Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/82
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.05.22.
Iktatószám: 4641/2017
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye: HU102
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: STRABAG Építő Kft. - STRABAG Általános Építő Kft. közös ajánlattevők;DUNA ASZFALT Kft.;A-Híd Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: önkormányzati társulás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16426
Postai cím: Alsó utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Péter Barna
Telefon: +36 23520330
E-mail: kovacspeterbarna@erdszennyviz.eu
Fax: +36 23520331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdszennyviz.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erdszennyviz.eu
 
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alsó utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Máté Béla közbeszerzési csoportvezető
Telefon: +36 23522377
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati társulás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodásos eljárás keretében infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása vállalkozási szerződés alapján
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 45232400-6
45232410-9
45232411-6
45232450-1
45232130-2
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés fő helyszíne: Érd közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében Érd Megyei Jogú Város mélyépítési munkáinak elvégzésére, ennek keretében közhasználatú létesítményeinek építése, fenntartása, javítása, megújítása, fejlesztése. Ennek során az alábbi tevékenységek fordulnak elő:
- útépítés,
- útfelújítás,
- járdaépítés,
- térburkolat építés
- kerékpárút építése,
- csapadékvíz elvezetés,
- csapadékvíz záportározó építése,
- útvíztelenítés,
- fakivágás,
- növénytelepítés,
- közvilágítás kiépítése, korszerűsítése, felújítása,
- végleges és ideiglenes forgalomtechnika kiépítése,
- közművezetékek (gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos, távközlési vezetékek) építése és kiváltása,
- köztéri bútorok telepítése
- felületzárás
- tervezés
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Az Ajánlattevő köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően megkezdeni, és egyidejűleg a vonatkozó építésügyi előírások szerinti Építési Naplót megnyitni. Az építési napló vezetéséhez nem kötött fenntartási munkákról felmérési naplót kell vezetni.
A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt beépítési technológiát Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az utasítás-tervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. Ajánlatkérő megbízottja jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
Ajánlattevő köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről, és költségeinek viseléséről, a geodéziai kitűzésekről, bemérésekről, laboratóriumi vizsgálatokról, és azok költségeinek viseléséről.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.
Ajánlattevőknek az ajánlati ár kialakítása során szem előtt kell tartani, hogy a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi Vállalkozási szerződéseket tervek alapján kell végezni, így figyelembe kell venniük a majdani hatósági engedélyekben, közműkezelői nyilatkozatokban, állásfoglalásokban foglaltakat.
A keretmegállapodás alapján kötött egyedi Vállalkozási szerződések kapcsán az építés alatt a közmű üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjai, továbbá a munka és vagyonvédelemmel valamint a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik.
A feladatok elvégzése során kibontásra kerülő, újbóli beépítésre, vagy hasznosításra alkalmas anyagokat Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő telephelyére beszállítani. A beszállítást szállítólevéllel kell igazolni, és a felmérési naplóhoz mellékelni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések (db) (max. 41) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 168 - 301785
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő Kft. - STRABAG Általános Építő Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: DUNA ASZFALT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevők adószáma:
STRABAG Építő Kft. adószáma: 12961555-4-43
STRABAG Általános Építő Kft. adószáma: 11705053-4-44
DUNA ASZFALT Kft. adószáma: 11426628-4-03
A-Híd Zrt. adószáma: 24857538-2-44
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
STRABAG Építő Kft.; címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D épület; adószáma: 12961555-4-43
STRABAG Általános Építő Kft.; címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D épület; adószáma: 11705053-4-44
DUNA ASZFALT Kft.; címe: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; adószáma: 11426628-4-03
A-Híd Zrt.; címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; adószáma: 24857538-2-44
SWIETELSKY Magyarország Kft.; címe: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B épület, V. emelet; adószáma: 14300327-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)