Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/81
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.29.
Iktatószám: 4400/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Miskolci Egyetem
Teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros;3515 Miskolc, Egyetemváros;3515 Miskolc, Egyetemváros;3515 Miskolc, Egyetemváros
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253055405
Postai cím: Egyetemváros -
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Guba Zoltán
Telefon: +36 46565414
E-mail: kapcsolat@gubazoltan.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000237572021/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000237572021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000237572021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TIP fejlesztés tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000237572021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződések a TIP projektben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TÜKI csarnok, AFKI, C3 épület tervezési feladatai
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak: 71243000-3
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71250000-5
71321000-4
71322000-1
71325000-2
71334000-8
71356400-2
72242000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3515 Miskolc, Egyetemváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 3515 Miskolc, Egyetemváros területén található 3.000 m2-es TÜKI csarnok és a mellette található kisebb épületek teljes elbontására vonatkozó bontási terv elkészítése és – ha jogszabály előírja – a bontási engedély megszerzése, továbbá ennek helyére egy 6.000 m2-es, 60 irodahelyiséggel, továbbá légmentesen leválasztott, külön elszívással rendelkező területet is magában foglaló raktár és műhely helyiségekkel ellátott új anyagvizsgáló laboratórium és gyártócsarnok építésére vonatkozó komplett engedélyezési terv elkészítése, valamint az AFKI épülethez egy 515 m2-es új épületrész hozzáépítésére vonatkozó komplett engedélyezési terv elkészítése, továbbá az 1.120 m2-es C3 műhely épület felújítására és egy 700 m2-es új épületszárny hozzáépítésére vonatkozó komplett engedélyezési terv elkészítése.
Valamennyi tervezési területen:
- a tervezési program véglegesítése a megrendelővel történő folyamatos egyeztetés alapján,
- kétváltozatú koncepció terv minden épületre és mindkettőhöz egy-egy 10 MFt nagyságrendű tervezői költségbecslés elkészítése,
- engedélyezési terv és tervezői költségbecslés készítése és az
- építési engedély megszerzése, ahol az jogszabály szerint kötelező
a Tervezési program alapján.
A véglegesített tervezési program alapján nyertes ajánlattevő kétváltozatú koncepciótervet köteles elkészíteni. Az ajánlatkérő által kiválasztott egyik koncepció terv alapján a nyertes ajánlattevő feladata elkészíteni valamennyi épületre az építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki dokumentációt, valamennyi szükséges előzetes szakhatósági, valamint az Önkormányzati (építéshatósági) egyeztetésekkel, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján. Az engedélyezési terv elkészítése körében a tervdokumentációnak tartalmaznia kell a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket valamint a nyertes ajánlattevő feladata a közmű és szakhatósági egyeztetések lefolytatása, a településképi hozzájárulás beszerzése az építési engedélyhez, a jelenlegi állapot rögzítése és az épületek felmérési terveinek elkészítése, a tűzvédelmi szakértő által elkészítendő tűzvédelmi fejezet elkészítése, statikai számítások és műszaki leírás és tartószerkezeti szakértői vélemény biztosítása, épületgépészeti műszaki leírás elkészítése, épületvillamossági műszaki leírás, meglévő felvonókra vonatkozó tervek elkészítése. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az engedélyezési tervek feltöltése az ETDR-be valamint az árazott költségbecslés elkészítése, amely részek vonatkozásában az szükséges. Nyertes ajánlattevő köteles az elkészült és az ajánlatkérő által jóváhagyott engedélyezési terv alapján beszerezni az építési engedélyt - ahol az kötelező - az engedélyező hatóságtól.
Nyertes ajánlattevő feladata a tervezés során keletkezett talajmechanikai jelentés, geodéziai felmérés és egyéb részfolyamatban keletkezett mérési adatok, jegyzőkönyvek és dokumentumok átadása az ajánlatkérőnek. Nyertes ajánlattevő feladata a tervezés körében a jelenlegi közművek bővítési szükségességét és lehetőségét megállapítani és azt írásos formában összefoglalva az ajánlatkérő részére átadni.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az organizációs tervek készítése (felvonulási épületek, ideiglenes utak és forgalomterelések, ideiglenes víz és villamos áramellátások, emelési tervek megtervezése.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a tervezési koncepciókat és az engedélyes tervek körében az építész tervezési és az épületgépészeti tervezési feladatokat mint alapvető fontosságú feladatokat magának a nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének kell saját teljesítésével elvégeznie. Tehát az e feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához (szakember bevonása) nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre)  15
2 Az M/2/3 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) 5
3 Az M/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakembereken kívül a bevonásra kerülő, vezető tervező (É/1 bejegyzéssel vagy személyes joga szerinti ezzel egyenértékű) szakmai címmel rendelkező tervezők száma (0-2 személy)  10
4 Az M/2/2 pontban bemutatott szakember tervezett már legalább egy, légmentesen leválasztott, külön elszívással rendelkező területet is magában foglaló műhelycsarnok gépészeti terveit (igen/nem)  10
5 Az M/2/4 pontban bemutatott szakember elkészítette már legalább egy ipari csarnok bontási tervét (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási Alap, Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszerei: Az 1-3. minőségi szempont: arányosítással a Kbt. 77. § (1) bek. szerinti szélső értékek figyelembevételével, 4-5. minőségi szempont: pontkiosztással, az ár szempont: fordított arányosítással.

II.2.1)
Elnevezés: Öntészeti mintaüzem építésének tervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak: 71243000-3
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71250000-5
71321000-4
71322000-1
71325000-2
71334000-8
71356400-2
72242000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3515 Miskolc, Egyetemváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat a 3515 Miskolc, Egyetemváros területén a Miskolc, 40597/19. hrsz-ú ingatlanon egy 2016 m2 alapterületű, 14 hajós új öntészeti műhelycsarnok (öntöde) építésének tervezése. Ebből 6 hajó öntészeti gépek, 3 hajó olvasztó gépek, 2 hajó raktár, 2 hajó iroda, labor és öltöző, (utóbbi két szinten), 1 hajó gépészeti rendszerek elhelyezésére szolgál. A csarnokot 5 db magasnyomású alumínium öntőcella (160, 500, 800, 1750, 3000 tonna záróerejű öntőgépekkel, melyek önsúlya 15 t - 150 t közötti) működtetésére alkalmas módon kell megtervezni.
A tervezés keretében feladat:
- a tervezési program véglegesítése a megrendelővel történő folyamatos egyeztetés alapján,
- kétváltozatú koncepció terv és mindkettőhöz egy-egy 10 millió forint nagyságrendű tervezői költségbecslés elkészítése,
- engedélyezési terv és tervezői költségbecslés készítése és az
- építési engedély megszerzése
a Tervezési program alapján.
A véglegesített tervezési program alapján nyertes ajánlattevő kétváltozatú koncepciótervet köteles elkészíteni. Az ajánlatkérő által kiválasztott egyik koncepció terv alapján a nyertes ajánlattevő feladata elkészíteni az építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki dokumentációt, valamennyi szükséges előzetes szakhatósági, valamint az Önkormányzati (építéshatósági) egyeztetésekkel, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján. Az engedélyezési terv elkészítése körében a tervdokumentációnak tartalmaznia kell a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket valamint a nyertes ajánlattevő feladata a közmű és szakhatósági egyeztetések lefolytatása, a településképi hozzájárulás beszerzése az építési engedélyhez, a jelenlegi állapot rögzítése és az épületek felmérési terveinek elkészítése, a tűzvédelmi szakértő által elkészítendő tűzvédelmi fejezet elkészítése, statikai számítások és műszaki leírás és tartószerkezeti szakértői vélemény biztosítása, épületgépészeti műszaki leírás elkészítése, épületvillamossági műszaki leírás, meglévő felvonókra vonatkozó tervek elkészítése. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az engedélyezési tervek feltöltése az ETDR-be valamint az árazott költségbecslés elkészítése. Nyertes ajánlattevő köteles az elkészült és az ajánlatkérő által jóváhagyott engedélyezési terv alapján beszerezni az építési engedélyt az engedélyező hatóságtól.
Nyertes ajánlattevő feladata a tervezés során keletkezett talajmechanikai jelentés, geodéziai felmérés és egyéb részfolyamatban keletkezett mérési adatok, jegyzőkönyvek és dokumentumok átadása az ajánlatkérőnek.
Nyertes ajánlattevő feladata a tervezés körében a jelenlegi közművek bővítési szükségességét és lehetőségét megállapítani és azt írásos formában összefoglalva az ajánlatkérő részére átadni.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az organizációs tervek készítése (felvonulási épületek, ideiglenes utak és forgalomterelések, ideiglenes víz és villamos áramellátások, emelési tervek megtervezése.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a tervezési koncepciókat és az engedélyes tervek körében az építész tervezési és az épületgépészeti feladatokat mint alapvető fontosságú feladatokat magának a nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének kell saját teljesítésével elvégeznie. Tehát az e feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához (szakember bevonása) nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2/1 alkalmassági feltételre megjelölt építész tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) 10
2 Az M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt gépész tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre)  10
3 Az M/2/3 alkalmassági feltételre megjelölt villamossági tervező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) 10
4 Az M/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakembereken kívül bevonásra kerül-e vezető tervező szakmai címmel (É/1 bejegyzés, vagy a bejegyzéshez szükséges feltételekkel) rendelkező tervező is (igen/nem) 10
5 Az M/2/4 pontban bemutatott statikus szakember elkészítette már legalább egy 850 tonna feletti záróerejű öntőcella befogadására képes öntészeti csarnok építészeti terveit (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási Alap, Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszerei: Az 1-3. minőségi szempont: arányosítással a Kbt. 77. § (1) bek. szerinti szélső értékek figyelembevételével, 4-5. minőségi szempont: pontkiosztással, az ár szempont: fordított arányosítással.

II.2.1)
Elnevezés: Felújítások tervezése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak: 71243000-3
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71250000-5
71321000-4
71322000-1
71325000-2
71334000-8
71356400-2
72242000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3515 Miskolc, Egyetemváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat a 3515 Miskolc, Egyetemváros területén található 2.100 m2-es A/2 labor- és oktatási épület felújításának, továbbá a hat szintes, két épületszárnyas, 4.700 m2-es B/2 irodaépület felújításának, továbbá a 3 szintes, 6 hajós, kb 36.000 m2-es C/2 műhelycsarnok és irodaépület felújításának és a 3 szintes, 1.700 m2-es AFKI labor- és irodaépület felújításának tervezése vonatkozásában:
- a tervezési program véglegesítése a megrendelővel történő folyamatos egyeztetés alapján,
- kétváltozatú koncepció terv és mindkettőhöz egy-egy 10 millió forint nagyságrendű tervezői költségbecslés elkészítése,
- engedélyezési szintű tervcsomag és tervezői költségvetés készítése,
- építési engedély megszerzése, amennyiben a tervben szereplő munkálatok építési engedélyezési kötelezettség alá esnek
a Tervezési program alapján.
A véglegesített tervezési program alapján nyertes ajánlattevő kétváltozatú koncepciótervet köteles elkészíteni.
Engedélyezési terv: az ajánlatkérő által kiválasztott egyik koncepció terv alapján a nyertes ajánlattevő feladata elkészíteni az építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki dokumentáció szintű tervcsomagot az adott felújításhoz, valamennyi szükséges előzetes szakhatósági, valamint az Önkormányzati (építéshatósági) egyeztetésekkel, a 1997. évi LXXVIII. törvény, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján. Az engedélyezési terv elkészítése körében a tervdokumentációnak tartalmaznia kell a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a nyertes ajánlattevő feladata a közmű és szakhatósági egyeztetések lefolytatása, a településképi hozzájárulás beszerzése, a jelenlegi állapot rögzítése, az épületek felmérési terveinek elkészítése, a tűzvédelmi szakértő által elkészítendő tűzvédelmi fejezet elkészítése, statikai számítások és műszaki leírás, tartószerkezeti szakértői vélemény biztosítása, épületgépészeti műszaki leírás elkészítése, épületvillamossági műszaki leírás, meglévő felvonókra vonatkozó tervek elkészítése. Amennyiben a tervben szereplő munkálatok építési engedélyezési kötelezettség alá esnek, Tervező feladata az engedélyezési tervek feltöltése az ETDR-be.
Amennyiben a tervben szereplő munkálatok építési engedélyezési kötelezettség alá esnek, Tervező köteles az elkészült és az ajánlatkérő által jóváhagyott engedélyezési terv alapján beszerezni az építési engedélyt az engedélyező hatóságtól.
A nyertes ajánlattevő feladata a tervezés körében a jelenlegi közművek bővítési szükségességét és lehetőségét megállapítani és azt írásos formában összefoglalva az ajánlatkérő részére átadni.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az organizációs tervek készítése (felvonulási épületek, ideiglenes utak és forgalomterelések, ideiglenes víz és villamos áram ellátások, emelési tervek megtervezése.
Tervező feladata az erre az állapotra vonatkozó árazott költségvetés elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) 10
2 Az M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) 10
3 Az M/2/3 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) 10
4 Az M/2/4 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) 10
5 Az M/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakembereken kívül a bevonásra kerülő, vezető tervező (É/1 bejegyzéssel vagy személyes joga szerinti ezzel egyenértékű) szakmai címmel rendelkező tervezők száma (0-2 személy)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási Alap, Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszerei: Az 1-5. minőségi szempont: arányosítással a Kbt. 77. § (1) bek. szerinti szélső értékek figyelembevételével, az ár szempont: fordított arányosítással.

II.2.1)
Elnevezés: Logisztikai csarnok építésének tervezése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak: 71243000-3
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71250000-5
71321000-4
71322000-1
71325000-2
71334000-8
71356400-2
72242000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3515 Miskolc, Egyetemváros
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat a 3515 Miskolc, Egyetemváros területén a Miskolc, 40591/11. hrsz-ú ingatlanon egy 1500 m2-es, kétszintes logisztikai csarnok építésének tervezése vonatkozásában:
- a tervezési program véglegesítése a megrendelővel történő folyamatos egyeztetés alapján,
- kétváltozatú koncepció terv és mindkettőhöz egy-egy 10 millió forint nagyságrendű tervezői költségbecslés elkészítése,
- engedélyezési terv és tervezői költségbecslés készítése és az
- építési engedély megszerzése
a Tervezési program alapján.
A véglegesített tervezési program alapján nyertes ajánlattevő kétváltozatú koncepciótervet köteles elkészíteni, amelyek meghatározzák és bemutatják a megtervezett felújítás alaprajzi és metszeti elrendezését, építészeti megjelenését, műszaki megoldásait, teljesítmény adatait, a használati és kiszolgáló és üzemi tereinek igényeit, az alkalmazott főbb technológiákat, építőanyagokat és építészeti megoldásokat, valamint a megvalósítás 10 millió forintos pontossággal történő költségbecslését. A koncepció tervek közül az ajánlatkérő választ és a kiválasztott koncepció terv képezi az elkészítendő engedélyezési terv alapját.
Engedélyezési terv: az ajánlatkérő által kiválasztott egyik koncepció terv alapján a nyertes ajánlattevő feladata elkészíteni az építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki dokumentációt, valamennyi szükséges előzetes szakhatósági, valamint az Önkormányzati (építéshatósági) egyeztetésekkel, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján. Az engedélyezési terv elkészítése körében a tervdokumentációnak tartalmaznia kell a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket valamint a nyertes ajánlattevő feladata a közmű és szakhatósági egyeztetések lefolytatása, a településképi hozzájárulás beszerzése az építési engedélyhez, a jelenlegi állapot rögzítése és az épületek felmérési terveinek elkészítése, a tűzvédelmi szakértő által elkészítendő tűzvédelmi fejezet elkészítése, statikai számítások és műszaki leírás és tartószerkezeti szakértői vélemény biztosítása, épületgépészeti műszaki leírás elkészítése, épületvillamossági műszaki leírás, meglévő felvonókra vonatkozó tervek elkészítése. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az engedélyezési tervek feltöltése az ETDR-be valamint az árazott költségbecslés elkészítése.
Nyertes ajánlattevő feladata a tervezés során keletkezett talajmechanikai jelentés, geodéziai felmérés és egyéb részfolyamatban keletkezett mérési adatok, jegyzőkönyvek és dokumentumok átadása az ajánlatkérőnek.
Nyertes ajánlattevő feladata a tervezés körében a jelenlegi közművek bővítési szükségességét és lehetőségét megállapítani és azt írásos formában összefoglalva az ajánlatkérő részére átadni.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az organizációs tervek készítése (felvonulási épületek, ideiglenes utak és forgalomterelések, ideiglenes víz és villamos áramellátások, emelési tervek megtervezése.
Nyertes ajánlattevő köteles az elkészült és az ajánlatkérő által jóváhagyott engedélyezési terv alapján beszerezni az építési engedélyt az engedélyező hatóságtól.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a tervezési koncepciókat és az engedélyes tervek körében az építész tervezési és az épületgépészeti feladatokat mint alapvető fontosságú feladatokat magának a nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének kell saját teljesítésével elvégeznie. Tehát az e feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához (szakember bevonása) nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) 10
2 Az M/2/3 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) 10
3 Az M/2/4 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre)  10
4 Az M/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakembereken kívül bevonásra kerül-e vezető tervező (É/1 bejegyzéssel vagy személyes joga szerinti ezzel egyenértékű) szakmai címmel rendelkező tervező is (igen/nem)  10
5 Az M/2/1 pontban bemutatott szakember tervezett már logisztikai csarnokot (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási Alap, Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszerei: Az 1-3. minőségi szempont: arányosítással a Kbt. 77. § (1) bek. szerinti szélső értékek figyelembevételével, 4-5. minőségi szempont: pontkiosztással, az ár szempont: fordított arányosítással.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás módja: a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ESPD formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. b) A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §- ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja. f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően. h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani. i) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. j) A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.). A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az ESPD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4) szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság:
Sz1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Sz1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlattevő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben (MÉK - Cégnyilvántartás), illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Sz1) Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ESPD IV. részének (alfa) szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (Kbt. 67.§). Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján nem kéri a részletes információk megadását az ESPD IV. részében, elfogadja az érintett gazdasági szereplő ESPD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (XI. 30.) Kr 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kr 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó az országos szakmai kamarai névjegyzékében való szereplésre vonatkozó igazolás. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő a benyújtott igazolás vizsgálatával és az online elérhető névjegyzék (MÉK - Cégnyilvántartás) lekérdezésével ellenőrzi, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Pénzügyi alkalmassági feltétel nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Pénzügyi alkalmassági feltétel nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben: I. a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ben nem kell a részletes adatokat megadni. c) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
II. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M1) A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb tervezési szolgáltatásainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján: - ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; - ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. b) A Kr. 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megadásával), a szolgáltatás tárgya és mennyisége az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. c) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. d) Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. e) Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. f) A Kr. 21/A. § értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A referenciamunkák közös ajánlattevői formában történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevő tagok egyetemleges kötelezettségvállalására kell hivatkozni, megjelölve, hogy a teljesített mennyiségi adatokból mennyi volt a saját teljesítés aránya, tekintettel a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.

M2) A Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azon szakemberek ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Ennek során
a) AT-nek nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben meg kell jelölni a bevonni kívánt szakemberek nevét, végzettségét, azt, hogy az adott szakember a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony), továbbá arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
b) csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, - a szakember végzettsége, - a szakember az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és hónap megjelöléssel (csak a dátumokat kell megadni év-hónap megjelöléssel, az egyes projektek felsorolása nem követelmény), - a szakember az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata hónapokban, továbbá az egyes projektek adatai, amely a többlet tapasztalatot egyértelműen alátámasztja (a párhuzamos szakmai tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembe vételre), - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná, a szakember nyilatkozata arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette. (Ajánlatkérő a b) pont szerinti igazolási kötelezettség körében elfogadja az értékeléshez becsatolt - megfelelő tartalmú - önéletrajzot.)
c1) amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2021.12.31. napjáig érvényes, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ehhez ezen szakembernek a fenti b) pont szerinti önéletrajzában fel kell tüntetni a nyilvántartó kamara nevét és a kamarai nyilvántartási számát. (Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a 2021-es évre vonatkozó igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és magyar nyelvű fordításának benyújtása is szükséges.)
c2) amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor nem szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal, úgy csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okiratot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan ajánlattevő az eljárás I. részében, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely legalább bruttó 4.000 m2 alapterületű gyártócsarnok komplett építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozik.
Alkalmatlan ajánlattevő az eljárás II. részében, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely legalább bruttó 1.300 m2 alapterületű, magasnyomású alumínium öntészeti ipari tevékenység céljára szolgáló csarnok komplett építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozik.
Alkalmatlan ajánlattevő az eljárás III. részében, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely legalább bruttó 2.000 m2 összesített alapterületű iroda épület felújításának komplett építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozik.
Alkalmatlan ajánlattevő az eljárás IV. részében, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely legalább bruttó 1.000 m2 alapterületű ipari csarnok komplett építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozik.
A referencia több szerződéssel is teljesíthető.
M2) Alkalmatlan ajánlattevő valamennyi részben, amennyiben nem mutatja be az alábbi szakembereket
M2.1) legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti É kategóriás jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, ajánlatkérő e körben ismét utal a Kbt. 65. § (10) bek. előírására (ajánlattevő által maga teljesítendő feladat),
M2.2) legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti G kategóriás jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, ajánlatkérő e körben ismét utal a Kbt. 65. § (10) bek. előírására (ajánlattevő által maga teljesítendő feladat),
M2.3) legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti V kategóriás jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal,
M2.4) legalább 1 fő műszaki szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti T kategóriás jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető.
Ugyanazon szakember több részben is jelölhető.
Kiegészítés a III.1.3. pont "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" rovathoz:
A bevonni kívánt szakember vonatkozásában a c2) ponthoz:
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. (A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.)
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11), (12) bekezdése is. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az I. és II. és IV. részben a tervezési koncepciókat és az engedélyes tervek vonatkozásában az építész tervezési és az épületgépészeti tervezési feladatokat mint alapvető fontosságú feladatokat magának a nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének kell saját teljesítésével elvégeznie. Tehát az e feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához (szakember bevonása) nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben: AK előleget nem biztosít. Részszámlázás a szerződéstervezetekben az egyes részek kapcsán pontosan megadott feladatok és százalékos arányok szerint. AK az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint 30 napos fizetési határidővel fizeti meg. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF. A projekt adott esetben az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) illetve a Magyar Állam finanszírozása alapján valósulhat meg. Ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér vállalására köteles. A kötbér alapja a késedelmesen, vagy nem teljesített, vagy hibásan teljesített szerződés nettó díja. Késedelmi kötbér mértéke napi 0,4 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke 16 %, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére. Meghiúsulási kötbér mértéke 20 %. Meghiúsulás esetén ajánlatkérőt elállási, illetve rendkívüli felmondási jog illeti meg. Amennyiben AT hibásan teljesít, a hiba kijavításáig a nettó tervezési díj 0,4 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért fizetni az AK részére minden megkezdett naptári napra. Amennyiben AT a hibát 15 naptári napon belül nem javítja ki, úgy AK jogosult a szerződést felmondani, és a szerződés meghiúsulásának esetében irányadó kötbért követelni A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. AK jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. Jótállás: 3 év a szerződéstervezetek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §-nak megfelelően történik


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az I. részben csatolni kell egy pénzügyi ajánlatot az ajánlat részeként, amelyben megbontva be kell mutatni az egyes épületek tervezési munkálataira számolt tervezői díjat, továbbá a TÜKI csarnok vonatkozásában ezen belül be kell mutatni a bontási tervre és az építési tervre jutó tervezői díjat. A III. részben csatolni kell egy pénzügyi ajánlatot az ajánlat részeként, amelyben megbontva be kell mutatni az egyes épületek tervezési munkálataira számolt tervezői díjat. Valamennyi részben: 2. Csatolni kell AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Nem Magyarországon letelepedett azon ajánlattevő esetében, amelynek személyes joga nem ismeri az aláírási címpéldányt, az ajánlattevő nevében aláírásra jogosult személy erről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell benyújtani. 3. Az ajánlatban nem kell megjelölni sem a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni, sem a már ismert alvállalkozókat. 4. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden előírt igazolást és előírt dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK az előírt, nem magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. 5. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 6. Kieg. táj. Kbt. 56. § szerint. AK helyszíni bejárást tart 2021. május 5. napján 10:30-tól, amennyiben a járványügyi előírások azt lehetővé teszik. Találkozó az egyetem főbejáratánál a szökőkútnál. Amennyiben az akkor aktuális járványügyi helyzetre tekintettel bejárás nem tartható, arra az esetre AK rögzíti, hogy a tervezési helyszínek közforgalom számára szabadon körüljárhatók. 7. AK a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 8. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza. 9. A III.1.3 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó. 10. AK a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. 11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 12. A magyar jog az irányadó. 13. A határidőkre UTC+1 az irányadó. 14. Ajánlatkérő nem köt ki ajánlati biztosítékot. 15. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására. 16. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek az eljárás iránti érdeklődésüket az ajánlattételi határidő lejártáig jelezték az EKR rendszerben. 17. FAKSZ: Dr. Guba Zoltán, ljstrszám: 00631. 18. Felelősségbiztosítás: A nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a meglévő fb-t köteles kiterjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésre, amely adott feladatra vonatkozó fedezeti értéke eléri vagy meghaladja az 1. részben 50 millió HUF/káresemény, a 2. részben 35 millió HUF/káresemény, a 3. részben az 50 millió HUF/káresemény, a 4. részben az 50 millió HUF/káresemény értéket. Ajánlattevő erről a vállalásáról ajánlatában nyilatkozni köteles. 19. Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bek. alapján valamennyi részben: AK támogatás iránti igényt nyújtott be a „Tudományos és innovációs park - Miskolci Egyetem” címmel (kérelem). Akár a kérelem, akár az egyes részprojekt(ek) elfogadásának hiányát olyan körülménynek tekinti ajánlatkérő, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja akár valamennyi részben, akár csak az el nem fogadott részprojektet érintő részben. Ajánlatkérő valószínűsíti, hogy az eljárás eredményhirdetési szakaszáig a döntés a kérelemről nem fog megszületni, így ajánlatkérő támogató döntés hiányában is eredményessé nyilváníthatja az eljárást. Erre az esetre Ajánlatkérő előírja és felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a kérelem elfogadásra és a támogatás odaítélésre kerül legalább a nyertes ajánlat ellenértéke mértékéig az adott részben. A támogatás iránti igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a nyertes ajánlat ellenértékét elérő támogatói döntés az adott részprojekthez tartozó részben. 20. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bek. alapján előírja, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja az adott rész(ek)ben, ha a fenti kérelem során hozott támogatói intézkedés/döntés alapján a projekt egyes részei nem, vagy nem úgy, vagy nem az előírt költségkerettel fognak megvalósulni, vagy ha a legkedvezőbb ajánlatban az ár szempontra adott megajánlása meghaladja a kérelemben az adott részprojektre kért támogatás összegét. 21. Az egyes részeknél rögzített költségkeret a támogató döntésének megfelelően módosulhat. A beszerzés várhatóan az RRF – „Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz” terhére kerül majd elszámolásra. 23. Valamennyi részben: A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák