Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4494/2020
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. )
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Mariann
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000205892020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000205892020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Népliget vasúti megállóhely tervezése
Hivatkozási szám: EKR000205892020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés Népliget vasúti megállóhely tervezése és engedélyeztetése tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Népliget vasúti megállóhely tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak:45221000-2
71200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. )
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat az 1. számú vasútvonal Keleti pályaudvar és Ferencváros állomás közötti szakaszán Népliget megállóhely és Ferencváros C elágazás kialakításának megtervezése.
Tervező feladatát képezi a megvalósíthatósági tanulmány kiválasztott, V1.2-es (szintbeni elhelyezkedés, 2 peronos, 6 vágányos kialakítás) változatra a különböző szakági engedélyezési tervek elkészítése, hatósági engedélyeztetések lefolytatása és a kivitelezési eljárás megindításához szükséges tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, a megvalósításhoz szükséges engedélyek birtokában.
Nyertes Ajánlattevő legalább 3 változatban köteles vázlattervi részletezettségű terveket készíteni, melyek közül Megrendelő választja ki a tovább tervezendő változatot. A változatokhoz tervezői költségbecslés készítendő. További feladat Arculati Kézikönyv készítése, mely a MÁV-csoport jelenlegi belső utasításrendszerének korszerűsítésével, a nyugat-európai közlekedési szolgáltatók előremutató megoldásainak adaptációjával egységes, korszerű, kortárs grafikai és formatervezési elveken alapuló, időtálló standardot jelent a budapesti és fővárosi elővárosi vasútvonalak utasforgalmi tereinek építészeti, belsőépítészeti és utastájékoztatási megoldásai terén. az arculati kézikönyv bírálati anyagában legalább 3 változatban (csoportban) mutassa be az alkalmazandó termékeket, anyagokat, funkcionális elemeket.
Szükséges továbbá a környezeti hatástanulmány – mellékleteivel együtt: Natura 2000 hatásbecslés, klímaváltozás kockázatelemzés, Víz Keretirányelvnek való megfelelés, örökségvédelmi munkarész) – elkészítése.
Összesen 1 megállóhely és kapcsolódó infrastruktúra tervezendő:
- A terveknek a Feladatleírás az „A tárgyi feladat elvégzése során támasztott elvárások” című pont vonatkozó alpontjának megfelelően EK-hitelesítési (NoBo) eljárásra alkalmasnak kell lenniük - a tervek EK-hitelesítési és Nemzeti Szabályoknak való megfelelőségi eljárását a Megrendelő megbízása alapján a Bejelentett és Kijelölt Szervezet végzi, mely szervezettel Tervező köteles együttműködni.
- Feladat az országos közforgalmú, vasúti pálya és a kapcsolódó szaktervek elkészítése, úgy mint felsővezeték, biztosítóberendezés, távközlési és erősáramú berendezések, továbbá magasépítészeti feladatrészek. A megállóhely előtt és után a meglévő vágányhálózatba történő csatlakozás tervezése szükséges
- Feladat a szükségessé váló vasúti és egyéb műtárgyak komplex megtervezése
- Feladat fotórealisztikus látványtervek elkészítése,
- A közműhálózatot külön genplánon kell bemutatni a nyilvántartási helyszínrajzok, valamint szükség esetén műszeres közműfelmérés alapján (a nyilvántartási helyszínrajzok beszerzése ajánlattevő feladata). A feladat keretében elkészítendők az érintett közművek átalakításának/kiváltásának engedélyezési tervei (amennyiben az érvényes jogszabályok lehetővé teszik).
- Tervezői feladat a szükséges létesítményeknél az üzemeltetői lehatárolások és megállapodások előkészítése, egyeztetése az érintett létesítmények üzemeltetőivel.
- A kivitelezésre vonatkozó szakágankénti (forgalmi, pálya, biztosítóberendezési, felsővezeték, stb.) építési fázis és ütemterv elkészítése, azok üzemeltetői jóváhagyatása annak minden vonzatával együtt szintén tervezői feladat.
Tervező feladata a kivitelezési tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása.
A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
PST kód: V001.16.13, V.001.16.63.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. AF III.1.3) M/2.1. szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk. köv-ben meghat. területen projektvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0, max. 36 hó) 20
2 3. AF III.1.3) M/2.2. szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ben meghat. területen tervezőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0, max. 36 hó)  10
3 4. AF III.1.3) M/2.3. szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ben meghat. területen tervezőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0, max. 36 hó)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a Tervező által elkészített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak elindításakor 12 hónapnál régebbi, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 0,5 %-nak megfelelő összegért (ajánlattevő ajánlata alapján számolva) Tervezőtől megrendelje a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát (A Kbt. 16. § (1) bek. szerinti opcionális rész).
Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást Ajánlatkérő írásban jelen szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A költségvetés/költségbecslés felülvizsgálatára vonatkozó számláját Tervező a költségvetés/költségbecslés Megrendelő általi elfogadását (teljesítésigazolás) követően nyújthatja be.
Ajánlatkérő a költségvetés aktualizálását a jelen feltételekkel összesen 1 (egy) alkalommal jogosult megrendelni, Tervező részére megküldött cégszerűen aláírt, írásbeli (fax vagy e-mail) megrendelés útján.
Tervező a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát a megrendeléstől számított 15 napon belül köteles elkészíteni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont kiegészítéseként, a szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépésétől számított 11 hónapon belül. Ajánlatkérő egy hónap alatt 30 napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja:
1. Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint EEKD benyújtásával – EKR űrlapon - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek.-re is). Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg. A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 1. § (7) bek., 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Ezzel kapcsolatban további irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Ajánlattevő élhet az Kbt. 69. § (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel: ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [Kr. 1. § (7) bek.]
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV.részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
B1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1)bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamaraitagságról szóló igazolást.
Karakterszám korlátozás miatt III.1.1) pont folytatása a III.1.2) pontban [Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):]!!!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (vasúti infrastruktúra tervezése, engedélyeztetése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti infrastruktúra tervezése, engedélyeztetése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 100.000.000 Ft értéket.
„Vasúti infrastruktúra tervezése, engedélyezése” alatt Ajánlatkérő a vasúti teher/személy szállításhoz kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli tervek készítését és/vagy a kapcsolódó engedélyezési eljárások lefolytatását érti.
***
Karakterszám korlátozás miatt III.1.1) pont folytatása:
(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető a B1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az EEKD-ban tüntesse fel.)
AK a nyilvántartásokban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
B1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékesországos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyaro-on letelepedett gazdaságiszereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyaro-on letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Az alkalmasság ig-ra a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek. irányadóak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. ATnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.
A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatások tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamot AK a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
Amennyiben az AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette). Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével.
A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.
M/2. ATnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell a szakemberek képzettségét igazoló iratot, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott tervezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az AT kötelezettsége és felelőssége.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dok-ban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1 nem rendelkezik AF feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó ref./referenciákkal:
M.1/1 Min. 4 db, ugyanazon állomáson vagy megállóhelyen lévő vágányra és min. 1 db országos vasúthálózaton elhelyezkedő peronra vonatkozó, hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési terv és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmazza az a) vasúti pályára, b) vasúti műtárgyra, c) vasúti biztosítóberendezésre d) vasúti felsővezetékre vonatkozó szaktervek mindegyikét.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.
M.2. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1 min. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
• „KÉ-K” és/vagy „KÉ-VK” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, ezen felül
• a munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján vasúti pálya tervezése területén szerzett minimum 5 év (60 hónap) szakmai gyakorlattal és azon belül 3 év (36 hónap) projektvezetői gyakorlattal.
(a 2. követelmény az 1. követelménnyel átfedésben lehet)
Projektvezetői gyakorlat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.
M/2.2 legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik.
• „KÉ-VA” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, ezen felül,
• vasúti műtárgy tervezés szakterületen minimum 3 év (36 hónap) tervezői gyakorlattal
(a 2.követelmény az 1. követelménnyel átfedésben lehet)
M/2.3 legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik.
• „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, ezen felül,
• közlekedési létesítmények építészeti tervezése szakterületen minimum 3 év (36 hónap) tervezői gyakorlattal.
(a 2.követelmény az 1. követelménnyel átfedésben lehet)
M/2.4 legalább 1 fő tervező, aki részt vett legalább 1 db közlekedési és/vagy tájépítészeti és/vagy várostervezési arculati kézikönyv összeállításában vagy utastájékoztató rendszer arculati elemeinek kidolgozásában.
A M.2.1.-M.2.4 pontban előírt pozícióra megajánlott szakember több pozícióra is jelölhető. Az előírt alk. köv-nek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6) bek.]
„Vasúti pálya tervezése” alatt AK vasúti pálya alépítményére (töltések/bevágások/műtárgyak) és vasúti pálya felépítményére (ágyazat, vágány) vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek készítését érti.
„Vasúti műtárgy tervezés” alatt AK olyan a kötöttpályás közlekedéshez kapcsolódó építmény engedélyezési és/vagy kivitelezési terveinek készítését érti, ami nem minősül épületnek és épületfunkciót nem tartalmaz.
„Közlekedési létesítmények építészeti tervezés” alatt AK a közösségi közlekedési hálózathoz funkcionálisan kapcsolódó, a hálózatot használó utasok gyalogos közlekedését, várakozását biztosító, fedett építmény engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek készítését érti.
„Közlekedési és/vagy tájépítészeti és/vagy várostervezési arculati kézikönyv, vagy utastájékoztató rendszer arculati elemeinek kidolgozásában való részvétel alatt AK olyan útmutató készítésében való részvételt ért, mely útmutató rögzíti a közlekedési/tájépítészeti/várostervezési/utastájékoztató rendszer arculati, megjelenési kialakításra vonatkozó általános elvárásokat, segédletként szolgál a különböző létesítmények műszaki és esztétikai megoldásainak összehangolása érdekében, így elősegítve a kialakítás funkcionális és esztétikai egységességét.
A kamarai jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
Az M2.1-M.2.3. pontban megjelölt jogosultságok alatt AK a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultságokat érti.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint;
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díj alapján számított napi 0,5 %.
Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja
Jótállási idő: 36 hónap
Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap)+45 nap.
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Forrás: hazai forrás, a szerződés utófinanszírozású.
Részszámlázás: Tervező 3 rész- és 1 végszámlát nyújthat be a szerződéstervezetben rögzített számlázási ütemterv szerint.
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
Kbt. 27/A. § irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKR Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) az EKR Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontására a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentumokat AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az AF I.3. pont szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le. Az ajánlat elkészítésének alapja az EKR-ben publikált dokumentumok. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, olvasható, nem szerkeszthető pdf formátumban. Az ajánlat összeállítása során ATnek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) bek-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII.19.) Kormr. (a továbbiakban: EKRr.) 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Ajánlatkérő Kbt. 41/A. § (4) bek. alapján vizsgálja az EKR-ben elektr.úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának megfelelőségét.
2. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (KÉ 2019/227.sz.,2019.11.26.) Minőségi kritérium 2-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. A 2-4.. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
3. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 150 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden AT által külön igazolandó.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT által a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.3. pont szerinti valamint a 4. minőségi értékelési szempont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Kr., illetve a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
M/2.1. pont - „KÉ-K” és/vagy „KÉ-VK” jogosultság
M/2.2. pont - „KÉ-VA” jogosultság
M/2.3. pont - „É” jogosultság
5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6. AK a Kbt. 71. § alapján az összes AT számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
8. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó vállalkozási díj.
9. AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés és 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
11. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. g) pontja alapján.
12. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dok. tartalmazza.
13. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
14. Szakmai ajánlat a Dokumentáció 8.5.1. pontja szerint.
15. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 3.600.000,- Ft.
Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, AK 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Karakterszám korlátozás miatt VI.3) pont folytatása a Vl.4.3) [Jogorvoslati kérelmek benyújtása] pontban!!!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.
Karakterszám korlátozás miatt VI.3) pont folytatása:
16. A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés hatálya alá esik, folyamatba épített ellenőrzés mellett. Amennyiben az eljárás lezárásakor nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya, a szerződés nem lép hatályba.
17. Alvállalkozók: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
18. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.
19. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Indokolás: A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, továbbá a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.
19. FAKSZ: Dr. Süvöltős András (lajstrom: 00170)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák