Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.16.
Iktatószám:4403/2021
CPV Kód:71242000-6
Ajánlatkérő:Soproni Egyetem
Teljesítés helye:9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4. (hrsz: 7183, Soproni Egyetem botanikus kert területe), 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. (hrsz: 3841. SOE Benedek Elek Pedagógus Kar épületei)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253086208
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 4.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Timár Andrea
Telefon: +36 301406905
E-mail: timar.andrea@uni-sopron.hu
Fax: +36 99312240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://uni-sopron.hu/kezdolap
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000275792021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000275792021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Projekt előkészítés
Hivatkozási szám: EKR000275792021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő több zöldmezős, illetve felújítással járó beruházást tervez a hasznosításába tartozó ingatlanokon. Ezen beruházások hatékony, magas színvonalú és a jogszabályi környezet elvárásainak is megfelelő megvalósítása érdekében a projektelőkészítésre kíván közbeszerzési szerződést kötni.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellegét és tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nem osztható, ezért a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzésnek egy adott részére történő ajánlattételt. Az elvégzendő tevékenységek egymáshoz műszakilag szorosan illeszkedő szolgáltatásra vonatkoznak, melyek részekre bontása a gazdasági észszerűséggel, valamint a projekt céllal sem összeegyeztethető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Projekt előkészítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4. (hrsz: 7183, Soproni Egyetem botanikus kert területe), 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5. (hrsz: 3841. SOE Benedek Elek Pedagógus Kar épületei)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő több zöldmezős, illetve felújítással járó beruházást tervez a hasznosításába tartozó ingatlanokon. Ezen beruházások hatékony, magas színvonalú és a jogszabályi környezet elvárásainak is megfelelő megvalósítása érdekében kíván közbeszerzési szerződést kötni.
A szerződés eredményként Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől az alábbi dokumentumok elkészítését, illetve feladatok ellátását várja el:
Tervezési program meghatározása a Soproni Egyetem fejlesztési stratégiájában megfogalmazott oktatási célok elérése érdekében az Egyetem új campusára:
- Beruházói mennyiségi és funkcionális igények felmérése, összesítése, műszaki összegzése,
- Energiahatékonysági, ergonómiai és esztétikai követelmények és adottságok megfogalmazása
- Rugalmas és költséghatékony üzemeltetés és használat követelményeinek megfogalmazása
- Az Egyetemmel együttműködve a minimum helységprogram, belső összefüggésrendszer meghatározása az egyes épületek, projekt elemek vonatkozásában.
• A beruházásra kijelölt telek beruházással érintett részeinek a tervezési alapadatainak elkészítése:
- geodéziai felmérés: szintvonalas tervezési alaptérkép, közmű genplán meglévő közművek ábrázolásával.
- előzetes talajmechanikai jelentés az új épületek helyén
- botanikus kert növényállományának állapotfelmérési terve (ez főként a tervezett új épületek környékén releváns).
• Javaslattétel az új beruházás és a meglévő campus felújításának valamint egyéb beruházások végrehajtásának projektmenedzsment struktúrájára (ütemterv, illeszkedési és ellenőrzési pontok, szervezet, stb.)
• Javaslattétel a beruházási program lebonyolításának módjára (tervezési és kivitelezési szakaszra egyaránt)

• Telek, illetve a fejlesztéssel érintett telekrész(ek) területe:
- Teljes telek: 52.076 m2 (hrsz:7183); 17.059 m2 (hrsz:3841)
- Fejlesztéssel érintett telekrészek területe: 13.100 m2
• Fejlesztéssel érintett felépítmény(ek) alapterülete:
- Új építés bruttó alapterület (cca): 23.222 m2
- Meglévő, felújítandó épületek nettó alapterület: 26.919 m2
• Megvalósítás tervezett ideje: 2022-2026
• Becsült projektköltség, beruházási érték: nettó 16.055 mrd Ft
• Rendelkezésre álló dokumentumok:
- Fejlesztési koncepció terv
- Meglévő és felújítandó épületek részletes alaprajzai
- Botanikus kert tekintetében átnézeti felmérés rendelkezésre bocsátása annak elkészülte után.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok III. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A III.1.3. M1. pont szerinti referencia feletti többletreferenciák száma (max 5 darab, előny a magasabb)  20
2 2. A 266/2013. (VII.11.) Kr. 13. § (1) bek. szerinti vezető tervezői szakmai címmel rendelkező szakemberek száma (max 3 fő, előny a magasabb) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF-ban megadva) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A kérelem sorszáma: C1291297
II.2.13) További információ
„Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” felhíváshoz kapcsolódóan Ajánlatkérő támogató szakmai vélemény kérelme (A kérelem sorszáma: C1291297) "A Soproni Egyetem infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja" címmel

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint a Kbt.62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás VI.4) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása esetén Ajánlattevők élhetnek a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével.
A Kbt. 114/A. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy ajánlattevők az igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (projektelőkészítési feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (projektelőkészítési feladatok) tekintetében összesen
legalább nettó 40 000 000 HUF összegű - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A.§ alapján előírja, hogy ajánlattevők az igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 (három) év legjelentősebb szolgáltatásait.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő fél) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
c) a szolgáltatás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
d) a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontosággal)
e) ellenszolgáltatás mennyisége (db)
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja értelmében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § értelmében Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban vagy közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
M2) Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A.§ alapján előírja, hogy ajánlattevők az igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- nyilatkozat arról, hogy a szakembert nyertessége esetén a szerződés teljesítésébe bevonja.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
- végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát.
Csatolni kell továbbá a szakember által aláírt önéletrajzot az alábbi tartalommal:
- a szakember neve, címe,
- az iskolai végzettség, képzettség megnevezése (oly módon, hogy megállapítható legyen az alkalmassági feltételben előírt iskolai végzettség)
- a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölése, a szakember ott betöltött pozíciójának pontos megnevezése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen, az adott munkáltatónál és az adott pozícióban a szakember által ellátott feladat, tevékenység bemutatása (úgy, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat megállapítható legyen) és annak feltüntetése, hogy mettől (év, hónap) meddig (év hónap) töltötte be az adott pozíciót, annak érdekében, hogy a szakember szakmai tapasztalati megállapítható legyen,
- a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ajánlatkérő az előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat.
Az előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 69. § (11a) alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 (három) évben nem rendelkezik legalább 1 (egy) db nagyberuházás projektelőkészítése terén teljesített referenciával.
Nagyberuházás alatt Ajánlatkérő a legalább 8 milliárd HUF, vagy a feletti összprojekt értékű beruházást ért.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi előírásoknak megfelelő szakemberekkel:
a) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik
- a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti É - vagy ezzel egyenértékű jogosultságok megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal.
b) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább egy nagyprojektben projekt-előkészítés területén szerzett szakmai tapasztalattal.
Az M2. a) és M2. b) pont szerinti alkalmassági előírás azonos szakemberrel is igazolható, azaz egy szakember több pozícióba is megjelölhető, beleértve az értékelési szempontoknál bemutatott szakembert is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a nettó szerződéses árnak az 1 %-a, de maximum 20%-a, amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a nettó szerződéses ár 20 %-nak megfelelő összeget, úgy Ajánlatkérőt elállási jog illeti meg.
Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A díj megfizetése az alábbi ütemezés szerint történik:
1. részlet teljes díj 15 %-a a telek geodéziai felmérése és talajmechanikai jelentésének elkészítése és növényállomány felmérése után
2. részlet: teljes díj 85 %-a végteljesítés követően.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. A szerződés ellenértéke az igazolt teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése figyelembevétele mellett. A számla nem határidőben történő kiegyenlítése kapcsán irányadó a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt. 135. §-ban foglaltak az irányadók.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A Kbt. 27./A §-ában foglaltak alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK konzorciumi tagként jelen beszerzés finanszírozására „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” felhíváshoz kapcsolódóan támogató szakmai vélemény kérelmet nyújtott be.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány. Az 1-2. részszempont: egyenes arányosítás. A „Nettó ajánlati ár” értékelési szempont esetében fordított arányosítás módszerével számolja ki AK.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontját alkalmazza az ajánlatok értékelése során. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont. Az 1-2. részszempont: egyenes arányosítás, 3. résszempont: fordított arányosság. A módszerek meghatározása Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), valamint a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutató alapján történt. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján meghatározta az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintéjt és legkedvezőtlenebb értékét (érvényességi küszöb) is. A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban történik.
2. AK az eljárás eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
6. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor, kivéve a Kbt. 131. § (8) szerinti esetben.
7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, lajstromszám: 00710.
8.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. előírásai az irányadók.
9. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
10. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők), közülük az ajánlattételi határidő lejárata után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
11. AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titok (2018. évi LIV. törvény 1. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
12. Bármely, az ajánlatban nem magyar forintban megadott összeg HUF-ra történő átváltásánál a benyújtott ajánlat felolvasólapján szereplő dátum keltezése napján érvényes hivatalos, MNB deviza közép árfolyam irányadó.
13. Nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevői fordítása csatolandó az ajánlathoz.
14. A P1, M1, M2 pontok szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
15. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen a szerződéskötés időpontjában érvényes olyan szakmai felelősségbiztosítással, amelynek fedezeti értéke legalább 40 000 000 HUF/év és legalább 10 000 000 HUF/káresemény.
16. A szerződéskötés feltétele, hogy az M2. a) pont szerinti szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes, aktív (az adott pozícióhoz elvárt) jogosultsági bejegyzéssel.
17. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
18. AK rögzíti, hogy az értékelési szempontra a Felolvasólapon és a kapcsolódó nyilatkozaton (Felolvasólap melléklet) tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a vezető tervezői szakmai cím meglétét és a szakember személyét tekintjük.
19. AK alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját.
20. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK konzorciumi tagként jelen beszerzés finanszírozására „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” felhíváshoz kapcsolódóan támogató szakmai vélemény kérelmet nyújtott be "A Soproni Egyetem infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja" címmel (kérelem sorszáma: C1291297), amely kérelem még nem került elbírálásra. AK kérelme el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy eltérő szakmai tartalommal történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. [Kbt. 53. § (5)] Jelen feltétel a közbeszerzési szerződésbe, mint annak hatályát felfüggesztő feltétel is rögzítésre kerül. [Kbt. 135. § (12)]
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges