Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/63
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.01.
Iktatószám:4607/2019
CPV Kód:71221000-3
Ajánlatkérő:Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Teljesítés helye:1033 Budapest, Vörösvári út 88-96, Laktanya utca 4. és 1039 Budapest Csobánka tér 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50208731
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Péter
Telefon: +36 705298333
E-mail: kozbeszerzes@okbp03domain.hu
Fax: +36 14378804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000273282019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000273282019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EBP tervezési szerződés
Hivatkozási szám: EKR000273282019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő az Egészséges Budapest Program keretében tervezi felújítani a Szent Margit Rendelőintézet Budapest, III. kerület, Vörösvári út 88-96., Laktanya utca 4. és Csobánka tér 6. szám alatti épületeit, jelen eljárás tárgya a 3 ingatlan felújításához szükséges koncepció és kiviteli tervek, valamint árazatlan és árazott költségvetés elkészítése, normaárak alapján.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EBP tervezési szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1033 Budapest, Vörösvári út 88-96, Laktanya utca 4. és
1039 Budapest Csobánka tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Egészséges Budapest Program keretében tervezi felújítani a Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári út 88-96., Laktanya utca 4. és Csobánka tér 6. szám alatti épületeit, jelen eljárás tárgya a 3 ingatlan felújításához szükséges koncepció, kiviteli tervek, valamint árazatlan és árazott költségvetés elkészítése, normaárak alapján.
A három ingatlan alapterülete mindösszesen 9822 m2. A megújítandó külső parkolók területe 4 021 m2, a zöldterület további 1004 m2.
Ellátandó feladatok:
Vázlatterv készítése és előkészítő munkarészek
A tervdokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 meglévő- és megmaradó épületek építészeti felmérése (átalakítással érintett területek),
 vázlatterv elkészítése M=1:200-as léptéknek megfelelő részletezettséggel,
 közmű és egyéb kontingensek rendelkezésre állásának meghatározása,
 műszaki leírás.
Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése az alábbiak szerinti tartalommal különösen, de nem kizárólagosan:
 bontási munkarészek tervei
 építészeti terv
 tartószerkezeti terv
 épületgépészeti terv
 külső közmű terv
 épületvillamossági terv
 tűzvédelmi terv
 egészségvédelmi és biztonságtechnikai terv
 telken belüli út terv
 kert és tájépítészeti terv
 belsőépítészeti terv
 orvostechnológiai terv
 orvosi gáz hálózat terve
 árazott és árazatlan költségvetés kiírás minden szakági szereplő részéről
 út és forgalomtechnikai terv
Tervezői művezetés
Ajánlattevő köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt - várhatóan 2020. első negyedévtől 2021. év végéig terjedő időszakban - minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében, 250 mérnöknapra tervezve. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány tapasztalata (részletek a III.1.3 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.1.)-hez és a II.2.1)-hez kiegészítés:* III. kerület Vörösvári út 88-96., Csobánka tér 6. és a Laktanya utca 4. szám alatti ingatlanok felújítás kapcsán
AK helyszíni bejárást tart 2019. április 2-án 9 órakor. A találkozó helyszíne:1033 Budapest, Laktanya utca 4

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.
Az EEKD a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a KR 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
A KR 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó – az EKR-ben biztosított űrlapon - nyilatkozat becsatolása is szükséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 24. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt.65. § (6)–(7), (9) és (11) bekezdéseire.
Nyilvántartásban való szereplés követelménye:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a - KR 26. § (3) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a cégszerűen aláírt, nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (egészségügyi intézményben végzett generáltervezési szolgáltatás) – áfa nélkül számított– árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) és (10) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.
A P1) alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint.
A fent ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdéseire. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (egészségügyi intézményben végzett generáltervezési szolgáltatás) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a nettó 100 millió HUF-ot.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR 1.§ (1) alapján az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1.1.-M.1.4. A Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett generáltervezési szolgáltatásainak ismertetését az ajánlattevő nyilatkozatával vagy a szerződést kötő fél által adott igazolással igazolva, legalább a következő tartalommal:
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal),
• szerződést kötő másik fél,
• szolgáltatás tárgya a szakágak és a tervezett épület/intézmény bemutatásával, valamint
•nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)] Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdéseire is figyelemmel kell lenni azzal, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladását megelőző 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
M/2. 1-4.Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (3) b) pontja alapján AT nek be kell nyújtania nyilatk azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M/2.2. esetén AK alkalmazza a Kbt.65.§ (10) bek.-t.
Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat.
A képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.
Ha a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szüks az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta vagy a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Az alk igazolására szolgáló vmennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1.1. a felhívás feladását megelőző 3 évben egészségügyi létesítmény orvostechnológiai kiviteli tervének készítési referenciájával.
M.1.2. a felhívás feladását megelőző 3 évben legalább 2000 m2 alapterületű egészségügyi létesítmény gyógyászati gázellátásában kiviteli terv készítési referenciával.
M.1.3. a felhívás feladását megelőző 3 évben 7.000 m2 alapterületű orvostechnológiai tervezést igénylő létesítmény kiviteli tervet tartalmazó generál tervezői referenciával.
A Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti referencia igazolás(ok) az ajánlattevő vagy szerződést kötő másik fél által kerülnek kiállításra.
M/2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és aktív tervezői jogosultsággal rendelkező orvostechnológus tervezővel.
M/2.2. legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel és aktív tervezői jogosultsággal rendelkező vezető tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend I. melléklet I/2. rész 2. pontban meghat. építészeti tervezési szakterületre vonatkozó és a mérnöki kamaránál bejegyzett É - tervezői jogosultsággal.
M/2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és aktív tervezői jogosultsággal rendelkező épületgépész vezető tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet I.melléklet I/2. rész 28.pontjában meghat. építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó és a mérnöki kamaránál bejegyzett G - tervezői jogosultsággal.
M/2.4. legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és aktív tervezői jogosultsággal rendelkező épületvillamos tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet I. mell. I/2. rész 29. pontjában meghat. építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó és a mérnöki kamaránál bejegyzett V - Tervezői jogosultsággal.
Az M/2.1.-M/2.4. szakemberek esetén AK elfogadja azon szakembereket is, akik a a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet vonatkozó pontjaiban előírt végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek a jogosultság megszerzéséhez, amely alkalmassá teszi őket legkésőbb a szerződéskötés időpontjára történő kamarai bejegyzésre.
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Minőségi kritérium:Személyi állomány tapasztalata, mint értékelési szempont (értékelés során figyelembe veendő szakemberek): a) A teljesítésben részt vevő, az M/2.1 alkalmassági követelmény kapcsán megjelölt jogosultsággal rendelkező szakember többlet szakmai tapasztalata. Az alábbi többlettapasztalatok az alábbi pontszámokat érik (összesen 50 pont)
• amennyiben rendelkezik klinikai mérnök végzettséggel (20 pont),
• amennyiben rendelkezik az alábbi tanúsítvánnyal: OT-G-T - Egészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése (10 pont)
•amennyiben rendelkezik az alábbi tanúsítvánnyal: OT-M-T - Egészségügyi intézmények és ezek
funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelmet (10 pont)
• amennyiben rendelkezik az alábbi tanúsítvánnyal OT-R-T - Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése (10 pont).
b) saját alkalmazásban lévő “É” jogosultságú építész felelős tervező szakemberek száma (szakemberenként 2 pont,
max. 5 fő).
c) Az M/2.3. alkalmassági követelmény kapcsán megjelölt műszaki alkalmasság körében bemutatott 1 fő G-tervezői jogosultsággal
rendelkező szakember egészségügyi létesítmények tervezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (létesítményenként 2 pont, max.
10 db létesítmény).
d) Az M/2.4. alkalmassági követelmény kapcsán megjelölt 1 fő V-tervezői jogosultsággal rendelkező szakember
egészségügyi létesítmény tervezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (létesítményenként 2 pont, max. 10 db létesítmény).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt.135.§(1)és(5)-(6)bek-ben foglaltak szerint, valamint a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek-i szerint történik, átalánydíj alapján 2 db részszámla és egy végszámla benyújtásának lehetőségével. A tervezői művezetés tételes elszámolás keretében kerül kifizetésre.A szerz. bizt. mellékkötelezettségek,és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes leírását a KD tartalmazza.Szerz. bizt. mellékkötelezettségek:késedelmi-,meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér,teljesítési,jótállási biztosíték. Bővebben a szerz.terv.ben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR-en keresztül történik, figyelemmel az EKR rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglaltakra.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás elektronikusan az EKR-ben történik és a 68.§ (4) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára azonnal, elektronikusan elérhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Értékelés a Kbt.76. § (2) c)(legjobb ár-érték arány) alapján, az adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.
2.Pontkiosztás módszere:1.)értékelési részsz: fordított arányosítás,2.)értékelési részsz esetén:K.É. 2016.évi 147. szám 1.mell. A.1.a) pontja szerinti arányosítás. Részletesen a KB dok. útmutatójában.
3.Formai infók a KB dok. útmutatójában.
4.Kbt. 66. §(5)alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tart, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4)szerinti összes adatot.
5.AK nem bizt részajánlattételi lehetőséget, mert a felújítandó épületek egy Intézmény működéséhez szükségesek és a 2 épületben ellátott feladatok szorosan összekapcsolódnak (egy rendelőintézeti intézményként működnek), ill az azokban ellátott funkciók egymással felcserélhetőek és az optimális kihasználás érdekében a tervezés során erre figyelemmel kell lenni, ezért a tervezési feladatok nem bonthatóak részekre.A tervezési feladat része az org. terv elkészítése is, ami csak a tervezés alatt álló épületek teljes tervezési terjedelmének ismeretében végezhető el, kiemelten fontos a folyamatos szolg bizt.
6.AK a hiánypótlás és a felvilágosítás benyújt. lehetőségét a Kbt.71.§(1)-(10)szerint bizt.
7.Az ajánlatnak tart kell ATnek a Kbt. 66.§ (2)szerinti nyil-át a felhívás feltételeire,a szerz megkötésére és teljesítésére, ill a kért ellenszolg-ra vonatkozóan eredeti, aláírt példányban.
8.AT köteles ajánlatához csat a Kbt. 66.§(4)szerinti nyíl-át a Kk.tv.szerint.
9.ATnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) szerinti nyíl-okat.
10.AK jelen elj-ban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
11.ATnek rend kell a szerz.kötés időpontjában legalább 20 millió HUF/kár és 100 millió HUF/év értékű tervezési felelősségbiztosítással.
11.A szerz.tervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134.§ (4)szerinti határidőre tört rend-re bocsátásáról az ATnek a Kbt.134.§(5) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
12.AK a KR 30. §(4) alapján a gazdasági és pü-i, ill a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
13.Kbt. 35.§(8) alapján AK nem teszi lehetővé gazd szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerz teljesítése érdekében.
14.Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazd szereplő cégjegyzésre jogosult, nyíl-ot, dok-ot aláíró képviselő aláírási címpéldányát/a 2006.évi V. tv 9. §(1) szerinti aláírás mintáját. Ha az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tart kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
15.Átszámítás,árfolyamok:A nem a kért valutanemben rend-re álló adatok vonatkozásában a MNB által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Ha vmely devizát a MNB nem jegyez, az adott devizára az AT székhelye szerinti ország kp-i bankja által a felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon szám euró ellenérték képezi az átszám alapját.
16.Irányadó idő:a felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
17.AK jelen elj-ban a 424/2017(XII.19.) Kr. (EKRr) rendelkezései alapján jár el. Az ajánlatokat kizárólag az EKR-en keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat, ha nem áll rend-re elektronikus űrlap, pdf formátumú fájlban kell beadni,figyelemmel az EKRr 5.§(2)-re.Az EKR űrlapjain felül benyújtandó igazolásokat/nyíl-ot a gazd szereplő aláírásra jogosult/általa meghatalmazott személynek cégszerűen alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén.AK felhívja a figyelmet az EKRr alábbi rend-eire:10.§(1)-(4)bek,11.§ (2)-(3),(7)bek,13.§(1) bek.
18.FAKSZ:dr.Laczkó Katalin, lsz:00094(1016 Bp.,Naphegy u.41.2/9.,laczko.katalin@lkdr.hu)
19.AK jelen elj-ban nem alk a Kbt.75.§(2)e)pontját.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák