Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.28.
Iktatószám:4592/2018
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:SZTE Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika épülete, 6720 Szeged, Szőkefalvi Nagy Béla utca 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: goo.gl/h2UQAo (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Equinox Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Záhony u. 7. - Graphisoft Park „MA” ép. III. emelet (Equinox Iroda)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország:
Kapcsolattartó személy: dr. Csizmadia Péter
Telefon: +36 309899297
E-mail: csizmadia.peter@equinoxtender.hu
Fax: +36 14300853
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.equinoxtender.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.equinoxtender.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Equinox Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Záhony u. 7. - Graphisoft Park „MA” ép. III. emelet (Equinox Iroda)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Csizmadia Péter
Telefon: +36 309899297
E-mail: csizmadia.peter@equinoxtender.hu
Fax: +36 14300853
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.equinoxtender.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.equinoxtender.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 „SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika áttervezése Egészségtudományi Képzési Tömbbé” tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám: 11/Ny/2018/SZTE
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 „SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika áttervezése Egészségtudományi Képzési Tömbbé” tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 „SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika áttervezése Egészségtudományi Képzési Tömbbé” tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika épülete, 6720 Szeged, Szőkefalvi Nagy Béla utca 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 „SZTE ÁOK volt Sebészeti Klinika áttervezése Egészségtudományi Képzési Tömbbé” tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatások nyújtása
A) A projekt bemutatása
Az épület az 1900-as évek elején épült, 7 szintes, ebből az alagsor, a magasföldszint, az 1, 2 és a 3 emelet teljes-, míg a padlástér részleges beépítettségű, de a teljes alapterületű pinceszint csak alárendelt funkciók ellátására alkalmas. Összes bruttó alapterület 12.622 m2. Az épület 2652 műemléki törzsszám alatt nyilvántartott, helyi védelem alá eső épület. Hagyományos téglafalas szerkezetű, vélhetően poroszsüveges födémekkel, fa fedélszerkezettel, cserépfedéssel. Többször átépített, részlegesen, szétszórtan elhelyezkedő helyiségcsoportjaiban felújított, jellemzően elavult, felújításra szorul. Épületgépészeti rendszerei korszerűtlenek és az eseti, lokális javítások miatt nem vezérelhetők, nehezen vagy nem szabályozhatók, így energetikai szempontból pazarló. Erős- és gyengeáramú rendszerei több ütemben épültek ki, így nem képeznek egységes rendszert. A projekt keretében az épületben állatház, valamint tetemhűtők (cadaver hűtők) is kerülnek kialakításra
B) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok
Tervezési feladat az épület átalakítására és felújítására vonatkozó tanulmányterv alapján vázlatterv, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az alábbiak szerint
I. ütem
- részletes tervezői program kidolgozása,
- előkészítő műszaki vizsgálatok, épületdiagnosztika, geodéziai felmérés,
- felmérési terv és ajánlatkérői jóváhagyásra alkalmas vázlatterv elkészítése,
- építési engedélyezési tervek elkészítése;
II. ütem
- építési engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése,
III. ütem
- a szükséges technológia tervek elkészítése,
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
IV. ütem
- szakmai közreműködés a kivitelezési tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásában
V. ütem
- tervezői művezetés (tervezett mérnöknapok száma: 100 nap)
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. a) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai tapasztalata oktatási és/vagy egészségügyi rend. ép.-ek tervezésében  25
2 Az M/2. b) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata 15
3 Az M/2. c) alk. min.köv.-re megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 4.2.1-16-2017-00014
II.2.14) További információ:
1) A II.2.7) pontban feltüntetett befejezési dátum a támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezési határidővel azonos dátum (amennyiben a TSZ meghosszabbításra kerül, e dátum is automatikusan meghosszabbodik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Az igazolások keltezésére a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) bek. alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Amennyiben Ajánlattevő szerepel a Magyar Építész Kamara vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében (http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso), úgy igazolás benyújtása az ajánlatban nem szükséges, ennek hiányában Ajánlattevő csatolja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenység végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló - a Magyar Építész kamara által kiállított - igazolást [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani].
[Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és 69.§ (11) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
P/1. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata [IV. rész Alfa szakasz (α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése)] benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
P/1. Ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított igazolást az alábbi tartalommal (amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, megnyitás időpontja (év, hónap, nap),
- számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, ha igen, ennek mértéke (naptári napban megadva).
Az ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatában becsatolt, igazolást kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél egyéb számlaszámon nem vezet pénzforgalmi számlát, illetve a vizsgált időszakban részéről pénzforgalmi számla megszüntetésére nem került sor. Amennyiben a vizsgált időszakban sor került az ajánlattevő részéről pénzforgalmi számla megszüntetésére, úgy a jelen pont szerinti igazolást az itt rögzített tartalommal a vizsgált időszakban megszüntetett számla vonatkozásában is be kell nyújtani.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben 30 napot meghaladó mértékű sorban állás volt. Ajánlatkérő „sorban állás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében a közös ajánlattétel esetén a P/1. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynél elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg az előírásoknak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/3. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata [IV. rész Alfa szakasz (α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése)] benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a teljesítés helye,
- a szolgáltatás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. és M/3. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését,
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá
- végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését [a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe].
aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:
a) legalább bruttó 8000 m2 alapterületű épület(ek) felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítése;
Az a) alpont önállóan legfeljebb négy referenciával igazolható.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, aki az É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. IV. cím 2. rész 2. pontja];
b) legalább 1 fő, aki G jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. IV. cím 2. rész 28. pontja];
c) legalább 1 fő, aki V jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. IV. cím 2. rész 29. pontja].
M/3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához legalább 1 fő szakemberrel, aki a 47/2011. BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [BM rendelet 2. § (1) bek. a) és b) alpont].
Az M/2. a)-c) alpontokra és az M/3. követelményre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de minimum 2 fő megnevezése szükséges az ajánlatban.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és 47/2011. BM rendelet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/2. és M/3. alkalmassági követelmények körében érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A) Ellenszolgáltatás
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A teljesítésigazolásra és a pénzügyi teljesítésre irányadó jogszabályhelyek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ek; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ek.
AK előleget nem fizet. A nyertes AT a szerződés teljesítése folyamán 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az I-IV. ütemek vonatkozásában. Az V. ütem tekintetében a nyertes AT havonta jogosult számlázni a ténylegesen igazolt teljesítésnek megfelelően.
B) Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok
Kés. kötb./ megh. kötb./ telj. biztosíték. Kés. kötb.: 5 naptári nap késedelem után az érintett nettó díj 1 %-a/nap, max. a napi mérték 20-osa. Megh. kötb.: megh.-sal érintett nettó díj 20 %-a. Megh.-nak tekintendő a 20 napot meghaladó kés. esetén a megrend. elállás, felmondás. Egyoldalú azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a kés. napok száma eléri a 15-öt, vagy váll. a kb.fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park) - „Ma” épület, III. emelet (Equinox Iroda)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak részt venni az ajánlatok bontásán.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok elérése nem regisztrációhoz kötött, mely tényre tekintettel - a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján - Ajánlatkérőnek (továbbiakban: AK) azon gazdasági szereplőket áll módjában az eljárás iránt érdeklődő gazd. szereplőnek tekinteni - és a Kbt.-ben rögzített tájékoztatási kötelezettségét feléjük teljesíteni -, akik az ajánlati dokumentáció szerinti átadás-átvételi elismervény cégszerűen aláírt példányának e-mail vagy fax útján történő visszaküldésével igazolják az eljárás iránti érdeklődésüket az I.3) pont szerinti elérhetőségeken.
2) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.
3) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (eredeti aláírt példányban);
- a Kbt. 66. § (4) bek. szerint, hogy a 2004. évi XXXIV. tv. szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 134. § (5) bek. szerint a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról;
- felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel.
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- az ESPD-t (kitöltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást.
4) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
6) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
7) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
8) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 60 nap.
9) A részekre történő ajánlattétel nem biztosított. Annak biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, továbbá több fővállalkozó közreműködése az épületkomplexum egységes szempontok kialakítását és összhangját veszélyeztetné, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával.
10) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
11) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
- adható pontszám: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;
- alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás, a további minőségi szempontoknál egyenes arányosítás a közb. dok.-ban rögzítettek szerint.
12) Nem konzultációs jellegű helyszíni bejárás: 2018. 04. 10. 10:30; 6720 Szeged, Szőkefalvi Nagy Béla u. 6. előtt.
13) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csizmadia Péter (00482).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák