Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.28.
Iktatószám:4681/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:2030 Érd, Ercsi út 31. Hrsz: 26310;2030 Érd, Ercsi út 31. Hrsz: 26310
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714129
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 14714196
E-mail: vencli.adrienn@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 14714196
E-mail: vencli.adrienn@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az érdi multifunkcionális sportközpont tervezése, kivitelezése két részben
Hivatkozási szám: 75-18-2847
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az érdi multifunkcionális sportközpont tervezésére, kivitelezésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az érdi multifunkcionális sportközpont kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Ercsi út 31. Hrsz: 26310
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT-nek kötelessége a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A beszerzés legfontosabb mennyiségi adatai:
A Kormány döntése értelmében az Érd Ercsi út, a volt 24801/2 hrsz. jelenleg 26310 hrsz. alatti ingatlanon tornaterem építése, kivitelezése valósul meg. (A Korm. határozatban 24801/2 Hrsz.)
A beruházást a Kormány a 81/2016. (IV. 12.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Jelenleg a sporttelepen található egy öltözőépület, egy élőfüves futballpálya lelátókkal és két megmaradó műfüves pálya. A beruházás megvalósítása érdekében az élőfüves pálya és a lelátók, valamint az öltözőépület elbontásra kerülnek. A sporttelep jelenleg is üzemel. A tervezett beruházás a nagyméretű műfüves és a kisméretű műfüves pályát területileg nem érinti. Ezek elkerítése és a biztonságos használhatóság megteremtése a kivitelező feladata. Az építési munkaterületet a pályáktól tömör mobil kerítéssel el kell választani. A pályák megközelíthetőségét a kivitelezési munkák alatt is biztosítani kell.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbi organizációs feltételeket kell betartani:
1. A kivitelezési munkák során a meglévő, megmaradó építményekben, környezetben, közterületekben okozott kár a nyertes ajánlattevő felelőssége, javításáról gondoskodnia szükséges. A meglévő, megmaradó építmények állagmegőrzése érdekében, kezdeti és záró állapotrögzítő felmérés készítendő, továbbá a kivitelezési munkák teljes és az új építés konszolidációjának várható idejére gazdaságosan telepíthető és üzemeltethető automata Épületmozgás-figyelő monitoring rendszer kiépítése szükséges.
2. A kivitelezési munkák teljes idejére az építési terület biztonságos, tömör elkerítése szükséges, különös tekintettel a nagyméretű műfüves és a kisméretű műfüves pályák védelmére és elzárására, a sportolók és használók védelmére.
3. A kivitelezési munkák megkezdése előtt ajánlatkérővel, önkormányzattal, sportegyesülettel, intézményfenntartóval elfogadtatott megközelítési és menekülési útvonalak kitűzése szükséges.
A tervezett beruházás két ütemben valósul meg.
Az első ütem (a jelen közbeszerzési eljárás 1. része) építési engedéllyel rendelkezik. Építési engedély száma: PE-06/EP/634-13/2016. Az első ütem építésének kivitelezési tervdokumentációja elkészült.
A beruházás első üteme során az alábbi feladatok valósulnak meg: Főépület, lelátó épület, élőfüves nagypálya, valamint a fennmaradó területen futókör, felnőtt játszótér és a létesítmény fenntartáshoz és működéséhez szükséges egyéb objektumok (pl.: kerékpár tárolók és gépkocsi parkolók, valamint épületen kívüli közműhálózat) kialakítása. A tervezett koncepció megfelel a biztonságos használat és akadálymentesség követelményeknek. A telepnek alkalmasnak kell lenni NBII-es mérkőzések rendezésére és a hétköznapi sportolók igényeinek kielégítésére. A pálya mérete: 75x115 m. A játéktér mérete: 68x105 m (előírás: 64-68X100-105 m). A pálya szintje: 146,21 m.B.f. Ezentúl a vendéglátás is fontos szerepet kap. Ajánlatkérő megteremti a lehetőségét egy 100-140 fő fogadására alkalmas vendéglátó egységnek. 1800 néző befogadására alkalmas létesítményt kellett létrehozni. A Főépületben 500 fő került elhelyezésre. A tervezett nagy lelátó 1347 fő fogadására alkalmas, így teljesül a minimum 1800 db nézőhely. A lelátó teljes felülete fedéssel készül a tartószerkezeti és építészeti tervek alapján. Főépület bruttó alapterület (m2): 2468,94 m2 Lelátó épület bruttó alapterület (m2): 1960,91 m2, FŐÉPÜLET NETTÓ ALAPTERÜLETE ÖSSZESEN: 2173,03 m2 FŐÉPÜLET KÜLSŐ TEREINEK ALAPTERÜLETE ÖSSZESEN: 1652,21 m2, NAGY LELÁTÓ NETTÓ ALAPTERÜLETE ÖSSZESEN: 989,41 m2, NAGY LELÁTÓ KÜLSŐ TEREINEK ALAPTERÜLETE ÖSSZESEN: NÉZŐTÉR + 1285,24 m2.
A részletes szakági műszaki leírásokat/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) 35
2 Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013.Korm.rend. által az MV-M jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opciós tételek tekintetében ajánlatkérő jogosult eldönteni, hogy az adott opciós tétel kivitelezését kéri-e a szerződés teljesítése során. Az opció lehívásának részleteit és feltételeit a vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.
Opciós tételek:
Futókör kiépítése I. ütem (Sporttechnológia Futókör tervfejezet műszaki leírás, helyszínrajz, kitűzési rajz, mintakeresztszelvény)
Felnőtt játszótér kialakítása I. ütem (Tájépítészet)
Konyhatechnológia kialakítása I. ütem (Konyhatechnológiai tervdokumentáció)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Az érdi multifunkcionális sportközpont tervezése, kivitelezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Ercsi út 31. Hrsz: 26310
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT-nek kötelessége a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A beszerzés legfontosabb mennyiségi adatai:
A Kormány döntése értelmében az Érd Ercsi út, a volt 24801/2 hrsz. jelenleg 26310 hrsz. alatti ingatlanon tornaterem építése, kivitelezése valósul meg. (A Korm. határozatban 24801/2 Hrsz.)
A beruházást a Kormány a 81/2016. (IV.12.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Jelenleg a sporttelepen található egy öltözőépület, egy élőfüves futballpálya lelátókkal és két megmaradó műfüves pálya. A beruházás megvalósítása érdekében az élőfüves pálya és a lelátók, valamint az öltözőépület elbontásra kerülnek. A sporttelep jelenleg is üzemel. A tervezett beruházás a nagyméretű műfüves és a kisméretű műfüves pályát területileg nem érinti. Ezek elkerítése és a biztonságos használhatóság megteremtése a kivitelező feladata. Az építési munkaterületet a pályáktól tömör mobil kerítéssel el kell választani. A pályák megközelíthetőségét a kivitelezési munkák alatt is biztosítani kell.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbi organizációs feltételeket kell betartani:
1. A kivitelezési munkák során a meglévő, megmaradó építményekben, környezetben, közterületekben okozott kár a nyertes ajánlattevő felelőssége, javításáról gondoskodnia szükséges. A meglévő, megmaradó építmények állagmegőrzése érdekében, kezdeti és záró állapotrögzítő felmérés készítendő, továbbá a kivitelezési munkák teljes és az új építés konszolidációjának várható idejére gazdaságosan telepíthető és üzemeltethető automata Épületmozgás-figyelő monitoring rendszer kiépítése szükséges.
2. A kivitelezési munkák teljes idejére az építési terület biztonságos, tömör elkerítése szükséges, különös tekintettel a nagyméretű műfüves és a kisméretű műfüves pályák védelmére és elzárására, a sportolók és használók védelmére.
3. A kivitelezési munkák megkezdése előtt ajánlatkérővel, önkormányzattal, sportegyesülettel, intézményfenntartóval elfogadtatott megközelítési és menekülési útvonalak kitűzése szükséges.
A tervezett beruházás két ütemben valósul meg.
Tervezési feladat:
- engedélyezési terv elkészítése, engedély beszerzése, Kiviteli tervdokumentáció elkészítése
A második ütemben (a jelen közbeszerzési eljárás 2. része) egy Multifunkcionális épület kerül megépítésre, melyben kialakítandó 1 teniszpálya, 4 squash pálya és e pályákat kiszolgáló helyiségek. A tervezett épülethez közvetlen kapcsolattal egy fedetlen teniszpálya, valamint a tárgyi ingatlanon egy fedett 20 x 40 m-es műfüves futballpálya kerül kialakításra. A tervezett létesítményre jóváhagyási tervdokumentáció készült, építési engedéllyel nem rendelkezik. A kiviteli tervet a vállalkozónak kell elkészítenie szorosan együttműködve a megrendelővel. Az épület nettó alapterülete összesen: 1440,48 m2, az épület egyéb (teraszok) hasznos alapterülete összesen: 390,22 m2.
A részletes szakági műszaki leírásokat/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) 35
2 Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013.Korm.rend. által az MV-M jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT),a közös AT-k, alvállalkozók (AV),alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplők vonatkozásában.
AT a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód:
AT-nek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplőnek (AV-nak,más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.Ajánlatkérő (AK) a 321/2015.Korm.rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az AT-k részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.
AT-nek a 62.§ (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a közb.dok. szerinti nyil.minta szerint kell igazolnia.A Kbt.69.§ (4)-(7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű AT(k) és AV(ik),valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő(k) vonatkozásában: AT-nek a 321/2015. Korm.rend. 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű AT(k) és AV(ik),valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő(k) vonatkozásában: AT-nek a 62.§ (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a közb.dok. szerinti nyil.minta szerint kell igazolnia. AT-nek egyebekben a 321/2015. Korm.rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm.rend. 4.§-ában,a 6-7.§-aiban és a 12-16.§-aiban foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
AT-nek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:
Alkalmatlan az AT, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplő, ha az AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására nem tudja igazolni,hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívásra kell benyújtani.Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 26.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak.
A 2. ajánlati rész vonatkozásában alkalmatlan az AT akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti kamarai tagsággal.Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívásra kell benyújtani.Az igazolási módra a 321/2015(X.30) Korm.rend. 26.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét ajánlati rész esetében:
Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése.
P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
Ha ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét ajánlati rész esetében:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évet tekintve egy évnél több évben negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 500 millió forintot.
Az előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre [P1) pont], elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét ajánlati részre vonatkozóan:
M1) Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Mindkét ajánlati részre vonatkozóan:
M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására AT-nek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az AT-ktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét ajánlati részre vonatkozóan:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik
M1)1 legalább 1 db referencia, amely minimum nettó 1000 m2 alapterületű sportlétesítmény kivitelezésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozik.
Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület (2004. évi I. törvény 77. § s pont).
Az 1. ajánlati részre vonatkozóan:
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-M kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.
A 2. ajánlati részre vonatkozóan:
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-M kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)5 Min. 1fő, a 266/2013.rend. szerinti É kat. tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét ajánlati rész esetében:
Előleg: 30 %. Előleg-visszafizetési biztosíték: szerződéstervezet szerint.
Tartalékkeret: mindkét rész esetében a kivitelezésre jutó nettó váll. díj 3 %-a.
Teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 5-5 %-a), késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér.
Az 1. ajánlati rész esetében a műszaki előrehaladáshoz igazodóan legfeljebb 7 db részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.
A 2. ajánlati rész esetében a tervezési szolgáltatás teljesítéséhez és a műszaki előrehaladáshoz igazodóan legfeljebb 7 db részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a) 2017. évi CL. törvény;
b) 2007. évi CXXVII. törvény;
c) 2011. évi CXCV. törvény;
d) 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;
e) 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1)-(3), (5)-(6);
f) 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68.§-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok (KD) letöltéséhez regisztráció szükséges,adatlap az I.3)pontban megadott címen érhető el.
2) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3) A helyszíni bejárás időpontja:2018.04.16. 10:00 óra.Találkozás helye:2030 Érd,Ercsi út 31.
4) Mindkét ajánlati rész esetében csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.65.§(7) bek.,a Kbt.66.§(4) és (6)bek. szerinti nyilatkozatokat és az (5) bek. szerinti felolvasólapot,továbbá a Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozat eredeti példányát.
5) A III.1.2.),III.1.3.)pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont és mindkét ajánlati rész esetében:0-600 pont.
Az 1.értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság(KH) 2016.dec.21-i útmutatójának A.1.ba pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat AK.A fenntarthatósági terv kidolgozottsága esetében az AK által felkért 3 tagú,független szakértőkből álló szakmai zsűri értékel a KD-ban foglalt szempontok szerint.AK rögzíti,hogy a fenntarthatósági terv a Kbt.71.§(8)bek.b)pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható,nem javítható és nem egészíthető ki.A 3.értékelési részszempont esetében a KH 2016.dec.21-i útmutatójának A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.A bemutatott legkedvezőbb többlet gyakorlat legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap,legkedvezőbb szintje 20 hónap, amelyre AK a ponthatár felső határával azonos pontot adja.A 20 hónap feletti megajánlásra is a ponthatár felső határával azonos pontot ad AK.
7) AK az 1.ajánlati rész esetében a szerződés megkötésének feltételéül szabja,hogy a nyertes AT a szerz. teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal),melynek kárérték limitje legalább 500millió Ft/káresemény és legalább 1milliárd Ft/kárév.AK a 2.ajánlati rész esetében a szerz. megkötésének feltételéül szabja,hogy a nyertes AT a szerz. teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a tervezési és építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal),melynek kárérték limitje legalább 10millió Ft/káresemény és legalább 100millió Ft/kárév.A tervezési munkákra legalább 40millió Ft/év és 10millió Ft/ káresemény.Az ajánlathoz csatolni kell az AT-től származó szándéknyilatkozatot a fbizt. vonatkozásában a KD-ban foglaltak szerint.
8) Az 1.ajánlati rész esetében az M2)1-M2)4 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerz.kötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában,a 2.ajánlati rész esetében az M2)1-M2)5 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerz.kötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában.Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz. megkötéséig nem rendelkezik,az a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.131.§(4)bek. alapján,melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
9) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
10) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
11) FAKSZ: dr.Kiss László 00172
12) AK a jelen eljárást a Kbt.53.§(6)bek.-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.
13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-a alapján kell eljárni.
14) Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt.56.§-a alapján jár el.
16) Mindkét ajánlati rész esetében csatolni kell az ajánlathoz tételes árazott költségvetést,fenntarthatósági tervet.A nyertes AT-nek legkésőbb a szerz.kötésre projekttervet(pénzügyi-műszaki ütemterv, organizációs terv) kell készíteni.
16) Az információk további pontjait a KD tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák