Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/42
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.02.
Iktatószám: 3527/2021
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Berettyóújfalu Város Önkormányzat
Teljesítés helye: HU321 Berettyóújfalu, Szentmárton tér hrsz. 4601/10, 4601/9, 4601/8, 4601/7, 4601/6, 4601/5; HU321 Berettyóújfalu, Péterszegi út hrsz. 4, 74/1, 10/2, 10/1, 3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Berettyó Útép Korlátolt Felelősségű Társaság;Berettyó Útép Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Berettyóújfalu Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728324209
Postai cím: Dózsa György Utca 17-19
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Körtvélyesi Viktor
Telefon: +36 54505415
E-mail: kozbeszerzes@berettyoujfalu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000116082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„BERETTYÓÚJFALU, Kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezése 2 részajánlattételi körben” 2.eljárás
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 96613986 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szentmártoni kerékpáros pihenő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak: 45233228-3
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: HU321 Berettyóújfalu, Szentmárton tér hrsz. 4601/10, 4601/9, 4601/8, 4601/7, 4601/6, 4601/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési terület a berettyóújfalui Szentmárton tér (4100, Berettyóújfalu, Szentmárton tér) északon a Morotva utca, nyugaton a Sport utca és keleti oldalán a Puskin utca határolja. A terület számszerűen 3176 m2 méretű.
A terület jelenleg alulhasznosított, nagy kiterjedésű zöldfelület, mely funkcióval nem rendelkezik. A sport utcából a Puskin utca, csak a Morotva utcán keresztül érhető el,amely a Sport utca déli felén élőknek közel 0, 5 km-es kerülőt is jelenthet, továbbá a Puskin utcában a Szentmárton térrel szemben található egy általános iskola, mely tovább növeli a területen áthaladó forgalmat.
Ajánlatkérő célja, egy kerékpáros közösségi tér kialakítása, mely a gyalogosok számára is biztosítja az átjárást, mind a Sport utca, mind a Puskin utca felől.
Ez különösen fontos a Puskin utca 51. szám alatt található Hunyadi Mátyás Általános Iskola miatt.
A területen 1.308 m2 új térkő burkolat kerül kialakításra, valamint 1 db szervízpont is a kerékpárosok részére. Továbbá tervezett egy gyülekező tér, mely a gyalogosok és a kerékpárosok számára egyaránt használható. 17 db pad és 13 db asztal kerül elhelyezésre a területen. A terület esztétikusabb megjelenését 10 db fa és 338 db cserje telepítés fogja biztosítani. Ez a térkővel burkolt, hosszanti tér hosszabb időtöltésre, pihenésre invitálja az erre látogatókat. Az itt kihelyezett modern megjelenésű padokról jól belátható az egész tér, a dekoratív növény kiültetések és kiterjedt gyepfelület. A 3-14 éves korú gyerekek számára egy modern játszótér kerül kialakításra, amit 192 m2 területen 1000x1000x60 mm nagyságú gumilapokkal burkolunk a gyerekek biztonsága érdekében.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki park és/vagy tér építésének és/vagy felújításának és/vagy rekonstrukciójának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/ne 10
3 Többletjótállás időtartama (hónapokban)(min:0 hónap, max:36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Péterszegi úti átkelőhely és buszöböl
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak: 45233162-2
45233228-3
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: HU321 Berettyóújfalu, Péterszegi út hrsz. 4, 74/1, 10/2, 10/1, 3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a Berettyóújfalu belterületén a 4812. j. ök. út 0+090,12 km sz.-ben a jobb oldalon és a 0+122,71 km sz.-ben a bal oldalon öbölben elhelyezett buszmegálló, valamint a 4812. j. ök. út 0+014,98 km sz.-ben kijelölt gyalog átkelőhelyet és kerékpáros átvezetést, valamint gyalogos és kerékpáros kapcsolat kiépítését kívánja megvalósítani.
Főbb mennyiségek:
263,9m2 bazaltbeton készítése a buszöbölben
477,6 m2 aszfaltburkolt melyből új szerkezet 159,21 m2 szintén a buszöböl csatlakozásánál
Járda 237 m2 készítés a buszöblök megközelítéséhez
támfal:38,8 m és ugyanennyi csőkorlát kialakítása a buszöböl mögött
kerékpárút 245,60 m2 gyalog és kerékpárút építése a 42-es főút mentén a körfogalom irányába

-Buszöböl Berettyóújfalu belterületén.
A 4812 j. összekötőút érintett szakasza:
Az összekötőút burkolata a tervezett átvezetésnél 2x1 sávos kialakítású 6,50 méteres burkolat szélességgel, a folytatásban az út szélessége – változatlan sáv kiosztással – 6,00 méterre szűkül.
Az út mellett jelenleg a szelvényezés szerinti bal- és jobb oldalon szikkasztó árkok találhatóak, melyek feliszapolódtak az elmúlt évek során.. Ezek biztosítják az út vízelvezetését.
Az út jobb oldalán 1,0 m széles járda található.
Az utca bal oldalában felső vezetékeket tartó fa oszlopok találhatóak. Ellenkező oldalban a beton közvilágítási oszlopok vannak, melyek biztosítják az út kategóriájának megfelelő világítást.
Az utcában menetrend szerinti autóbusz járatok közlekednek, meglévő buszmegálló helyek találhatók a jobb oldalon a 0+050,02 km sz.-ben, a bal oldalon a 0+063,01 km sz.-ben. Az érkező buszok a sávokban állnak meg.
-gyalog átkelőhelyet és kerékpáros átvezetést, valamint gyalogos és kerékpáros kapcsolat építését Berettyóújfalu belterületén
A 4812 j. összekötőútérintett szakasza:
Az összekötőút burkolata a tervezett átvezetésnél 2x1 sávos kialakítású 6,50 méteres burkolat szélességgel, a folytatásban az út szélessége – változatlan sáv kiosztással – 6,00 méterre szűkül.
Az út mellett jelenleg a szelvényezés szerinti bal- és jobb oldalon szikkasztó árkok találhatóak, melyek feliszapolódtak az elmúlt évek során.. Ezek biztosítják az út vízelvezetését. Az út jobb oldalán 1,0 m széles járda található.
Az utca bal oldalában felső vezetékeket tartó fa oszlopok találhatóak. Ellenkező oldalban a beton közvilágítási oszlopok vannak, melyek biztosítják az út kategóriájának megfelelő világítást.
Az utcában menetrend szerinti autóbusz járatok közlekednek, meglévő buszmegálló helyek találhatók a jobb oldalon a 0+050,02 km sz.-ben, a bal oldalon a 0+063,01 km sz.-ben. Az érkező buszok a sávokban állnak meg.
42 sz. főútérintett szakasza:
A főút az érintett szakaszon 11,00 - 21,50 m burkolatszélességű, szegély nélküli kialakítású. A főút szelvényezése szerint a 37+727 – 37+763 km sz.-ek közötti szakaszon középsziget található, mely kiemlet szegélyes kialakítású. A 37+800 km sz.-ben csatlakozik a főúthoz a 4812. j. ök. út a szelvényezés szerinti bal oldalon. A 37+698 km sz.-ben található egy körforgalom, melyhez a főút érintett szakasza csatlakozik. A körforgalom kihajtó ága 2 sávos, melyből a belső sáv a 4812. j. ök. út irányába kanyar
sáv. A behajtó ág 1 sávos kialakítású. A főút burkolatát a 37+732 km sz.-ben keresztezi a meglévő egyesített gyalog- és kerékpárút.
Az út mindkét oldalán közvilágítási oszlopsor található, mely biztosítja az út kategóriájának megfelelő világítást.
A szelvényezés szerinti bal oldalban a szikkasztó árok található, ami biztosítja az úton keletkező víz elvezetését. Az árok külső oldala mellett zöld terület található.
Az utcában menetrend szerinti autóbusz járatok közlekednek, megálló helyek nem találhatóak az érintett szakaszon.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki bazaltbeton készítésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 Többletjótállás időtartama (hónapokban)(min:0 hónap, max:36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00011
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szentmártoni kerékpáros pihenő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Berettyó Útép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14298903209
Postai cím: Széchenyi Utca 59
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: berettyoutep@gmail.com
Telefon: +36 305095323
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48119590
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Berettyó Útép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14298903209
Postai cím: Széchenyi Utca 59
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903209

Hivatalos név: Generál-Építő '98 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11794280209
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11794280209

Hivatalos név: Terra-General Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14948086209
Postai cím: Mikótelek Utca 18
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14948086209

Hivatalos név: Labert Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11734736209
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 68/2
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11734736209

Hivatalos név: Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14796786209
Postai cím: Borbíró Tér 2 2/8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14796786209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Péterszegi úti átkelőhely és buszöböl
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Berettyó Útép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14298903209
Postai cím: Széchenyi Utca 59
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: berettyoutep@gmail.com
Telefon: +36 305095323
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48494396
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Berettyó Útép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14298903209
Postai cím: Széchenyi Utca 59
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903209

Hivatalos név: Generál-Építő '98 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11794280209
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11794280209

Hivatalos név: Terra-General Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14948086209
Postai cím: Mikótelek Utca 18
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14948086209

Hivatalos név: Labert Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11734736209
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 68/2
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11734736209

Hivatalos név: Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14796786209
Postai cím: Borbíró Tér 2 2/8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14796786209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/01/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges