Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/60
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.29.
Iktatószám: 4566/2021
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: AK székhelye valamint a teljesítéssel érintett, a karakterkorlátra tekintettel a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000298632021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000298632021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jánossomorja - Öntözési célú vízpótlás
Hivatkozási szám: EKR000298632021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlása, öntözésfejlesztése projekt kapcsán tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC sárga könyv szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jánossomorja - Öntözési célú vízpótlás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
További tárgyak: 45252124-3
71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: AK székhelye valamint a teljesítéssel érintett, a karakterkorlátra tekintettel a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a „Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlása, öntözésfejlesztése” FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása tervezési és kivitelezési feladatok ellátása.
A projekt célja a következő létesítmények megvalósítása:
A Mosoni-Dunából, Mosonmagyaróvárnál kiágazó Lébény-Hanyi öntöző főcsatorna szabad vízkészletből, Jánossomorja város és térségének jelenleg nem öntözhető mezőgazdasági területek öntözésfejlesztési lehetőségének és a város rekreációs,- turisztikai vízigényeinek megteremtése, valamint a szomszédos osztrák határ menti területek vízpótlási lehetőségének biztosítása.
Tevékenység - Mérték-egység - Becsült mennyiség
Földmedrű csatorna
meglévő földmedrű rézsűs csatorna rekonstrukciója kétoldali depóniarendezéssel (amely tartalmazott kotrási feladatot) fm 9 831
vízzáró depóniaképzés, meglévő csatorna mentén fm 1000
új földmedrű rézsűs csatorna kialakítása kétoldali depóniaképzéssel, tömörítéssel fm 11 885
Műtárgyak építése/átépítése/felújítása db 33
torkolati zsilipes vízkivételi műtárgy db 4
kombinált bújtatós, alsó-felső átbukású zsilipes vízkivételi műtárgy db 1
alsó-felső átbukású, illetve síktáblás zsilipes vízszintszabályozó műtárgy db 4
egynyílású földút alatti áteresz db 19
86. sz. közút alatti vb. híd keretelemes áteresz db 1
Csorna-Hegyeshalom közötti vasútvonal alatti vb. híd keretelemes áteresz db 1
belvízbevezető csappantyús áteresz db 3
Monitoring
távjelzős vízszintmérőhely kialakítása db 3
aszálymonitoring állomás létesítése db 1
Összesen 33 db műtárgy építés/átépítése/felújítása:
 Bújtató műtárgy építése (1 db): 300 mm-es átvezető csővezeték kiépítése, uszadékfogó rács, bukózsilip építése.
 Bögéző műtárgyak kialakítása: 3 db
 Keresztező műtárgyak (átereszek) kialakítása: 21 db
 Vízkivételi műtárgyak kialakítása: 4 db
 Belvízbevezető műtárgyak kialakítása (3 db): Lébény-Hanyi öntöző főcsatornába való bevezetésére a 20+075 cskm-ben lévő P-Somorja-Ny-i és a 21+271 cskm-ben lévő P-Somorja-K-i csatornák torkolatához egy-egy Ø80 átmérőjű csappantyús csőáteresz, a Jánossomorja 0950 hrsz-ú út árok torkolatához pedig egy Ø40 átmérőjű csappantyús csőáteresz beépítése.
 Vízátadás az osztrák oldalra: A vízátadás az Osztrák-Magyar határszelvényben történne a Tarcsai határcsatorna Új Lébény-Hanyi öntöző főcsatorna csatlakozásához. (1 db)
Összesen 3 db műtárgy bontása: Lébény-Hanyi öntöző főcsatorna meglévő mederszakaszának és műtárgyainak rekonstrukciója, átalakítása: , 7T, 11 T és a 15T jelű alvízszint szabályozó műtárgyak és alépítményeinek elbontása.
 A 9+680 cskm szelvényben lévő billenőtáblás zsilip alépítménnyel és a jelenlegi vb. híddal együtt történő megszüntetése, helyette egy békaszájszelvényű 434x272x5,5 acél hullámlemez áteresz beépítése.
 ~27 000 m3 anyag kitermelésére lesz szükség a meglévő meder kotrása során.
 Meglévő depónia magasítása összesen 1000 fm hosszban.
 Új csatornameder kialakítása: új földmedrű rézsűs csatorna kialakítása kétoldali depóniaképzéssel, tömörítéssel. ~182 000 m3 anyag (humusszal együtt) kitermelésére lesz szükség, ebből a mederből kotrással kitermelt ~14 600 m3 homokos kavics-kavics anyag elszállításra és deponálásra kerül az ÉDUVIZIG működési területén belül.
 Monitoring rendszer: Öntöző főcsatorna 1+600 cskm, 13+164 cskm és a 21+752 cskm szelvényekbe tervezett vízszintszabályzós műtárgyakhoz távmért vízállásmérő állomások telepítése (energiaellátás napelemmel). Kamerák telepítése a biztonságos működéshez. Vízmércék mellé koracélból készült korlátok elhelyezése.
 Aszálymonitoring állomás: Jánossomorja város külterületére a Déli oldalra.
A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési, kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
Folyt.: Felhívás VI.4) pontjában
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata 30
2 1.1. Az M.2.1) alk.i köv.ben bemutatott szakember FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított projekt kivitelezésben szerzett alk.i köv.-en felüli többlet szakmai tapasztalata-min0, max36 hónap 15
3 1.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min 0, max 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF - Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (1) bek. (továbbiakban: „Kr.”) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott, cégszerűen aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg („Kr.” 3.§ (5) bek.).
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban.
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a formanyomtatvány benyújtásával a „Kr.” 4. §-ban előírt módon kell igazolnia előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 6-7. §-aiban foglaltakra is.
A Kbt. 67. § (3) bek. és a „Kr.” 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a „Kr.” 3. § (3) bek.-ben foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § (7) bek., a Kbt. 74. § (1) bek. és a Kbt. 64. § (öntisztázás) is megfelelően irányadó.
A „Kr.” 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
SZ.1. A Kbt. 65.§(1)c) pontja és a 322/2015. Kr. 8.§(1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.2. A Kbt. 65.§(1)c) pontja és a 322/2015. Kr. 21.§(1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§(11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P.1. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vízépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19.§ (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19.§ (1) c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdésére tekintettel).
Amennyiben Ajánlattevő a P. 1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért
A P.1. pont szerinti alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. részében az ajánlata benyújtása során.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg („Kr.” 3.§ (5) bek.).
Az EEKD kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm. rendelet 2.-7. §-ai tartalmaznak.
Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (7) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése szerinti esetben az ott leírtak szerint jár el Ajánlatkérő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (vízépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 1 800 000 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015 (X.30.) Korm.rend. („Kr”) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a „Kr.” 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a „Kr.” 21.§ (2) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától számított megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetését a „Kr.” 22. § (1) bek. előírásai szerint.
A „Kr.” 21. § (2a) bek. alapján Ajánlatkérő 5 év (60 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.-ei is.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább: a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap), teljesítés helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, a kapcsolattartó megnevezését, elérhetőségét (min. telefonszámát), a szállítás tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciá(k)ból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.
A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik („Kr.” 22.§ (4) bek.)
M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és „Kr.” 21.§ (2) bek. b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél, a szakmai gyakorlat és az előírt berendezés tekintetében való képzettség a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó.
Csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.
A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Közös ajánlattevők esetében az M.1. és M.2. követelménynek az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, tekintettel arra, hogy az kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre.
Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek-ei. is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon (8 éven) belül megkezdett, és a szerződésnek megfelelően teljesített vízépítési tárgyú referenciá(ka)t, amely kiterjed legalább az alábbi munkarészekre:
- 7000 fm meglévő csatorna felújítása/átépítése/áthelyezése, amely tartalmazott kotrási feladatot
- 8500 fm csatorna építése
- 23 db vízépítési műtárgy/építése/átépítése/felújítása
- 1db vízépítési műtárgy bontása
- 3 db vízállásmérő és/vagy aszály-monitoring állomás telepítése
AT fenti referenciákat alkalmassági részfeltételenként egy szerződéssel, de összességében több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanaz a szerződés több referenciafeltétel igazolására is bemutatható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M/2.1 egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (szakképzettséggel).
M/2.2 egy fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII .11.) Korm. rendelet szerinti VZ- TER (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (szakképzettséggel).
M/2.3 egy fő minőségügyi szakmérnök, aki rendelkezik 24 hónap vízépítési munkák területén szerzett minőség-ellenőrzési tapasztalattal
Valamennyi szakember tekintetében egyenértékű végzettséggel való rendelkezést is elfogad Ajánlatkérő. Az egyenértékűség egyértelmű igazolása az ajánlattevő feladata.
Egy szakember egy pozícióra bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel, elszámolás, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF.
Ellenszolgáltatás fizetése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt. 135.§(1),(5)-(6) bek., a 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint a teljesítést és annak igazolása után a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30napon belül.
Nyertes ajánlattevőnek legalább 6 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetősége, ahol az egyes részszámlák értéke minimálisan el kell, hogy érje a teljes Szerződéses Ár 10 %-át, kivéve a szakasz utolsó részszámláját.
Kötbérek:
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett munka nettó értékének 0,5%-a/késedelmes nap, legfeljebb a késedelemmel érintett munka nettó értékének 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó ellenérték 25%-a.
Jótállás: 60 hónap, jótállási kötelezettség időtartama acélszerkezetek korrózióvédelmére 10 év.
Biztosítékok:
Teljesítési biz.: teljes nettó ellenérték 5%-a.
Jólteljesítési biztosíték: a jótállás időtartamára (60 hónap) a teljes leszállított mennyiség nettó ellenértékének 5%-a.
Előleg: max. 30% Ajánlatkérő az előleg fizetését a szerz. elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra. Amennyiben a 272/2014. Korm. rendelet (vagy egyéb a szerződés finanszírozásának forrásoldalára kiterjedő jogszabály) hatálya kiterjed a jelen eljárásban megkötésre kerülő szerződésre, abban az esetben az előleg és az előleg visszafizetési biztosíték vonatkozásában az ezen jogszabályi előírások alkalmazandóak.
Szállítói fin., tám. int.:100,000000%
Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
Fizetési feltételeket érintő főbb jsz:
-2015. évi CXLIII. tv.
-272/2014. (XI.5.) Kr.
-2013. évi V. tv.
-2017.évi CL. tv.
Részletes szabályok a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlat/okfelbontására az EKR-ben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat felbont. az EKR-ben kerül sor az ajánlattételi hat.(ATH) lejártát követő 2 órával később [EKR rend.15.§(2)]. Az ajánlatnak az ATH lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérk. időpontjáról az EKR visszaigazolást küld [15.§(3)]A Kbt.68.§(4)-(5)bek. adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan-az ajánlatban szereplő tartalommal-AT-k részére elérhetővé teszi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás I.3) pontjában megadott elektronikus elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is
- Kbt. 66. § (2) szerinti kifejezett nyilatkozatát
- Kbt. 66. § (5) alapján a felolvasólapot.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.
6. Az M.1.-M.3. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételnél szigorúbbak.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont;
0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: a 2. (ár) értékelési szempont: a KH
25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. Az 1. értékelési szempont 1.1. és 1.2. részszempontja esetében a KH 25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)
8. Ajánlati biztosíték 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (10032000-00319841-00000000), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.
9. Részajánlattétel kizárásának indokolása: AK a részaj.tétel lehetőségét a besz. tárgyának és jell-nek megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a besz-i igény, a besz. tárgyának jellege (tervkészítés és kivitelezés) és a szerz-hez kapcs. további körülmények, így a versenysemlegesség köv-e, vmint a beruházás mérete, miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták nem teszik lehetővé a közb. több részére történő aj.tételt. Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
10. A Kbt.35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
11. Ajánlati kötöttség: A felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!
12. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter, lajstromszáma: 00875.
13. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
14. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja az ajánlatban (nemlegesség esetén erről szóló nyilatkozatot kell csatolni).
15. Feltételes közbeszerzés: AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg. A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy a forrás támogató általi elfogadását vagy igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító (uniós forrásból történő finanszírozás esetében) TSZ nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei. Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés anyagi fedezetét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) igénybevételével kívánja biztosítani.
16. A nyertesnek a közbesz. dok.ban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő legalább 400 Millió Ft/év és 100 Millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (All Risks), valamint minimum 50 Millió Ft/év és 25 Millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.
17. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.-ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon.
18. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek, tartalmazza.
18. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
20. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk folytatása
21. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:
ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány)
22. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
II.2.4) pont folyatatása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az RJ-nek/AT-nak az részvételi jelentkezésbe/ajánlatában igazolnia kell.
A teljes feladatleírást, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások/feladatokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák