Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/49
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.11.
Iktatószám: 3679/2021
CPV Kód: 71245000-7
Ajánlatkérő: Békéscsaba Energia ESCO Kft.
Teljesítés helye: HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Menton Energy Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Energiaellátás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Energia ESCO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43185704
Postai cím: Szent István Tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbola István
Telefon: +36 304668227
E-mail: bcs.energia@gmail.com
Fax: +36 66523804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bcsenergia.hu/bekescsaba-energia-esco-kft/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energiaellátás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MVP- Smart Grid II. ütem tervezés
Hivatkozási szám: EKR001320132020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Modern Városok Program keretében a "Békéscsaba Smart Grid rendszer kialakítása II. ütem" Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 138500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MVP- Smart Grid II. ütem tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „SMART GRID rendszer kialakítása II. ütem” (a továbbiakban: SG2) műszaki tartalma
A SG2 egy lokális mikrohálózat, amely komplex célrendszer mentén a helyi zöldenergia igények kielégítése mellett kereskedelmi célokkal is rendelkezik. A mikrohálózat egy maximálisan 2 + 2 MWp beépített teljesítményű naperőműből, hozzá kapcsolódó 2 + 2 MW kapacitású és 2 + 2 MWh taljasítményű energiatárolóból, elektromos személyautó és autóbusz töltőállomások betáplálásának kialakításából, illetve lokális üzemirányítási rendszerből áll. A rendszer része a már meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő napelemes háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó 0.05 MW/0.05 MWh energiatároló is.
A SG2 elsődleges célja a helyi elektromos autóbusz közlekedés megújuló energiával történő ellátása. Ennek várható energiaigénye 736 MWh évente. A fennmaradó villamos energia az energiatároló felhasználásával kerül értékesítésre a rendszerszintű szolgáltatások piacára, illetve flexibilitási szolgáltatások nyújtására. A későbbiekben az energiatároló a helyi energiaközösség számára is ellát kiegyenlítőenergia "szolgáltatásokat".
A SG2 okoshálózati központja alkalmas lesz közületi és a magánszektorhoz tartozó villamosenergia felhasználók integrálására is; a villamosenergia felhasználók rugalmizálható kapacitásait be tudja kapcsolni a rendszer kereskedelmi portfóliójába.
Ellátandó feladatok az SG2 kapcsán:
A szakértői munka első fázisában Döntéselőkészítő Anyagot kell készíteni, amelyben vizsgálni szükséges a támogathatósági feltételek teljesülését és a beruházás megvalósításának, illetve annak jövőbeli működtetésének modelljét.
A Döntéselőkészítő Anyagban bemutatott modellekhez el kell készíteni az illeszkedő Tervezési Programok koncepcióit és tételes tartalmi bemutatását. Averzióelemzések alapján meghozott beruházói döntés szerint véglegesedik az a megvalósítási koncepció, amely meghatározza a pontos tervezési programot, a műszaki tartalom volumenét és a megvalósítás helyszíneit.
A beruházói döntés fényében szükséges elkészíteni a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, amelyben meg kell teremteni az összhangot a városban futó további fejlesztési elképzelésekkel, hiszen a jelen energetikai projekt haszna és megtérülése csak ezek fényében értelmezhető.
A megvalósíthatósági tanulmány finanszírozhatósággal foglalkozó fejezetében, illetve a jövőbeli kiterjeszthetőség vizsgálata során figyelemmel kell lenni a Városfejlesztési Alap, mint pénzügyi eszköz bevonhatóságára.
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány mellékletét kell képeznie a Tervezési Programnak.
A tervezési programot az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. szakasza és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16. szakaszában szereplő iránymutatások figyelembevételével kell majd pontosítani.
A tervezési programot a Beruházóval jövőbeli potenciális kedvezményezettekkel (Önkormányzat, Önkormányzat tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, szakmai befektető) kell jóváhagyatni és elfogadtatni.
A Vállalkozónak az elfogadott RMT-nek és Tervezési Programnak megfelelően kell elkészítenie a teljeskörű engedélyes és kiviteli terveket oly módon, hogy az alapján a megvalósítás potenciális Kedvezményezettjei feltételes közbeszerzési eljárást folytathassanak le a megvalósításra vonatkozóan.
A teljeskörű tervezési és engedélyezési feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell az előbbiek alapján ellátni. Végeredményben engedélyes és kiviteli terveket kell leszállítani, amely alapján a kivitelezésre vonatkozóan össze lehet állítani egy feltételes közbeszerzési eljárást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége 30
2 Szakmai ajánlat minősége 35
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 35
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pont szerinti határidőt nem munkanapokban, hanem naptári napokban kell számítani, a szerződéskötéstől számítva.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 252 - 636275
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MVP- Smart Grid II. ütem tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/02/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Menton Energy Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74657647
Postai cím: Reményi Ede Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: office@menton.hu
Telefon: +36 309835539
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 138500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közreműködés a Döntéselőkészítési Anyag, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, Tervezési Koncepció, árazott és árazatlan költségvetés, engedélyes és kiviteli tervek elkészítésében, tervezési és irányítási feladatok ellátásában részvétel

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő a Menton Energy Group Kft., adószáma: 13487540-2-41, ahogy az az V.2.3. pontban is olvasható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)