Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/45
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.05.
Iktatószám:3759/2019
CPV Kód:71322000-1
Ajánlatkérő:Szentendre Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Szentendre;Szentendre
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentendre Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23811537
Postai cím: Városház Tér 3
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dóka Zsolt
Telefon: +36 209809071
E-mail: dr.doka.zsolt@szentendre.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentendre.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentendre.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000133632019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000133632019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dunakorzó, Templomdomb tervezés
Hivatkozási szám: EKR000133632019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. Dunakorzó átalakításához és felújításához szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.
2. Templomdomb felújításához szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Dunakorzó tervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dunakorzó átalakításához és felújításához szükséges tervezői feladatok ellátása az alábbiak szerint:
1. Előkészítési folyamattal kapcsolatos Tervezői feladatok, munkaközi engedélyezési tervek előállítása
2. Az engedélyezési tervekkel kapcsolatos Tervezői feladatok, engedélyezési tervek előállítása
3. Engedélyezéssel kapcsolatos Tervezői feladatok, engedélyezések lefolytatása
4. A Kiviteli tervekkel kapcsolatos Tervezői feladatok, kiviteli tervek elkészítése
5. Tervezői művezetés (Feltételesen, TO3-hoz kötve)
Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírása tartalmazza.
A kivitelezés során megvalósítandó létesítmény főbb műszaki paraméterei: műemléki környezetben lévő Dunakorzó alapterület: 4800 m2 útburkolat bontás; 4700 m2 díszburkolat építés; kapcsolódó közműépítés, mely magában foglalja többek között 800 fm csatornaépítést és a közvilágítás bontás-építését; környezetrendezés; 333 fm mobilgát és 100 fm vb. gát magasítás; vízoldali lépcsősor és víziszínpad építés.
Nyertes ajánlattevő tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett köteles ellátni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet építészeti (É) tervezési tapasztalata (0-60 hónap között értékelve) 20
2 Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet VZ-TEL tervezési tapasztalata (0-60 hónap között értékelve) 15
3 Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet VZ-TER tervezési tapasztalata (0-60 hónap között értékelve) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a vállalkozó érdekkörén kívüli okból elhúzódik az engedélyezési folyamat, vagy szintén a vállalkozó érdekkörén kívüli okból akadályozó körülmény merül fel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szakemberek többlet tapasztalata 0-60 hó között kerül értékelésre, az alkalmassági minimum követelményen felüli 0 hónap megajánlás 0 pontot ér, a 60 hó és az azt meghaladó vállalások egyaránt 60 hónapként kerülnek pontozásra. Amennyiben az alkalmazandó pontkiosztási képletnél a hányadosban nullával kellene osztani, úgy a képlet alkalmazása helyett 0 pont kerül kiosztásra.

II.2.1)
Elnevezés: Templomdomb tervezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Templomdomb átalakításához és felújításához szükséges tervezői feladatok ellátása az alábbiak szerint:
1. Előkészítési folyamattal kapcsolatos Tervezői feladatok, munkaközi engedélyezési tervek előállítása
2. Az engedélyezési tervekkel kapcsolatos Tervezői feladatok, engedélyezési tervek előállítása
3. Engedélyezéssel kapcsolatos Tervezői feladatok, engedélyezések lefolytatása
4. A Kiviteli tervekkel kapcsolatos Tervezői feladatok, kiviteli tervek elkészítése
5. Tervezői művezetés (Feltételesen, TO3-hoz kötve)
Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírása tartalmazza.
A kivitelezés során megvalósítandó létesítmény főbb műszaki paraméterei: műemléki környezetben lévő téren alapterület: 2295 m2 térburkolat bontás; 125 fm szivárgó építés, 2150 m2 díszburkolat építés; 220 m2 mellvédépítés, kapcsolódó közműépítés, mely magában foglalja többek között 207 fm csatornaépítést és a közvilágítás bontás-építését; környezetrendezés;
Nyertes ajánlattevő tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett köteles ellátni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet építészeti (É) tervezési tapasztalata (0-60 hónap között értékelve) 20
2 Felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet VZ-TEL tervezési tapasztalata (0-60 hónap között értékelve) 15
3 Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tartószerkezeti (T) tervezési tapasztalata (0-60 hónap között értékelve) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a vállalkozó érdekkörén kívüli okból elhúzódik az engedélyezési folyamat, vagy szintén a vállalkozó érdekkörén kívüli okból akadályozó körülmény merül fel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szakemberek többlet tapasztalata 0-60 hó között kerül értékelésre, az alkalmassági minimum követelményen felüli 0 hónap megajánlás 0 pontot ér, a 60 hó és az azt meghaladó vállalások egyaránt 60 hónapként kerülnek pontozásra. Amennyiben az alkalmazandó pontkiosztási képletnél a hányadosban nullával kellene osztani, úgy a képlet alkalmazása helyett 0 pont kerül kiosztásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint: A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ATnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia. A Kbt. 69. § (4) bek szerint az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények 321/2015. (X. 30.) Kr. III. fejezetében foglalt igazolására. Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ATt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig
- az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Felhívjuk a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 12. § (2) bekezdésére, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra. Valamennyi részben: SZ/1. AT-nek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplőnek (AT, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján a felhívott ATnek csatolni kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatát arról, hogy mely szereplők végeznek tervezői tevékenységet. Ajánlatkérő az a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplést tényét ellenőrzi. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőkre vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Kr. 26. § (3) bekezdése az irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelményei: Valamennyi részben SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése folytatás:
Mindkét rész esetében:
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. §(11) bek. rendelkezései is.
II.2.5) folytatás mindkét rész esetében: ár értékelési szemponton belül:
Teljes tervezési átalány díj a tervezői művezetésen kívül nettó Ft súlyszám 49, Tervezői művezetés óradíja nettó Ft (feltételes, TO3 esetén) súlyszám 1
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) folytatás:
2. rész:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített alábbi referenciák mindegyikével:
M/1.1. 1 db olyan szolgáltatás nyújtására vonatkozó referencia, amely műemléki környezetben történő térrekonstrukció tervezői tevékenységét magába fogalja és a térrekonstrukció nettó alapterülete legalább 1700 m2 volt
M/1.2. 1 db olyan szolgáltatás nyújtására vonatkozó referencia, amely csatornázás tervezői tevékenységet magába foglalja és a létesítmény hossza legalább 150 m volt.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő befejezettnek tekinti az adott létesítményt, amely esetében a műszaki átadás-átvétel teljes körűen megtörtént. Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdésben foglaltakra, továbbá 21/A. §-ára.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M/2.1. 1 fő projektvezető tervező pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építészeti tervezési terület (É) kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkezik és a jogosultság vagy az ahhoz szükséges végzettség és gyakorlat megszerzését követően min. 60 hónap tervezői tapasztalattal rendelkezik Építészeti tervezési területen
M/2.2. 1 fő mérnök tervező pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület (VZ-TEL) kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkezik és a jogosultság vagy az ahhoz szükséges végzettség és gyakorlat megszerzését követően min. 60 hónap tervezői tapasztalattal rendelkezik Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterületen
M/2.3. 1 fő mérnök tervező pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Tartószerkezeti tervezési szakterület (T) kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkezik és a jogosultság vagy az ahhoz szükséges végzettség és gyakorlat megszerzését követően min. 60 hónap tervezői tapasztalattal rendelkezik Tartószerkezeti tervezési szakterületen.
Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető. Kbt. 65.§ (10) bek. szerinti előírás: AK a projektvezető tervezői feladatot alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azt maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezze el. E feladatra vonatkozó, a műszaki, szakmai alkalmasság M/2.1. pontjában rögzített alkalmassági feltétel igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatot nem végezheti alvállalkozó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész:
A 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§(1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Kr. 2. §(5) bekezdése alapján az alk. köv.-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész α pont kitöltését). A Kr. 3. §(3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be. A Kbt.69.§ (4)-(6) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott ATnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. §(3) bek. a) pontja alapján ATnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak(szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. §(1)-(2) bekezdés szerint. AT-nek meg kell jelölnie, hogy a ref.ig.okban és/vagy nyilatkozatokban bemutatott referenciák mely alkalmassági min. követelmény igazolására vonatkoznak. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (legalább év/hónap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya és mennyisége (az alkalmassági min.követelménynek megfelelően részletezett tartalommal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben AT a referenciát közösen (konzorciumban) teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a ref.munkának AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. AK felhívja a figyelmet a Kr. 22. §(5) bekezdésére. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági min.követelmények. A teljesítés befejezési időpontjának a vizsgált időintervallumba kell esnie.
M/2. A Kbt. 65. §(4) bekezdése és a Kr. 21. §(3) bekezdésének b) pontja alapján AT cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági min.követelmény megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével. A felsőfokú képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat/tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az előírt végz.-gel, képzettséggel való egyenértékűség bizonyítása kétség esetén AT feladata. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben az M/2.1-3. pontok tekintetében megajánlott szakember az adott szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja szerinti jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, de az önéletrajzban meg kell jelölni a jogosultság megszerzés napra pontos dátumát. A Kbt. 67. §(3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített alábbi referenciák mindegyikével:
M/1.1. 1 db olyan szolgáltatás nyújtására vonatkozó referencia, amely műemléki környezetben történő térrekonstrukció tervezői tevékenységét magába fogalja és a térrekonstrukció nettó alapterülete legalább 3500 m2 volt
M/1.2. 1 db olyan szolgáltatás nyújtására vonatkozó referencia, amely partfalfejlesztés vagy kikötőépítés tervezői tevékenységet magába foglalja és a létesítmény hossza legalább 300 m volt.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő befejezettnek tekinti az adott létesítményt, amely esetében a műszaki átadás-átvétel teljes körűen megtörtént. Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdésben foglaltakra, továbbá 21/A. §-ára.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M/ 2.1. 1 fő projektvezető tervező pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építészeti tervezési terület (É) kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkezik és a jogosultság vagy az ahhoz szükséges végzettség és gyakorlat megszerzését követően min. 60 hónap tervezői tapasztalattal rendelkezik Építészeti tervezési területen
M/2.2. 1 fő mérnök tervező pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület (VZ-TEL) kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkezik és a jogosultság vagy az ahhoz szükséges végzettség és gyakorlat megszerzését követően min. 60 hónap tervezői tapasztalattal rendelkezik Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterületen
M/2.3. 1 fő mérnök tervező pozícióra, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület (VZ-TER) kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkezik és a jogosultság vagy az ahhoz szükséges végzettség és gyakorlat megszerzését követően min. 60 hónap tervezői tapasztalattal rendelkezik Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületen.
Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető. Kbt. 65.§ (10) bek. szerinti előírás: AK a projektvezető tervezői feladatot alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azt maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezze el. E feladatra vonatkozó, a műszaki, szakmai alkalmasság M/2.1. pontjában rögzített alkalmassági feltétel igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatot nem végezheti alvállalkozó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nevében a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. nyújtja
a támogatást.
1. rész: Projekt címe: A szentendrei Dunakorzó újjáépítése elnevezésű húzóprojekt
Támogatói okirat iktatási száma: PRLEV_00666_3_2018
2. rész: Projekt címe: Szentendre városképének turisztikai szempontú fejlesztése elnevezésű húzóprojekt
(Templomdomb, ...)
Támogatói okirat iktatási száma: PRLEV_00665_3_2018
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat.
2. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.
3. Pontozás 0-100 pontig történik, pontkiosztási képlet az ár értékelési szempontoknál: P=Alegjobb/Avizsgált*100, a minőségi értékelési szempontoknál: P=Avizsgált/Alegjobb*100.
4. Ahol a jelen felhívás, vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem hivatkoznak konkrét részre, úgy az adott feltételt a közbeszerzési eljárás valamennyi részére vonatkozóan irányadónak kell tekinteni.
5. Amennyiben ajánlattevő papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás során, köteles az EKR-be feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldány vagy aláírásmintáját is.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattételi megállapodást, amelyek tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást a 424/2017 (XII.19) KR 13.§ (3) bekezdése szerinti tartalommal.
7. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazóokiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat.
8. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
9. A jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltételvonatkozásában szigorúbban határozta meg.
10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
11. Az eljárásban AK oldalon részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271).
12. AK nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
13. Az 1 hónapos ajánlattételi kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők számára.
15. Tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra.
16. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételévé teszi, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen minimum 10 000 000 Ft/év és 5 000 000 Ft/káresemény fedezeti összegű, tervezői tárgyú szakmai felelősségbiztosítással. Az érvényes felelősségbiztosítási szerződés bemutatásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
17. A III.1.3) M/2.1-3. pontban megjelölt szakembereknek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint az adott pontnál megjelölt tervezői jogosultsággal.
18. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
19. Az EKR-ben csatolandó dokumentumok kért formátuma PDF, vagy JPG.
20. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-150.§-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
21. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során számla a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet szerint nyújtható be. A Megrendelő által igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). A fizetési
feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
22. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi-, meghiúsulási kötbér.
23. Az eljárás részben feltételes közbeszerzésként kerül megindításra, tekintettel arra, hogy a teljesítés II. Ütemének (kivitelezés) pénzügyi fedezete nem áll teljes összegben az Ajánlatkérő rendelkezésére.
24. Az AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű AT esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
25. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
26. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
27. A II.2.7) pont szerinti teljesítési időtartam 221 naptári nap.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák