Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/42
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.28.
Iktatószám:3533/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állatorvostudományi Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Incorso Építész és Építő Műhely Kft;FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84131474
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Milasovszkyné Gálszécsy
Telefon: +36 309526140
E-mail: kozbeszerzes@univet.hu
Fax: +36 14784105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.univet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.univet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezés az Állatorvostudományi Egyetemen
Hivatkozási szám: EKR000535652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Tervezési szerződés az Állatorvostudományi Egyetem Kampuszának tervezési (engedélyes és kiviteli) munkáinak ellátására.”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 690000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés az Állatorvostudományi Egyetemen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
További tárgyak:71222000-0
71240000-2
71243000-3
71245000-7
71246000-4
71320000-7
71356000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1078 Budapest, István utca 2.; 1078 Budapest, Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési munkák a Budapest, VII. kerület, István utca 2. 33298 hrsz. alatti területén tervezett új építésű középmagas épület, felújításra kerülő meglévő-megmaradó (B, C, H, I, J, K, L, M, N épületek), illetve elbontásra kerülő (G, F épületek, B épületek utólagos toldalékai) épületek és környezetének, valamint a Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz. alatti épületek (Főépület, melléképületek) felújítási munkáinak és környezetének teljes körű tervezésére vonatkoznak.
A tervezési terület műemléki védettségű.
Az Állatorvostudományi Egyetem átalakításának a megvalósításhoz szükséges vázlattervek, engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Tervező feladata a megvalósításhoz szükséges vizsgálatok elvégzése, a szükséges tervdokumentációk elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése a tervezési programban foglalt részletek szerint.
- Tervező megvizsgálja a tervezési területre vonatkozó szabályozásokat, jogszabályi előírásokat és védettségeket;
- előkészítő műszaki vizsgálatok,
- épületek műszaki állapotának és építészeti-szerkezeti felmérése, feltárások, felmérési tervek készítése (alaprajzok, metszetek, homlokzatok)
- meglévő épületek vizsgálata műszaki, használhatósági szempontok szerint;
- egyeztetés Megrendelővel, igények részleteinek véglegesítése műszaki, használhatósági szempontok alapján;
- régészeti, műemlékvédelmi, örökségvédelmi, szakhatósági, főépítészi, építéshatósági, önkormányzati, egyéb hatósági, közműszolgáltatói, telken belüli és kívüli útépítési, ÁNTSZ stb. egyeztetések, minden szükséges terv, dokumentáció elkészítése, engedélyek, jóváhagyások megszerzése;
- tervezőnek meg kell vizsgálni a területen rendelkezésre álló, vagy rendelkezésre nem álló, de fejlesztéssel elérhető energiaszolgáltatásokat (különös tekintettel a távhőszolgáltatásra);
- minimum 3db vázlatterv készítése megrendelői jóváhagyáshoz;
- a Megrendelő által kiválasztott vázlattervet megrendelő igényeit figyelembe véve Megrendelő jóváhagyásáig kell tervezőnek módosítani;
- adatszolgáltatás és együttműködés az Előzetes Környezeti Hatástanulmányt készítő tervezőkkel;
- folyamatos egyeztetés, együttműködés a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat, Szabályozási Terv módosításában részt vevő szereplőkkel; részükre tervezői adatszolgáltatás biztosítása
- egyeztetés, együttműködés Állami Főépítésszel és/vagy kerületi Főépítésszel;
- a jogszabályokban foglalt kötelező eljárásokat le kell folytatni;
- tervtanácsi (kerületi és központi), építési- és bontási engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés, beleértve minden további szükséges tudományos/mérnöki dokumentációt, amelyet Megrendelő nem adott át és a feladatok hiánytalan elvégzéséhez szükséges;
- az összes szükséges technológia terv (pld. labortechnológia, sporttechnológia, oktatástechnológia, biztonságtechnika, konyhatechnológia, stb.) elkészítése;
- bejelentési-kötelezettséghez kötött tevékenységekhez szükséges tervek;
- Tervező feladata a területen lévő fák vizsgálata, az indokoltan kivágásra kerülő fák engedélyezési dokumentációjának, fakivágási engedélyének megszerzése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), különös tekintettel a részlettervekre;
- megújuló energiák hatékonysági vizsgálata és tervei, a meglévő napelemes és légkezelő rendszerek figyelembe vételével, hasznosításával;
- adatszolgáltatás Megrendelőnek a gépészeti és elektromos rendszerek várható fogyasztási mennyiségeiről;
- minden egyéb tervdokumentáció és egyeztetés, engedély beszerzése és ahhoz szükséges dokumentáció, ami a teljes körű tervezési munka ellátásához szükséges;
- minden kivitelezési tervdokumentációt olyan tartalommal és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen közbeszerzési eljárások lefolytatására;
karakter korlát miatt folytatás VI.3) -ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Alkalmasságot igazoló szakemberek alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata 50
2 2.1 Az M.2. a) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;  13
3 2.2 Az M.2. b) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;   9
4 2.3 Az M.2. c) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;  9
5 2.4 Az M.2. d) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;  9
6 2.5 Az M.2. e) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;  5
7 2.6 Az M.2. f) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 166 - 378634
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezés az Állatorvostudományi Egyetemen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Incorso Építész és Építő Műhely Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71322911
Postai cím: Meggyfa Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@incorso.hu
Telefon: +36 306502677
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93712165
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerterv.com
Telefon: +36 202994496
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 822493000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 690000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Karakterkorlátra való teintettel: VI.3) További információk pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
karakterkorlát miatt a "II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:" pont folytatása:
— tervezői művezetés, melybe Megrendelő beleérti a kivitelezés közben felmerülő, szükséges fedvénytervek,részletrajzok és minden olyan terv elkészítését, amit az elkészült és leadott kivitelezési tervdokumentáció nemtartalmazott, előre nem látható okokból nem tartalmazhatott, de a kivitelezési munkákhoz szükséges, a tervezett létesítmény kivitelezési munkáinak teljes időtartama alatt.
A megvalósítás során 372 fős szálláshely kerül kialakításra.
Bontandó épületek, épületrészek területe: nettó 4 440 nm.
Felújításra kerülő épületek, épületrészek területe: nettó 13 176 nm.
Új építésű épület becsült területe: nettó 21 000 nm.
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Érvényes-Nyertes Ajánlattevő:
• INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Meggyfa utca 27. fszt.; adószáma: 13952392-2-41.) és FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, Fő utca 221.; adószáma: 25895470-2-07.) közös ajánlattevő
Érvénytelen Ajánlatot tevők:
• "MG Építész" Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.; adószáma: Adószám: 13079909-2-43.)
• DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Kft. (6726 Szeged, Alsó-Kikötő sor 8/C; Adószám: 12826708-2-06.)
• TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1., Adószám: 11474762-2-11.)
• CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Dió u. 3-5.; Adószám: 12014055-2-43.)
• Perfektum Építész Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Perc utca 2.; Adószám: 26295464-2-41.)
Alvállalkozók:
INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Meggyfa utca 27. fszt.; adószáma: 13952392-2-41.) vonatkozásában:
• M/2. pont F) alpont – tűzvédelem
• Úttervezés
• M/2. pont E) alpont, G) alpont
• M/2. pont C) alpont
• M/2. pont D) alpont
• M/2. pont B) alpont
• Bardoli Tűzvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2133 Sződliget, Rezeda utca 38.; Adószám: 14515538-2-13.) - M/2. pont F) alpont – tűzvédelem
• SKS Terv Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Columbus utca 24. A. ép. 2. em. 2.; Adószám: 14601941-2-42.) - Úttervezés
• DOS Studio Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Thököly út 150. 3. em. 2.; Adószám: 25995824-2-42.) - M/2. pont E) alpont, G) alpont
• DUMOD Általános Vállalkozó és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Röntgen utca 9. 2. em. 1.; Adószám: 23060971-2-41.) - M/2. pont C) alpont
• K1 Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (2093 Budajenő, Szőlőhegyi út 23.; Adószám: 25939051-2-13.) - M/2. pont D) alpont
• MB3D Con-Strual Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Meggyfa utca 29. fszt.; Adószám: 14799095-2-41.) - M/2. pont B) alpont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)