Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/44
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.03.04.
Iktatószám: 3876/2019
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Téglás Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, 4243 Téglás, Dózsa György utca, Kossuth utca és Alkotmány utca. Helyrajzi számokat lásd a II.2.13) További információ pontban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Téglás Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48690591
Postai cím: Kossuth Utca 61.
Város: Téglás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4243
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czibere Béla
Telefon: +36 52384312
E-mail: teglasph@teglas.hu
Fax: +36 52384409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.teglas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.teglas.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút hálózat fejlesztés Tégláson
Hivatkozási szám: EKR000940432018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen építési beruházás keretében új kerékpárút építése, valamint meglévő kerékpárút burkolatának felújítása valósul meg Téglás belterületén.
Az új tervezett kerékpárút a Dózsa György utca páros oldalán épül, a Hadházi-csatorna és a Kossuth utca közötti szakaszon, összesen 1230 m hosszban. A 4. számú főúttól az Iskola utcáig 920 m hosszban 2,75 m széles egyesített gyalog- és kerékpárút, az Iskola utcától a Kossuth utcáig pedig 310 m hosszban 2,0 m széles önálló kerékpárút épül. Az új szakaszokon kétoldali kerti szegély közé épül homokos kavics ágyazat, soványbeton és 2 réteg hengerelt aszfalt. Az egyesített gyalog- és kerékpárút szakaszon a nyílt árok rendszer zárttá tételével kerül a csapadékvíz elvezetésre. Az önálló kerékpárút mellé pedig folyóka épül, melyen keresztül a csapadékvíz a zárt csapadék csatornahálózaton keresztül kerül elvezetésre. Az Iskola utca és a Kossuth utca között a közút csapadékvíz elvezető hálózata kerül felhasználásra. Az útkeresztezéseknél és a Polgármesteri Hivatalnál a Kossuth utcán és a Dózsa György utcán gyalogos és kerékpáros átvezetés épül, ahol a burkolatra festett és KRESZ táblás forgalomtechnikai eszközök segítik a biztonságos közlekedést.
A tervezett útburkolat építés érinti a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózatát, melynek védelembe helyezési munkálatait jelen kivitelezés magában foglalja.
A burkolat méretezéséhez az e-Út 06.03.11 (ÚT 2-1.501) „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete” nevű útügyi műszaki előírás lett figyelembe véve.
Az új tervezett kerékpárutak pályaszerkezete:
- 2,5 cm AC-8 kopó aszfaltréteg,
- 3,5 cm AC-11 kötő aszfaltréteg,
- 5,0 cm M22 kiékelés,
- 20,0 cm M56 zúzottkő útalap,
- 20,0 cm homokos kavics ágyazat.
A kerékpárút építésével kapcsolatban építendő útcsatlakozások, közúti pálya szélesítés pályaszerkezete:
- 4,0 cm AC 11 kopó,
- 7,0 cm AC 22 kötő,
- 5,0 cm M22 kiékelés,
- 20,0 cm M56 zúzottkő alap,
- 20,0 cm homokos kavics ágyazat.
A meglévő, Téglás és Hajdúhadház településeket összekötő régi 4-es számú főút mellett baloldalon található kerékpárút felújítása valósul meg 2000 m hosszban a Dózsa György utcától a Vágóhíd utcáig 2,0 m szélességben. Ezen a szakaszon, a felületen található egyenetlenségek, keresztrepedések kerülnek lokális burkolatcserével javításra.
A meglévő kerékpárút felújításához tervezett pályaszerkezet:
- 2,5 cm AC-8 kopó aszfaltréteg,
- 3,5 cm AC-11 kötő aszfaltréteg,
- 17,0 cm Ckt-4 útalap,
- 15,0 cm homokos kavics ágyazat.
Az építés ideje alatt biztosítani kell az ingatlanok megközelíthetőségét, a célforgalom, illetve az élet- és vagyonbiztonságot szolgáló járművek közlekedését.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút hálózat fejlesztés Tégláson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34922100-7
További tárgyak: 34992200-9
45100000-8
45111100-9
45111220-6
45111290-7
45112700-2
45221230-3
45231000-5
45232450-1
45233228-3
45233251-3
45233290-8
45247110-4
45314000-1
45316110-9
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, 4243 Téglás, Dózsa György utca, Kossuth utca és Alkotmány utca.
Helyrajzi számokat lásd a II.2.13) További információ pontban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen építési beruházás keretében új kerékpárút építése, valamint meglévő kerékpárút burkolatának felújítása valósul meg Téglás belterületén.
Az új tervezett kerékpárút a Dózsa György utca páros oldalán épül, a Hadházi-csatorna és a Kossuth utca közötti szakaszon, összesen 1230 m hosszban. A 4. számú főúttól az Iskola utcáig 920 m hosszban 2,75 m széles egyesített gyalog- és kerékpárút, az Iskola utcától a Kossuth utcáig pedig 310 m hosszban 2,0 m széles önálló kerékpárút épül. Az új szakaszokon kétoldali kerti szegély közé épül homokos kavics ágyazat, soványbeton és 2 réteg hengerelt aszfalt. Az egyesített gyalog- és kerékpárút szakaszon a nyílt árok rendszer zárttá tételével kerül a csapadékvíz elvezetésre. Az önálló kerékpárút mellé pedig folyóka épül, melyen keresztül a csapadékvíz a zárt csapadék csatornahálózaton keresztül kerül elvezetésre. Az Iskola utca és a Kossuth utca között a közút csapadékvíz elvezető hálózata kerül felhasználásra. Az útkeresztezéseknél és a Polgármesteri Hivatalnál a Kossuth utcán és a Dózsa György utcán gyalogos és kerékpáros átvezetés épül, ahol a burkolatra festett és KRESZ táblás forgalomtechnikai eszközök segítik a biztonságos közlekedést.
A tervezett útburkolat építés érinti a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózatát, melynek védelembe helyezési munkálatait jelen kivitelezés magában foglalja.
A burkolat méretezéséhez az e-Út 06.03.11 (ÚT 2-1.501) „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete” nevű útügyi műszaki előírás lett figyelembe véve.
Az új tervezett kerékpárutak pályaszerkezete:
- 2,5 cm AC-8 kopó aszfaltréteg,
- 3,5 cm AC-11 kötő aszfaltréteg,
- 5,0 cm M22 kiékelés,
- 20,0 cm M56 zúzottkő útalap,
- 20,0 cm homokos kavics ágyazat.
A kerékpárút építésével kapcsolatban építendő útcsatlakozások, közúti pálya szélesítés pályaszerkezete:
- 4,0 cm AC 11 kopó,
- 7,0 cm AC 22 kötő,
- 5,0 cm M22 kiékelés,
- 20,0 cm M56 zúzottkő alap,
- 20,0 cm homokos kavics ágyazat.
A meglévő, Téglás és Hajdúhadház településeket összekötő régi 4-es számú főút mellett baloldalon található kerékpárút felújítása valósul meg 2000 m hosszban a Dózsa György utcától a Vágóhíd utcáig 2,0 m szélességben. Ezen a szakaszon, a felületen található egyenetlenségek, keresztrepedések kerülnek lokális burkolatcserével javításra.
A meglévő kerékpárút felújításához tervezett pályaszerkezet:
- 2,5 cm AC-8 kopó aszfaltréteg,
- 3,5 cm AC-11 kötő aszfaltréteg,
- 17,0 cm Ckt-4 útalap,
- 15,0 cm homokos kavics ágyazat.
Az építés ideje alatt biztosítani kell az ingatlanok megközelíthetőségét, a célforgalom, illetve az élet- és vagyonbiztonságot szolgáló járművek közlekedését.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szakember kerékpárút építési és/vagy kerékpárút felújítási kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 20
2 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00013
II.2.9) További információ:
Érintett helyrajzi számok a teljesítés helyére vonatkozóan: 104/2; 104/3; 104/4; 258/11; 313; 376/1; 385/2; 386; 389; 390; 392/1; 392/2; 393; 394; 395/1; 395/3; 395/4; 516; 707/4; 708/1; 708/2; 708/3; 708/4; Petőfi S; Kisszőlő. A közbesz. eljárás jogalapja, hogy a Kbt.III. rész,115.§ szerint az építés becsült értéke nem éri el a 300 millió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút hálózat fejlesztés Tégláson
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 2019. február 12. 13:00 órai ajánlattételi határidő lejártáig 2 (kettő) ajánlat érkezett.
Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetésre került a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege, amely nettó 99 693 180,- Ft.
A benyújtott ajánlatok adatai:
1. Ajánlattevő neve: Szarka és Társa 2004 Építő Szolgáltató és Fémipari Bt.
Ajánlattevő címe: 4243 Téglás, Bek Pál utca 16.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai, az értékelési rész-szempontokra tett megajánlások:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 122 635 877,- Ft
2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember kerékpárút építési és/vagy kerékpárút felújítási munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 3 db
3. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó) (min.: 0 hónap, max.: 12 hónap): 2 hónap
2. Ajánlattevő neve: Truck-Food Kft.
Ajánlattevő címe: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 154/C. tetőtér 15.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai, az értékelési rész-szempontokra tett megajánlások:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 129 380 713,- Ft
2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember kerékpárút építési és/vagy kerékpárút felújítási munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db): 0 db
3. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó) (min.: 0 hónap, max.: 12 hónap): 1 hónap

Tekintettel arra, hogy az eljárásban a Szarka és Társa 2004 Építő Szolgáltató és Fémipari Bt. ajánlata jelentős mértékben meghaladja a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet (nettó 99 693 180,- Ft) összegét, a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat bírálata és értékelése nélkül a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánította.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Truck-Food Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74266517
Postai cím: Kishegyesi Út 154/C. tetőtér 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14383717209

Hivatalos név: Szarka és Társa 2004 Építő Szolgáltató és Fémipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94397044
Postai cím: Bek Pál Utca 16
Város: Téglás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4243
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22105660209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges