerződés alapján a programrendszer tulajdonjogával és egyéb szerzői jogával az SDA Informatika Zrt. rendelkezik, az ajánlatkérő csupán a licencszerződés 3.2. pontja szerint korlátozott felhasználói jogokat szerezte meg, ezért a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.