Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/16
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.01.23.
Iktatószám: 381/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.;West Hungária Bau Kft;ZÁÉV Építőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02138
Postai cím: Alsó u. utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében magasépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodásos eljárás keretében infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása vállalkozási szerződés alapján.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 14.839.848.232 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodásos eljárás keretében infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása vállalkozási szerződés alapján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 71220000-6
45210000-2
45211350-7
45214200-2
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Érd közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében Érd Megyei Jogú Város magasépítési munkáinak elvégzése, közhasználatúlétesítményeinek építése, fejlesztése, használatbavételi engedély megszerzése. Ennek során a beruházások:
1. Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása:
A 20875 hrsz-ú ingatlanon a meglévő épület átépítésre, felújításra kerül. A tervezett épületrész 1szint + fsz + 2emelet kialakítású, magas tetővel. Komplex akadálymentesítés, felvonó kiépítése.
A tervezett intézmény összes hasznos alapterülete: 4 500 m2, melyben található egy min. 150 fő befogadására alkalmas előadóterem hangosítással együtt. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevőfeladata a kiviteli tervek elkészítése. Legalább 400 adagos főzőkonyha és legalább 1 337 m2 kert építése.
2. Érd Megyei Jogú Város szakképzési intézményrendszerének fejlesztése.
Az érdi Kós Károly Szakképző Iskola főépületének felújítása és bővítése új tantermekkel, új tornacsarnokkal(25m x 46.50m), helyiségekkel és egy önálló műhelyházzal. A meglévő elavult épületállomány bontásra kerül.Műhelyépület is készül, melyben 500 adagos főzőkonyha is létesül. A tervezett intézmény összes hasznosalapterülete: 8 800 m2. min. 700 fő befogadására alkalmas előadóterem építése hangosítással együtt, felvonókiépítése. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése.3006 m2 kert építése sportpályával együtt.
3. Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése - középfokú oktatás fejlesztése.
Az új iskola építése több ütemben történik, közben az iskola folyamatosan működik. A tervezési program 24tantermes, általános iskola és gimnázium működésére alkalmas épületegyüttes létrehozását fogalmazta meg, azzal, hogy a tornacsarnok a szükséges rekonstrukcióval az új együttes részeként továbbra is használatban maradjon. Az épületegyüttes központi teréhez kapcsolódóan kápolna is épül. Az épületben 800 adagosmelegítőkonyha és kapcsolódó étterem készül.
A tervezett intézmény összes hasznos alapterülete: 11 535 m2 (1 967 m2 felújítás, 9 568 m2 új építés). min.700 fő befogadására alkalmas előadóterem hangosítással együtt. 6090 m2 sportpálya kialakítása, melyből 800 m2 műfüves játéktér. Komplex akadálymentesítés, felvonó kiépítése. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik,de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése,legalább 700 adagos főzőkonyha építése.
4. Fenyves-Parkvárosban köznevelési centrum építése.
A 933 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló, 24 tantermes általános iskola.. Az iskola „C” típusú tornateremmel rendelkezik.. A tanuszoda (15x25 m-es és a 6x10 m-es tanmedencékkel) külön üzemeltethető egység lesz. Azépület alagsorában 800 adagos melegítőkonyha és kapcsolódó étterem készül. A tervezett intézmény összeshasznos alapterülete: 12 018 m2 (+676 m2 egyéb építmény, fedett terasz) min. 700 fő befogadására alkalmaselőadóterem hangosítással együtt. Komplex akadálymentesítés, felvonó kiépítése. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése. 5 098 m2 kert építése.
5. Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója.
12 tantermes gimnázium létesül, kosárlabda pálya méretű új tornaterem kialakításával, parkolók elhelyezésével.Az iskola bővítése és átalakítása ütemezetten történik, 250 adagos melegítőkonyha,étterem készül.
A tervezett intézmény összes hasznos alapterülete: 5 022 m2 (2 067 m2 új építés). min. 700 fő befogadásáraalkalmas előadóterem hangosítással együtt. Komplex akadálymentesítés, felvonó kiépítése. Jogerős építésiengedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése. 7 736 m2 kert építésesportpályával, burkolt felületekkel.
A fenti munkákat fővállalkozóként, a használatba vételi engedély megszerzésével és az ahhoz szükséges valamennyi feladat elvégzésével együtt kell a nyertes AT-nek megvalósítania.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz szükségesek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Név: 2.M/2 a) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüliszakmai többlettapasztalata (max.36 hónap) 10
2 Név: 3. M/2 b) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüliszakmai többlettapasztalata (max.36 hónap) 10
3 - Név: 4. M/2 c) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüliszakmai többlettapasztalata (max.36.hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.3.3-16-2017-00001.
II.2.14) További információ:
Kieg.II.2.5:
1.1.ellenszolgáltatási nettó árindex (nettó HUF; 2 tizedesjegyre) /súlyszám:63;
1.2.1.2. a gyűjtőköltségvetésben nem szereplő kieg. tételekre ajánlott munkanemenkénti súlyozott átlagosrezsióradíj a TERC G. program által elszámolt normákhoz (nettó HUF/óra)/súlyszám:7;
1.3.2-4.szemp.:a legkedvezőbb 36 hónap,amelyre és az annál kedvezőbb vállalásra egyaránt a felső ponthatárp.számaadható

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 137 - 280456
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás keretében magasépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25308673-2-07
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: West Hungária Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: 11469830-2-44
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10738885-2-20
Postai cím: Millennium köz 1
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14.839.848.232
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14.839.848.232
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
- F-W ÉRD 2017 Konzorcium (8086 Felcsút, Fő utca 217)
Közös ajánlattevők vezetője (konzorciumvezető): FEJÉR-B.Á.L. Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; adószám:25308673-2-07)
Tag adatai: West Hungária Bau Kft (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; Adószám:11469830-2-44)
- ZÁÉV Építőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Adószám: 10738885-2-20
Egyéb ajánlattevők:
- Érd Konzorcium (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.;Tagok név: LATEREX Építő Zrt.;Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.
Adószám: 25098367-2-43;Tagok név: PRIMOGEN FM KFt.;Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.;Adószám: 10956469-2-43)
- Zeron Zrt. (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I/3.; Adószám: 23077355-2
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)