Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4447/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:A tervezéssel érintett épület címe:ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (1053 Budapest, Papnövelde u. 4. (hrsz.: 24019)) A tervszolgáltatás helyszíne:1146 Budapest, Hermina u. 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állami magasépítési beruházások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakabfy Attila
Telefon: +36 12078718
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000016232020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000016232020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ELTE Apáczai tervezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000016232020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium átalakításával és bővítésével járó tervezési feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ELTE Apáczai tervezési feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:71240000-2
71242000-6
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A tervezéssel érintett épület címe:ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
(1053 Budapest, Papnövelde u. 4. (hrsz.: 24019))
A tervszolgáltatás helyszíne:1146 Budapest, Hermina u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2019. július 8-i Magyar Közlönyben megjelent 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat:
A budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról, 2. melléklet az 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozathoz, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 1053.
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6. szám alatti műemléki védettségű, több mint százéves épülete az általános amortizáció felszámolása mellett teljes funkcionális átrendezést igényel, az épületben lévő intézmények önálló működési feltételeinek megteremtéséhez. Az intézmény patinás, belvárosi épülete az iskolaépítészetben elfoglalt, kiemelkedő pozíciója ellenére sem működik jól. Az épületet a közösségi terek hiánya és a különböző funkciók – gimnázium, kollégium, bölcsőde – keveredése jellemzi. Az épület felújítása kapcsán a technikai, műszaki megújítás mellett nagyobb átrendezés szükséges. Egy új, udvari összekötő szárny megvalósítása jelenti a megoldást a jól szervezett elosztásra, mely egyben a hiányzó közösségi teret is biztosítja.
Ezen kívül fontos az udvari parkolás megszüntetése, sportudvar és egy nagyobb közösségi tér/tornaterem (díszterem létrehozása) kialakítása.
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium épületének tervezési munkái az iskola bővítésének és átalakításának tervezését foglalja magában az alábbiak szerint:
- komplett felmérési és állapotrögzítő tervdokumentáció,
- komplex döntéselőkészítő tanulmányterv elkészítése,
- az engedélyezési terv készítéséhez szükséges dokumentumok elkészítése,
- tanulmányok (geodézia, talajmechanikai szakvélemény, ERD) elkészítése,
- országképi- és településképi véleményezésre dokumentáció elkészítése, engedélyeztetése,
- engedélyezési terv elkészítése,
- meghatalmazás alapján az építési engedélyezési eljárás lefolytatása,
- kiviteli tervek elkészítése,
- árazott és árazatlan költségvetés elkészítése,
A tervezéssel érintett nettó alapterület: 9967,0 m2.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1) pontjában bemutatott szakember szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 2,5
2 M/2.2) pontjában bemutatott szakember többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 2,5
3 M/2.3) pontjában bemutatott szakember többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 2,5
4 M/2.4) pontjában bemutatott szakember többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 2,5
5 A teljesítés vállalt határideje tervezési ütemenként naptári napokban megadva: 40
6 a) Komplett felmérési és állapotrögzítő tervdokumentáció és komplex döntéselőkészítő tanulmányterv elkészítése tervezői költségbecsléssel határideje ( min. 15, max. 60 naptári nap) 25
7 b) Eng. tervek elkészít-nek + szakhat-i engtetés. indításának, előzetes településképi vélemény beszerzéséhez szüks. dok. elkészítése,egyeztetési felületre vaó felt. hatideje.(min 45-max 90 napt. nap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II. 2. 5 pont kiegészítése: A teljesítés vállalt határideje tervezési ütemenként naptári napokban megadva (1. és 2. ütem) (naptári nap)
értékelési szempont alpontjai az a) és b) pontok.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. – III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69. § szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§,10.§ és 12-16.§. szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
M1) Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozóan, a legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó adatai, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Alkalmazandó még: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) és 22. § (1) bekezdés, Kbt. 140. § (9) bekezdése.
Vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett közbeszerzés tárgya szerinti referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont alapján.
M2) Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a betöltendő pozíciót és a szakember nevét, a szakmai önéletrajz pedig a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, kamarai azonosítóját, jogosultságát, az ajánlattevővel való jogviszonyát (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó), a szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatását, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentum másolatok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni (rendelkezési állási nyilatkozat). [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont]
M3) Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval.
A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett, a Korm. rend. 22. § (1) bek. szerint igazolt, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
M/1.1) legalább nettó 5900 m2 alapterületű épület engedélyezési és legalább nettó 5900 m2 alapterületű épület kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó referenciával.
M/1.2) legalább 1000 m2 műemléki védelem alatt álló és/vagy helyi védelem alatt álló épület engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó referenciával.
Több, különböző teljesítésre vonatkozó referencia benyújtása esetén a mennyiségi adatok (m2) összeadódnak ugyanazon tervfázis esetében. Tervfázisonként az M1.1) pont vonatkozásában maximum 2 darab referencia mutatható be, az M1.2) pont vonatkozásában maximum 2 darab referencia mutatható be.
Az M1.1.) és M1.2) alkalmassági követelmények egy szerződés teljesítéséből is igazolhatóak.
Nettó alapterület: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 1. sz. mellékletének 88. pont szerinti definíció.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1)
legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M/2.2)
legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények
építményvillamossági tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M/2.3)
legalább 1 fő szakember,
aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M/2.4)
legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerinti (betűjele: T, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények tartószerkezeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M/2.5)
legalább 1 fő, aki rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnök vagy azzal egyenértékű képzettséggel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
M3) Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). AK a nettó vál. díj 20 %-ának
megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Előleg a végszámlából kerül levonásra. Nyertes AT 1 db
előlegszámla, 2 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani : Vállalk. a számla kiállítra. a Megrend. képviselője által aláírt
teljesítésigazolás alapján jogosult. A számla kifizetésére a Kbt. 135. §(1),(5) és(6) bekezdései irányadók. A fizetési határidő az aláírt
teljig. alapján kiállított számla Megb. általi átvételét követő 30 naptári nap a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján. Késedelmi kötbér: a
késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/ naptári nap, de max. 15 %. Hibás teljesítési kötbér: az érintett
részre vonkozó nettó vál. díj 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vál. díj 20 %-a. Teljesítési Biztosíték, Jólteljesítési biztosíték: a
nettó vál. díj 5-5%-a. Jótállás:12 hó Tov. inf: szerződés
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)–(1c) bek. szerint. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16. § (1)–(4) bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)–(3) bekezdése és a Kbt. 68. § (4)–(6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az értékelési szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0–100 pont. Pontszámok kiosztásának módszere: a 2. értékelési részszempont (minőségi) esetében egyenes arányosítás, az 1. és 3. értékelési részszempont fordított arányosítás. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.
2. Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan.
3. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattételesetén a Kbt. 35 §-ban foglalt feltételek irányadók.
4. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.3.
5. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
6. Az eljárás során a kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11–12. § és a Kbt. 41.§ (1), 41/A. § (1),(3)–(6), 41/C. § (3) szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Eljáró FAKSZ: dr. dr. Jakabfy Attila, lajstromszám: 00465
10. AK a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak tekintettel arra, hogy a felhívás feladásának tényleges dátuma az EKR-ben lévő felhívásban téves adatot tartalmaz.
11. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok:
Egyéges Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként, illetve a kapacitást nyújtó szerv/személy is.
Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkoznia/uk kell a Kbt. 66. § (2), (6) szerint, Kbt. 65. (7) bek., 67. § (4) bek. szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is.
Árrészletező a Dokumentációban meghatározott tartalommal.
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint űrlapok, nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, meghatalmazás a Kbt. 65. § (12) és 35. § (2a) szerint, szerződés/előszerződés adott esetben. Az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló dokumentum, nyilatkozat szerződéskötési feltétel teljesítéséről, nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsájtásáról.
12. Az értékelés körében benyújtandó egyéb dokumentumok: Nyilatkozat az értékelés körében vizsgált szakember tapasztalatáról, szakmai önéletrajz, végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolata és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
13. Szerződéskötési feltétel: Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 25 millió Ft/káresemény és legalább 50 millió Ft/év kártérítési összegű építészeti és műszaki tervezési tárgyban, ami az alvállalkozók (altervezők, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjed. A felelősségbiztosítás szerződéskötéskor történő rendelkezésre állásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
14. Teljesítési határidő: a szerződés aláírásától (hatályba lépésétől) számított 270 naptári nap. Az egyes tervek szolgáltatásának részhatárideje (értékelési szempont) a szerződéstervezetben kerül rögzítésre. Folyt a VI.4.3) pontban
15. M2) alkalmassági feltétel esetén előírt szakemberek esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai jogosultságok igazolása szerződés kötési feltétel.
Folyt.: VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3.)pont folyt.:15. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000,- HUF
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstár-nál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállítottgarancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti eseteit egzakt módon tartalmaznia kell.
16. Jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
17. A közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel. Ajánlatkérő komplett vázlatterv, engedélyezési terv-, és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.
18. A II.2.5) pont pontosítása: 1. Az ajánlati felhívás M/2.1) pontjában bemutatott szakember műemléki védelem alatt álló vagy helyi védelem alatt álló épület építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap)
2. Az ajánlati felhívás M/2.2) pontjában bemutatott szakember épületek építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap)
3. Az ajánlati felhívás M/2.3) pontjában bemutatott szakember épületek építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap)
4. Az ajánlati felhívás M/2.4) pontjában bemutatott szakember épületek építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkákhoz kapcsolódó tervezési tevékenység tárgyú szakmai többlettapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák