Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/56
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.23.
Iktatószám: 4457/2021
CPV Kód: 90923000-3
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ROVÉRT ROVAR- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT;Bogármérnökség Kft.;Hygiénia Kártevőirtó és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság;Növényvédő és Kártevőirtó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271452
E-mail: kittkad@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex patkányirtási program a fővárosban
Hivatkozási szám: EKR000709482020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90923000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés – „A Főváros komplex patkányirtási programjának végrehajtása" tárgyban
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 708000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komplex patkányirtási program a Fővárosban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90921000-9
További tárgyak: 90922000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni a szervezett patkányirtási feladat keretében Budapest mintegy 525 km2-es közigazgatási területén.
1. A bejelentett lakossági patkányészlelésekhez kapcsolódó egyedi objektumkezelések, ennek részeként:
• felszíni etetőhelyek létesítése és ellenőrzése,
• csatornahálózaton belüli etetőhelyek létesítése és ellenőrzése.
Vállalkozó a patkányészlelésre vonatkozó lakossági vagy egyéb (közületi) bejelentés esetén a Megrendelő (Ajánlatkérő) bejelentésről szóló írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított legfeljebb 48 órán belül köteles a helyszíni szemrevételezést elvégezni, valamint a szükséges irtási feladatot megkezdeni.
Budapest Főváros területén 2019 folyamán összesen mintegy 11000 lakossági patkányészlelést regisztráltak és ezek 75%-a minősült igazoltnak. Budapesten a patkánypopuláció nagysága szezonálisan ingadozik, a téli időszakban (november és március között) számottevően alacsonyabb a bejelentésszám, mint a populáció aktív növekedési időszakában. Például 2018. november és 2019. március között havi átlagban 585 db (400 és 800 db között), 2019. május és október között havi átlagban 1160 db (100 és 1400 db között) lakossági észlelést jelentettek.
2. Intenzív beavatkozás megvalósítása meghatározott területen és időszakokban, ennek során:
• a patkányártalommal elsősorban érintett, a patkánypopuláció elszaporodásának leginkább kitett kerületekben, illetve kerületek egyes részein az 1. pontban jelzett egyedi objektumkezelés kiterjesztése, a lehelyezendő etetőhelyek számának növelése révén.
3. Meghatározott kiemelt csomóponti helyszíneken (összesen 20 db) folyamatos méregmező fenntartása, ennek részeként:
• felszíni etetőhelyek létesítése és ellenőrzése,
• csatornahálózaton belüli etetőhelyek létesítése és ellenőrzése.
A kiemelt csomóponti helyszínek közös jellemzője, hogy ott a patkányok számára kedvező feltételek gyakorlatilag folyamatosan fennállnak. Ezeken a kiemelt csomóponti helyszíneken, melyeket részletesen a műszaki leírás tartalmaz, folyamatosan fenn kell tartani az ún. méregmezőt, vagyis a létesített etetőhelyek ellenőrzését meghatározott időközönként (hetente, illetve kéthetente) el kell végezni.
4. A feladatvégzéshez kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatás
Rendszeres havi jelentés részeként adatszolgáltatás Megrendelő részére. A jelentésre kerülő adatok körét részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
5. Rezisztencia menedzsment
A rezisztenciára gyanúsnak ítélt gócokból rendszeres, genetikai módszerrel végzett igazoló vizsgálatok végzése szükséges, ezért Vállalkozó a budapesti patkánypopuláció antikoaguláns-rezisztenciájának folyamatos monitorozása és azon keresztül a fővárosi patkányirtási program eredményessége érdekében köteles mintát biztosítani az ajánlatkérő által kijelölt közreműködő (Nemzeti Népegészségügyi Központ) rendszeres rezisztenciavizsgálataihoz.
A komplex patkányirtási program során alkalmazandó visszaellenőrzési rendszer:
A rágcsálóirtószer első kihelyezése után biztosítani kell a 3-7 napon belüli visszaellenőrzést és a szükség szerinti csalétekpótlást (1. ellenőrzés). Az 1. ellenőrzést követő újabb 7-10 nap múlva az ellenőrzést meg kell ismételni (2. ellenőrzés). Ha az adott objektumnál létesített összes etetőhely az 1. és 2. ellenőrzés során negatívnak bizonyul, más szóval a két alkalommal elvégzett ellenőrzés során fogyasztás nem igazolható és patkányártalom más módon sem észlelhető, a kezelés az etetőhelyek felszámolásával lezárható. Amennyiben van pozitív etetőhely, akkor az objektum kezelését folytatni kell. Az etetőhelyek továbbra is eredeti helyükön maradnak és 7-10 naponként ellenőrzésre-feltöltésre kerülnek mindaddig, amíg a további fogyasztás ténye két egymást követő ellenőrzésen már nem igazolható. Ekkor a kezelés ezeken a helyen is lezárható. Ott, ahol a fogyás azt indokolja, az ellenőrzés és irtószerpótlás gyakoriságát növelni kell.
Részletes mennyiségeket, a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az M/2 kapcsán bemutatott szakembereken felül a fővárosi patkányirtási programba ténylegesen bevonandó, 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 2.§ 10. szerinti egészségügyi gázmesterek létszáma (max. 10 fő) 15
2 5. Az M/2 kapcsán bemutatott szakembereken felül a fővárosi patkányirtási programba ténylegesen bevonandó, 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 2.§ 16. pontja szerinti szakképzett személyek létszáma (max. 10 fő)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Megrendelő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján – a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – legfeljebb a szerződés értéke 20 %- erejéig a műszaki leírás 1.4. pontja szerinti speciális program végrehajtását igényelheti a Vállalkozótól, feltéve, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt a bejelentett és igazoltan pozitívnak minősített patkányészlelések száma a (naptári) tárgyhó és az azt megelőző két naptári hónap során regisztrált adatából képzett háromtagú mozgóátlaga Budapest bármely területén legalább 50%-kal meghaladja az egy évvel korábban ugyanezen három hónap alatt regisztrált adatokból hasonló módon képzett számértéket.
Megrendelő a jelen pont szerinti opciós jogát több alkalommal is jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, feltéve, hogy az opciós jog gyakorlása keretében megrendelt feladatok elvégzésének ellenértéke összességében nem haladja meg a szerződés értékének 20 %-át. Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő az opciós jog gyakorlása keretében alkalmanként legfeljebb 40 km2 nagyságú terület vonatkozásában igényelheti a speciális program végrehajtását. Felek között az elszámolás a speciális program végrehajtása tekintetében tételesen – beavatkozási alkalmanként külön teljesítésigazolás és külön számla keretében – történik, a Vállalkozó által az ajánlatában megadott egységdíjak (2. és 3. értékelési szempont) alapján
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az árhoz kapcsolódó értékelési szempontok az alábbiak:
1. Rutin patkányirtási tevékenység havi átalánydíja (nettó HUF/hó) Súlyszám: 60;
2. Etetőhely létesítésének díja zárt szerelvényben az opcióhoz kapcsolódóan (nettó HUF/db) Súlyszám: 5;
3. Etetőhely létesítésének díja csatornaszemben az opcióhoz kapcsolódóan (nettó HUF/db) Súlyszám: 5;
A 2. és 3. értékelési szempont kapcsán az ár tartalmazza az etetőhely létesítésének díját zárt szerelvényben, illetve csatornaszemben, patkányetető ládánként 200 gramm bromadiolon vagy difenakum rágcsálóirtó blokk kihelyezésével, 1. ellenőrzés során történő cserével-visszapótlással 200 grammra, valamint az irtószer 2. ellenőrzés során történő visszagyűjtésével

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 177 - 426653
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Komplex patkányirtási program a Fővárosban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ROVÉRT ROVAR- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84478605
Postai cím: VERSENY UTCA 4.
Város: BÉKÉS
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Internetcím(ek): (URL) www.rovertkft.hu
Fax: +36 66510761
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Bogármérnökség Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67168480
Postai cím: Eminescu Utca 55.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: bogarmernokseg@gmail.com
Telefon: +36 306647742
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66632502
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Hygiénia Kártevőirtó és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29576557
Postai cím: Zsitva Sor 6/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: hygieniakft@gmail.com
Telefon: +36 707014883
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Növényvédő és Kártevőirtó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35782960
Postai cím: Szolnoki hegy 96/B
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: takacs04@t-online.hu
Telefon: +36 76507454
Internetcím(ek): (URL) http://novenyvedo.hu
Fax: +36 76507454
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 708000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve. székhelye, adószáma:
Ajánlattevő neve: RNBH Konzorcium
Ajánlattevő neve: Bogármérnökség Kft.
Székhelye: 5700 Gyula, Eminescu u. 55.
Adószáma: 22692522-2-04
Ajánlattevő neve: Hygiénia Kártevőirtó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 6724 Szeged, Zsitva sor 6/b
Adószáma: 25970539-2-06
Ajánlattevő neve: Növényvédő és Kártevőirtó Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 96/B
Adószáma: 10227062-2-03
Ajánlattevő neve: Rovért Rovar- és Rágcsálóirtó Kft.
Székhelye: 5630 Békés, Verseny u. 4.
Adószáma: 10326886-2-04

Ajánlattevő neve: Corax-Lakidar Konzorcium
Ajánlattevő neve: Lakidar Kft.
Székhelye: 1161 Budapest, Csömöri út 42.
Adószáma: 12358702-2-42
Ajánlattevő neve: Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.
Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 57. I. em.
Adószáma:13301583-2-43
Ajánlattevő neve: 1. Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. 2. Ronix Szervező és Szolgáltató Kft. 3. Roxin Group Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve: Roxin Group Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 19.
Adószáma: 23131192-2-07
Ajánlattevő neve: RONIX Szervező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 116.
Adószáma:10327722-2-42
Ajánlattevő neve: Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1107 Budapest, Szállás u. 6.
Adószáma: 23535417-2-42

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)