Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.03.19.
Iktatószám: 4090/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország, Debrecen, Petőfi tér (9555/5 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502554
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/kthth8iamfnh8tt/AABmuF3hs7aPdP6-KKvYzsyJa?dl=0 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502554
E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502554
E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáira (PST kód: I000.01)
Hivatkozási szám: (PST kód: I000.01)
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési és kivitelezési (PST kód: I000.01) munkái.
Jelen vállalkozási szerződés keretében Debrecen átépítéséhez és a Petőfi tér fejlesztéséhez szervesen illeszkedő épületegyüttes, közlekedési hálózat és térrendezés valósul meg, továbbá a Debrecen, 33. sz. Füzesabony - Debrecen II. rendű főút 108+923 km szelvényében lévő Nyíl-Hadházi utca csomópont ideiglenes átépítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáira (PST kód: I000.01)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45110000-1
45111240-2
45112420-5
45200000-9
45210000-2
45213311-6
45213312-3
45213321-9
45213150-9
45215222-9
45220000-5
45221200-4
45221211-4
45221220-0
45223320-5
45231000-5
45231220-3
45231221-0
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232140-5
45233120-6
45233124-4
45233126-8
45233128-2
45233144-0
45233161-5
45233162-2
45233262-3
45233280-5
45233290-8
45233292-2
45233294-6
45234115-5
45234121-0
45234126-5
45234128-9
45234160-5
45300000-0
45350000-5
45310000-3
45313000-4
45315500-3
45315600-4
45316000-5
45343200-5
45453100-8
45317200-4
45317300-5
48813000-0
71421000-5
77310000-6
71322000-1
90523100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Debrecen, Petőfi tér (9555/5 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Debrecen belterületén 42325m² hasznos alapterületű, térszín alatt kétszintes pinceszint+fsz.+3 em. szintszámú, térszint fölött 4 épületrészt (többek között 386 férőhelyes parkolóházat is) magába foglaló közhasználatú épületegyüttes átépítése, építése, 6554m2 épület üvegszerkezet melyből, 3070m2 acél tartószerkezetű üvegtető építése és az épületegyüttes kialakításához szükséges egybefüggő munkagödör lehatárolása (résfalépítése) és víztelenítése mintegy 25000m2-en, bontási munkák, mintegy 11200m³ mennyiségben, beépített városi környezetben.
2. Az Intermodális Közösségi Közlekedési Központ (IKKK) és kapcsolódó létesítményeinek építéséhez kapcsolódó külső közműkiváltások elvégzése.
3. A 4. számú és 47. számú főutak építési feladatainak ellátásához szükséges gyalogos, kerékpáros és közúti aluljárók, valamint a meglévő Homokkerti felüljáró felhajtóág hidjának bontása.
4. A 4. számú főút átépítése, valamint a 47. számú főút és 4. számú főút csatlakozásának (különszintű közl. csomópontjának) átépítése.
4.1.: A 4. számú főút 884,53m egybefüggő (folyamatos szelvényű) hosszon történő átépítése - különszintű közl. csomópont építésével -, mintegy 430m hosszon térszín alá vezetve, a villamos pálya alatti közúti átvezetést biztosító aluljáró építésével (a közút felszín alatti átvezetését biztosító tartószerkezeti elem részeként 1500m3 résfal építésével), 2 db körforgalom kialakítása.
4.2.: A 47. számú főút és 4. számú főút csatlakozásának átépítése (0+741,78 - 0+975 km. sz. közötti szakaszon), meglévő indirekt ágak elbontásával és átépítésével a 4. számú főúton kiépítésre kerülő rotációs körforgalmakhoz való csatlakozás érdekében.
5. 4 db új jelzőlámpás közl. csomóponti forgalomirányítási rendszer kialakítása, 1 db jelzőlámpás közl. csomópont átépítése és 3 db jelzőlámpás közl. csomópont bontása.
6. Kötöttpályás (villamos és troli) létesítmények és kapcsolódó berendezések bontása, valamint új villamosvágány, fejállomás, áramellátási, felsővezeték, valamint jelző- és biztosítóberendezések építése:
o Vályús-sínes RAFS vágány bontása: 645 vm
o Vályús sínes RAFS felépítmény építése: 850 vm
o szükségleszállóhely kialakítása 1 db
o megállóhely áthelyezése 1 db
7. Környezetrendezési és parképítési munkák, többek között 40000m2 füvesítés és 14500m2 térkőburkolat építés
8. Debrecen vasútállomás építés alatti vasúti üzemét biztosító, az áramellátási berendezések ideiglenes kiváltására vonatkozó tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés.
9. Debrecen, 33. sz. Füzesabony - Debrecen II. rendű főút 108+923 km szelvényében lévő Nyíl-Hadházi utca csomópont ideiglenes átépítése.
10. Az intermodális közl. csomópont építési munkái során az alábbi közlekedési módok építési, felújítási munkái valósulnak meg: személy- és tehergépkocsi, kerékpár, villamos, busz (helyi-, helyközi), trolibusz, gyalogos.
További kiegészítő tervezési feladatok
- víztelenítés, résfal
- ideiglenes forgalomtechnika
- földfelszín alatti helymeghatározás
Egyéb vállalkozói feladatok
- ideiglenes forgalomterelés építés, bontás
- tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás
- régészeti és további szakfelügyeletek biztosítása
megvalósulási tervek készítése
Vállalkozó a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt köteles munkavédelmi szakembert foglalkoztatni.
A 4-es számú főutat annak teljes lezárásától számított legkésőbb a 18. hónap végéig a Vállalkozó köteles a forgalom részére visszaadni, legalább jogerős ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel. (kötbérterhes részhatáridő)!
Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt köteles a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet (4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.) Petőfi téren található gépjármű bejáratának korlátozásmentes megközelíthetőségét biztosítani.
A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M.2.1. alk. köv. ig. SZE M.2.1. pontban előírt alk. köv. ig.-hoz figyelembe vett 36 hónapon felüli projektvezetői szakmai tapasztalata (hó) (min 0 hó, maximum 36 hó mutatható be) 5
2 2.2. M.2.1. alk. köv. ig. SZE rendelkezik (legalább 21000m2 közhaszn.ép., beép. városi környezet, kivit. szerz. során) a Közbesz.dok-ban részletezett projektvezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) 3
3 2.3. M.2.1. alk. köv. ig. SZE rendelkezik (beép. városi környezet, közl. csomópont, kivit. szerz. során) Közbesz. dok-ban részletezett projektvezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) 3
4 2.4. M.2.2. alk. köv. ig. SZE M.2.2. alk. köv. ig-hoz figyelembe vett 36 hónapon felüli közlekedési műtárgyépítési kivitelezési szakmai tapasztalata (hó) (min 0 hó, maximum 36 hó mutatható be) 5
5 2.5. M.2.2. alk. köv. ig. SZE rendelkezik (beép. városi környezet, közl. csomópont, legalább 4 közlekedési.mód) Közbesz. dok-ban részletezett kivitelezési szakmai tapasztalattal (igen/nem) 3
6 2.6. M.2.3. alk. köv. ig. SZE M.2.3. alk. köv. ig-hoz figyelembe vett 36 hónapon felüli résfalépítési kivitelezési szakmai tapasztalata. (hó) (min 0 hó, maximum 36 hó mutatható be) 3
7 2.7. M.2.4. alk. köv. ig. SZE rendelkezik (beép. városi környezet, magas és komplex mélyép. kivit. szerződés során) Közbesz. dok-ban részletezett munkavédelmi szakmai tapasztalattal (igen/nem) 3
8 3.1. A szerz. telj-ben részt vevő, az alk. köv. körében bemutatott vagy azon felüli SZE résfalak tervezésében szerzett tervezői szakmai tap. (hó) (min 0 hó, maximum 72 hó mutatható be) 3
9 3.2. A szerz. telj-ben részt vevő, az alk. köv. körében bemutatott vagy azon felüli SZE víztelenítési munkák tervezésében szerzett tervezői szakmai tap. (hó) (min 0 hó, maximum 72 hó mutatható be) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00004
II.2.14) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő szempont (pontszám: 0,00-10,00).
Módszer:
1. Ár értékelési rész-szempont: fordított arányosítás,
2.1.;2.4.; 2.6; 3.1., 3.2. értékelési szempont: egyenes arányosítás
2.2.; 2.3; 2.5.; 2.7. értékelési szempont: közvetlen pontkiosztás, melyre vonatkozó részletes leírás a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő - továbbiakban: AT - (közös ajánlattétel esetén egyik AT sem), alváll. és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az AT-nek - közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének - valamint adott esetben az alk. ig.-ban részt vevő gazd. szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban Kr.) 4.§ (1) bek.-nek megfelelően, külön-külön, az egységes európai közbeszerzési dokumentum - továbbiakban „EEKD” - benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-nek hatálya alá.
Az EEKD-t a Kr. 4.§ (1), (3)-(4) bek.-e szerint szükséges kitölteni.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Kr. 4.§; 6.§; 8.§; 10.§ és a 12.-16.§-aiban foglaltak.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alváll.-t.
A Kr. 13.§ alapján folyamatban lévő vált. bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban vált.bej. eljárás az erről szóló nyilatkozatot kell ajánlatába becsatolni AT-nek.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ.2. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Lásd a felhívás III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): pontjában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban Kr.) 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő (továbbiakban: AT) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19.§ (3) bek. alapján, ha az AT Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1. pont szerinti követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint.
Amennyiben AT a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65.§ (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
AT vegye figyelembe a Kbt. 65.§ (11) bek.-ben foglaltakat.
AK felhívja a P.1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek.-ben.
Az alkalmassági követelmény előzetes igazolására AT-nek EEKD-t kell benyújtania, az előírt igazolások a Kbt. 69.§ szerinti AK felhívására nyújtandók be.
Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozóan a Kr 2.§ (5) bek. alapján AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. részében az ajánlata benyújtása során.
Közös ajánlattétel esetén az AT-k mindegyike külön EEKD-t nyújt be. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos további információkat a Kr. 2.-7.§-a tartalmaznak.
Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3.§ (2) bek.)
Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani.
Minősített AT-k tekintetében a Kr. 19.§ (7) bek. szerint jár el AK. A Kr. 19.§ (6) bek. szerinti esetben az ott leírtak szerint jár el AK.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 19.000.000.000.- Ft-ot.
FIGYELEM! A felhívás III.1.1.) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: pontjára vonatkozó előírások.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1. A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényét ig. nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított ig.s vagy a nyilvántartásban szereplés tényét ig. dokumentum. A nem Mo-on letelepedett gazd. szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét ig. nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot ig. dokumentum.
A nem Mo-on letelepedett gazd. szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezési szolg. tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
SZ.2. A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ig. nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított ig. vagy a nyilvántartásban szereplés tényét ig. dokumentum, a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét ig. nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot ig. dokumentum.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására EEKD-t kell benyújtani, az előírt igazolások a Kbt. 69.§ szerinti ajánlatkérő - továbbiakban: AK -felhívására nyújtandók be.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a Kr 2.§ (5) bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. részében az ajánlata benyújtása során.
Továbbá lásd. Közbeszerzési Dokumentációt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban Kr.) 21.§ (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben (96 (kilencvenhat) hónapban) teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a Kr. 22.§ (3) bek. foglaltaknak megfelelő - a szerződést kötő másik fél által adott - igazolás.
Az igazolásban meg kell adni:
- a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szerződés tárgyát,
- az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetén mennyiségét
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az építés beruházás teljesítése oszthatatlan (nem állítható ki az egyes ajánlattevők (továbbiakban: AT) által végzett munkák elkülönítésével) úgy a szerződés gazd. szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
- a teljesítés idejét (kezdés és a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal),
- teljesítés helyét
- vállalkozóként, közös AT-k tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést,
- hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A Kr. 22.§ (5) bek. alapján, ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ebben az esetben a referencia igazolásból a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés oszthatatlan-e, tehát a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható-e az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá annak, hogy az ig.-t benyújtó AT, az általa elvégzett teljesítés alapján milyen arányban részesült az ellenszolgáltatásból (teljesítés aránya)) egyértelműen ki kell derülniük!
A Kbt. 140. § (9) bek. és a Kr. 21. § (2a) bek.b) pontja és a Kr. 21/A.§ alkalmazandó.
M.2. A Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (továbbiakban: SZE) a megnevezése, végzettségének vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
AK a M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bek.-ben foglaltakat és előírja, hogy az alábbi feladatokat kizárólag maga az AT - közös ajánlattétel esetén a közös AT-k egyike - végezze el:
- projektvezetői munka.
A fentiek alapján az M.2.1. pontban foglalt alkalmassági köv. ig.-hoz a Kbt. 65.§ (7) bek.-től eltérően nem támaszkodhat az AT más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alváll.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására EEKD-t kell benyújtani, az előírt igazolások a Kbt. 69.§ szerinti AK felhívására nyújtandók be.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a Kr 2.§ (5) bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. részében az ajánlata benyújtása során.
Minősített AT-k tekintetében a Kr. 24.§ (1) bek. szerint jár el AK. A Kr. 24.§ (2) bek. szerinti esetben az ott leírtak szerint jár el AK.
Továbbá lásd. Közbeszerzési Dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT,
M.1. ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben (96 (kilencvenhat) hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített
M.1.1. legfeljebb 4 db szerződés keretén belül, az alábbi kivitelezési munkákat tartalmazó szerződést:
a) legalább 1 db olyan beépített városi környezetben végzett közlekedési csomópont építését és/vagy felújítását, mely során legalább 4 közlekedési mód építési és/vagy felújítási munkái valósultak meg;
b) legalább 1 db egybefüggő (folyamatos szelvényű) 660m hosszúságú főút építését és/vagy felújítását, és külön szintű közlekedési csomópont építést;
c) legalább 1 db jelzőlámpás közlekedési csomópont építést;
d) legalább 1 db közúti átvezetést biztosító közlekedési műtárgy építését;
e) legalább 1 db, minimum 630 vm hosszban villamos pálya építését tartalmazó komplex villamospálya építési munkát,
f) legalább 1 db, résfal tervezésére és építésére vonatkozó munkát, amely esetében a résfal szerkezet:
fa) közút felszín alatti átvezetését biztosító közlekedési műtárgy, vagy
fb) tartószerkezeti elem
részeként valósult meg, és amely munka keretében a tervezett és a kivitelezett résfal mennyisége elérte a 1000 m3-t.
Az előírt alkalmassági köv. igazolására alpontonként - a)-f) alpontokként - maximum 1 db szerződés mutatható be. Egy szerződéssel több alkalmassági alpontnak is meg lehet felelni.
M.1.2. legfeljebb 3 db szerződés keretén belül, az alábbi kivitelezési munkákat tartalmazó szerződést:
a) legalább 140 férőhelyes parkolóház építést;
b) legalább nettó 21.000m2 hasznos alapterületű közhasználatú épület vagy épületegyüttes építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést,
c) legalább 4.900 m2 üveg épületszerkezet építését, amelyből legalább 1.200 m2 üvegtető építése.
Az előírt alkalmassági köv. igazolására alpontonként - a)-c) alpontokként-maximum 1 db szerződés mutatható be. Egy szerződéssel több alkalmassági alpontnak is meg lehet felelni.
M.1.3. legfeljebb 2 db szerződés keretén belül komplex mélyépítési kivitelezési munkákat tartalmazó szerződést, mely során megvalósult legalább 10.000 m2 térkőburkolat építés és 6.000 m2 füvesítés
M.2. nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt SZE-kel:
M.2.1. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rend. - továbbiakban: 266. Kr. - szerinti MV-É felelős műszaki vezetői - továbbiakban: FMV - jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266. Kr. szerinti végzettséggel,
továbbá,
b) legalább 36 hónap projektvezetői szakmai tapasztalattal - továbbiakban SZT-tal.
M.2.2. 1 fő, aki rendelkezik:
a) a 266. Kr. szerinti MV-KÉ FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266. Kr. szerinti végzettséggel,
továbbá,
b) legalább 36 hónap közlekedési műtárgyépítési kivitelezési SZT-tal.
M.2.3. 1 fő, aki rendelkezik:
a) a 266. Kr. szerinti MV-M FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266. Kr. szerinti végzettséggel,
továbbá,
b) legalább 36 hónap résfalépítési kivitelezési SZT-tal.
M.2.4. 1 fő, aki rendelkezik
a) munkavédelmi szakmérnöki, vagy azzal egyenértékű végzettséggel,
továbbá,
b) legalább 36 hónap, magas és/vagy mélyépítési munkák kivitelezése során szerzett munkavédelmi SZT-tal.
Egy SZE csak egy pozícióra jelölhető. Egy pozícióra kizárólag egy SZE jelölhető.
Az M.1. és M.2. alkalmassági követelménnyel kapcsolatos fogalom és egyenértékűség meghatározásokat az eljárást megindító felhívás VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 2)-4) pontja tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér
A Kbt. 134. § (5) bek. alapján az előírt bizt. hat.időre történő rend. bocsátásáról az AT-nek nyilatkoznia kell.
Pénzügyi fed. forrása: IKOP-3.2.0-15-2016-00004 (tám.int. 100,000000%, fin.mód: kedvezményzetti) (részben IKOP ERFA, részben IKOP hazai forrás, részben egyéb forrás) és/vagy hazai forrás.
A tart.ker. a szerz. szerinti teljes ellenszolg. (egyössz. ajánlati ár) max. 10 %-a, de legfeljebb nettó 975.000.000 HUF.
AK a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 1. sz. mell. 134/B.1. b) pontja alapján a szerz.s - tart.keret nélküli - elszám. összege 50 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít azzal, hogy 10 % feletti előlegig. esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10 %-ot meghaladó részére, azzal, hogy az előleg mértékére a szerz.kötéskor hat. jogszab. rendelkezés az irányadó.
Továbbá inf. a felhívás VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 1) pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft., 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. földszinti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1), (3)-(4), (6) bekezdésében meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatot írásban 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, zárt csomagolásban, valamint 1 (egy), az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus adathordozón (pl. CD vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton.
Az ajánlatok átvétele munkanapokon H-CS: 8:00-16:00 óra között, P 8:00-14:00 óra között az ajánlatok felbontásának napján 8:00 órától az ajánlattételi határidőig.
Csomagolásán feltüntetendő: „IKKK kivitelezés (PST kód: I000.01)”- AJÁNLAT - „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!”
Irányadó továbbá a Kbt. 47. § (2) bek. A részletes információkat a KD tartalmazza.
2) Részajánlattétel nem biztosított. A műszaki tartalom, illetve a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel, a beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a projekt, így a részajánlattétel a projekt teljes megvalósítását veszélyeztetné.
3) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke: 50.000.000,-Ft. A biztosítékot a Kbt. 54.§ (2) bek.-ben megadott formában lehet teljesíteni. Befizetés esetén a befizetés az AK 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig „PST kód: I000.01.-KIVITELEZÉS-ajánlati biztosíték” megjelöléssel teljesíthető.
A befizetés esetén a biztosíték teljesítésének igazolásaként a befizetést igazoló pénzintézeti bizonylatot kell az ajánlatban csatolni. Részletes szabályokat a KD tartalmazza.
4) A felhívás IV.2.6. pontjában megadott (2 hónap) időtartam alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 napot kell érteni.
5) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbb feltételek: III.1.1) SZ.1.-SZ.2., III.1.2.) P.1. III.1.3.) M.1.-M.2. pontok.
6) AK a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazd. szerv. (projekttársaság) létrehozását.
7) FAKSZ: Dr. Kerekes Ferenc (00140).
8) Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen kerül megindításra (Kbt. 53.§ (6) bek.). A részletes információkat a KD tartalmazza.
9) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2),(4) és (5) bek.-ben foglaltak szerint.
10) A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján AK előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett alváll.-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A részletes információkat a KD tartalmazza.
11) Tervezői felelősségbizt.: legalább 50 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény.
Építési-szerelési felelősségbizt.: legalább 1.200 millió Ft/év és 600 millió Ft/kár. A részletes információkat a KD tartalmazza.
12) AK fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3)szerinti eljárást folytasson le.
A projektben megvalósuló épületek üzemeltetői még nem kerültek meghatározásra, ezért az üzemeltetéshez kapcsolódó igényeik sem kerültek rögzítésre a műszaki dokumentációban. Az új építési beruházás keretében a magasépítési építmények műszaki átadás átvételi eljárása során felmerülő üzemeltetői kérések, műszaki többletigények alapján meghatározott tervezési és kivitelezési feladatokat kell elvégezni.
13) AK szakmai ajánlaton a Kbt. 3. § 37. pontban megadottaknak megfelelő dokumentumokat érti. A 322/2015. Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak minősülnek az értékelési szempontok vonatkozásában csatolt dokumentumok.
14) AK a közbesz. eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) és f) pontját.
15) Csatolni kell indikatív erőforrástervet és műszaki ütemtervet - nem minősülnek szakmai ajánlatnak - a KD-ban részletezettek szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § szerint.
1) A kifiz.-re von. szab.: a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 30-32/B. §, a Kbt. 135. § (1)-(8) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a 272/2014. (XI. 5.) Korm.r., 2007. évi CXXVII. törv. (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pontja. Váll. havonta jogosult számlát kiállítani és benyújtani a Megrend. Telj.ig. alapján.
A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.
Az a.tétel, a szerz. és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF).
2) Fogalmak:
- „épületegyüttes” épületek szoros fizikai kapcsolata
- „közhasználatú” az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. bekezdése szerint
- „főút” 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 1. sz. mell. I. 4. és 5. pontja szerint,
- fogalmat érti.
- „országos főút” a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 1. sz. mell. I. 4. és 5. pontja szerint,
- „gyorsforgalmi út” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 1. sz. mell. I. 1. és 2. pontja szerint,
- „átalakítás” 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - továbbiakban: OTÉK - 1. sz. mell. 8. pontja szerint,
- „bővítés” z OTÉK 1. sz. mell. 17. pontja szerint,
- „hasznos alapterület” alatt az OTÉK 1. sz. mell. 46. pontja szerint,
- „Egybefüggő” megszakítás nélküli, folytonos útszakasz,
- „Munkagödör” a térszín alatti munkához szükséges nyílt felszínű munkatér
- „Különszintű csomópont”: olyan közúti csomópontot, ahol a keresztező főirányok külön szintben keresztezik egymást. (Csomópont: két vagy több út találkozási helye, ahol a különböző irányú forgalmi áramlatok mindegyike -vagy egy része - között kapcsolat van.)
- „Közlekedési műtárgy” híd, pontonhíd, hajóhíd, felüljáró, alagút, aluljáró, támfal, bélésfal,
- „Résfal”: a rés (függőleges árok) kitöltésével létrehozott függőleges folytonos vagy szakaszos szerkezet, olyan építmény, amely teherviselési, vízzárási, munkagödör-határolási célt szolgál,
- „Projektvezető” olyan szakember, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, a kapcsolatot tartja a Megrendelővel vagy konzorciumi teljesítés esetén a konzorciumvezetővel vagy a Megrendelővel,
- „Komplex villamospálya építési munka”: AK komplex villamospálya építési munka alatt minden olyan villamospálya építési munkát tartalmazó kivitelezési szerződést elfogad, amely a villamospálya építés mellett egyaránt tartalmazta az alábbi munkarészek mindegyikét:
- felsővezeték építési és/vagy átépítési, és vagy áramellátás építési és/vagy átépítési
- jelzőberendezés építési és/vagy átépítési, és/vagy biztosítóberendezés építési és/vagy átépítési,
- üzemi hírközlő hálózat építési és/vagy átépítési,
- megállóhely építési és/vagy átépítési, és/vagy állomás építési és/vagy átépítési, és/vagy végállomás építési és/vagy átépítési.
- „Komplex mélyépítési munka”: AK komplex mélyépítési munka alatt minden olyan mélyépítési munkát tartalmazó kivitelezési szerződést elfogad, amely egyaránt tartalmazza az alábbi munkarészek mindegyikét:
- útépítési és/vagy felújítási,
- forgalomtechnikai,
- környezetrendezési,
- közműépítési.
3) AK hasznos alapterületként átalakítás esetén az átalakítással érintett hasznos alapterületet, bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterületét fogadja el.
4) AK 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékűnek tekinti:
- a villamos pályával a vasút, városi (nem kötélvontatású) vasút, helyi érdekeltségű vasút (HÉV) pályát,
- főút építéssel és/vagy felújítással, a gyorsforgalmi út építést és/vagy felújítást, gyorsforgalmi út és/vagy főút 2x2 sávra való kapacitás bővítését,
- parkolóház építéssel a gépjárművek tömeges elhelyezésére szolgáló parkoló létesítmény (pl.: mélygarázs, teremgarázs, sorgarázs, épület alá süllyesztett fedett parkoló) építését, de ide nem értve a felszíni fedetlen parkoló építést.
- résfallal a réspillért,
- üzemi hírközlő hálózattal az üzemi távközlési hálózatot.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák