Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/55
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.03.20.
Iktatószám: 3662/2019
CPV Kód: 71241000-9
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Hermina u. 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.04.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
Telefon: +36 14714100
E-mail: nkovacs@mnsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212292019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212292019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza-Motorsport-Tanulmány
Hivatkozási szám: EKR000212292019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyíregyházi multifunkcionális autó-motorsport aréna megvalósítására vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyháza-Motorsport-Tanulmány
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Hermina u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A mogyoródi Hungaroring mellett az ország keleti részében is létesüljön egy olyan multifunkciós létesítmény-együttes, amely a Hungaroringen megrendezésre kerülő nemzetközi sportversenyeken kívül az autó- és motorsport egyéb szakágai versenyeinek megrendezéséhez is XXI. századi követelményeknek megfelelő helyszínt biztosít.
a) FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) Grade 6R versenypálya, de további feladat az FIA Grade 2 minősítésnek való megfelelés lehetőségét is megvizsgálni.
b) Nemzetközi Gokart pálya és vezetéstechnikai központ,
c) Offroad és salakmotor központ,
d) Hotel, étterem, konferenciaközpont.
A Beruházás jellege, tervezett helyszíne:
Új építés, Nyíregyháza közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan
A Beruházás üteme, a tervezett kezdés és várható befejezés meghatározása:
Megvalósítás megkezdése 2019. II. fele, várható befejezés 2021.
Az előkészítési fázisok megjelölése (222/2017. (VIII. 11.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja)
a) megvalósíthatósági tanulmány készítése (elhelyezés, szabályozás, telepítés, funkcióelemzés, műszaki követelmények, közlekedés, közműkiszolgálás, megújuló energiák, engedélyezések, hatóságok, sporttechnológia, egyéb szükséges technológiák meghatározása (orvos, konyha, biztonság stb.), sport és kereskedelmi szálláshely létesítés keresleti felmérése, kapacitáskihasználtság, fenntarthatóság, üzemeltetési koncepció, kockázatelemzés, rajzi mellékletek),
b) hatástanulmányok készítése
1. környezetvédelmi és akusztikai hatástanulmány (a környezetterhelési és fenntarthatósági szempontok vizsgálata, javaslattétel a környezeti terhelést csökkentő megoldásokra, hatásvizsgálati terepmunkái, amely bemutatja a fejlesztés hatásait a különböző természeti elemekre az építés, üzemeltetés idősíkjain),
2. közlekedési hatástanulmány (egyéni közlekedés, parkolás, közösségi közlekedés, gyalogos, kerékpáros közlekedés, fejlesztési lehetőségek, jelenlegi infrastruktúrához kapcsolhatóság javaslattétel a látogatók okozta és a sportolók, egyéb célközönség közlekedési terhelését is csökkentő megoldásokra, számszerűsített igények (pl. parkolószám), szükséges infrastrukturális fejlesztések meghatározása)
3. sportszakmai hatástanulmány (Milyen trendek és folyamatok jellemzik a tervezett komplexum szempontjából releváns piacot, keresleti-kínálati oldalról? Milyen nemzetközi példák vehetők figyelembe, a legjobb hasznosítási elveket figyelembe véve? Milyen pályákat, milyen kivitelezési ütemezésben lenne a legoptimálisabb megvalósítani? Milyen addicionális szolgáltatási elemeket, tartalmazzon a létesítmény? Mik lehetnek a célpiacok, milyen szegmensekben? Milyen területi lefedettséget tud generálni a komplexum a főbb szegmensekben? A teljes komplexum milyen üzemeltetési indikátorokat tud elérni működése első 10 évében? Milyen áttételes gazdasági hatásokat tud a komplexum gyakorolni a térségre, indirekt módon a nemzetgazdaságra)
c) tervezési program elkészítése (szükséges kitérni a fejlesztés leírására a jellemző mérőszámokkal (fő, db, fm, m2 stb.),
d) költség- és időkalkuláció elkészítése
e) közúti infrastruktúra frissítése
Minden dokumentumot magyar és angol nyelven is elő kell állítani. 6 példány papíron, 6 példány digitálisan DVD-n .pdf formátumban, az ütemterveket és a költségszámításokat szerkeszthető .mpp és .xlsx formátumban is.
Forma:
Szöveges dok.: A4 oldalméret, normál margók, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5 sorköz. A magyar nyelvű verziónak minimum 200 oldalasnak kell lennie mellékletek (költségterv, ütemterv, tervlapok) nélkül. Az angol nyelvű verziónak a magyar nyelvű verzióról kell készülnie. Ajánlatkérő angol nyelvű verziónak elfogadja a magyar nyelvű verzióról készített egyszerű angol nyelvű fordítást.
Táblázat: A4 vagy A3 oldalméret szükség szerint, normál margók, Times New Roman 12-es betűméret.
Ütemterv: A3 vagy A2 oldalméret szükség szerint, normál margók, Times New Roman 12-es betűméret.
Vázlattervek: A3 vagy A2 oldalméret szükség szerint, normál margók.
Tov. inf. a műsz. leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2)1 szakember többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) 10
2 M2)2 szakember többlet szakmai tapasztalata ( 0-12 hónap) 10
3 M2)3 szakember többlet szakmai tapasztalata ( 0-12 hónap) 10
4 Ajánlattevő rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki a Nemzetközi Autómobil Szövetség által minősített, legalább FIA Grade 6R vagy FIA Grade2 kategóriájú autósport pályára vonatkozó megvalósíthatósági ta 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) ponttal összefüggésben ajánlatkérő közli, hogy a teljesítési határidőt nem munkanapban, hanem naptári napban kell érteni.
Részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvalósíthatósági tanulmány kíván beszerezni, amelynek egyes fejezetei egymásra épülnek, egymással összefüggnek, ezért a tanulmányt, műszaki vagy gazdaságossági szempontból nem lehetséges részekre bontani.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. – III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§-16.§ szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
M1) Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozóan, a legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Alkalmazandó még: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. a) és 22.§ (1) bekezdés, Kbt. 140.§ (9) bekezdése.
Vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett közbeszerzés tárgya szerinti referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő.
M2) Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni
. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pont]
M3) Kbt. 65.§ (1) c) pont szerinti alkalmasság: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval.
A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett, a Korm. rend. 22. § (1) bek. szerint igazolt, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
M1)1 legalább 1 db, autósport létesítménnyel és/vagy közlekedési infrastruktúrával (Közúti-, vasúti- és vízi infrastruktúra) kapcsolatos részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése.
M1)2 legalább 1 db olyan megvalósíthatósági tanulmány készítése, amely autósport pálya megvalósításához kapcsolódott.
Részletes megvalósíthatósági tanulmány alatt ajánlatkérő érti: Egy adott a létesítmény megvalósíthatóságát tervezési- és kivitelezési oldalról, pénzügyi- és üzleti oldalról vizsgálja, emellett a hatástanulmányok hivatottak bemutatni a létesítmény megvalósítása esetén várható környezeti, makrogazdasági és turisztikai hatásokat.
Autósport létesítmény fogalma alatt ajánlatkérő érti: autósport rendezvény és verseny megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület. Autósport fogalma: Rallye, Autós gyorsasági, Off-road, Tereprallye, Drag, Drift, Szlalom és Gokart.
M2)Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2)1 legalább 1 fő szakember építészeti tervező pozícióra, aki, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint É (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, illetve annak megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik és részt vett legalább 1 db sportlétesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítésében.
M2)2 legalább 1 fő szakember közlekedési szakértő pozícióra, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint SZÉM1 szakértői jogosultsággal, illetve annak megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik és aki rendelkezik, közlekedésépítési szakértés területén szerzett minimum 3 év (36 hónap) szakértői tapasztalattal.
M2)3 legalább 1 fő szakember környezetvédelmi szakértő pozícióra, aki a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZKV 1.4. (zaj- és rezgésvédelem) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik és rendelkezik előzetes vizsgálati dokumentáció vagy környezeti hatástanulmány készítésében szerzett minimum 3 év (36 hónap) szakértői tapasztalattal.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület.
M3) Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel,a szerződés és számlázás,valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes ajánlattevő 1 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint: Vállalkozó jogosult a nettó vállalkozói díj 80%-áról részszámlát kiállítani, a részletes megvalósíthatósági tanulmány koncepciójának elkészítését és leszállítását követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján. A részletes megvalósíthatósági tanulmány végszámlája kiállítható a részletes megvalósíthatósági tanulmány véglegesítését és leszállítását követően a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján a nettó vállalkozói díj még fennmaradó 20%-áról.
Biztosítékok: Késedelmi kötb.; Meghiú. kötbér; Hib. telj.; Jótállás; Szerződésszegési kötb. A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése irányadó. A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontás elektronikus úton történik az EKR rendszer útján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontás elektronikus úton történik az EKR rendszer útján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) A közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszeren keresztül érhetőek el.
3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (2), és (6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat és az (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.
4) A III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).
8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
9) IV.2.6. pont: az ajánlati kötöttség 2 hónap azaz: 60 naptári nap.
10) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.
11) Benyújtandó dokumentumok: Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az ajánlatkérő elektronikus űrlap útján hozott létre, kizárólag elektronikus űrlap formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az EKR-ben csatolt külön dokumentum tartalmazza, amely szintén a közbeszerzési dokumentum része. Ezen dokumentumokat, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájában kell benyújtani.
12) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.
13) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
14) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.
15) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. §-a szerint.
16) Az eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet is alkalmazni kell.
17) A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökség az EKR üzemeltetésének feladatát az EKR üzemeltetője azaz: a NEKSZT Kft. útján látja el. Ennek alapján az ajánlattevők az EKR-rel kapcsolatos hibabejelentéseiket az EKR-ben is közzétett https://ekr.gov.hu/portal/kapcsolat linken található elérhetőségek valamelyikén tehetik meg, illetve ugyanezen elérhetőségeken keresztül vehetik igénybe a rendszer használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást is. Az ajánlatkérő hatásköre sem kiegészítő tájékoztatás keretében, sem egyéb kommunikáció útján nem terjed ki az EKR működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, valamint az ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására, az ilyen jellegű kiegészítő tájékoztatás kéréseket és egyéb kommunikációt az eljárás bonyolításakor figyelmen kívül hagyja.
18) Értékelés módszere: az 1. és 2. értékelési szempont vonatkozásában az arányosítás (egyenes-fordított). a 3. értékelési szempont esetében a pontozás a közbeszerzési dokumentáció szerint. Az értékelési szempontra bemutatott szakember igazolásait és a szakemberre vonatkozó valamennyi dokumentumot már az ajánlatban csatolni kell. Az értékelésre adható pontszámiok alsó és felső határa: 0-100 pont. További információ: közbeszerzési dokumentum.
19) Felelősségbizt: teljeskörű tervezési szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítás, minimum 50.000.000,- Ft/káresemény és 200.000.000,- Ft /év biztosítási összeg erejéig, vagy a nyertes ajánlattevő a meglévő biztosítását köteles kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt összegre. További információt szerződés tervezete tartalmaz.
20) Szakmai ajánlat: Projektben részt vevő szakértők együttműködésének bemutatása, a közbeszerzési dokumentumban részletezetek szerint.
21) Feltételes közbeszerzés: Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján a szerződéskötés feltétele a forrást biztosító Korm. határozat módosításának hatályba lépése.
22) A IV.2.6) pontban megjelölt ajánlati kötöttség: 60 nap
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák