Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/46
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.03.06.
Iktatószám: 4094/2019
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Ipolydamásd Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Ipolydamásd-Szob között létesítendő kerékpárút: 0+675 – 0+921,15 (0+925) km szelvények között
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ÚHK MMÉ Magas és Mély Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ipolydamásd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26154136
Postai cím: Fő Utca 85.
Város: Ipolydamásd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2631
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rományik Ferenc
Telefon: +36 27641821
E-mail: hivatal@ipolydamasd.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ipolydamasd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal részét képező Ipolydamásd – Szob kerékpárút megvalósítása” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában
Hivatkozási szám: EKR000057132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kormány az Egyes térségi kerékpáros útvonalak megvalósításához és előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozatban döntött az Ipolydamásd – Szob közötti kerékpárút megvalósításáról, amely keretében az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal részeként az Ipolydamásd – Szob közötti kerékpárút valósul meg az alábbiak szerint:
A tervezett 4107,72 m hosszú kerékpárút kezdete csatlakozik Szob belterületén, a Duna partján meglévő kerékpárúthoz (Széchenyi sétány), a 12311 j. Szob-Pilismarót komphoz vezető út (Rév u.) mellett. A tervezett nyomvonal az alábbi jellemző szakaszokra osztható:
• 0+000 – 0+019,38 kmsz. között, burkolati jellel elválasztott gyalog-és kerékpárút épül, a meglévő aszfalt burkolatú járdán, forgalomtechnikai eszközökkel megoldva.
• 0+025,6 – 0+162,2 kmsz. között kétirányú kerékpárút készül, aszfalt burkolattal, 2x1 haladósávval, 0,75 m széles burkolt padkával, csatlakozva a Rév u. kiemelt szegélyéhez.
• 0+162,2 – 0+682,85 kmsz. között a kerékpáros forgalom a közúti forgalommal közös felületen halad (Rév u., Szabadság tér, Köztársaság u.) a KRESZ szabályainak megfelelően (200 E/h MOF közúti forgalomnagyság alatti kisforgalmú utcában). Ezen belül a 0+162,2 - 0+271,4 kmsz. közötti szakaszon (Rév u.) a meglévő földutat 3,0 szélességben aszfalt burkolattal kell ellátni.
• 0+682,85 – 0+867,0 kmsz. között meglévő földúton halad a nyomvonal, a földút aszfalt burkolatú kiépítésével 3,0 m szélességben.
• 0+867,0 – 1+411,0 kmsz. között 2,5 m széles, 2x1 haladósávos, aszfalt burkolatú kerékpárút épül, a meglévő földúttal párhuzamosan. (hibaszelvény: -3,85 m)
• 1+411,0 – 1+678,0 kmsz. közötti szűkületben a kerékpárút szélessége 2,0 m, és az 1+400 – 1+678 km szelvények között az Ipoly folyó meredek partjának közelsége miatt kerékpáros védőkorlát építése szükséges.
• 1+678,0 – 4+107,72 km szelvények között a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén az Ipoly folyó árterületén vezetve halad a kerékpárút nyomvonala, gyakorlatilag zömében meglévő földút mellett, annak vonalát követve, 2,50 m széles aszfalt burkolattal. (A 2+237,24 km szelvényben található Szob és Ipolydamásd települések határa.)
• A 2+197, valamint a 3+741 km szelvényben kerékpárral átjárható, nyitható (Vízügyi Igazgatóság számára) kapu beépítése történik, az illetéktelen gépkocsik engedély nélküli behajtását gátló „new jersey” elemek elhelyezésével (20-25 m hosszan).
• A tervezett kerékpárút a 4+107,72 km végszelvényben csatlakozik az UVATERV ZRT. által tervezett 12125 j. Ipoly hídhoz vezető út 0+315,31 km szelvényében, baloldalon lévő hullámtéri út 0+055 km szelvényéhez.
Az építendő burkolatot két oldalról kerti szegély határolja (kivétel a 0+025,6 – 0+162,2 km szelvények közötti szakaszon, ahol az út felőli oldalon kiemelt szegély található) a padkát és a keletkezett rézsűt füvesíteni kell.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás építési engedélyköteles munkákat tartalmaz, ezért a szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése alapján a megrendelő fizeti meg!
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 294219821 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipolydamásd – Szob kerékpárút megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ipolydamásd-Szob között létesítendő kerékpárút: 0+675 – 0+921,15 (0+925) km szelvények között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Egyes térségi kerékpáros útvonalak megvalósításához és előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozatban döntött az Ipolydamásd – Szob közötti kerékpárút megvalósításáról, amely keretében az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal részeként az Ipolydamásd – Szob közötti kerékpárút valósul meg az alábbiak szerint:
A tervezett 4107,72 m hosszú kerékpárút kezdete csatlakozik Szob belterületén, a Duna partján meglévő kerékpárúthoz (Széchenyi sétány), a 12311 j. Szob-Pilismarót komphoz vezető út (Rév u.) mellett. A tervezett nyomvonal az alábbi jellemző szakaszokra osztható:
• 0+000 – 0+019,38 kmsz. között, burkolati jellel elválasztott gyalog-és kerékpárút épül, a meglévő aszfalt burkolatú járdán, forgalomtechnikai eszközökkel megoldva.
• 0+025,6 – 0+162,2 kmsz. között kétirányú kerékpárút készül, aszfalt burkolattal, 2x1 haladósávval, 0,75 m széles burkolt padkával, csatlakozva a Rév u. kiemelt szegélyéhez.
• 0+162,2 – 0+682,85 kmsz. között a kerékpáros forgalom a közúti forgalommal közös felületen halad (Rév u., Szabadság tér, Köztársaság u.) a KRESZ szabályainak megfelelően (200 E/h MOF közúti forgalomnagyság alatti kisforgalmú utcában). Ezen belül a 0+162,2 - 0+271,4 kmsz. közötti szakaszon (Rév u.) a meglévő földutat 3,0 szélességben aszfalt burkolattal kell ellátni.
• 0+682,85 – 0+867,0 kmsz. között meglévő földúton halad a nyomvonal, a földút aszfalt burkolatú kiépítésével 3,0 m szélességben.
• 0+867,0 – 1+411,0 kmsz. között 2,5 m széles, 2x1 haladósávos, aszfalt burkolatú kerékpárút épül, a meglévő földúttal párhuzamosan. (hibaszelvény: -3,85 m)
• 1+411,0 – 1+678,0 kmsz. közötti szűkületben a kerékpárút szélessége 2,0 m, és az 1+400 – 1+678 km szelvények között az Ipoly folyó meredek partjának közelsége miatt kerékpáros védőkorlát építése szükséges.
• 1+678,0 – 4+107,72 km szelvények között a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén az Ipoly folyó árterületén vezetve halad a kerékpárút nyomvonala, gyakorlatilag zömében meglévő földút mellett, annak vonalát követve, 2,50 m széles aszfalt burkolattal. (A 2+237,24 km szelvényben található Szob és Ipolydamásd települések határa.)
• A 2+197, valamint a 3+741 km szelvényben kerékpárral átjárható, nyitható (Vízügyi Igazgatóság számára) kapu beépítése történik, az illetéktelen gépkocsik engedély nélküli behajtását gátló „new jersey” elemek elhelyezésével (20-25 m hosszan).
• A tervezett kerékpárút a 4+107,72 km végszelvényben csatlakozik az UVATERV ZRT. által tervezett 12125 j. Ipoly hídhoz vezető út 0+315,31 km szelvényében, baloldalon lévő hullámtéri út 0+055 km szelvényéhez.
Az építendő burkolatot két oldalról kerti szegély határolja (kivétel a 0+025,6 – 0+162,2 km szelvények közötti szakaszon, ahol az út felőli oldalon kiemelt szegély található) a padkát és a keletkezett rézsűt füvesíteni kell.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás építési engedélyköteles munkákat tartalmaz, ezért a szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése alapján a megrendelő fizeti meg!
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadás-átvételtől számítva (naptári napban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipolydamásd – Szob kerékpárút megvalósítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚHK MMÉ Magas és Mély Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91559366
Postai cím: Thököly Út 134/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: uhkmme@freemail.hu
Telefon: +36 304716212
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11733515242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 294219821
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 1 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős Műszaki vezető szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Orient 9001 Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32451166
Postai cím: Halas Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12232763242

Hivatalos név: ÚHK MMÉ Magas és Mély Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91559366
Postai cím: Thököly Út 134/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11733515242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően indította, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. Ajánlatkérő az eljárásban biztosította a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett öt – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldött. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét alkalmazta. 2. Az eljárás során a további ajánlatok érkeztek:
1. Név: Orient 9001 Építőipari Kft. Székhely: 1106 Budapest Halas Utca 5.
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei:
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 299.324.251,- HUF
A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 12 hónap
Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban) 650 naptári nap
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.2) 19. pontjában előírtak szerint Orient 9001 Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján az értékelést követően részletesen nem vizsgálta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges