Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/40
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.03.20.
Iktatószám:3855/2017
CPV Kód:42965100-9
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:Győr, Vasvári Pál u. 2.-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.03.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK06295
Postai cím: Vasvári Pál utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 96507945
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.petz.gyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.petz.gyor.hu/kozbeszerzes/17_6_2017.zip (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: RFID technológián alapuló textília átadás-átvételét végző kapu beszerzése az ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 pályázat keretében
Hivatkozási szám: 17-6/2017
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42965100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: RFID technológián alapuló textília átadás-átvételét végző kapu beszerzése az ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 pályázat keretében
II.1.5)
Becsült érték: 4900629 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: RFID technológián alapuló textília átadás-átvételét végző kapu beszerzése az ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 pályázat keretében
Rész száma: 17-6/2017
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42965100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: Győr, Vasvári Pál u. 2.-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Kórházban a textilnyilvántartással kapcsolatos folyamatainak támogatására RFID alapú rendszert működik, mely a Kórház és a külső mosoda közötti textilátadás automatizálását, nagymennyiségű textília külön válogatás nélküli tömeges azonosítását, számolását, az átadás-átvétel bizonylatolását végzi.
A meglévő rendszerhez kapcsolódó 1 db textília külön válogatás nélküli tömeges (zsákos) azonosítását, számolását, az átadás-átvétel bizonylatolását végző kaput kívánunk beszerezni a megnövekedett feladatok, illetve az átköltözés miatt.
Ajánlattevő feladatát képezi a rendszer üzembehelyezéséhez szükséges átalakítása munkák elvégzése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban esetlegesen nevesített típus név, márkanév stb. csupán a termékek pontos behatárolását szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű megajánlást is elfogadja.
A rendelkezésre álló fedezet nagysága pályázati forrás és zárt, az elnyert összeg nettó 4.900.629,- Ft, az intézménynek egyéb forrása a beszerzésre nincs.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c.) pontja alapján a rendelkezésre álló fedezetnél magasabb értékű megajánlást érvénytelennek tekinti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min. 12 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 4900629 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Az ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépéstől számított 2 hónapon belül le kell szállítani, telepíteni, próbaüzemet lefolytatni és működőképesen átadni a rendszert. Az ajánlattevőnek minimum 12 hónapig teljeskörű eszköz karbantartást kell vállalnia.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fenn áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 64. § (1) alapján a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§ (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A Kbt. 64. § (2) alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlattal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, figyelembe véve a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerezési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 18. § (1) bekezdésében hivatkozott Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak jelen felhívás megküldésének dátumánál nem régebbinek kell lennie, tekintettel arra, hogy a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatoknak jelen közbeszerzési eljárásra kell vonatkozniuk.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített Textília átadás-átvételét végző kapu szállításait, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23. §-nak megfelelő módon. A nyilatkozatban és az igazolásban fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (Textília átadás-átvételét végző kapu); a szállított mennyiséget, a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a nyilatkozatban és az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt, melyek voltak azok a feladatok, amelyeket elvégzett.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján benyújtandó a megajánlott termék részletes magyar nyelvű leírása és/vagy használati útmutatója, mely alapján megállapítható, hogy a megajánlott készülék megfelel az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki előírásoknak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) - (11) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban rendelkezik legalább 1 db Textília átadás-átvételét végző kapu szállításáról szóló, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
M.2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az általa megajánlott áru rendelkezik részletes magyar nyelvű leírással és/vagy használati útmutatóval, mely alapján megállapítható, hogy a megajánlott készülék megfelel az alábbi előírásoknak:
- A kapu legyen nagy kapacitású és nagy megbízhatóságú, valamint legyen alkalmas ruhanemű tároló kocsi (1,75 x 1,2 x 0,85 m) áttolására.
- A kapu napi átadási kapacitása legalább 6 tonna textil legyen
- A kapu integrált, megjelenés szempontjából egységes eszközként egyben tartalmazza valamennyi, a pontok működéséhez és használatához szükséges hardver komponenst, de megengedett, hogy a vezérlő terminál különálló érintőképernyős eszköz legyen.
- A kapu adatkommunikációs interfésze legyen szabványos Ethernet, UTP csatlakozással.
- A kapu befoglaló méretei nem haladhatják meg a 2,3 x 2,3 x 2 métert.
- A kapu azonosítási megbízhatósága legalább 99,8%
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Megrendelő az alábbi kötbért érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben:
Ajánlatkérő az alábbi szankciókat érvényesítheti a Vállalkozóval szemben:
• Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondás
• Kötbér a Ptk. 6:186. §. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Ptk. 6:187 §-ra is.
• Kártérítés érvényesítése
Késedelmi kötbér
Az Ajánlattevő köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelem esetén kötbért fizetni. Ajánlattevő által fizetendő késelemi kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után 50.000.- Ft, legfeljebb a nettó szerződéses érték 30 %-a
Teljeskörű eszközkarbantartás esetében az Ajánlattevő a karbantartást a gyártó által előírt karbantartási jellegű beavatkozásokat határidőben illetve a javítást egy munkanapon belül nem kezdi meg és három munkanapon belül nem fejezi be, a fent meghatározott késedelmi kötbért köteles fizetni az Ajánlatkérőnek.
Hibás teljesítés (Ptk. 6:187. §. (2) bekezdés)
A hibás teljesítési kötbér a szavatossági vagy jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes.
Az Ajánlattevő hibás teljesítése esetén kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hibával érintett rész nettó díjának 30 %-a.
Meghiúsulási kötbér
Az Ajánlattevő köteles olyan okból, amelyért felelős - a meghiúsulása vagy nem teljesítése esetére - meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses összeg 30%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlattevő a teljesítésigazolás birtokában - figyelemmel a Kbt. 135. §. (1) és (6) bekezdéseire - jogosult kiállítani havonta a havi vállalási díjat.
A vételár kifizetésére a sikeres próbaüzem befejezését követően, az Ajánlattevő a számla kézhezvételét követően a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint átutalással fizeti meg az Ajánlattevőnek, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a Forint. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció mellékletét képező szerződési feltételek tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé az önálló Ajánlattevő, illetve a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2017/03/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4. A épület I. emelet 102-es szoba
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívottak jogosultak a bontási eljáráson részt venni.
Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdései is vonatkoznak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint
Eszközökre jótállás idő (min. 12 hónap) hónap
A pontszámok meghatározását relatív értékelési módszerrel, az arányosítás szabályai szerint kerülnek kiszámításra két tizedes jegy pontosságig.
Ajánlati ár (nettó Ft)
A pontszámok meghatározását relatív értékelési módszerrel, fordított arányosítás szabályai szerint kerülnek kiszámításra két tizedes jegy pontosságig.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §. foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
3.Az ajánlatokat munkanapokon 8:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:00-10:00 óráig lehet benyújtani.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján előírja, hogy az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentációnak az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója, illetőleg ezek írásos meghatalmazottja által történő letöltése és a letöltés visszaigazolásának megküldése az ajánlattevőnek. A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltő ajánlattevőnek megküldhesse!
5. Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 114.§ (6) bekezdése szerint van lehetőség.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Közös ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell az együttműködési megállapodásukat, melyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésbe előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
7. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
8. Az ajánlati felhívás III.2.3. M.1. és M.2. szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg.
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányát szükséges benyújtani.
10. Az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 66. (6) bekezdése szerint meg kell jelölnie azt a részt, melyhez alvállalkozót kíván igénybe venni. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésében írtakra.
11. Az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlattevőnek az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészítenie, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdése szerintielemeket, valamint az üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon kell elhelyezni. Az ajánlattevő az elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalansérelmet.
12. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Minden idegen nyelven kiállított dokumentum/igazolás mellé csatolni kell azok felelős egyszerű magyar nyelvű fordítását is a Kbt. 47. §. (2) bekezdése szerint. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik.
13. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját.
14. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben a Rendelet 13.§-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy elektronikus ügyintézés esetén az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példányát. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, a benyújtott ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát.
15. Az Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Az Ajánlattevők az összegzés megküldésekor értesülnek az eljárás eredményéről. Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 131. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. .A szerződés a nyertes Ajánlattevővel vagy Közös ajánlattevőkkel a döntés kihirdetése napját követően a Kbt. 131. §-ában írtak szerint kerül aláírásra.
16. Ajánlattevőnek a Kbt. 66-67. §-a szerint, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
17. Az Ajánlattevőnek ajánlatát 1 eredeti papír alapú példányban és 1 másolati példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani (pdf. formátumban CD-n vagy DVD-n). Az ajánlatok elektronikus adathordozón benyújtott példánya tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy az jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható file-ban kell elkészíteni. Csatolja az ajánlattevő cégszerűen aláírt büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható .pdf flie) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Eltérés esetén az Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak. Az ajánlattal kapcsolatos részletes formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
18. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi ezen tényt vagy a adatot tartalmazó ingyenes, közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
19. Jelen ajánlati felhívásban nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, Kbt. továbbá az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció feltételei az irányadók.
20. Ajánlattevő az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményekről:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): http://www.nav.gov.hu
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM): http://www.vm.gov.hu és www.kvvm.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM): http://www.ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH): http://www.mbfh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ): http://www.antsz.hu
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF): http://www.ommf.gov.hu
Ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzat honlapja: www.gyor.hu
21. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bek. e) pontját.
22. Rész ajánlattétel lehetősége jelen közbeszerzési eljárásban nem áll fenn, a beszerzés tárgyának természetére való tekintettel nem lehetséges.
23. Az Ajánlatkérő által megkötendő adásvételi szerződést.
24. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő, a http://pontosido.com adatai szerint
25. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt . Második részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok következők a Kbt. 112. §. (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza, nem hív fel közvetlenül három gazdasági szereplőt ajánlattételre.
- Az Ajánlatkérő a megindító felhívást hirdetmény útján teszi közzé.
- A Kbt. 113. § (6) bekezdését az eljárást megindító hirdetmény visszavonására is alkalmazza.
- Az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges