Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/46
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.07.
Iktatószám: 4127/2022
CPV Kód:
Ajánlatkérő: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tervpályázati kiírás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735643241
Postai cím: Kapisztrán Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Légárné Gulyás Rita
Telefon: +36 14583086
E-mail: gulyas.rita@budavar.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budavar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A tervpályázat közös eljárás formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a tervpályázatért nem felelős ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös tervpályázat.
  A tervpályázatot központi beszerző szerv bírálja el.
I.3) Kommunikáció
x A tervpályázati dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000053972022/reszletek (URL)
  A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21569900242
Postai cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: amarilla@mek.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
A pályázat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000053972022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000053972022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.2) A tervpályázat ismertetése
II.2.1) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.2.2) A tervpályázat leírása:
Budapest, I. kerület Szentháromság tér zöldterületi fejlesztéséhez kapcsolódó tervpályázat, amely alkalmas a későbbi tervező kiválasztására és megbízására.
A Szentháromság téren lévő 6529. hrsz. önkormányzati tulajdonú VK-KP-2 övezetű közpark a háború előtti időkben be volt építve. Jelenleg nagyrészt üres terület, ahonnan a Mátyás templomra a legszebb rálátás mutatkozik. Fizikai állapota teljes mértékben lepusztult és méltatlan a most átépítés alatt lévő, illetve már felújított építészeti környezethez. A feladat lényege tehát e közpark teljes megújulása, a tervpályázat célja pedig, hogy a legjobb tervet és a tervezőt ki lehessen választani, annak érdekében, hogy a környezet jelentőségéhez és minőségéhez igazodó, európai színvonalú park jöhessen létre.
II.2.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A tervpályázat európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (meghívásos eljárás esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, ismertetése:
III.1.2) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
Nevezze meg az adott szakmát: A 266/2013.(VII. 11.) számú Korm. rendelet szerinti É jelű (Építészeti tervezési terület), és K jelű (Táj- és kertépítészeti tervezési terület) jogosultság.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.2) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)


IV.1.3) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorolásról:
A tervpályázati dokumentációban meghatározott tárgy alapján vizsgálja
a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, beépítés) követelményeinek,
- karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása
- funkcionális igények megvalósulása
- magas szintű térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség létrehozása
- városképhez és környezethez való illeszkedés, a városképi szempontok érvényesülése, a településképi és településszerkezeti hatásvizsgálat pozitív eredménye
- az építészeti kialakítás minősége
- településrendezési, építési előírások betartása a dokumentációval összhangban
b) a megvalósíthatóság követelményeinek,
- reális időbeli megvalósíthatóság
- a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság
- gazdaságos szerkezeti rendszer, épületgépészeti és elektromos rendszer választása
- reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása
- a táj- és kertépítészeti javaslat megvalósíthatósága
c) a környezetvédelmi követelményeinek,
- környezeti feltételekhez való alkalmazkodás
- kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata
- alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása
d) a közlekedési követelményeinek,
- térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja
- kapcsolatok a szűkebb és tágabb környezet közlekedési hálózataival
e) a tervi minőség követelményeinek
- kidolgozottság, részletezettség
- közérthetőség, tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőség
- dokumentációnak való megfelelés
f) és a kiírási dokumentáció szempontjainak való megfelelést.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje:
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.2)
Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.3)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére nettó 16.000.000 Ft áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: nettó 6.000.000 Ft, a legkisebb összege: nettó 800.000 Ft. A díjak száma: 0-15
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester, táj- és kertépítész
Csány Éva, főépítész
Hajnal Zsolt, építész
Dévényi Márton, építész
Vikár András, építész
Bardóczi Sándor, táj- és kertépítész
Győr Attila, műemléki szakértő
Eltér István, építész (póttag)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.
2) A pályázó az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) való regisztrációt (www.ekr.gov.hu) követően a teljes tervpályázati dokumentációt térítésmentesen le tudja elektronikus formában tölteni.
3) A tervpályázat a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A tervpályázat során a pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere a titkosság szabályait betartva történik.
4) A pályaműveket a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint elektronikus formában az EKR-n keresztül, illetve papíralapon is be kell nyújtania. A pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza.
5) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
6) A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbizottság:
a) résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
b) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
c) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.
7) A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként továbbá:
a) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvevője, vagy
b) az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bírálóbizottság bármely résztvevője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
8) A részvétel iránt érdeklődő személyek és szervezetek a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak az ajánlatkérőhöz a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 21.§ (4) és (5) bekezdése szerint. Ajánlatkérő a válaszokat a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 21.§ (5) és (6) bekezdése szerint adja meg (részletek a dokumentációban).
9) A bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:
a) a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül;
b) azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti;
c) a titkosságot sértő pályaműveket, valamint
d) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.
A bírálóbizottság az eljárásból kizárhatja továbbá a formai követelményeket nem teljesítő vagy a hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.
10) A kiíró 2022/03/16-án 16:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozása a Budai Várban, a Mátyás templom főbejáratánál
11 Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a tervpályázati eljárást követően, a tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló, Kbt. 98.§ (5) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást fog lefolytatni a jelen pályázatnyertesével/nyerteseivel.
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/03/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben