Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.23.
Iktatószám:3861/2018
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:1027 Budapest, Horvát utca 12-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12-26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1., 2. em. (27-es kapucsengő)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1., 2. em. (27-es kapucsengő)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemenyferencprogram.org/
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó Dunai Evezős Központ Pálya tervezése tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó Dunai Evezős Központ Pálya tervezése tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó Dunai Evezős Központ Pálya tervezése tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Horvát utca 12-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen közb. elj. tárgya - az Észak-csepeli és Dél-pesti terület átfogó fejlesztése részeként - egy nemzetközi színvonalú, szabadidős és rekreációs funkciók kiszolgálására is alkalmas evezős sportlétesítmény (vízgazdálkodási létesítmény) és azzal kapcsolatos közmű és infrastruktúra (együttesen összefoglaló elnevezéssel: Versenypálya vagy Pálya) generáltervezési feladatainak (lsd. Tervezési fázisok) teljes körű ellátása, beleértve a teljes körű hatósági- és szakhatósági eljárások lebonyolítását a kapcsolódó engedélyek megszerzésével, közmű szolgáltatói és egyéb kezelői jóváhagyásokat, a tervezési fázisoknak megfelelően, mindösszesen 510.000 nm területen. A Pályának képesnek kell lennie hazai és esetenként nemzetközi világversenyek lebonyolítására, annak megfelelően kialakított sportpályákkal, kiszolgáló terekkel.
A Pályának és a hozzá tartozó létesítményeknek reprezentálnia kell a magyar élsportban betöltött vezető szerepét, a sportág szellemiségét. Figyelembe kell venni, hogy a létesítmény alapvetően sporttevékenység végzésére szolgál, de egyéb rekreációs szerepet is betölthet, melyet ki kell szolgálnia építészeti, környezetalakítási eszközökkel.
Tervezési fázisok:
- Előkészítő tervezési feladatok
- Koncepcióterv készítése
- Körny.véd. tervezés, körny.véd.-i engedély beszerzése
- Engedélyezési- és vízjogi engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek beszerzése
- Kiviteli tervek elkészítése
- A kivitelezési közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatása
- Tervezői művezetés (opcionálisan megrendelhető Szerz. időtartama alatt, Tervezési Díjrész 5%-áig)
A tervezési területek és feladatok:
- Pálya építéséhez kapcsolódó vízépítési feladatok tervezése:
- mederalakítás, rendezés, kotrás,
- iszap- és földelhelyezés, ártalmatlanítás,
- partvonal korrekció, töltésalapozás
- Versenypálya kiszolgáló létesítményeinek tervezése:
- indító torony kialakítás,
- start zóna, rajtgép, indító pontonok,
- bójázások, albano rendszer,
- időmérő pontok kialakítása,
- média létesítmények.
- Parti kialakítás tervezése evezős Pálya két oldalán:
- kis fesztávú gyalogos-és kerékpároshíd tervezése a Francia-öböl és a Soroksári Duna-ág torkolatánál,
- gyalogos-kerékpáros út kialakítása a csepeli oldalon biztosítva a médiaközvetítés lebonyolíthatóságát,
- média közvetítés feltételeinek kialakítása a ferencvárosi oldalon,
- területen belüli utak, Pálya melletti kezelőút kialakítása,
- parti sáv rendezése, kertészeti tervezés,
- közvilágítás tervezése,
- A Versenypálya kialakíthatóságával kapcsolatos kiegészítő tervezések:
- felszíni parkolók kialakítása,
- elektromos ellátás - állandó és ideiglenes létesítmények számára,
- vízellátás,
- a Pálya építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó közműtervezések,
- erdősítés/növénytelepítés (partvédelem is),
- EURO velo 6 bicikli út korrekciója a meder alakítással (start zóna) érintett szakaszon,
- Fővárosi Vízművek Zrt. Dél-Pesti ipari gépházának és vízkivételi művének átépítése, illetve szükség szerinti áttelepítése,
- 2×DN800 medercső és kapcsolódó SENTAB vezetékszakasz szükség esetén védelembe helyezése,
- Áramlás, mederhordalék mozgás vizsgálat - az RSD felső szakaszának áramlás technikai vizsgálata a Kvassay zsilip különböző üzemállapotaira vonatkozóan az evezős pályán kialakuló vízsebességek, áramlások, továbbá a versenyek időszakára vonatkozóan a vízáramlás megállíthatóságának vizsgálata. Az evezőspálya kotrásának hatása a meder hordalékmozgásra vonatkozóan.
A koncepciótervek és a tervezési program megalkotásakor a tervezőnek kötelessége a Nemzetközi Evezős Szövetséggel (FISA) és a Magyar Evezős Szövetséggel (MESZ) egyeztetnie, illetve ezek alapján a programot elfogadtatnia a MESZ-szel. Ezen felül Tervezőnek együtt kell működnie a Dunai Evezős Központ Klubházának Tervezőjével, főként a célvonalra való tekintettel, mely a Klubház tervezése során kerül kialakításra. A Francia-öböl fölé tervezendő gyalogos- és kerékpáros híd tervezésénél szintén a Klubház Tervezőjével szükséges egyeztetni.
Részletek AD III.kötetben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány tapasztalata (az alkalmassági köv.-ként az AF III.1.3) pont M.2.1-M.2.3. pontjai szerint előírt szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában) (hónap , db) 30
2 Szakmai ajánlat: Teljesítés során igénybevett projektszervezet bemutatása (mintafeladat) 10
3 Szakmai ajánlat: a tervezés során az ökológiai értékek megőrzésére és a lehető legkisebb ökológiai lábnyom kialakítására, továbbá a fenntartható kivitelezésre és megvalósíthatóságra vonatkozó javaslat 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezői művezetés opcionálisan rendelhető meg Ajánlatkérő részéről a Pálya kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének időtartama alatt a Tervezési Díjrész 5 %-a erejéig.
Karakterkorlát miatt itt feltüntetve:
II.2.4) Teljes mennyiség (folytatás):
- A megtervezendő Pálya hossza 2 km plusz a rajt és célzóna, melyek összesen további mintegy 150 m-t tesznek ki. A mederpartfal rendezése mindkét oldalon szükséges.

VI.3. További információk (folytatás):
18.) Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés olyan komplex, elemeiben szorosan egymásra épülő folyamat szerinti tervezési tevékenység ellátására irányul, amelyeket célszerű és indokolt egy szerződés keretein belül és ugyanazon gazdasági szereplő által megvalósítani. A rész-ajánlattétel lehetősége gazdaságossági, munkaszervezési és időtakarékossági okból sem célszerű. Továbbá a szerződés tárgyát képező szolgáltatások egymással szakmailag és gazdaságilag szorosan összefüggenek, így kontraproduktív eredménnyel járna a részekre bontás.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e.) pontját. A felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidő becsült időtartam, a szerződés időtartama a kivitelezési szerződés időtartamához igazodik, figyelemmel az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés kötelezettségére. A teljesítési idő kezdeteként a II.2.7) pontban meghatározott nap becsült időpont.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következettbe.
Megkövetelt igazolási módok:
Előzetes igazolás:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Nyilvántartásban szereplés (szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. követelmény):
SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor EEKD benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Az alk. előzetes igazolása az EEKD benyújtásával történik (releváns rész: az EEKD IV. rész A) pont),majd Kbt. 69.§ (4)bek. szerint
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (vízgazdálkodási létesítmény és/vagy közmű és infrastruktúra tervezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) KR.19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész B) részének kitöltésével igazolni.
Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és(8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (vízgazdálkodási létesítmény és/vagy közmű és infrastruktúra tervezés) árbevétele nem éri el a nettó 80 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgyaszerinti szolgáltatásiról szóló referenciáit, melyeket a 321/2015. (X. 30.) KR. 22. § (1)-(2) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont megjelölésével; év, hónap pontossággal),
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) KR. 22. § (1) bek. szerint igazolást vagy nyilatkozatot.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt az előírt jogosultságnak megfelelő tervezői munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész C) részének kitöltésével igazolni.
Az alkalmasság előzetes igazolása a formanyomtatvány benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az AT abban az esetben, ha nem rendelkezik (a 321/2015. Kr. 21. § (3a) bek. a) pont szerint) az AF feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett:
M.1.1) min 1 db vízjogi engedélyes terv és tenderterv vagy kiviteli terv elkészítésére VAGY egyéb vízügyi stratégiai tervezésre vonatkozó tervezési referenciával
ÉS
M.1.2.) min 1 db, vízfolyások, tavak partján 1,5 km hosszú partvédmű kialakítására - újépítésű partfal vagy meglévő partfal rekonstrukciójára - vonatkozó tervezési referenciával, mely esetében engedélyezési vagy kiviteli terv készült
ÉS
M1.3.) min 1 db, min. 20 000 m2 alapterületű fejlesztési területen elvégzett infrastruktúra (út, közmű) tervezésére vonatkozó, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciával (Ajánlatkérő sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontja szerinti sportlétesítmény definíció hatálya alá tartozó létesítményeket. Ajánlatkérő létesítménynek tekinti a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § 12. pontja szerinti létesítmény definíció hatálya alá tartozó ingatlanokat. Ajánlatkérő „közhasználatú építmény” alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott fogalmat érti.)
ÉS
M.1.4.) min 1 db, vízfolyás feletti közúti híd tervezésére vonatkozó, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciával.
M2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1.) min 1 fő, az alábbi jogosultsággal, végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
-a 266/2013. (VII. 11.) KR I. fejezet 2. rész 15. pont szerinti (vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület) „VZ-TEL” megjelölésű tervezői jogosultsággal VAGY azzal egyenértékű jogosultsággal és végzettséggel (azaz felsőfokú (alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett) okleveles építőmérnök vagy építőmérnök vagy vízépítési üzemmérnök végzettséggel vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel)
ÉS
-a jogosultság megszerzésétől számított min. 36 hónap közb. tárgya szerinti, vízgazdálkodási építmények tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
ÉS
M2.2.) min 1 fő, az alábbi jogosultsággal, végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
-a 266/2013. (VII.1.) KR I. fejezet 2. rész 16. pont szerinti (vízgazdálkodási építmények tervezés részszakterület) „VZ-TER” megjelölésű tervezői jogosultsággal VAGY azzal egyenértékű jogosultsággal és végzettséggel (azaz felsőfokú (alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett) okleveles építőmérnök vagy építőmérnök vagy vízépítési üzemmérnök végzettséggel vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel)
ÉS
-a jogosultság megszerzésétől számított min. 36 hónap közb. tárgya szerinti, vízgazdálkodási építmények tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
ÉS
M2.3.) min 1 fő, az alábbi jogosultsággal, végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel:
-a 266/2013. (VII.1.) KR I. fejezet 2. rész 25. pont szerinti (hídszerkezeti tervezési szakterület) „HT” megjelölésű tervezői jogosultsággal VAGY azzal egyenértékű jogosultsággal és végzettséggel (azaz felsőfokú (alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett) okleveles szerkezet-építőmérnök (emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal) végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel)
ÉS
-a jogosultság megszerzésétől számított min. 36 hónap közb. tárgya szerinti, vízgazdálkodási építmények tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
Egy szakember csak 1 pozícióra jelölhető.
Az M.2.1-M.2.3 minimumkövetelmények esetében megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) KR szerinti jogosultsági regisztrációt (névjegyzékbe vételt) a szerz.kötés időpontjáig kell biztosítani. Kbt. 131. § (4) bek. szerinti visszalépés, ha ez utóbbi nem teljesül. Vízgazd. ép. (=1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 18. pont)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek, biztosítékok a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., 2. emelet (27-es kapucsengő)
A bontásra az eljárás lebonyolításához igénybe vett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó utóbb megadott irodájának tárgyalótermében kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bek. szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
4) Csatolni kell a Kbt. 66. § (4), (5) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
5) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6) Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1., M.1., M.2.
7) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel maga a tervezési szolgáltatás és a kapcsolódó feladatok, valamint az annak eredményeképpen előállítandó dokumentumok nem oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, ésszerű, gazdaságos felhasználását eredményezné.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bek. szerint a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi gazdasági szereplőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető a www.kozbeszerzes.hu honlapról (a letöltést az Ajánlatkérő által az utóbb hivatkozott felületen közzétett ún. „Visszaigazoló adatlap” aláírt, scannelt változatának e-mail útján történő megküldésével kell igazolni az Ajánlatkérő felé).
9) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok II. fejezet 4.13. pontja szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
Karakterkorlát miatt VI.3. pont folytatás:
10) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AFII.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.
I. Minőségi szempontok és a hozzárendelt súlyszám:
1. Személyi állomány tapasztalata (az alkalmassági köv.-ként az AF III.1.3) pont M.2.1.-M.2.3. pontjai szerint előírt szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában) (hónap, db) / Súlyszám: 30
2. Szakmai ajánlat: Teljesítés során igénybe vett projektszervezet bemutatása (mintafeladat)/ Súlyszám: 10
3. Szakmai ajánlat: a tervezés során az ökológiai értékek megőrzésére és a lehető legkisebb ökológiai lábnyom kialakítására, továbbá a fenntartható kivitelezésre és megvalósíthatóságra vonatkozó javaslatok bemutatása (mintafeladat) / Súlyszám: 20
II. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:
Tervezési átalánydíj: Súlyszám: 40
AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot.
Az I.1., I.2 és I.3 értékelési szempontok tekintetében az KH útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mellékletének 2. pontja szerinti sorba rendezés és az 1. sz. mellékletének 2. pontja szerinti sorba rendezés és az 1. sz. mellékletének 1. b) bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszereit együttesen alkalmazza AK.
A II. értékelési szempont tekintetében a KH útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mellékletének 1. b) ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.
Az értékelési szempontok és az értékelés módszere részletesen az ajánlattételi dokumentáció I. kötetét képező Segédletben kerül részletesen kifejtésre.
11) A IV.2.6. pont alapján az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
12) AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot.
Az II értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás, a I.1, I.2 és I.3. értékelési szempontok tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Az értékelési szempontok és az értékelés módszere az ajánlattételi dokumentáció I. kötetét képező Segédletben kerül részletesen kifejtésre.
13) FAKSZ: dr. Sirály Katalin, lajstromszám: 00365
14) Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) KR 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben -mérnöki tanácsadói tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 50 millió HUF/káresemény, és legalább 150 millió HUF/kárév.
15) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
16) A jelen eljárásban alkalmazásra kerülő 1. sz. értékelési szempontra [Személyi állomány tapasztalata (az alkalmassági köv.-ként az AF III.1.3) pont M.2.1-M.2.3. pontjai szerint előírt szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában)] tekintettel ajánlattevőnek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, amelyek alátámasztják az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot, továbbá hogy az M.2.1.-M.2.3. alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában megjelölésre kerülő szakemberek a nevezett minimumkövetelménynek megfelel, és erre tekintettel az értékelés során Ajánlatkérő által figyelembe vehető.
17) Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésébe be kell vonnia a közbeszerzési dokumentumokban részletesen definiált követelményeknek megfelelő szakembereket (Kulcs-közreműködők). A szerződés aláírásának feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az aláírásig rendelkezzen az előírt Kulcs-közreműködőkkel. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az aláírásig nem rendelkezik az előírt Kulcs-közreműködőkkel, AK e körülményt az AT szerződéstől való visszalépésének minősíti.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák