Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/48
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.09.
Iktatószám: 3609/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u. 1., hrsz: 5240/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.03.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11592277206
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre Utca 70.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prajda Éva
Telefon: +36 62530930
E-mail: hvszzrt@hvszzrt.hu
Fax: +36 62530192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hvszzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000127402022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000127402022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Vállalkozói szerződés keretében Kemping fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000127402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda (6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u. 1., hrsz: 5240/5,) területén Kemping létesítése.
További részletes műszaki információk a felhívás II.2.4. pontjában és a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírásban találhatók.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egy időben nem tudna teljesíteni, így a részajánlat biztosítása ellentétes a gazdasági észszerűséggel. A közmű és kertészeti kivitelezési munkák, részfeladatok munkafolyamatainak összehangolása, valamint a sikeres műszaki átadás érdekében szükséges a részajánlat tételi lehetőség kizárása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kemping fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45100000-8
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u. 1., hrsz: 5240/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda (6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u. 1., hrsz: 5240/5,) területén Kemping létesítése: A kemping belső közlekedési úthálózatának, parkolójának és térvilágításának kialakítása, környezetrendezés (1255 m2). Fűthető mobilházak fogadó szerkezettel (tervezett mennyiség: 5 db), valamint a víziközmű kiépítése a mobilházakig. 6 db lakókocsi helyének, valamint 10 parcella sátorhely kialakítása, villanyszerelési munkálatok, kertépítészeti munkák. Meglévő (160 m2) épület átalakítása, felújítása (építészet, gépészet) a kemping kiszolgálásához szükséges funkciók biztosítására, vizesblokk, teakonyha, egyéb szolgáltatási egységek kialakítása két szinten (Fszt: 80 m2, emelet 80 m2). Meglévő vízgépészet lefedésére szolgáló épület megépítése (113,04 m2).
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezés időszaka alatt a Fürdő zavartalan üzemelését biztosítani kell. A kivitelezés a látogatók által elzárt területen megvalósítható.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
További részletes műszaki információk a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírásban találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1 pontban meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-12 hó) 10
2 M/2.2 pontban meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-12 hó) 10
3 M/2.3 pontban meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-12 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezés időszaka alatt a Fürdő zavartalan üzemelését biztosítani kell. A kivitelezés a látogatók által elzárt területen megvalósítható.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
További részletes műszaki információk a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírásban találhatók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kizáró okokra vonatkozóan csak az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap kitöltésével szükséges nyilatkozni, mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 35. § (2a), a 41/A.§ (5) és a 65. § (12) bekezdéseire is figyelemmel. A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakat és a Kbt. 114/A. § előírásait. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető adatbázisból.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési munkáit /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett építési beruházások vehetők figyelembe a fentiek szerinti referenciakörben. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági igazolásához a szerződést kötő másik fél által adott igazolás szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgyát, valamint mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti mértékegységben), a teljesítés ideje (kezdete és vége - év, hó, nap pontossággal) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Ajánlatkérő befejezett referenciaként olyan építési beruházást fogad el, ahol a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele megtörtént. A közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) és a 23.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
M/2.Mutassa be azon műszaki vezető szakembereit, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot év/hó részletezettséggel, továbbá csatolja a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát és az előírt jogosultság megszerzésének az időpontját, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető kamarai névjegyzékből, ennek megléte igazolja a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni felelős műszaki vezetőként és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná (6. számú melléklet). /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/. Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a kivitelezés felelős műszaki vezetőjeként kell részt vennie a teljesítésben. Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója, vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott, vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak és erre tekintettel kapacitást nyújtó szervezetnek is minősül a Dokumentációban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben. A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (4)-(5), 24. § (2) bekezdése is. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok és az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők MÁR AZ AJÁNLATUKBAN KÖTELESEK BENYÚJTANI. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését. Részletes leírás a csatolt Dokumentációban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 1 db 90 m2 alapterületű építmény felújítására és/vagy legalább 1 db 50 m2 alapterületű építmény megépítésére vonatkozó referenciával.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be:
M/2.1. egy fő felelős műszaki vezető szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építési szakterület" "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.2. egy fő felelős műszaki vezető szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet „Építményvillamossági szakterület” „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.3. egy fő felelős műszaki vezető szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés és/vagy "Építménygépészeti szakterület" "MV-ÉG" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)bek.).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 1%-ának megfelelő napi kötbér a késedelem minden megkezdett napja után, legfeljebb 30 nap időtartamig.
Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés olyan okból kifolyólag szűnik meg, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős, Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér követelésére jogosult, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Jótállás: 36 hónap.
Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő által vállalt vállalkozói átalánydíj tartalékkeret nélküli nettó összegének 5 %-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban előírt módokon nyújtható.
Jóteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő által vállalt vállalkozói átalánydíj tartalékkeret nélküli nettó összegének 5 %-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban előírt módokon nyújtható.
Ajánlattevő kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha felelős a szerződésszegésért. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra történő hivatkozással nem követelhető. A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése kizárja a szavatossági igények érvényesítését a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése mellett, így Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért nem ír elő.
A kötbérek vonatkozásában rögzített „nap” alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.
A részletes szabályozást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla ellenértékét az Ajánlatkérő a Kbt. 135. §, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-aiban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(4) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezéseinek megfelelően egyenlíti ki.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
2017. évi CL. törvény (Art.);
2013. évi V. törvény (Ptk.);
2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).
Ajánlatkérő az előleg összegén felül további 5 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtását teszi lehetővé. Részszámla 20-40-60-80 %-os készültségnél, végszámla 100 %-os készültségnél nyújtható be.
További részletes információk a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező szerződés-tervezetben találhatóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlattevő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/03/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 60 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/03/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A minőségi szempontok esetében: a KH Útmutató 2020. március 25-i 60.szám 1. sz. mell. A.1.ab) Egyenes arányosítás módszere alapján. Ár szempont esetében: a KH Útmutató 2020. március 25-i 60.szám 1. sz. mell. A 1 aa) Fordított arányosítás módszere alapján
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen.
2. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított
3.Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § ( 1) szerinti aláírási címpéldányát /aláírás-mintáját az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/ 2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az ajánlattevő cégkivonatát és annak egyszerű, magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.
4. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat
6.Az ajánlatokat elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf vagy jpg formátumú másolatának csatolását írja elő.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
9. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők valamelyike) köteles nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a biztosítási szerződést megköti, vagy a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti oly módon, hogy az maradéktalanul eleget tegyen az alábbi követelményeknek és arról is, hogy a biztosítási szerződés megkötésének / kiterjesztésének elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte: Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a szerződés tárgyát képező beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 50 millió forint káreseményenként és legalább 150 millió forint/év, All Risk típusú teljeskörű, összkockázatú (CAR) építés- és szerelési biztosítással.
10. Kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekintendő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik nap (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hetedik napig megérkeznek.
11.Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő szerepeljen az MKIK kivitelezői névjegyzékében az ajánlat kérés tárgyának megfelelő tevékenységi körrel, amely névjegyzéki számot az ajánlatban meg kell adnia.
12.eljáró FAKSZ: Dr. Prajda Éva, lajstromszáma: 01249.
13. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a megvalósítás helyszínén 2022. március 17. napján 10:00 órakor. Találkozó: Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda (6800 Hódmezővásárhely Ady Endre u. 1.) főbejáratánál.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges